torsdag 31 december 2009

Gott Nytt År 2010!

Ett intensivt år fullt av utmaningar, präglat av såväl medgångar som motgångar, går mot sitt slut.
.
För egen del känner jag att det ska bli väldigt skönt att få lämna 2009 bakom sig och ta sig an kommande utmaningar under det nya året, ett år som jag hoppas ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!
.
Så här i årets sista skälvande timmar vill jag önska Er alla ett riktigt Gott Nytt År 2010!


onsdag 30 december 2009

Magister Knutson sätter betyg

När SVT:s Mats Knutson antar rollen som skolmagister och betygsätter regeringen, får ingen av de kristdemokratiska ministrarna godkänt. Självklart ska man ta alla sådana här bedömningar med en stor nypa salt, men nog är det märkligt att en inrikespolitisk expert endast ger Maria Larsson betyget 1. Maria, som arbetat fram reform efter reform inom äldrepolitiken och som varit frontfigur i samband med regeringens hantering av svininfluensan anser Knutson ha varit "frånvarande i den offentliga debatten". Man undrar var Mats Knutson har varit?

Mats Odell och Göran Hägglund får betyget 2. Knutson bortser helt från Odells insatser under finanskrisen, som han helt ger Anders Borg belöningen för, liksom för Hägglunds tandvårdsreform och insatser för psykiatrin.

Om man nu ska ge sig på en bedömning av SVT:s experter anser i alla fall jag att Mats Knutson, med sitt KG Bergström-komplex, börjar hamna helt i skuggan av Margit Silberstein. Margits analyser och intervjuer är, i mitt tycke, betydligt skarpare och mer analytiska än Knutsons ganska personliga tyckande. Jag ger magister Knutson underkänt!

Läs mer på SVT.

torsdag 24 december 2009

Ord och handling inte samma sak för Sydvatten

Replik på inlägg i Smålänningen den 21 december från Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB

Man kan, efter att ha läst Jörgen Johanssons debattartikel, förledas att tro att Sydvatten AB vill säkra råvattentransporten genom Bolmentunneln genom ett skydd som inte kommer att få några negativa konsekvenser för någon. Dessvärre agerar Sydvatten helt annorlunda när vackra ord byts i handling.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalys som Sydvattens egen konsult tagit fram på begäran av Naturvårdsverket konstateras bl.a. följande:
”Sydvatten, har i princip allt att vinna på utredningsalternativet i och med att det gör deras verksamhet enklare att utföra när de yttre hoten mot vattenkvaliteten minimeras.” Vidare konstateras att ”Berörda markägare riskerar också att drabbas av ökade kostnader i de fall de inte kan använda sin mark fritt”. Sydvattens konsult och bolagets VD har tydligen inte samma verklighetsuppfattning.

Frågan om Sydvatten har rätt att leda bort grundvatten utmed tunnelsträckningen prövas nu av Miljödomstolen. Om Sydvatten anses ha rätt att på årsbasis leda bort över 6,3 miljoner kubikmeter grundvatten, är man verksamhetsutövare för en av de största grundvattentäkterna för vattenförsörjning i Sydsverige. Vattentäkter skyddas normalt inte genom ett riksintresse.

Markaryds kommun har därför fastställt ett vattenskyddsområde om 300 meter på ömse sidor om tunneln, vilket också tillstyrkts av SGU (Sveriges geologiska undersökning). I en rapport (2008:8) granskade Riksrevisionen dricksvattenförsörjningen och konstaterade bl.a att skyddet av råvatten ”vanligen innebär att vattenskyddsområden inrättas”. Sydvatten, som säger sig vilja skydda råvattnet i Bolmentunneln, har konsekvent motsatt sig detta. Skälet är enkelt; man vill i princip införa samma restriktioner, som dock blir helt gratis för Sydvatten, genom riksintresset. Ett vattenskyddsområde skulle däremot innebära en ekonomisk ersättning till markägarna och orsaka kostnader för Sydvatten, vilket man inte har något intresse av.

Jörgen Johansson bemöter Markaryds kommuns åtgärd i form av vattenskydd på följande sätt i Sydvattens årsredovisning för 2008: ”I denna strävan (att ge tunneln ett adekvat skydd) har vi från flera håll stött på uppseendeväckande motstånd. Det handlar om kommuners och företags ogenerade ambitioner att etablera miljöfarlig verksamhet i direkt anslutning till Bolmentunneln. Detta kan enbart betecknas som en i samman-hanget hänsynslös inställning.”

Så vårdslös med sanningen är alltså Sydvattens VD, som vid ett möte med Markaryds kommun i Malmö den 29 november 2007 konstaterade att han aldrig skulle medverka till att försöka lösa den intressekonflikt som finns i närheten av Markaryds tätort. När man i handling visar något helt annat, saknar de fagra orden och utfästelserna i Jörgen Johanssons debattartikel, åtminstone för mig, både trovärdighet och substans.

onsdag 23 december 2009

Tråkig julklapp

Det är med stor besvikelse vi idag via media får ta del av beskedet att Bactiguard inte vill etablera sig i Markaryd. Så sent som för en vecka satt vi i diskussioner med företagsledningen och fick då helt andra signaler. Beskedet att Bactiguard väljer Eslöv som plats för sin framtida produktion fick vi genom ett TT-meddelande.
.
Även om besvikelsen är stor kan vi konstatera att vi från Markaryds kommun har gjort mer än vad som kan förväntas från en kommun för att få den här etableringen till Markaryd. Vi har bland annat erbjudit hyra eller köp av anpassade lokaler i ett synnerligen attraktivt läge, utbildningspaket och lokal samverkan med Arbetsförmedlingen. Däremot har vi avvisat förväntningarna på direkta subventioner. För oss är det viktigt att behandla alla företag i kommunen på ett likvärdigt sätt.
.
Det känns bittert att få det här beskedet via media. Inte minst mot bakgrund av att vi så sent som förra måndagen träffade företagsledningen på plats i Markaryd för att diskutera nya och framkomliga lösningar.
.
Markaryds kommun har under drygt ett halvår fört nära diskussioner med Bactiguard om en etablering i Markaryd. Förutom att ha erbjudit lämpliga lokaler har kommunen lagt ner ett omfattande arbete med att förmedla kontakter med Länsstyrelsen, Regionförbundet och regeringen samt visat på möjligheter till extern privat medfinansiering. Tyvärr har Bactiguard inte ansett detta vara tillräckligt, varför vi bara kan gratulera Eslöv till etableringen.

tisdag 22 december 2009

Nu kan Pågatågen till Markaryd bli verklighet

Elva kommuner i nordöstra Skåne och Småland skickar idag en gemensam avsiktsförklaring till Näringsdepartementet på ett framtida samarbete som bekostas med 50,3 %. Kommunerna i nordöstra Skåne och södra Småland vill tillsammans med Region Skåne och Skånetrafiken samt Regionförbundet södra Småland verkar för en stark och balanserad utveckling i området. Förslaget förbättrar kommunikationerna avsevärt genom bättre eller helt nya tågförbindelser. För att projektet ska bli verklighet måste även regeringen skjuta till pengar för spårinvesteringar.
.
– Det är mycket glädjande att elva kommuner, två regioner och Banverket idag ställer sig bakom en helhetslösning för att få regionaltågen att rulla, säger Bengt Germundsson. Den avsiktsförklaring som idag lämnas in till regeringen är resultatet av ett intensivt och mångårigt arbete och jag är mycket glad att vi nu ser att dagen för tågstopp i Markaryd kommer allt närmare. Många goda krafter har medverkat till det förslag vi idag lämnar in och jag vill särskilt rikta ett tack till den näringslivsgrupp som så engagerat har medverkat i arbetet att förverkliga Pågatåg NO.
.
Pågatåg Nordost är en strategiskt viktig tågsatsning för tillväxten i nordöstra Skåne och södra Småland. Att bygga ut tågtrafiken är därför högt prioriterat av Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, kommunerna och näringslivet i området. Även Banverket ser positivt på projektet. Som en del i det framtida infrastrukturarbetet har parterna kommit överens om hur trafiken kan utvecklas. Pågatågsdelegationens förslag är att regionerna och kommunerna står för 50,3 procent av de investeringar som behövs i stationer och spår.
.
– Pågatåg Nordost kommer att få stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i södra Småland och Skånes nordöstra del, som nu knyts ännu närmare tillväxtområdet i Öresundsregionen, säger Bengt Germundsson. Det är därför mycket glädjande och av stor betydelse att Regionförbundet södra Småland och Region Skåne samarbetar i denna angelägenhet.
.

fredag 18 december 2009

Vem sitter på "guldägget" om inte Sydvatten?

Replik på inlägg i Smålänningen den 15 december från Yngve Malmquist.

Om uppgiften att Bolmentunneln skulle vara ett ”guldägg som kan generera inkomster åt Markaryds kommun och dess invånare” hade varit korrekt, kanske det funnits mindre anledning att klaga. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut.

