onsdag 31 augusti 2016

(S) och (MP)-regeringen dumpar sina kostnader på kommunerna – Markaryds kommun förlorar mellan 8-12 miljoner kr.

Igår presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna. Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ”kryddar” erbjudandet med ekonomisk kompensation, och när man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna.

Förslaget från regeringen innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år.

Markaryds kommun har i skrivande stund 59 mottagna ensamkommande flyktingbarn. Beroende på ålder och beläggning innebär regeringens förslag att Markaryds kommun beräknas förlora mellan 8-12 miljoner kronor årligen!

Att sänka ersättningen så drastiskt på en enda gång försämrar verkligen förutsättningarna för kommunernas mottagande. Regeringen sviker de kommuner som tagit ansvar i flyktingmottagandet och gör det uppenbart svårare att erbjuda en bra start på ett nytt liv i Sverige.

Idag bor de flesta ensamkommande flyktingbarnen i s k HVB-hem, där man har bemanning dygnet runt. Personalen på HVB-hemmen stöttar med skolarbete och vardagliga sysslor som matlagning och fritidsaktiviteter, de guidar till sjukvård, jobbsökande och annat nödvändigt vilket är en förutsättning för att anpassa sig till ett nytt och fungerande liv i Sverige. Helt enkelt en fostran som de flesta andra barn får i vårt land.

Nu vill regeringen i stället införa en ny form av enklare boende, s k stödboende, där barnen i större utsträckning ska få klara sig på egen hand med betydligt färre personal. Denna boendeform finns inte ens idag. Det kan inte heller vara förenligt med barnkonventionen att låta minderåriga klara sig på egen hand med minimal vuxennärvaro på det sätt som regeringen nu föreslår. Det tillåts inte för andra barn. Risken är uppenbar att betydligt fler av de ensamkommande barnen kommer att klara sig sämre, integreras sämre med ökat utanförskap och framtida problem som följd.

Regeringens förslag innebär att jag kommer att se över gällande avtal med Migrationsverket och, vid behov, föreslå att vi säger upp avtalet. Jag och Kristdemokraterna i Markaryd kommer heller inte att låta regeringens förslag gå ut över kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Kvaliteten i dessa kommunala verksamheter ska inte få ställas mot ett statligt ansvar för flyktingmottagandet!

Återigen är jag tacksam över Alliansens i Markaryd kloka politik att budgetera med säkerhet och marginal. Frågan är hur våra lokala socialdemokrater och miljöpartister kommer att ställa sig till förslaget. Hur hanterar (S) och (MP) ett intäktsbortfall på 8-12 miljoner kronor? Så sent som i juni lovordade dessa partier i kommunfullmäktiges budgetdebatt regeringens politik och satsningar. Samma politiker har - till skillnad från oss i Alliansen - redan använt i stort sett varenda krona i nästa års budget inklusive den buffert för oförutsedda utgifter som Alliansen tillskapat. Men så kan man ju alltid göra i opposition och då man inte behöver ta något ansvar vare sig för ekonomin eller verksamheternas kvalitet.

måndag 29 augusti 2016

Förslaget att göra vårdcentralen i Strömsnäsbruk till filial undanröjt på obestämd tid
Hela salen i Folkets Hus var fylld till sista plats ikväll när politiker och tjänstemän i Region Kronoberg hade kallat till informationsmöte om framtiden för vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Jag skulle tro att det var drygt 150 personer, som framförde ett entydigt budskap; ”Rör inte vår vårdcentral!”

Frågan om att nedgradera vårdcentralen i Strömsnäsbruk till en filial till Markaryd kom till min kännedom för ett år sedan. Jag tog då ett initiativ i regionfullmäktige och erbjöd en samverkan med kommunen för att ta ett gemensamt omtag och satsa på ett helhetstänk kring vårdcentralen. Vi fick ett positivt besked och vi fick en tidsfrist.

