lördag 31 december 2011

Gott Nytt År 2012!

Ett säkert tecken på att året går mot sitt slut är alla årskrönikor som på olika sätt försöker sammanfatta det gångna året. För egen del har 2011 varit ett intensivt år då det hänt väldigt mycket. På det hela taget har det varit ett ganska bra år som jag med glädje och tacksamhet kan se tillbaka på.

Någon sammanfattning av året för egen del tänker jag inte göra. En del av det jag sysslat med och åstadkommit i min offentliga gärning som politiker och företrädare för Markaryds kommun finns att ta del av dels på den här bloggen och dels på min Facebook-sida.

För egen del ser jag fram emot att få ta mig an kommande utmaningar under det nya året, ett år som jag hoppas ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!

”Success is not final, failure is not fatal;
it is the courage to continue that counts.”
Sir Winston Churchill

Med de orden vill jag, så här i årets sista skälvande timmar, tillönska Er alla ett riktigt Gott Nytt År 2012!

torsdag 29 december 2011

Bra om företagarlinjen, Mats!

Mats Odell skriver insiktsfullt idag i Dagens Industri om behovet av en företagarlinje. Samtidigt pekar han ut riktningen för en näringslivspolitik som inte minst skulle förbättra situationen för våra många småföretag. Den hittillsvarande linjen från partiledningen har varit att överlåta näringslivspolitiken till näringsdepartementet och låta Centerpartiet få exklusiv rätt att ta hand om dessa frågor. Jag tycker det är ett alltför passivt agerande, något som jag gett uttryck för i olika sammanhang!  Visst borde Kristdemokraterna kunna bli också ett företagarparti, men då behövs ett tydligare fokus på näringslivsfrågorna. En politisk inriktning som jag länge hoppats Kristdemokraterna skulle stå upp för.

Betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv som grund för välfärden kan inte nog understrykas. Om vi inte vårdar näringslivsklimatet och ser till att det finns välmående, framgångsrika företag i det här landet, kan vi som politiker snart packa ihop ryggsäcken. Fler borde förstå var resurserna för vår välfärd skapas.

Kristdemokraternas partistyrelse tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att vidare­ut­veckla­ Kristdemokraternas politik inom det arbetsmarknads- och företagarpolitiska området. Jag fick förtroendet att vara ordförande för gruppen och i maj 2009 lade den fram sitt program för arbete och företagande. En del av programmet har utmynnat i enskilda motioner, men i stort sett har det inte hänt någonting inom det här området. Det här är definitivt inga frågor som Kristdemokraterna förknippas med idag. Kristdemokraternas företagarlinje på det nationella planet syns inte, utan överskuggas av de socialdepartementala frågorna.

Jag välkomnar att Mats Odell så tydligt lyfter de här frågorna. "Jag har tidigare talat om behovet av en företagarlinje vid sidan av arbetslinjen i svensk politik, ett behov som växt sig allt starkare i takt med den pågående krisen. Med mig som partiledare kommer Kristdemokraterna att arbeta för att det också ska bli verklighet", skriver Odell. Med dagens artikel visar han tydligt att det inte bara skiljer i ledarskap - det skiljer också i politisk inriktning.

torsdag 22 december 2011

Julstädat i Ulvaryd

Nästa tio fulla säckar samt en mängd annat skräp blev skörden vid gårdagens städinsats på infarten till Ulvarydsområdet. Igår var det näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind, Lars Henningsson (KD) och undertecknad som ägnade nästan två timmar var till att städa upp på nytt igen i området.

Förra städinsatsen gjordes för ett halvår sedan, men man kan konstatera att det "fyllt på" ganska snabbt. Detta trots att det finns två sopkärl i direkt anslutning till de uppställningsplatser där många långtradare parkerar.

Man undrar försynt hur det ser ut hemma hos de människor som bara slänger skiten där de för tillfället är. Ser det likadant ut som där vi städade igår kan man undra.

Nu jobbar vi ganska intensivt för att hitta en permanent lösning. Kommunen äger dock inte all mark i området, vilket innebär vissa begränsningar. Min förhoppning är i alla fall att vi ska hitta en ganska snabb lösning i närtid för att vända ett problerm till något positivt. I det korta perspektivet är det i alla fall städat till och över jul- och nyårshelgen.

onsdag 7 december 2011

Bakläxa för vindkraftsetablering i Markaryd!