Enligt uppgifter från Sydvatten och Länsstyrelsen leds cirka 6 miljoner kubikmeter grundvatten årligen bort från området utmed Bolmentunneln utan att markägarna får en krona i ersättning. Denna rätt vill Markaryds kommun få prövad i Miljödomstolen.

Sydvatten har rätt att årligen leda bort maximalt 200 miljoner kubikmeter råvatten från sjön Bolmen. De enda som erhåller ersättning för detta är kraftbolagen, som får pengar för den fallförlust bortledandet medför. Markägare får ingenting.

Införandet av ett riksintresse skulle, enligt Naturvårdsverkets förslag, ge Sydvatten ett gratis skydd för sin verksamhet inom ett cirka 120 kvadratkilometer stort område utmed tunneln utan att man behöver ersätta markägarna med en enda krona.

Detta borde Yngve Malmquist, tidigare vattenexpert vid Boverket, känna till.

Rimligtvis borde väl den som har nytta av tunneln och vattenbortledningen och som har det största egenintresset för att denna verksamhet skyddas också få bära kostnaderna? Inte ska väl markägarna behöva förlora dubbelt upp?

Så vem sitter på ”guldägget” om inte Sydvatten?

torsdag 17 december 2009

Länsstyrelsens agerande bör granskas öppet!

Svar på debattartikel i Smålänningen den 14 december från P-O Törnqvist, kommunikatör på Länsstyrelsen.

Det är beklagligt att Länsstyrelsen inte var lika angelägen att föra en dialog under hösten 2008 då ärendet med detaljplanerna behandlades. Nu är det så dags!

Törnqvist nämner inte ett ord om bakgrunden till varför det finns anledning att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet. Denna diskussion vill han inte föra i media, vilket kanske kan förklaras med några exempel:

- Den 7 juni 2005 genomfördes ett dokumenterat samråd inför kommunens förvärv av mark i det aktuella området. Länsstyrelsen meddelade då att man såg positivt på en exploatering i området.
- Vid ett möte på Länsstyrelsen den 9 januari 2008 förnekar man att detta samråd ägt rum.
- En chefstjänsteman uttrycker vid samma möte, och i landshövdingens närvaro, sin personliga uppfattning som grund för att inte tillåta någon verksamhet i området.
- För att skydda vattnet i Bolmentunneln har kommunen infört vattenskyddsområde med särskilda restriktioner upp till 300 meter från tunneln. Detta har Länsstyrelsen bestämt avstyrkt.
- Länsstyrelsen anlitade hösten 2008 statens expertmyndighet, SGI, eftersom man själv saknade kompetens. SGI konstaterade i två ytt-randen att kommunen infört ett tillräckligt skydd för tunneln.
- Den 2 januari 2009 vet Länsstyrelsen bättre, eftersom man helt enkelt struntar i SGI:s expertutlåtande. Man stöder sig i stället på Sydvattens egen utredning och upphäver detaljplanen.
- Länsstyrelsen har, trots kommunens begäran, inte gett något besked om hur mycket grundvatten man anser Sydvatten har rätt att leda bort och i vilken vattendom detta finns fastslaget.
- Länsstyrelsen har avslagit kommunens begäran att Sydvatten ska åläggas att förstärka tunneln så att den tätas och blir stabil mot ras.
- Riksintresset gäller ”i första hand tunneln” men ”om lagstiftningen framöver så medger, även råvattentäkten”, dvs sjön Bolmen. Detta vill man av någon anledning inte framhålla i dagsläget.

Jag skulle kunna ge fler exempel som styrker min grund för att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet och opartiskhet i ärendet. Den som vill bilda sig en egen uppfattning kan ta del av de ganska många handlingar som finns diarieförda. För mig står det fullständigt klart att en part, Sydvatten AB, får en positiv särbehandling som inte något annat företag i länet kommit i närheten av. Konsekvenserna av att Sydvatten har en bristfällig anläggning och verksamhet ska, enligt Länsstyrelsen, drabba markägare och andra intressenter. Man kan fråga sig varför?

fredag 11 december 2009

Länsstyrelsens handläggning är partisk!

Debattartikel i Smålänningen den 11 december
.
Uppgiften på Länsstyrelsens hemsida att ”syftet med ett beslut om riksintresse är att förhindra storskalig exploatering i tunnelns direkta närhet” visar att man tycks ha tappat greppet om all handläggning som rör Bolmentunneln. Det är inte första gången som Länsstyrelsen i ärenden där Sydvatten är inblandade, väljer att hantera tillsyns- och prövningsfrågor på ett märkligt sätt. Förutom riksintresset gäller detta i två detaljplaneärenden som är överklagade till regeringen samt tillåtligheten av ett omfattande grundvattenuttag, som prövas av Miljödomstolen.
.
För nästan ett år sedan upphävde Länsstyrelsen två detaljplaner i det område som nu är aktuellt som riksintresse. Detta trots att statens expertmyndighet, Sveriges Geologiska Institut (SGI), på en direkt fråga från Länsstyrelsen, konstaterade att ”om kommunens föreskrifter tillämpas, erhålls ett tillräckligt skydd för vattnet i Bolmentunneln". Dessa utredningar valde Länsstyrelsen att gömma undan. I stället förlitade man sig på konsultutredningar framtagna och betalda av Sydvatten.
.
Länsstyrelsen kunde inte ens ange hur långt från tunneln man ansåg att exploatering kunde få ske. Därför är beskedet på Länsstyrelsens hemsida klarläggande; man vill "förhindra storskalig exploatering", dvs två mindre detaljplaner. Detta synsätt strider mot Miljöbalkens bestämmelser att sträva efter en rimlig avvägning mellan motstående intressen. Markanvändningen i Markaryds kommun ska tydligen inte bedömas på samma sätt som man gör då det gäller andra aktörer eller på andra håll i landet.
.
SGI konstaterade att det fanns stora brister i Sydvattens utredning samt att man på flera håll i landet har kunnat genomföra exploateringar i betydligt känsligare områden. Göteborgs stad får t.ex. sitt dricksvatten via vattentäkten Göta älv, intill vilken många stora petrokemiska industrier är belägna och där tankbåtarna går direkt på ytvattentäkten.
.
Enligt Länsstyrelsens egna uppgifter läcker det varje år in cirka 6 miljoner kubikmeter vatten utmed tunnelns hela sträckning, vatten som sedan säljs av Sydvatten för 6-7 kr/kubikmetern. Det rimliga vore att Länsstyrelsen ställde samma krav på Sydvatten som på andra företag; att hålla sin anläggning säker. Man kan fråga sig varför Länsstyrelsen så uppenbart särbehandlar ett företag och tillåter Sydvatten att göra stora vinster på markägarnas bekostnad?
.
Man kan också fundera på varför Länsstyrelsen lägger så stor möda på att förklara Bolmentunneln som riksintresse samtidigt som hela råvattentäkten, sjön Bolmen, varifrån 99 procent av vattnet kommer, just nu lämnas helt utan åtgärd. Finns det möjligen en dold agenda som innebär att sjön Bolmen i nästa steg ska förklaras som riksintresse? Om området kring tunneln blir riksintresse torde det bli tämligen svårt att neka samma åtgärd för sjön Bolmen.
.
Det är minst sagt uppseendeväckande att en myndighet så öppet visar vilken part man gynnar i det här ärendet. Länsstyrelsens handläggare har på ett exempellöst sätt brustit i opartiskhet och trovärdigheten i deras handläggning av ärenden som rör Bolmentunneln är körd i botten. Därför borde man omgående överlåta all fortsatt handläggning av ärendet till oberoende instanser!

onsdag 18 november 2009

Markaryd i fokus på Kvalitetsmässan

Vid ett stort seminarium med rubriken ”Mönsterarbetsplatsen”, arrangerat av fackförbundet Kommunal, deltog jag för att beskriva arbetet med personalfrågor i kommunen. Det är mycket inspirerande att kommunen uppmärksammas på det här sättet. Framför allt är det roligt att se att vi ligger i framkant i de här frågorna, som måste vara en del i ett ständigt pågående arbete.
.
Kommunals projekt ”Mönsterarbetsplatsen” är en metod som i tio steg beskriver hur arbetslivet och välfärden kan utvecklas i samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Även om vi inte jobbat konkret med den här metoden, visar det sig att vi klarat av flera av de steg som Kommunal lyfter fram. I konceptet ingår t.ex. begrepp som ett nära och tydligt ledarskap, rätt till heltid - möjlighet till deltid, rätt till inflytande och delaktighet samt nya arbetstidsmodeller.
.
Vid seminariet fick jag berätta om hur Markaryds kommun arbetat med och infört en del av de steg som finns med i projekt ”Mönsterarbetsplatsen”. Dessutom medverkade företrädare för Carema Care samt Kommunals förste vice ordförande Annelie Hellander, som påpekade vikten av samverkan med personalen och facket oavsett driftsform.
.
Det är glädjande att vårt arbete i Markaryds kommun uppmärksammas även i de här frågorna. Den samverkan vi har i vår kommun saknas på många andra håll. Vi har en styrka i att vår personal och de fackliga företrädarna är mycket aktiva för att skapa förbättringar i samverkan. Samtidigt måste vi på arbetsgivarsidan vara lyhörda och inbjuda till dialog och delaktighet. Personligen tycker jag Kommunals projekt är mycket intressant och jag vill gärna diskutera en fortsättning när jag om några veckor är inbjuden till Kommunals årsmöte.