Under det senaste halvåret har vi haft ett antal möten, men dessvärre har vi från kommunens sida inte upplevt någon riktig respons från regionens tjänstemän. Kommunen har erbjudit sig renovera lokalerna och vi har föreslagit ett gemensamt projekt att låta läkare och samtlig personal vara med från början för att planera och bygga ”sin” vårdcentral. Gärna med en folkhälsoprofil och med inriktning på geriatrik, eftersom medelåldern är ganska hög i Strömsnäsbruk. En nysatsning där man utgår från den kompetens och styrka som finns, i stället för att ständigt tala om problemen. Vi har föreslagit gemensamma kampanjer, offensiv rekrytering och headhunting bl a med stöd och medverkan från näringslivet, utvecklad samverkan med vårdcentralen i Markaryd, men utan direkt respons. Vi har gjort över 600 riktade utskick och fått några kontakter med läkare, som regionen noterat men sagt sig redan ha kännedom om. Något offensivt eller konkret har, som jag upplever det, inte kommit ut av vår samverkan och jag kan, även om jag är part i målet, inte påstå att det varit kommunens fel.

Det vi däremot har fått höra är alla problem. Vid vårt sista möte före semestern frågade vi rakt ut om regionen körde ”dubbla spår” med en egen agenda och vi fick då till svar att så inte var fallet. När vi så träffades direkt efter semester fick vi veta att personalen hade informerats om att man skulle gå fram med ett förslag om filialbildning. Detta ens innan politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden var informerade.
Efter denna träff har kommunen fått signaler om att det visst finns intresserade läkare, något som jag omgående redovisade för ansvariga politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden. De hade i sin tur ingen kännedom om detta, vilket självklart förvånar oss. Jag är idag tacksam till de politiker som lyssnade på mina inspel och som ikväll också kunde meddela att förslaget om filial är lagt i en låda på obestämd tid till följd av de "nya" omständigheter som nu kommit fram.

Diskussionerna mellan regionen och kommunen kommer därför att fortsätta och min förhoppning är att vi nu ska arbeta mot ett gemensamt mål och komma fram till en långsiktig och hållbar lösning som innebär att vårdcentralen i Strömsnäsbruk ska få vara kvar som en fullvärdig vårdcentral.

Jag är glad att det allmänna mötet ikväll blev konstruktivt och utan politiska angrepp eller låsningar. Det gynnar absolut det fortsatta arbetet och våra samtal och resultatet är för mig i det här fallet betydligt

viktigare än en politisk positionering. Signalen från ortsborna och kommunen är solklar; vi vill ha en fullvärdig vårdcentral kvar i Strömsnäsbruk. Det kommer jag att arbeta vidare för!

torsdag 25 augusti 2016

Biodling - ett lyckat integrationsprojekt!

Under förmiddagen idag fick jag tillsammans med representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och förre jordbruksministern ta del av ett lyckat integrationsprojekt. För snart ett år sedan beslöt vi att stödja en idé från Veronica och Per Fyhrlund som driver företaget Rosendals honung i Markaryds kommun. Projektet går ut på att utbilda nyanlända och personer som står lite längre från arbetsmarknaden att bygga upp och drifta ett antal bisamhällen och sedan sälja produkterna. Samtidigt som man arbetar praktiskt lär man sig svenska och får samhällsinformation. Utöver honungen, som är huvudprodukten, går det att framställa en rad andra produkter som pollen, cerat, bivaxsalva mm. Projektet utgör en del i arbetet för att få människor integrerade eller komma in på arbetsmarknaden.

Vid besöket berättade Veronica och Per om hur man successivt byggt upp och utökat sitt familjeföretag från ett fåtal bisamhällen till de 600 som man idag har utplacerade på olika platser i södra Sverige. En utveckling som idag således även innefattar studieverksamhet där man utbildar nya biodlare i ett projekt där man även bidrar till en samhällsinsats.

Det var helt klart en grupp mycket nöjda besökare som var helt överens om betydelsen av att fortsätta projektet. En viktig del i detta är att fler handläggare får komma till företaget på studiebesök för att lära sig vad modern biodling egentligen handlar om. Här finns en del kunskapsluckor att fylla. Ett hjärtligt tack för ett mycket intressant besök!

onsdag 24 augusti 2016

Varsamhetsbestämmelser för "Gula huset" föreslås i reviderat planförslagFörra måndagen beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Markaryd i full enighet att godkänna samrådsredogörelsen över de 23 inkomna yttrandena över förslaget till ny detaljplan för Kv Folkskolan. Man godkände också det reviderade förslaget till ny detaljplan för området. Handlingarna kommer nu återigen att ställas ut för granskning och det blir möjlighet att på nytt lämna synpunkter på det nya förslaget.

Om man läser handlingarna, kan man se att nämnden har tagit intryck av de inkomna synpunkterna och tagit till sig många av de förslag som inkommit.