Det har under de senaste åren nästan varit en Klondyke-stämning kring vindkraften i Markaryds kommun. Många markägare har berättat om de guldkantade kontrakt de med kort varsel pressats att skriva under för att inte gå miste om de årliga arrenden som utlovats mot att exploatörerna ska få ta deras mark i anspråk. Massor med nyttjanderättsavtal har slutits med åtföljande löften om runt 150 000 kr/år för varje vindkraftverk som byggs. Det var bl a detta agerande som innebar att Markaryds kommun arbetade fram en policy för vindkraftsetablering som kräver detaljplan och en demokratisk process.


Det finns, enligt uppgift, bara två kommuner i landet som beslutat att kräva detaljplan för etablering av storskalig vindkraft. Markaryd är en av dem! Den nu pågående samrådsprocessen kring etableringen av sju stycken 200 meter höga vindkraftverk i Alandsköp strax söder om Strömsnäsbruk visar att vårt beslut har varit rätt. Jag kan inte förstå varför etablering av industriell vindkraft ska ha en särställning i jämförelse med annan industrietablering. Genom detaljplanprocessen kan berörda sakägare och allmänhet bli delaktiga och påverka planeringen i ett tidigt stadium. Det är lokaldemokrati och om den värnar vi!

Under de senaste åren har Markaryds kommun fått erfara vilka enormt stora krav som ställs för att detaljplanelägga industrimark i och kring våra tätorter. Därför är det självklart för oss att ställa samma krav då andra exploatörer vill planlägga mark i kommunen. Detta är särskilt viktigt då kommunstyrelsen i måndags hade att ta ställning till den första samrådshandlingen någonsin för etablering av storskalig vindkraft. Det yttrande vi lämnar i det här ärendet kommer att vara vägledande för kommande exploatörer.

Vi anser att den samrådshandling som kommunstyrelsen tog ställning till avseende Alandsköp är så undermålig att hela detaljplaneprocessen måste göras om. I vårt yttrande, framtaget av kristdemokraternas representanter i kommunstyrelsen, och som antogs i full enighet, pekar vi på en rad oklarheter och felaktigheter som måste klarläggas innan man kan gå vidare i planprocessen. Vi är förvånade att ett stort bolag som EON, som har enorma resurser att lägga på teknisk och juridisk kompetens, inte kan åstadkomma ett bättre underlag.

Som exempel kan nämnas att man vill ha dispens från den begränsning i vår vindkraftspolicy av höjden på vindkraftverken som är max 150 meter! För att få bygga 200 meter höga verk föreslår E.ON att ett radarbaserat varningssystem som Transportstyrelsen uppges ha godkänt ska användas för att reglera och minska olägenheterna från de högintensiva varningsljusen. Dock visar det sig att detta system inte alls omnämns i de föreskrifter som Transportstyrelsen antog för bara ett år sedan. När vi kontaktar ansvarig tjänsteman på myndigheten får vi beskedet att ett första försök med systemet snart kommer att inledas.

Vad gäller ljudpåverkan ligger beräkningarna för tre av fastigheterna precis under det godkända gränsvärdet med en marginal på endast 0,3-0,9 dB(A). Som ansvarstagande politiker kan vi inte tänka oss att tillstyrka en exploatering intill tre bebodda fastigheter i orörda områden med så liten tolerans. När de 200 m höga verken väl står där lär det vara svårt att få länsstyrelsen att utfärda förelägganden om att minska ljudstörningar genom att bygga in ljudkällan eller helt enkelt kräva att vindkraftverken ska stå still nattetid. Samma fastigheter drabbas också värst av skuggor och reflexer där man ligger klart över det uppsatta gränsvärdet. Därför avstyrker vi helt den föreslagna placeringen av de vindkraftverk som ger upphov till dessa olägenheter för de här fastigheterna. Vem är beredd att ta på sig ansvaret och se dessa fastighetsägare i ögonen och lova dem att de inte kommer att få några störningar eller andra olägenheter?

Utöver dessa ganska objektiva bedömningar reser planförslaget, sådant det nu föreligger, så många frågor och visar så stora brister att vi gör bedömningen att det inte är möjligt att fortsatt driva planprocessen utan ett förnyat samråd. Eftersom vi vidhåller att totalhöjden inte får överstiga 150 meter och då vi avstyrker de placeringar som ger upphov till störningar för de tre närmast liggande bostadshusen krävs det en ordentlig omarbetning av förslaget.

Till sist måste jag bara göra en reflektion kring de beslut våra folkvalda politiker i Riksdagen fattar. Vilket ljushuvud var det som kläckte idén att det inte ska behövas bygglov för att bygga en hel vindkraftspark där varje verk är högre än Turning Torso samtidigt som man beslutar att det ska krävas bygglov för en altan eller ett förråd?