tisdag 17 november 2009

Projekt för enklare och tydligare upphandlingar

Upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) är ofta komplicerade för både kommunen och anbudsgivarna. Därför lägger jag idag ett förslag om att starta upp ett projekt i syfte att nå fram till en ordning för de kommunala upphandlingarna i kommunen som ska uppfattas som såväl enklare som tydligare.
.
Jag har tillsammans med näringslivschefen under året besökt ett stort antal företag i kommunen, av vilka ganska många har en relation till kommunen som anbudsgivare. Det finns en stor efterfrågan på enklare och tydligare förfrågningsunderlag som ger fler och även mindre företag möjlighet att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
.
Flera företagare har också uttryckt förväntningar på att få delta i ett projekt, för att kunna ge synpunkter på hur förfrågningsunderlag och upphandlingar skulle kunna utformas ur ett företagsperspektiv. Det finns också ett behov av kompetenshöjning, både kring själva lagstiftningen som sådan, men även kring aktörernas olika roller i upphandlings- och anbudsförfarandet. Jag bedömer att ett projekt som involverar såväl företagsrepresentanter som kommunens tjänstemän och politiker skulle kunna leda fram till en process som uppfattas som både enklare och tydligare.
.
I första hand ska vi nu arbeta fram ett projektförslag i syfte att nå fram till enklare och tydligare upphandlingar. Projektet förväntas vara genomfört under första halvåret 2010, så att vunna erfarenheter ska kunna tillämpas i kommunens upphandlingar fr o m halvårsskiftet 2010.

torsdag 5 november 2009

Markarydselever bäst i landet!

Markaryd är för andra året bäst i landet om man mäter andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta enligt SKL:s "Öppna jämförelser" som presenterades igår. 56,7% av gymnasisterna har jobb efter två år. Ser man enbart på de yrkesinriktade programmen är siffran ännu högre; hela 76% - även det bäst i landet!
.
Arbetsmarknaden i Markaryds kommun är god, liksom samarbetet mellan näringslivet och kommunen. Jag tror detta har stor betydelse för resultatet. Det verkar dessbättre som om trenden håller i sig. Ungdomsarbetslösheten är glädjande nog fortsatt låg i Markaryd i realtion till likartade kommuner och riket. Bra jobbat av utbildnings- och kulturnämnden, skolpersonalen och näringslivet! Jag lyfter på hatten och bugar!
.

måndag 19 oktober 2009

Svensk ankdamm?

"Anna Anka har de senaste 30 dagarna fått mer publicitet än vad Barack Obama fick för fredspriset, samtidigt som hon har fått mer utrymme än budgeten. Med tanke på dagens ekonomiska klimat är det anmärkningsvärt", säger Therése Olsson, marknadschef på Retriever Sverige. I september ägnades 1 409 artiklar åt Anna Anka, medan det skrevs 1 354 artiklar om den svenska statsbudgeten. Detta, enligt lördagens DI.
.
Detta kanske säger mer om media än om Anna Anka?

fredag 16 oktober 2009

Friande dom i Göta Hovrätt!

Göta Hovrätt beslutade igår att fria Reza Rezai och hans arbetsgivare. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom och sätter punkt för ett snart två år långt spektakel med inslag av ren personförföljelse från polis och åklagare.
.
Domen var logisk och väntad. I en rättssäker stat ska ingen behöva bli åtalad för att ha trampat myndigheterna på tårna. En fällande dom hade öppnat upp för detta. Det obegripliga är att polis, och inte minst åklagare, har drivit ärendet ända till hovrätten. Den som borde stått till svars - Migrantionsverket - saknades emellertid vid skranket. Målet har, helt i onödan, kostat skattebetalarna tiotusentals kronor, samtidigt som det orsakat oskyldiga människor ett stort mått av personligt lidande.
.
I stället åtalades två personer för uppsåt och oaktsamhet. Reza och hans arbetsgivare har uppfyllt alla förpliktelser gentemot staten, skattebetalarna och varandra. Samtidigt är polis och åklagare medvetna om att hundratals flyktingar utnyttjas av oseriösa arbetsgivare för svartjobb. Varför lägger man inte ner samma möda för att lagföra dessa?
.
Svaret är enkelt - de har inte trampat på myndighetens ömma tå. Jag ryser inombords när jag inser att detta kan hända igen - i Sverige!

fredag 9 oktober 2009

Förskotterat fredspris

Vanligtvis tilldelas man pris och utmärkelser för vad man uträttat - inte för de visioner och ambitioner man utlovar. Norska Nobelkommitténs beslut att tilldela Barack Obama Nobels fredspris är minst sagt anmärkningsvärt och känns nästan som ännu en pinsam norgehistoria. Vad har Obama egentligen uträttat under sina 9 månader som president? Hur mycket "Yes, we can!" kan han peka på av konkreta politiska resultat? I själva verket är det Obamas idéer som belönas, inte hans resultat. Nobelkommittén har valt metoden "förskottering" av Obamas förväntade politiska resultat som motivering för priset. Om det verkligen inte fanns andra kandidater för fredspriset än en president i en aktivt krigförande nation, är det sannerligen dåligt ställt i världen.

onsdag 16 september 2009

Markaryds kommun anmäler Sydvatten AB till Miljödomstolen

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att överklaga Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen med anledning av Sydvatten AB:s bortledande av grundvatten ur Bolmentunneln. I flera utredningar har Länsstyrelsen uppmärksammats på att icke obetydliga volymer grundvatten bortleds till Bolmentunneln utefter hela tunnelsträckningen.
.
– Enligt vår uppfattning krävs, i princip utan undantag, tillstånd av Miljödomstolen för att man ska få bortleda grundvatten. Något sådant tillstånd att leda bort grundvatten finns, enligt kommunens uppfattning, inte, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun. Det är anmärkningsvärt att det tagit tillsynsmyndigheten nästan fem månader att fatta ett beslut i frågan. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att man inte vidtar någon åtgärd i anledning av kommunens anmälan, vilket Bengt Germundsson menar är märkligt mot bakgrund av de omständigheter som framkommer i Länsstyrelsens egen motivering till beslutet.
.
Länsstyrelsen konstaterar, något motstridigt, att frågan om Bolmentunnelns inverkan på grundvattenförhållandena längs tunnellinjen inte slutligt är avgjord. Därmed ger man fastighetsägarna utmed tunneln rätt att föra talan i frågan om skadeståndsanspråk. – Detta öppnar helt nya möjligheter för alla de fastighetsägare som berörs av restriktioner vid ett eventuellt riksintresse över tunneln att kräva ersättning för intrång och begränsningar i markanvändningen, säger Bengt Germundsson. Länsstyrelsen bekräftar således vad Markaryds kommun anfört under lång tid, en uppfattning som Sydvatten AB bestämt motsatt sig. – Länsstyrelsens besked är därför ett stort steg i vår strävan att tvinga Sydvatten AB att göra rätt för sig gentemot alla drabbade fastighetsägare i det fall ett eventuellt riksintresse införs i området, konstaterar Bengt Germundsson.
.
Markaryds kommun beslutade samtidigt att begära inhibition av ärendets handläggning på Naturvårdsverket angående riksintressefrågan. – Det är helt orimligt att ens diskutera ett riksintresse så länge Sydvatten inte har ett slutligt tillstånd från Miljödomstolen vad gäller tunnelns inverkan på grundvattenförhållandena, säger Bengt Germundsson. Det är mycket märkligt att Länsstyrelsen inte agerar i frågan, utan fortsätter att gynna Sydvatten AB trots de omständigheter man nu själv kommit fram till efter att ha satt sig in i de gällande vattendomarna.

måndag 14 september 2009

Markaryd - järnvägsknuten?