I samrådet framkom bland annat att "Gula huset" bör inkluderas i det kulturhistoriska byggnadsskyddet samt att skola, bostäder och centrumanvändning bör utökas och tillåtas i större delen av området för att säkra flexibiliteten. Det inryms även möjlighet att bygga trygghetsboenden i kvarteret.

Dessa synpunkter har nämnden tagit till sig och, förutom Hagaskolan, föreslås nu även att "Gula huset" ska skyddas med varsamhetsbestämmelser. Därmed ges möjlighet till att huset även fortsatt bevaras. Något annat har aldrig diskuterats i planarbetet, men nu tydliggörs denna ambition och det skrivs in i planbeskrivningen att vid all typ av ändring exteriört bör kontakt tas med sakkunnig inom området byggnadsvård för att vissa specificerade punkter ska beaktas vid renovering eller ombyggnad. En förändring helt i linje med synpunkterna från flera yttranden.

Även flera andra synpunkter har tillgodosetts, t ex föreslås det bli möjligt att bygga bostäder utmed hela Hagagatan vilket tillgodoser behovet av fler trygghetsboenden. Det blir också möjligt att erbjuda moderna och centrala samlingslokaler genom markanvändningen "Centrum" i större delen av kvarteret. Stor hänsyn har också tagits till en god miljö med rekreationsområden. Genom att i en detaljplan peka ut en byggnad (i det här fallet Hagaskolan och "Gula huset") som särskilt värdefull och skydda den med varsamhetsbestämmelser, ges en tydlig anvisning för politiker och tjänstemän då bygglovsfrågor kan komma upp i ett senare skede. Det innebär också en väsentlig information till fastighetsägaren om vad som förväntas för att t ex hålla byggnaden i ett gott skick.

Förhoppningsvis ska detta besked i det nya planförslaget tillgodose önskemålen om "Gula husets" bevarande för framtiden. Planhandlingarna kommer nu att skickas ut och de kommer också att gå att ladda ner från kommunens hemsida och det blir än en gång möjligt att lämna yttranden.

Min uppmaning till alla intresserade är att gå till källan och ta del av informationen i det nya planförslaget och ge synpunkter på detsamma. Den redovisning som man kan läsa om i Smålänningen idag är delvis felaktig, långt ifrån fullständig och syftar inte alls till att spegla innehållet i planförslaget, utan har bara som syfte att skapa fortsatt oro. Vilket syfte Smålänningen har med en sådan journalistik kan var och en själv reflektera över.  


tisdag 23 augusti 2016

Vänortsbesök från Bytów med 20-årsjubileum
Under tre dagar har Markaryds kommun haft besök av respresentanter från sin vänort Bytów i Polen. I juli i år var det 20 år sedan vänortsavtalet undertecknades och av den anledningen stod Markaryd som värd för en delegation bestående av sju personer med borgmästaren Ryszard Szylka i spetsen.

Bakgrunden till vänortsutbytet var demokratiseringsprocessen i Polen och den lokala självstyrelse som de polska kommunerna erhöll 1990. Några år senare initierade dåvarande Kommunförbundet Kronoberg kontakter mellan svenska och polska kommuner, vilket resulterade i ett vänortsavtal som undertecknades i Bytów den 13 juli 1996. En stor delegation, bestående av 31 personer från Markaryd, fanns på plats i Bytów.i samband med undertecknandet.

Därefter har utbytet fortsatt med regelbundna besök i våra respektive kommuner med olika representanter och syfte. Inledningsvis handlade det mycket om tekniska frågor liksom om demokratifrågor, medan utbytet på senare år framför allt utvecklats mellan ungdomar i våra skolor (högstadie och gymnasium). Likaså har det varit ett mer intensifierat utbyte inom kultur- och fritidssektorn.

För egen del har jag besökt Bytów två gånger, 2009 och 2014. Fjolårets besök satte djupa avtryck hos mig, eftersom det ägnades åt att fira 25-årsjubiléet av de polska kommunernas självstyre. Besöket lärde mig mycket och det blev oerhört påtagligt att vår demokrati inte är given.
Besöket i Markaryd under helgen gick naturligtvis i jubiléets tecken med en tillbakablick under den formella middag på Ekebacken som jag stod värd för i fredags kväll. Det hölls högtidstal både av nuvarande och tidigare borgmästare och det gavs tillbakablickar på hur vänortsutbytet växte fram och hur det utvecklats. En särskild minnesplakett utdelades också.

