onsdag 16 september 2009

Markaryds kommun anmäler Sydvatten AB till Miljödomstolen

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att överklaga Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen med anledning av Sydvatten AB:s bortledande av grundvatten ur Bolmentunneln. I flera utredningar har Länsstyrelsen uppmärksammats på att icke obetydliga volymer grundvatten bortleds till Bolmentunneln utefter hela tunnelsträckningen.
.
– Enligt vår uppfattning krävs, i princip utan undantag, tillstånd av Miljödomstolen för att man ska få bortleda grundvatten. Något sådant tillstånd att leda bort grundvatten finns, enligt kommunens uppfattning, inte, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun. Det är anmärkningsvärt att det tagit tillsynsmyndigheten nästan fem månader att fatta ett beslut i frågan. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att man inte vidtar någon åtgärd i anledning av kommunens anmälan, vilket Bengt Germundsson menar är märkligt mot bakgrund av de omständigheter som framkommer i Länsstyrelsens egen motivering till beslutet.
.
Länsstyrelsen konstaterar, något motstridigt, att frågan om Bolmentunnelns inverkan på grundvattenförhållandena längs tunnellinjen inte slutligt är avgjord. Därmed ger man fastighetsägarna utmed tunneln rätt att föra talan i frågan om skadeståndsanspråk. – Detta öppnar helt nya möjligheter för alla de fastighetsägare som berörs av restriktioner vid ett eventuellt riksintresse över tunneln att kräva ersättning för intrång och begränsningar i markanvändningen, säger Bengt Germundsson. Länsstyrelsen bekräftar således vad Markaryds kommun anfört under lång tid, en uppfattning som Sydvatten AB bestämt motsatt sig. – Länsstyrelsens besked är därför ett stort steg i vår strävan att tvinga Sydvatten AB att göra rätt för sig gentemot alla drabbade fastighetsägare i det fall ett eventuellt riksintresse införs i området, konstaterar Bengt Germundsson.
.
Markaryds kommun beslutade samtidigt att begära inhibition av ärendets handläggning på Naturvårdsverket angående riksintressefrågan. – Det är helt orimligt att ens diskutera ett riksintresse så länge Sydvatten inte har ett slutligt tillstånd från Miljödomstolen vad gäller tunnelns inverkan på grundvattenförhållandena, säger Bengt Germundsson. Det är mycket märkligt att Länsstyrelsen inte agerar i frågan, utan fortsätter att gynna Sydvatten AB trots de omständigheter man nu själv kommit fram till efter att ha satt sig in i de gällande vattendomarna.

måndag 14 september 2009

Markaryd - järnvägsknuten?

Idag överlämnade utredaren Gunnar Malm sitt betänkande ang. en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg. Förslaget innebär att sträckan Stockholm - Malmö delar sig i Markaryd i en gren över Hässleholm och en över Helsingborg. Lösningen är smart och kommer sannolikt innebära att Region Skåne känner sig helt tillfreds med utredningens förslag. Även om inte Markaryds kommun kommer i närheten av att få stopp med höghastighetståg, innebär det stora möjligheter för en utbyggd tågtrafik till och från Markaryd. Med den redan idag befintliga tvärbanan mellan Hässleholm och Halmstad öppnar sig nya möjligheter för trafik med regional- och interregional tågtrafik till och från Markaryd, som åter kan bli något av knutpunkt för järnvägen.
.
Självklart måste förslaget analyseras noga avseende såväl positiva som negativa konsekvenser och än är inga beslut fattade, men infrastruktursatsningar är avgörande för framtidens tillväxt. Tåget är miljömässigt det absolut bästa alternativet och ett kommunikationsmedel som hör framtiden till. Tiden för att ta sig från Stockholm till Malmö blir 2:27 timmar (4:25 idag). Man ska kunna åka från Stockholm till Helsingborg på 2:13 och från Stockholm till Köpenhamn på två timmar och 51 minuter. Helt klart kommer flyget att få stå tillbaka på kortare sträckor, vilket är helt riktigt. Enligt Gunnar Malm ska trafiken på de nya höghastighetsbanorna kunna starta 2023-2025.
.
Nu gäller det för våra rikspolitiker att ta tag i den här frågan och börjar arbeta för förslagets genomförande. Om det realiseras skulle det innebära en stärkt konkurrenssituation och vara mycket positivt för södra Sverige och Öresundsregionen. Vem vet; sextio år efter det att rälsbussarna slutade trafikera Skåne-Smålands Järnväg kan det åter rulla tåg från Markaryd till Helsingborg. Jag ser fram emot den dagen!
.

fredag 11 september 2009

Markaryd vann över Växjö

Skattebetalarnas förening utsåg igår Markaryds kommun till ett föredöme bland kommunerna i Kronoberg med följande motivering:"Markaryd har lyckats kombinera ökade resurser till välfärden med generellt ansvarstagande med skattebetalarnas medel".
.
Detta uppmärksammas idag i flera media, bl.a. Smålandsposten. Oavsett vad man tycker om olika intresseorganisationers resultat, är den här typen av jämförelser viktiga. Som politiker måste vi ständigt försöka vända och vrida på skattebetalarnas pengar så att vi använder dem på bästa sätt.
.
Markaryds kommun har haft positiva resultat under de senaste åtta åren och jag är övertygad om att vi också kommer att under kommande år hantera den ekonomiska krisen. Det som utmärker vår kommun är ett typiskt småländskt tänkande, vi spar till kakan innan vi äter upp den. Dessutom störs vår verksamhet inte av partipolitiskt käbbel. Långsiktighet, tydlighet och breda överenskommelser är framgångsfaktorer för god ekonomi och kvalitet. Därför är det extra glädjande att dela utmärkelsen med oppositionen, våra tjänstemän och alla markarydsbor som bidrar till denna positiva spiral.

söndag 6 september 2009

På allas läppar

Mikael Törnvall, Dagens Industri:

"Ted Kennedy, en av USA:s största senatorer någonsin. Alla sörjer, men hade han inlett sin karriär idag hade alla skandaler stoppat honom innan han hunnit bli stor."
.
Tiderna förändras - på gott och ont!