Idag överlämnade utredaren Gunnar Malm sitt betänkande ang. en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg. Förslaget innebär att sträckan Stockholm - Malmö delar sig i Markaryd i en gren över Hässleholm och en över Helsingborg. Lösningen är smart och kommer sannolikt innebära att Region Skåne känner sig helt tillfreds med utredningens förslag. Även om inte Markaryds kommun kommer i närheten av att få stopp med höghastighetståg, innebär det stora möjligheter för en utbyggd tågtrafik till och från Markaryd. Med den redan idag befintliga tvärbanan mellan Hässleholm och Halmstad öppnar sig nya möjligheter för trafik med regional- och interregional tågtrafik till och från Markaryd, som åter kan bli något av knutpunkt för järnvägen.
.
Självklart måste förslaget analyseras noga avseende såväl positiva som negativa konsekvenser och än är inga beslut fattade, men infrastruktursatsningar är avgörande för framtidens tillväxt. Tåget är miljömässigt det absolut bästa alternativet och ett kommunikationsmedel som hör framtiden till. Tiden för att ta sig från Stockholm till Malmö blir 2:27 timmar (4:25 idag). Man ska kunna åka från Stockholm till Helsingborg på 2:13 och från Stockholm till Köpenhamn på två timmar och 51 minuter. Helt klart kommer flyget att få stå tillbaka på kortare sträckor, vilket är helt riktigt. Enligt Gunnar Malm ska trafiken på de nya höghastighetsbanorna kunna starta 2023-2025.
.
Nu gäller det för våra rikspolitiker att ta tag i den här frågan och börjar arbeta för förslagets genomförande. Om det realiseras skulle det innebära en stärkt konkurrenssituation och vara mycket positivt för södra Sverige och Öresundsregionen. Vem vet; sextio år efter det att rälsbussarna slutade trafikera Skåne-Smålands Järnväg kan det åter rulla tåg från Markaryd till Helsingborg. Jag ser fram emot den dagen!
.

fredag 11 september 2009

Markaryd vann över Växjö

Skattebetalarnas förening utsåg igår Markaryds kommun till ett föredöme bland kommunerna i Kronoberg med följande motivering:"Markaryd har lyckats kombinera ökade resurser till välfärden med generellt ansvarstagande med skattebetalarnas medel".
.
Detta uppmärksammas idag i flera media, bl.a. Smålandsposten. Oavsett vad man tycker om olika intresseorganisationers resultat, är den här typen av jämförelser viktiga. Som politiker måste vi ständigt försöka vända och vrida på skattebetalarnas pengar så att vi använder dem på bästa sätt.
.
Markaryds kommun har haft positiva resultat under de senaste åtta åren och jag är övertygad om att vi också kommer att under kommande år hantera den ekonomiska krisen. Det som utmärker vår kommun är ett typiskt småländskt tänkande, vi spar till kakan innan vi äter upp den. Dessutom störs vår verksamhet inte av partipolitiskt käbbel. Långsiktighet, tydlighet och breda överenskommelser är framgångsfaktorer för god ekonomi och kvalitet. Därför är det extra glädjande att dela utmärkelsen med oppositionen, våra tjänstemän och alla markarydsbor som bidrar till denna positiva spiral.

söndag 6 september 2009

På allas läppar

Mikael Törnvall, Dagens Industri:

"Ted Kennedy, en av USA:s största senatorer någonsin. Alla sörjer, men hade han inlett sin karriär idag hade alla skandaler stoppat honom innan han hunnit bli stor."
.
Tiderna förändras - på gott och ont!

fredag 28 augusti 2009

Den som aldrig hållit i kvasten ska inte lära andra att städa!

På tidningen Kristdemokratens debattsida idag, går Martin Källstrand till hårt angrepp på oss sju kristdemokratiska kommunstyrelseordförande som för några veckor sedan skrev en artikel om kommunal ekonomi på DN Debatt. "Ni är slösaktiga kommunpolitiker", låter det från Källstrands megafon när han generaliserar med riktigt breda penseldrag. Jag har inga problem med att ta kritik och goda råd, men den som aldrig hållit i kvasten ska vara försiktig med att lära andra att sopa!
.
Källstrand har helt enkelt grundligt fel. Vi krävde inte mer pengar till kommunerna. Däremot förväntade vi oss att den regering Källstrand jobbar för ska vara byxad att våga diskutera välfärdsuppdraget och dess finansiering. Vidare visar han sällsamt dålig kunskap om kommunsektorn, när han inte ens noterat hur seriöst merparten av kommun- och landstingspolitikerna under det senaste decenniet arbetat med ständigt effektiviseringsarbete. Detta arbete är något som ständigt fortgår i den kommunala sektorn och mer finns att göra.
.
Det blir direkt pinsamt när Källstrand tar Skattebetalarnas förening som sanningsvittne för hur den kommunala sektorn kan effektiviseras. De flesta seriösa experter brukar vara försiktiga med att citera en så tydlig lobbyorganisation och det trodde jag våra företrädare i regeringen var omsorgsfulla nog att låta bli.
.
Bäste Martin! Välkommen ut ur din bunker och besök oss sju kommunstyrelseordförande som dagligen sliter i den s.k. verkligheten, ett begrepp som möjligen ter sig något abstrakt för dig. Välkommen, så ska du få se hur verkligheten ser ut och hur vi realpolitiker arbetar. Då kan du åtminstone med lite trovärdighet sälla dig till den skara du benämner "Alla som någonsin haft att göra med svensk kommunpolitik". Din artikel visar med all tydlighet att du inte är i närheten av den skaran.

söndag 23 augusti 2009

Bagatellisera inte (SD)

Enligt SIFO:s väljarbarometer, som idag publiceras i GP, kan (SD) bli vågmästare i riksdagen om det vore val idag. Trenden är ganska tydlig. I samtliga av SIFO:s väljarbarometrar de senaste två åren har (SD) pendlat runt 4%-spärren; ibland över och ibland under. Risken är uppenbar att (SD) kommer in i riksdagen vid nästa val.
.
Fredrik Reinfeldt säger i en kommentar att intresset är tillfälligt. "Varken regeringen eller de rödgröna har visat sin tänkta regeringspolitik. När det sker minskar intresset för Sverigedemokraterna (SD)", anser statsministern. Det är möjligt att statsministern ger denna kommentar i avsikt att tona ned risken att (SD) kommer att bli nästa parti i parlamentet. Rimligtvis borde både han och övriga partier vara mycket bekymrade över just denna risk. Resultatet från det senaste EU-valet borde tjäna som väckarklocka för den som eventuellt tror att risken inte är reell. I det perspektivet är det är särskilt klokt att, som statsministern, bagatellisera (SD).
.
Idag lever dessvärre många av våra beslutsfattare på den högsta nivån inte längre bland verklighetens folk. Det gör inte heller de journalister, kulturradikaler och andra förståsigpåare som har tagit på sig uppgiften att beskriva sina uppfattningar som om de vore speglingar av de åsikter som finns bland verklighetens folk. Och när vi lokala företrädare, som lever bland och dagligen möter verklighetens folk, slår larm - möts vi ofta av samma bagatelliserande attityd.
.
Jag tror inte det är en klok politik att negligera (SD). Många, inte minst här i södra Sverige, uppfattar idag (SD) som ett rumsrent parti, som redan vid förra valet fick mellan fyra och sju procent av rösterna till riksdagen i flera riksdagsvalkretsar. I samma valkretsar ökade stödet för (SD) i EU-valet i juni, trots Piratpartiets framgångar. Verklighetens folk uppför sig tydligen inte riktigt som de etablerade partierna, journalisterna och kulturradikalerna vill att de ska uppföra sig. På valdagen hjälper det föga om Reinfeldt trodde att intersset för (SD) var tillfälligt. Kommer de över 4%-spärren vilar ansvaret tungt på alla dem som inte i tid uppmärksammade varningssignalerna.

måndag 10 augusti 2009

Dags att granska Migrationsverket!

Man blir något fundersam över Migrationsverkets behandling av vissa flyktingar. De som tillhör olika minoriteter och blir förföljda, hotade och riskerar att dödas på grund av etnicitet och sexuell läggning får en fristad i Sverige. Samma sak gäller människor som begått allvarliga brott och som riskerar dödsstraff i sina hemländer. Och religiösa minoriteter - förutom om man tillhör en kristen minoritet. Om detta rapporterar Sveriges Radio.
.
"Att tillhöra en religiös minoritet i dagens Irak är förknippat med stora risker. USA:s kommission för religionsfrihet USCIRF hävdar i sin årsrapport att den irakiska staten inte är i stånd att beskydda dessa grupper och att de utsätts för systematisk diskriminering samt en politisk, rättslig och ekonomisk marginalisering. Dessutom är våldet mot icke-muslimer omfattande. Under de senaste åren har antalet fall av mord, misshandel, våldtäkt, hot och tvångsförflyttning där gärningsmännen haft religiösa motiv, ökat lavinartat. Därtill har religiösa ledare och heliga platser attackerats. Migrationsverket delar tydligen inte den uppfattningen", rapporterar Sveriges Radio.
.
"De kristna betraktas av fundamentalistiska muslimska grupper som "otrogna", vilket gör det tillåtet att angripa dem. Trots kristendomens långa historia i Irak, ses kristna ofta som förrädare och stödtrupp till USA och Storbritannien sedan invasionen av Irak i mars 2003 och de därpå följande åren, och situationen har försvårats efter att USA dragit sig tillbaka från städerna."