Men vi hann också med en massa annat. På .var temat turism och besöksnäring med besök bland annat på Gräddhyllans Lantcafé och Smålandets Älg- och bisonsafari. Fredagen ägnades åt ett fördjupande studiebesök på Markaryds skola, information och överläggningar i frågor om kommunal organisation och administration samt ett studiebesök på NIBE i Markaryd. Under lördagen gjordes en rundresa i kommunen och våra gäster fick vara med om en historisk resa i tid och rum med berättelser och nedslag på olika platser som beskrev hur kommunen växt fram och utvecklats till det vi är idag. Lunch intogs på Stockhultsgården och våra delegationer deltog även vid kvällens fantastiskt fina konsert i Kulturhuset som vi och våra gäster uppskattade stort.

Vid lördagens avslutningsmiddag på Stora Hotellet fick vi mycket beröm från våra polska gäster, som var mycket nöjda med besöket och innehållet under de tre dagarna. Vårt utbyte kommer garanterat att fortsätta och vi diskuterade också hur formerna för detta kan utvecklas. Därmed var tre intensiva dagar till ända för oss alla. Nu gäller det att reflektera över och smälta alla intryck från besöket, som jag tycker blev mycket lyckat. Ett stort tack till alla tjänstemän och politiker som på olika sätt bidrog till ett bra värdskap och ett lyckat jubileum!

måndag 22 augusti 2016

Markaryd på Topp 5 av Sveriges mest obundna kommuner

Markaryds kommun är fortfarande en av Sveriges mest ekonomiskt obundna kommuner. Det framgår av en redovisning i tidningen Dagens Samhälles senaste nummer. Markaryd placerar sig på en hedrande femte plats då man granskar lånefinansieringsgraden, ett mått som anger hur stor skulden är i förhållande till förmögenheten. För år 2015 uppgår lånefinansieringsgraden till 15 %. De kommuner som ligger i botten på listan har en lånefinansieringsgrad på 88 %.

En annan lista som Dagens Samhälle uppmärksammar är listan över de rikaste och fattigaste kommunerna. Måttet man här använder sig av är eget kapital i kronor per invånare. Även här placerar sig Markaryds kommun högt - på plats 30 av 290 kommuner. Varje invånare i Markaryds kommun är god för 50.906 kr/invånare, vilket ingen annan kommun i länet kommer upp till. Detta kan jämföras med Laxå kommun som hamnar på sista plats med ett eget kapital om 4.726 kr/inv.

Jämför man soliditeten inklusive pensionsåtagande kan man konstatera att Markaryds kommun är länsbäst med sina 34,7 %, vilket ger placeringen 34 bland Sveriges 290 kommuner. Exkluderar man pensionsskulden är Markaryds kommun fortfarande länsbäst med en soliditet om 65,7%, vilket ger placeringen 45 på den nationella listan.Nästan vid varje diskussion i kommunfullmäktige om den ekonomiska situationen är det någon ledamot från oppositionen som påstår hur illa det är ställt. Efter det senaste sammanträdet i juni kunde man även på insändarsidan läsa detta, vilket Alliansen bemötte i en debattartikel. I databasen Kolada sammanställs samtliga kommuners resultat och nyckeltal så att den som vill kan gå in och se hur det förhåller sig. Men då krävs det att viljan finns.

tisdag 16 augusti 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 16 augusti:

1. Att anta ny Sotningstaxa samt ny taxa för Brandskyddskontroll att gälla från och med 2016-07-01.

2. Att förbättra trafiksituationen på Hermelinsvägen och Wennerbergsgatan i Strömsnäsbruk genom att införa väjningsplikt mot Järnvägsgatan, Sunnerbogatan, Mjärydsvägen och S:t Sigfridsvägen samt att trafik från Wallingatan ska ha väjningsplikt mot Wennerbergsgatan. Förändringen träder i kraft fr o m den 16 september 2016.

3. Att fastställa nya ”Riktlinjer för e-posthantering inom Markaryds kommun” att gälla fr o m 2016-09-01.

4. Att föreslå kommunfullmäktige anta en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

5. Att överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 för VoB Kronoberg till kommunfullmäktige.

6. Att anta förslaget om den grafiska profilen för Markaryds kommun, daterad 2016-06-30, att gälla från och med 2016-10-01 och att bifoga densamma till kommunikationspolicyn.