.
Efter att ha följt några flyktingärenden på nära håll kan jag inte påstå att jag är förvånad. Migrationsverket tillhör en av de statliga myndigheter som borde genomlysas kors och tvärs. En oberoende granskningskommission borde titta på vilka värderingar, mål, lagar och regleringsbrev som styr Migrationsverkets agerande. Det vore ett bra besked från den borgerliga regeringen!.
.
Läs mer i Dagen.

torsdag 6 augusti 2009

Jag litar mer på SCB än Timbro

DN Debatt idag bemöter den förre MUF-ordföranden Thomas Idergard, nu företrädare för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, de senaste dagarnas utspel om behovet av mer pengar till kommunsektorn. Han konstaterar bland annat följande:
En stor del av de kommunala utgifter som inte rör välfärd och utbildning går till kultur och fritid.
Påståendena stämmer dock inte vid en jämförelse med SCB:s sammanställning av kommunernas bokslut för 2008, vilken jämför kommunernas kostnader för olika verksamheter. På nationell nivå fördelar sig dessa kostnader enligt följande:
Verksamheternas totala nettokostnader 41.435 kr/inv
Politisk verksamhet 558 kr/inv 1,3%
Infrastruktur och skydd 2.651 kr/inv 6,4%
Fritid 1.111 kr/inv 2,7%
Kultur 1.012 kr/inv 2,4%
Förskola och skolbarnomsorg 5.681 kr/inv 13,7%
Utbildning 13.857 kr/inv 33,5%
Äldre- och handikappomsorg 13.172 kr/inv 31,9%
Individ- och familjeomsorg 3.079 kr/inv 7,4%
Särskilt inriktade insatser 314 kr/inv 0,7%
Av detta kan man, precis som SKL:S ordförande Anders Knape, konstatera att c:a 90% av kommunernas nettokostnader går till kärnverksamheter.
.
Timbro har rätt i att det inte ser likadant ut i alla kommuner liksom i påståendet att det finns kommuner som har en hemläxa att göra i form av rationaliseringar och effektiviseringar. Men att ge sken av att det i kommunerna skulle finnas en besparingspotential på 20% (var femte kommunal utgiftskrona) är fullständigt felaktigt.
.
Jag tvivlar på att Thomas Idergard förstått att av den del som inte går till skola och omsorg, ska kommunerna bland annat finansiera fysisk och teknisk planering, miljö- och hälsoskydd, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, totalförsvar, samhällsskydd, fritidsgårdar och kollektivtrafik; verksamheter som i många fall också tillhör kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur mycket av detta tror Timbro och Thomas Idergard att kommunerna kan avstå ifrån?
.
Nej, jag litar nog mer på SCB, Sveriges Kommuner och landsting och min egen erfarenhet från kommunsektorn i det här fallet.

onsdag 5 augusti 2009

Höj statsbidragen eller sänk ambitionerna!

Tillsammans med sex andra kristdemokratiska KS-ordförande föreslår jag idag i en debattartikel på DN Debatt att regeringen i arbetet med höstpropositionen ser över ambitionsnivån i de lagstadgade krav som staten ställer på kommuner och landsting. Pengarna räcker helt enkelt inte till för de åtaganden som kommunerna förväntas leverera.
.
Som kommunpolitiker känner vi inte av lågkonjunkturen på samma sätt som inom näringslivet. Det föds fler barn, vilket ställer krav på utbyggnad av barnomsorgen. Eleverna ska även i sämre tider ha en bra skola att gå till. Äldre och personer med funktionsnedsättning har inte mindre behov av omsorg under en lågkonjunktur och försörjningsstödet till dem som drabbats av uppsägningar fortsätter att öka. Räddningstjänsten kan inte låta bli att rycka ut på grund av dålig ekonomi. Kort sagt: kommunerna förväntas leverera minst samma välfärd trots kraftigt försämrade skatteintäkter. Till detta kommer nya krav och förväntningar, exempelvis att kommunerna ska medfinansiera statliga infrastruktursatsningar.
.
Visst måste kommuner och landsting ständigt se över sina verksamheter, omprioritera och rationalisera. Men det här har de flesta kommuner och landsting hållit på med varje år sedan 90-talskrisen. Samtidigt har alltfler uppgifter lagts över på kommunerna utan att åtföljas av tillräcklig finansiering. Därför måste vi föra upp frågan om kommunernas välfärdsåtagande på agendan och våga föra en diskussion med våra rikspolitiker om var ribban ska läggas. Det är ohållbart att kräva samma nivå på det kommunala åtagandet med en sådan minskning av skatteunderlaget som vi nu upplever. Det är också orättfärdigt att ge sken av att kommuner och landsting skulle kunna klara detta bara genom att skärpa sin ekonomiska styrning. Redan idag går drygt 90 procent av kommunens budget till skola, vård och omsorg, varav 2/3 är lönekostnader. Ändå får vi ständigt i debatten höra att vi har för få händer i vården, för få lärare i skolan och otillräckligt med resurser till de flesta verksamheter.
.
Den enkla vägen, som tyvärr alltför många kommunpolitiker nu sneglar på, är naturligtvis skattehöjningar. Vi anser det vara en kontraproduktiv åtgärd som direkt motverkar regeringens ekonomiska politik. Dessutom slår kommunalskattehöjningar fördelningspolitiskt helt fel. Låt oss i stället börja diskutera uppdragets omfattning, finansiering, balanskravet och andra faktorer som skulle kunna hjälpa kommunerna att även i fortsättningen ha tillräckligt med resurser för att bedriva sina kärnverksamheter.

måndag 3 augusti 2009

Mer pengar till kommunerna i höstpropositionen?

Folkpartiledaren Jan Björklund berättade i sitt sommartal på Marstrand idag att Folkpartiet inför höstens budgetförhandlingar vill höja statsbidraget till kommunerna under nästa år och kanske även 2011. – Vi skulle behöva ha ett helt nytt system för ekonomiska relationer mellan stat och kommuner. När det är lågkonjunktur bör statsbidraget till kommunerna ökas och sedan kan de dras ner när det blir bättre tider igen. Vi kan börja 2010 med ett tillfälligt tillskott till kommunsektorn, tycker Jan Björklund.
Hur stort detta tillskott ska vara ville Jan Björklund inte precisera. Bara att det rör sig om "ett antal miljarder". På sikt vill han göra om statsbidraget till kommunerna helt och bättre anpassa det till konjunktursvängningarna.
– Ett ideal är naturligtvis att kommunsektorn ska inte behöva dra ner mycket på sin verksamhet bara för att betala socialbidrag när det går ner. Å andra sidan ska kommunerna inte själva bidra till att öka överhettningen när det går uppåt, säger Jan Björklund.
.
Ett intressant utspel inför de kommande budgetförhandlingarna. Redan i tisdags öppnade ju Mats Odell i en artikel i DN upp för höjda anslag till kommunerna till följd av den vikande ekonomin. – Vi följer utvecklingen löpande och utesluter inte ytterligare åtgärder, sa Mats Odell då. Dessa uttalanden är intressanta, eftersom de går tvärsemot det som statsministern tidigare sagt om att kommunerna får börja se över sina kostnader och genomföra besparingsåtgärder. Även om läget är bekymmersamt rent statsfinansiellt tror jag att regeringen måste skicka ytterligare pengar till kommuner och landsting när man i september presenterar den höstproposition som kommer att ligga till grund för den kommande valrörelsen. De åtgärder som kommunerna annars måste genomföra kommer nu styrande majoriteter inte att få applåder eller ökat väljarstöd för. Frågan är om Reinfeldt och kamrer Anders Borg håller med. Jag tror i alla fall att de kommer att bli tvungna till det.

måndag 27 juli 2009

En falskt sjungande kvartett

SvD:s ledarsida idag skriver debattören Roland Poirier-Martinsson om hur han, bl.a. efter att i positiva ordalag ha kommenterat Göran Hägglunds Almedalstal, kallats för rasist. Dessa tillmälen har till och med uttryckts på så respektabla ledarsidor som Expressens, DN:s och Aftonbladets. Lite märkligt, kan man tycka, med tanke på att dessa ledarsidor ganska frekvent citeras i seriösa sammanhang. Man skulle ju som utomstående betraktare dessutom kunna förvänta sig att dessa tidningars ledarsidor grundade sina påståenden på fakta. Tydligen är det inte så.
.
Inställningen på Expressens, DN:s och Aftonbladets ledarsidor är egentligen inte särskilt förvånande. Tillsammans med Mona Sahlin ingår de i den falskt sjungande kvartetten "Allt som kristdemokraterna är för, kommer vi att vara emot". Mot den bakgrunden kan man fortsätta med osakliga och oärliga kommentarer för att driva igenom sin egen politiska agenda.
.
Att hålla sig till sanningen är en demokratisk dygd som dessvärre allt färre tycks vilja tillämpa.

lördag 25 juli 2009

Utan drömmar - ingen utveckling

Smålandspostens ledarsida idag uttrycker Marcus Svensson sin tveksamhet kring en höghastighetsbana för tåg i Sverige och benämner vår artikel i SvD i måndags som "kommunpolitiska tågdrömmar". Han förvånas också över "Att kommunalråd från Skillingaryd, Markaryd och Klippan förordar Europabanan är något av en gåta. Vem tror att tågen kommer att stanna i deras kommuner?" Svaret är naturligtvis: Ingen.
.
Denna retoriska och smått förlöjligande fråga får vi ofta av dem som inte förstått hur höghastighetsbanorna byggs och används. Vitsen är ju inte att höghastighetstågen ska stanna i de mindre kommunerna, då blir det inte särskilt hög hastighet. Däremot är tanken att banan även ska trafikeras av interregionaltåg och t o m regionaltåg och att godset transporteras på långsammare bansträckningar. Så bygger man höghastighetsbanor i Europa. Därmed blir exempelvis Värnamo och Markaryd intressanta, eftersom de redan idag korsas av tvärbanor. Att inte bevaka en möjlighet att få regional- och interregional tågtrafik till sin kommun, ser jag närmast som tjänstefel. Höghastighetsbanan kan vara en sådan möjlighet och blir därmed kommunalt intressant. Det får väl utredningen och kommande satsningar utvisa, men att avskriva möjligheter innan de ens utretts ligger inte för mig.
.
Det är möjligt att Malm kommer att förorda den andra kommunpolitiska drömmen (för sydostvänner) med en kapacitetsförstärkning på stambanan. Någon höghastighetsbana tror i alla fall inte jag att stambanan kommer att bli, därtill krävs helt nya sträckningar och omfattande ombyggnationer. Stambanan byggdes i slutet av 1800-talet genom mängder av städer, samhällen och byar, vilket inte är helt "up to date" för modern tågtrafik. Vi får väl se vad Malm säger i september.

måndag 20 juli 2009

Höghastighetsjärnväg längs E4:an

Frågan om höghastighetsbanans sträckning genom Sverige utreds just nu av en statlig utredare. Att Sverige behöver en modern höghastighetsjärnväg till Europa står väl klart för de flesta. Det miljövänligare tåget kommer att få allt större betydelse och då är det naturligt att också Sverige bygger ett modernt tågsystem i likhet med övriga Europa. Frågan är väl snarast var höghastighetsbanan ska byggas. I princip diskuteras fyra olika alternativa sträckningar, vilket utredaren har att ta ställning till.
.
Brännpunkt i SvD är vi några ks-ordförande som idag drar en lans för att höghastighetsjärnvägen - Europabanan - från Stockholm till kontinenten ska dras längs E4:an. Skälen för denna sträckning tycker vi är ganska väl motiverade:
- Den här sträckningen är kortast och mest kostnadseffektiv
- Genomförbarheten är god, eftersom den går att bygga utan alltför stora ingrepp i natur, miljö och samhällen
- En dragning längs E4:an leder till ett integrerat trafiksystem som frigör godstrafiken till befintliga banor, dvs goda erfarenheter från höghastighetsbanorna i Europa.
.
Läs gärna mer om Europakorridoren.

fredag 3 juli 2009

Ungt inflytande i Markaryd

Idag var det avslutning på projektet "Ungt inflytande". Tio ungdomar har under tre veckor haft sommarjobb i kommunen för att utveckla ungdomsdemokratin och idag var det "examen". Vi fick en fantastiskt bra genomgång av projektet, kryddat med massor av goda idéer om hur vi ska kunna få en mer vital dialog som leder fram till större delaktighet och inflytande från våra ungdomar. Med detta engagemang har jag stora förhoppningar inför framtiden och för egen del kommer jag verkligen att jobba för att det här ska bli verklighet. Tack till alla er som deltagit - ni är fantastiska!

Läs mer på Ungt inflytande-bloggen.tisdag 30 juni 2009

I medeltida klädsel


I tidstypisk dräkt och i ett strålande väder invigdes Hantverkslägret 2009. Strax utanför Markaryd har det natursköna Örnafälla, på den lilla halvön mitt i Lagan, under en veckas tid förvandlats till en forntida handelsplats för hantverkare och köpmän. Här bor, arbetar och äter lägerdeltagarna i tält, verkstäder och kläder som är rekonstruktioner efter forntida förebilder. Över 120 deltagande hantverkare från hela norra Europa, inklusive deltagare från de baltiska staterna och Ryssland innebär att lägret är det största någonsin i föreningens 10-åriga historia. Föreningen räknar med att arrangemanget kommer att locka 1000-tals besökare under den vecka lägret arrangeras.Föreningen Hantverkslägrets syfte är att öka förståelsen för vår historia genom att med forskning och praktiskt arbete levandegöra och återskapa forntida teknik, konst och hantverk.
Läs gärna mer om Hantverkslägret här.

Inlägg från Rikstinget i Västerås

Under Rikstinget i Västerås i helgen hade jag möjlighet att vara uppe i talarstolen vid tre tillfällen. Dels var jag partistyrelsens försvarare av avsnittet om "Arbete och företagande" och dels talade jag för min egen motion om kravet på en översyn och förändring av balanskravet.
.
Om arbete och företagande c:a 32:10 min resp. 47:30 min in i debatten på följande länk:
.
Om motionen om balanskrav c:a 15 min in i debatten på följande länk:

tisdag 23 juni 2009

Äntligen första spadtag för Tvärleden!

22 - 117 - 121 - 571 - 1950
Vad har de här talen gemensamt? Nej, det är ingen lottorad eller postkod. Det är några av vägnumren mellan Karlshamn och Halmstad som idag utgör den s.k. Tvärleden.

Betraktar man vägarna mellan Markaryd och Osby, kan man konstatera att samtliga förbindelser har fyrsiffriga vägnummer. Man kan fråga sig varför?

Kärt barn har många namn. Tvärleden kallas ju även för Volvoleden pga den stora betydelsen för Volvo i Olofström. Ett mindre smickrande namn är
Ho Chi Minh-leden, som illustrerar den undermåliga standard som vägen haft i många år. Men nu bryts mönstret och vi kommer inom ett par år att få en modern förbindelse i öst-västlig riktning.

Utbyggnaden ger väsentligt bättre förbindelse mellan Osby och Markaryd och ger en vägförkortning för trafik mellan delar av sydvästra Sverige och västkusten. Detta medför en minskad restid och lägre fordonskostnader men även färre olyckor och minskade utsläpp.

Regeringen har vid två tillfällen pekat ut behovet av Tvärledens utbyggnad, dels i december 2000 i regleringsbrev till Vägverket, dels i februari 2004 då ekonomiska ramar för regionerna fastställdes. Under hösten 2004 reducerades de regionala ramarna främst av ”statsfinansiella skäl” samt i viss mån även det s.k. Trollhättepaketet.

Efter mer än 40 års diskussioner och planering får vi en modern och säker förbindelse mellan Halmstad och Karlshamn. Och 351 år efter freden i Roskilde 1658, då Skåne, Halland och Blekinge blev svenskt, fick vi ta första spadtaget på den förbindelse som äntligen ska ge oss en väg som förenar landskapen och binder ihop sydöstra Sverige med västkusten.

lördag 13 juni 2009

Kunglig medalj till Germundsson
I måndags hade jag den stora äran att vara inbjuden till Drottningholms slott för att ur kungens och drottningens hand motta H M Konungens medalj i den 8:e storleken i serafimerordens band "för framstående insatser inom svensk kommunalpolitik".
.
Jag måste säga att det var en ganska sällsam känsla när jag i mitten av maj fick beskedet om utnämningen. Om något kan sägas vara överraskande, så kom detta minst sagt som en blixt från klar himmel. Samtidigt är det naturligtvis oerhört hedrande och jag känner mig mycket stolt och glad. Jag hoppas också att alla som på något sätt känner sig delaktiga i Markaryds fantastiska utveckling, också ska känna sig delaktiga i medaljen och utmärkelsen.
.
Det är många som hört av sig och undrar om jag inte har några bilder från evenemanget, så därför lägger jag ut några här på bloggen. Medaljen och diplomet får jag väl ta med och visa i olika sammanhang.
.

söndag 7 juni 2009

Nationaldagen...


...firades högtidligt i Markaryd. Först sedvanlig marsch bakom Hemvärnet och Örkelljunga blåsorkester. Tal av regiondirektören och installation av en ny Markarydsambassadör. För egen del hälsade jag våra nya svenska medborgare välkomna. Allt inramat av sång, musik och dans, en värmande sol och mycket publik!

fredag 5 juni 2009

Röstningen klar

Nu har jag även jag röstat i EU-valet. Tillsammans med socialnämndens (och även valnämndens) ordförande i Markaryd, Kurt Persson (KD), passade jag på att förtidsrösta i Medborgarkontoret i Markaryd.
.
Det känns som om det är ganska många som kommer att vårda sin demokratiska rätt att rösta fram våra kandidater till Europaparlamentet. Jag tror och hoppas verkligen att röstdeltagandet blir större, både i Sverige och i Markaryd.

tisdag 2 juni 2009

Idag är jag glad för Rezas skull!

Det mycket uppmärksammade fallet med den asylsökande afghanen Reza Rezai i Markaryd verkar ha fått ett slut. Migrationsdomstolen i Malmö beviljade i går Reza permanent uppehållstillstånd. Ett mycket glädjande besked! Jag är otroligt glad för Rezas skull!