7. Att notera informationen i SKL:s cirkulär om den försämrade skatteunderlagsprognosen samt uppmana samtliga nämnder och styrelsen att i det fortsatta nämndvisa budgetarbetet beakta utfallet.

måndag 15 augusti 2016

Företagare kräver en snabb start av persontrafiken på Markarydsbanan

Efter SR P4 Hallands inslag om förseningar på Markarydsbanan har debatten blivit mycket livlig. Flera företag i Halland och Småland har reagerat, och många vill få igång persontrafiken så fort som möjligt. Under förmiddagens nyhetssändningar och i ett längre inslag strax före lunch hör vi en rad olika synpunkter. Knäreds Samhällsförening och Kristdemokraterna i Halland är tydliga på att man vill starta trafiken per omgående.

Företagsledaren Kenneth Silvandersson i Knäred liksom Benny Torstensson från Nibe Industrier AB i Markaryd vill också starta tågtrafiken, helst redan idag.

Thorstein Rögnvaldsson, prorektor på Högskolan i Halmstad uttalar sig och stöder samma linje. En utbyggd pågatågstrafik kommer att gynna högskolan genom förbättrade möjligheter till studiependling.Även Rögnvaldsson vill se en trafikstart så snart som möjligt.

Debatten tog i alla fall fart i Halland och det dröjde inte länge förrän regionala tillväxtnämndens ordförande Dag Hulterfors (M) kontaktade mig, inte utan viss irritation. Åtminstone inledningsvis. Till slut gick han dock med på mitt förslag att sätta sig ner tillsammans med berörda kommuner i projektet Pågatåg NO för att diskutera vad som är möjligt att göra och hur snabbt det kan gå.

Mötet kommer att hållas i början av december och, med tanke på hastigheten hittills, har projektet tagit fart igen. Inte en dag för tidigt.

Hör hela inslaget här.


tisdag 9 augusti 2016

Markarydsbanan: Kritik mot Region Halland
Under några dagar har en journalist på SR P4 Halland gått igenom hur arbetet med att få pågatågstrafik på Markarydsbanan till Halland fortskrider. Anledningen är att man noterat att ledande politiker i Halland talar om en försening med starten av persontrafik på Markarydsbanan. I Halland vill man utreda ytterligare vilka byggen som behövs innan starten med persontåg.

Inte helt oväntat kritiserar jag  det faktum att Region Halland än en gång ska göra utredningar om tågbanan och trafikstarten. Frågan är så utredd under ett antal år att nya utredningar inte kommer att tillföra något som vi inte redan vet. Risken är uppenbar att tiden för en trafikstart förskjuts framåt och att alla dessa utredningar kan försena starten av persontrafiken. Det vore klart bättre att vi lägga tid, energi och pengar på att komma igång med det konkreta arbetet så snart som möjligt
.  
Infrastrukturansvarig politiker i Region Halland, Dag Hultefors (M), menar att det behövs byggas hållplatser i Knäred och Veinge och ett mötesspår innan persontrafiken på Markarydsbanan kan startas. Han menar även på att Halmstad central håller på att bli för liten och att det kan göra det svårt att ta emot Pågatågen från Markaryd.

Inom ramen för projektet Pågatåg Nordost har vi redan utrett detta och vi anser att alla byggena inte behövs innan starten av persontrafiken. Hållplatsen i Knäred är nödvändig, men Halmstad central har kapacitet att ta emot mer trafik i dagsläget.

Trycket från allmänheten och inte minst näringslivet är stort och jag kan bara beklaga att det tar så lång tid. På Skåne- och Kronobergssidan har vi förberett vår del av banan. Vi har byggt stationer i Markaryd, Vittsjö och Bjärnum, ordnat perronger, gångbroar och mötesspår. I Markaryd har vi till och med för bl a kommunala pengar byggt en extra plattform för att förbereda trafikstarten mot Halland. Allt detta är klart och i december 2016 har pågatågen rullat mellan Hässleholm och Markaryd i tre år!

I januari 2010 undertecknade Hallandstrafiken en förbindelse där man ställde sig positiv till fortsatt trafik mellan Markaryd och Halmstad. Man skulle kostnadsberäkna och planera för detta. Drygt sex år senare står man och stampar på i stort sett samma fläck. 

Inte så konstigt att jag inte nöjer mig med ett övergripande beslut om att trafikförsörjningsprogram i Region Halland. Det gäller att fortsätta trycka på, även om det här stundtals känns som ett lika besvärligt projekt som att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Men till slut kom genombrottet!