Turerna har varit många under de snart sex år som Reza varit i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd har blandats med avslagsbeslut och under fjolåret togs Reza t o m i förvar med motivering att han var flyktbenägen. Ett beslut som dock hävdes efter en JO-anmälan mot polisen. Ärendet har därefter varit föremål för omprövning och igår kom alltså utslaget i Migrationsdomstolen. Nu hoppas jag innerligt att ärendet är överspelat och att Migrationsverket inte driver frågan vidare. Som jag ser det har Migrationsdomstolen fattat ett klokt beslut och tagit de humanitära hänsyn som jag efterfrågat under lång tid. Det hade varit förskräckligt om ett land, som berömmer sig att vara rättssäkert och humant, hade hanterat Reza på ett annorlunda sätt. Nu får Reza möjlighet att bygga upp sin tillvaro i Sverige och jag önskar honom allt gott i framtiden.
.
Samtidigt hoppas jag att dagens beslut i Migrationsdomstolen ska vara vägledande för den dom i Växjö Tingsrätt som åklagaren Marcus Sjöstrand överklagat till Göta Hovrätt. Reza och familjen Takvam har varit föremål för en process som jag inte skulle önska min värsta ovän. Jag hoppas att även den frågan ska komma att få ett lyckligt slut.
.
Lyssna till reportaget från SR Kronoberg här, ungefär 13 min 45 sek in i inslaget.
.

tisdag 26 maj 2009

Dags för slutspurt!

Nu går vi in på upploppet - 12 dagar kvar till valet! I morgon startar vi den avslutande affischkampanjen i kommunen och samtidigt går vi ut till alla hushåll med extra kampanjmaterial. Nu gäller det att spurta ända in i kaklet!

lördag 23 maj 2009

Arbetarrörelsens pionjärer...

...skulle gråta blod om de såg hur dagens fackpampar förvaltar deras arv. Återigen är Wanja Lundby-Wedin i blåsväder. Nu handlar det om hur hennes make får bo gratis på tjänsteresorna till semesteranläggningen Riva del Sole i Toscana. Att detta skulle vara en skattepliktig förmån har hon inte ens funderat på, säger hon till Politikerbloggen.
.
Lite senare går hon i försvar i Expressen. Hon hävdar att eftersom inkomsterna från styrelseuppdraget beskattas i Italien har hon antagit att även förmåner från uppdraget ska beskattas i samma land. Enligt Sveriges Radio är det flera fackliga ledare som sitter i styrelsen för fackförbundens semesteranläggning Riva del Sole i Italien, som låter sin make eller maka bo gratis trots att det handlar om tjänsteresa.
.
Hur länge ska LO-kollektivet acceptera dessa utsvävningar på deras bekostnad? Och hur länge ska Wanja Lunby-Wedin lyckas slingra sig ur dessa pinsamheter som hon ständigt tycks hamna i? Finns det verkligen inte någon kompetent fackrepresentant som skulle kunna ersätta Wanja & Co? Det fanns en tid då arbetarrörelsen och facket stod för rättvisa och moral, och då man gjorde mycket gott för att lyfta sina medlemmar till högre lön och levnadsstandard. Idag handlar det uppenbarligen om något helt annat. Det kan i vart fall inte kallas solidaritet och rättvisa!

torsdag 21 maj 2009

Deltagarrekord i R1-rallyt

R1-rallyt utmed gamla Riksettan bara växer. Vi är fyra kommuner som samarbetar kring R1, Riksväg 1, som går genom våra kommuner. Varje år arrangeras ett veteranbilsrally på Kristi Himmelsfärdsdag och i år slogs deltagarrekordet på nytt. Det är fantastiskt att se alla dessa gamla fordon och man blir som liten grabb på nytt. Själv åkte jag i en Rolls Royce Silver Cloud II från 1961 från Markaryd till målet i Vaggeryd. Nästa år är det målgång hos oss.


onsdag 20 maj 2009

Internationella MarkarydSex av tio fritidshus i Markaryd har utländska ägare - högst i landet! Det är framför allt danskar och tyskar som utgör en allt större del av befolkningen. Om detta kan man läsa idag i Dagens Samhälle. Kanske inte så konstigt med tanke på alla de kvaliteter vi har i kommunen kombinerat med närheten till kontinenten. Det tar bara drygt 1½ timme att ta sig hit från Rådhusplatsen i Köpenhamn. Och de positiva effekterna har inte låtit vänta på sig.I fjol blev 40 danskar bofasta i kommunen och flera nya företag startades av våra inflyttare. Angenämt!

måndag 18 maj 2009

Löftena kunna blott svika #2

Kvällens partiledardebatt var ganska klargörande ifråga om de två regeringsalternativ som svenska folket har att välja mellan om drygt ett år. Trovärdigheten i de röd-grönas löften saknas fullständigt. Listan över löften från socialisterna är onekligen lång: Kraftigt höjd a-kassa, bättre sjukförsäkring, kraftigt höjda pensioner, utbildningssatsningar, kompetensutveckling och mer pengar till infrastruktur är några av de dyraste löftena. Men när det gäller hur dessa satsningar ska finansieras är det mesta ännu höljt i dunkel. Mer reformer åt alla, samtidigt som man ska ta mer skatt från alla är tydligen modellen.
.
Kan inte undgå att också fundera över SVT:s omsvängning vad gäller själva debattens innehåll. Det var tydligen utlovat att den skulle handla om det stundande EU-valet. Nu blev det inte så. Och så undrar man varför det är så lågt intresse för de här frågorna. Någon på SVT borde kanske ägna sig åt lite självkritik.

lördag 16 maj 2009

Ännu en ministerträff

Vilka faktorer sätter fart på affärerna? Det var rubriken på paneldebatten mellan bl.a. handelsminister Ewa Björling (M), Anna-Stina Nordmark-Nilsson (VD Företagarna) och Urban Bäckström (VD Svenskt Näringsliv) under Affärsracet där Entreprenörsregionens kommuner deltog. Efter debatten fick vi möjlighet att diskutera och föra fram kommunernas synpunkter till panelen. Ungdomssysselsättningen och infrastruktur var två av de angelägna ämnen vi samtalade kring. Hoppas bara ministern för fram allt det hon antecknade till övriga regeringsmedlemmar.


fredag 15 maj 2009

Snabbaste ministern


Göran Hägglund var klart snabbast vid Affärsracet på Anderstorps motorbana idag som co-driver i en röd Audi Quattro. Själv rattade jag och de andra kommunalråden i Entreprenörsregionen lite mindre, men väl så vassa, bilar runt banan. Jättekul! Man blir genast 30 år yngre.

torsdag 14 maj 2009

Bert Karlsson skriver om MarkarydAftonbladet meddelar att Bert Karlsson har bestämt sig för att skriva en bok om sina svenska favoritplatser. – Det är en häftig känsla att hitta nya ställen, det är som att hitta guld, säger han. En av dessa guldklimpar har han alltså hittat i Markaryds kommun, nämligen Stockhultsgårdens Tebod. - Ett charmigt utflyktsmål mitt i skogen nära Markaryd med över hundra tesorter. Där är det himla trivsamt, säger Bert.

Och visst är vi fler än Bert som upptäckt Stockhultsgården. I december i fjol utsåg en jury Stockhultsgården till Årets Teställe 2008! Detta efter att ha testat cirka 100 krogar och konditorier/tehus över hela Sverige. Så missa inte denna oas nästa gång du har vägarna till eller förbi Markaryd.

måndag 11 maj 2009

Inför en LAS-försäkring

Dagens Industris debattsida idag, föreslår Stig Claesson (KD) och jag att man inför en obligatorisk LAS-försäkring som skyddar företagen mot de kostnader som uppstår vid uppsägning. Den enda kostnad företaget får stå för är en månadslön efter uppsägning. Efter första månaden träder försäkringen in och betalar den resterande delen av uppsägningstiden. Så tror vi att fler företag skulle våga anställa. En konjunkturnedgång med minskad orderingång som följd skulle få mindre drastiska följder och LAS skulle inte upplevas som ett lika stort problem för företagen.
.
Försäkringen finansieras genom att företagen själva betalar en premie per anställd som bör viktas mot uppsägningstidens längd och kanske också mot branschens arbetslöshetsrisk. Som kompensation får företagen en sänkt arbetsgivaravgift med förslagsvis 1 procentenhet
.
Vi har naturligtvis bollat förslaget med en ganska stor grupp företagare som ställer sig positiva. Självklart kommer andra att vara emot. Men med det här förslaget tror vi man skulle kunna mildra effekterna av LAS för företagen, samtidigt som de anställdas trygghet inte skulle luckras upp. Och om två parter blir vinnare, kan det ju inte vara helt fel.

tisdag 5 maj 2009

Från Balkan till Bryssel?

Det var temat på Christina Doctares föreläsning då hon gästade Markaryd ikväll. En stor skara åhörare fick lyssna på en mycket intressant resa, där Christina delade med sig av sina erfarenheter som läkare, författare och samhällsdebattör. Extra roligt att vi som aktiva kristdemokrater var i klar minoritet. Frågorna var många och det hann gå över tre timmar innan alla hade gått hem. Med det här intresset börjar mina förhoppningar att stiga rejält inför EU-valet, åtminstone vad gäller min egen valkrets.
.
Hade vi haft det EU vi har i dag för 17 år sedan, då hade kriget i Bosnien aldrig blivit så blodigt och så långdraget som det blev, menar Christina. Men på den tiden hade EU inte de muskler som EU har idag. Så kriget blev förfärligt med miljontals traumatiserade människor och och flyktingar som följd. Det är därför fred och säkerhet står högst på hennes agenda eftersom hon har arbetade i kriget på Balkan.
.
Inramningen var också speciell med Robert Karlssons eminenta uppvisning på klassisk gitarr. Som markarydsbo är jag oerhört stolt över att vi har en av Sveriges absolut bästa konsertgitarrister i kommunen. Titta och lyssna gärna på Robert här.
.
Min födelsedag kunde inte blivit mycket bättre.

200-115-63-36-31-26-18-16

Nej, det här är inte en lottorad, utan Markaryds placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet som presenterades idag. För sjunde året i rad förbättras vår ranking och placerar oss på en 16:e plats bland landets kommuner. Vid en pressträff var kommunens och näringslivets representanter överens om att det är ett unikt samarbete som ligger till grund för framgångarna.
- Det verkar faktiskt som om alla här är glada åt alla andras framgångar. Det finns inte så många påklistrade attityder här, och det handlar om att man har respekt för varandra, sade Nibes vd Gerteric Lindquist, som var med vid pressträffen. Jag tror analysen är helt rätt. Själv är jag oerhört stolt över det engagemang som näringslivet visar för kommunens utveckling. Med den inställning och attityd vi har, ser vi bara möjligheter. Svårigheterna är till för att övervinnas!
Länkar: Norra Skåne, SmP, SR

fredag 1 maj 2009

Löftena kunna blott svika...

Denna lätt travesterande rubrik kan väl sammanfatta Mona Sahlins och socialdemokraternas löften om man vinner valet nästa år. Redan dag 1 utlovas kostnadskrävande återställare som inte på långa vägar kan finansieras genom de skattehöjningar som utlovas för i stort sett alla. Aktuellts Mats Knutson kunde inte annat än konstatera att Sahlins löften inte var särskilt trovärdiga.
Jag tror bestämt att den tiden är förbi då man kunde lura väljarna. Folk är i allmänhet betydligt klokare än vad Sahlin och Östros räknar med, och man inser att nationalekonomin inte är särskilt annorlunda än den egna plånboken. Klasskampsretoriken är minst ett halvt sekel gammal och inget som appellerar till dem som aldrig upplevt 68-vänstern. Redan då undrade den tidens stora progband, Hoola Bandoola Band, "Vem i hela världen kan man lita på?" Ja, ett inte alltför vågat tips är väl Mona Sahlin!
Länkar: SvD, GP, SR Ekot, DN

onsdag 29 april 2009

Utredare på kamikazefärd

Detta blir rubriken i Dagens Samhälle i morgon där jag presenteras i rollen som statlig utredare av utjämningssystemet. Och visst kan det känna så inför ett uppdrag som intresserar samtliga kommuner, regioner och landsting. Jag hoppas och tror att artikeln i morgon i någon mån kommer att balansera finansministerns uttalanden i förra veckans utgåva av Dagens Samhälle, där han konstaterade att kommunerna i Stockholm sköts "klart bättre än i övriga landet". Vad gäller den slutsatsen är vi inte särskilt samsynta.

lördag 25 april 2009

Ge Anders Borg en grundkurs i kommunal ekonomi

DN Debatt idag vill sju moderata kommunalråd öka egenfinansieringen av förskoleplatser genom att höja taket i maxtaxan. Förslaget är bra. När jag jämför nivån på maxtaket för en heltidsplats idag med när vi hade vår yngste son i förskolan för drygt sex år sedan, kan jag konstatera att jag idag skulle betalat c:a hundra kronor mer. Tänk om kostnadsutvecklingen i övrigt inte varit större! Detta innebär att föräldrarna idag betalar mindre än 10% av vad en heltidsplats inom barnomsorgen kostar.

Däremot blir jag lite förundrad över följande resonemang när de moderata kommunalråden konstaterar följande: "Samtidigt måste subventionsgraden även fortsättningsvis vara hög. Avgiften till förskolan får inte bli så hög att det inte lönar sig att arbeta." Javisst, men då funderar man inte länge på hur mycket skatt som måste genereras för att finansiera denna subventionsgrad. Låt mig ta ett exempel:

År 2007 var enligt SCB snittkostnaden i landet för en heltidsplats inom barnomsorgen 158.864 kronor. Maxtaxan för ett heltidsbarn är 15.120 kronor (9,5%). Det innebär en subvention från det offentliga med 143.744 kronor per heltidsplats. Om man utgår från att hela skatteavdraget går explicit till barnomsorgen måste en ensamstående förälder tjäna 39.000 kr/mån för att täcka subventionsgraden. Alternativt måste två föräldrar vardera tjäna 24.500 kr/mån. Vi kan vara glada för att det är många andra som solidariskt bidrar via skattsedeln.

Det skulle vara intressant att höra Anders Borgs förslag till hur kommunerna ska lösa sitt åtagande, när vi är bakbundna till händer och fötter genom att intäktsinstrumentet är låst. Staten har bestämt subventionsgraden i lag och skatteintäkterna minskar i lavinartad takt. Jag hoppas de moderata kommunalråden under sina kommundagar i Västerås passar på att ge finansministern en lektion i kommunal ekonomi.

söndag 19 april 2009

Först ut med TV-reklam?

Kommentarerna på Kristdemokraternas utspel på DN Debatt igår att partiet blir först ut att satsa på politisk TV-reklam har varit överlag positiva. Som väntat går vänsterblockets debattörer och bloggare i taket - vem skulle inte gjort det i deras ställe? Sanningen är ju att vi dagligen utsätts för en massa onyanserad politisk reklam i TV i form av alla dessa lobbyister, kändisar och proffstyckare som tillåts att uttrycka partipolitiska åsikter, halvsanningar och omdömen om både andra partier och politiker, ofta utan att bli emotsagda av någon. När har någon kristdemokratisk opinionsbildare fått tillgång till TV-kanalernas morgonsoffor på samma sätt?
Jag tror inte man kan utestänga det politiska budskapet från TV-reklamen och det är bl.a. därför som jag i partistyrelsen ställt mig positiv till att vi nu, rent formellt, blir först ut med detta. På så sätt kan vi också vara med och på ett ännu bättre sätt kunna påverka de etiska regler för hur den politiska reklamen kan och ska utformas. Jag är helt övertygad om att dessa regler kommer att påverka annan politisk reklam. Socialdemokraternas politiska skräckpropaganda från biodukarna före det förra valet visar med tydlighet att det finns partier som bör städa framför egen dörr innan man gnäller för mycket på andra.

torsdag 9 april 2009

Åklagaren överklagar den friande domen mot Reza och Harald


Lagom till påsk nås vi av beskedet att åklagare Marcus Sjöstrand överklagar tingsrättens friande dom mot Reza Rezai och Harald Takvam till hovrätten. Jag kan inte, mot bakgrund av hur polis- och åklagarmyndigheterna agerat i det här fallet under drygt ett års tid, påstå att jag är särskilt förvånad.

Läs gärna mer på Smålandsposten, SR Kronoberg och SVT

Det är beklagligt att samma myndigheter inte drivs av samma rättspatos när det gäller att utreda riktiga brott. Under mina år som kommunalråd har jag mött ett antal företagare och privatpersoner som fått besked om nedlagda brottsutredningar och avslutade ärenden. Mitt omdöme kvarstår - börja jaga brottslingar i stället för arbetare och företagare som gjort rätt för sig!

torsdag 2 april 2009

Åtalen ogillas!

En väntad och klok dom! Så kommenterar jag den friande domen i Växjö Tingsrätt för däckarbetaren Reza Rezai och hans arbetsgivare Harald Takvam, Markaryd. Jag är glad att Tingsrätten gjort en bedömning av fakta i målet och därmed konstaterar att det inte finns någon grund för en fällande dom.

Det är häpnadsväckande att polis och åklagare anser sig ha tillräckligt med resurser att lagföra två personer som gjort allt man kan förvänta sig för att göra rätt för sig. Det här målet har kostat skattebetalarna stora pengar helt i onödan. Tänk om myndigheterna i stället kunde visa lika stort engagemang för att komma åt alla de oseriösa arbetsgivare som utnyttjar papperslösa flyktingar och som struntar i att betala rimliga löner, skatter eller arbetsgivaravgifter.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det inte finns grund för åklagarens framställan att Rezai och Takvam skulle agerat med ”uppsåt” eller ”oaktsamhet”. Tvärtom har de på alla tänkbara sätt försökt försäkra sig om att allt gått rätt tillväga. "Inte ens oaktsamhet kan läggas Reza och och Harald till last", konstaterar Tingsrätten som fortsätter: "Till detta kommer att reglerna om arbetstillstånd i sig är svåröverskådliga och, såvitt visats i målet, Migrationsverkets information på hemsidan är ofullständig och felaktig."

Nu hoppas jag innerligt att Reza och Harald ska få lite lugn och ro. Samtidigt hoppas jag att berörda myndigheter kan lägga prestigen bakom sig och börja jaga brottslingar i stället för hederliga arbetare och företagare.