måndag 31 augusti 2015

Fler och starkare patienter – så blir tandvårdsreformen ännu bättre!
Under drygt ett års tid har jag haft ett uppdrag från regeringen att som särskild utredare genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Idag var det så dags för ”Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd (SOU 2015:76)" att överlämna sitt betänkande ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter” till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Det har varit ett intensivt arbete under drygt ett års tid. Till min hjälp har jag haft ett mycket kompetent sekretariat med tre personer, dessutom ett antal engagerade sakkunniga och experter som alla bidragit med mycken erfarenhet och kunskap. Betänkandet är således ett resultat av vårt gemensamma arbete och det finns inte några avvikande meningar i form av reservationer eller särskilda yttranden.

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att Tandvårdsreformen 2008 var en bra reform men det finns möjlighet att göra den ännu bättre. I direktiven har det varit väldigt tydligt att våra förslag ska inrymmas i det anslag som finns för tandvården idag. Vi har således inte haft uppdrag att lägga förslag som ytterligare skulle öka statens kostnader för tandvårdsstödet.

Hela betänkandet på drygt 400 sidor, plus en bilagedel, kan laddas ner från regeringens hemsida, men här följer en kortversion av de förslag vi lägger:

Stärk patientens ställning
 • Bättre information och rådgivning till allmänhet och patienter. Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att vara ansvarig myndighet och utgöra ”en dörr in” genom bl.a. riktad information till vissa grupper, ha en förstärkt kundtjänst och överväga att införa en webb-baserad Tandvårdsportal. Hit ska alla kunna vända sig i frågor som rör tandvården och få adekvat hjälp att komma vidare till rätt instans med sina frågor.
 • Socialdepartementet föreslås initiera ett samarbete med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting för att ta fram en handlingsplan för hur man ska nå de grupper som idag riskerar hamna mellan stolarna, t ex då man vårdas inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård, sköra äldre m fl grupper.
 • Bättre möjligheter för patienterna att jämföra pris och kvalitet på tandvård. Vi föreslår en utvecklad prisjämförelsetjänst med prisuppgifter som inhämtas från vårdgivarnas faktiskt uttagna priser. Tjänsten bör kompletteras med en årlig nationell patientenkät där resultaten i form av patientbedömd kvalitet publiceras på mottagningsnivå. Det ska vara obligatoriskt för vårdgivaren att vara ansluten till prisjämförelsetjänsten för att få del av stödet.
 • En utredning föreslås tillsättas med uppdrag att lägga förslag om ett bättre konsumentskydd i tandvården. Idag är patienten ganska utlämnad och många har ingenstans att vända sig om man blir dåligt bemött, vill framföra klagomål, anmäla reklamationer mm.
 • Ekonomin utgör dock fortfarande ett hinder för vissa. Utredningen föreslår inte några specifika åtgärder för ”utsatta grupper” – det är inte möjligt att ”skruva” i det generella tandvårdsstödet utan att tappa dess huvudsyfte och effektivitet. Särskilda transfereringar parallellt med det generella stödet kan i så fall övervägas – men det är principiellt svårt. Med en målgruppsinriktad information kan man komma en bit på väg, Vi bedömer dock att generella försämringar i stödet är en dålig väg att gå, inte minst ur kostnadseffektiv synvinkel, för att marginellt öka besöksfrekvensen.

Ett mer träffsäkert tandvårdsstöd
 • Ett förhöjt ATB (Allmänt tandvårdsbidrag) införs även för gruppen 65-74 år som idag har störst tandvårdsbehov, högst tandvårdskostnader och lägst subvention via ATB.
 • ”Återställning” av beloppsgränserna i högkostnadsskyddet till 2008 års nivå dvs. av nivån för ”stora tandvårdsbehov”. Det innebär en höjning från 3 000 kr till 3 300 kr för den 50% subventionen och en höjning från 15 000 kr till 16 400 kr för den 85% subventionen.
 • Värdesäkring av ATB och beloppsgränser. ATB höjs från 150 kr till 175 kr och både ATB och beloppsgränserna kopplas till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI)

Åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av stödet
 • Försäkringskassan bör göra mer systematiska uppföljningar med ett bättre urval och ska rapportera resultatet av de felaktiga utbetalningarna till regeringen.
 • Underrättelseskyldighet för vissa myndigheter, bl.a. Skatteverket till Försäkringskassan då man misstänker oegentligheter.
 • En mer träffsäker sanktion i form kontroll före utbetalning samt krav på förhandsprövning för vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter. Idag kan dessa sanktioner enbart riktas mot vårdgivare, men utredningen föreslår att man också ska kunna rikta dessa sanktioner mot viss mottagning, viss behandlare och viss åtgärd.
 • Utökade krav på vårdgivare för att få ansluta sig till Försäkringskassans system, t ex krav på att uppge om personer med väsentligt inflytande över verksamheten varit anslutna tidigare, en
  obligatorisk anslutning till prisjämförelsetjänst.

Bättre styrning och uppföljning av stödet
 • Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsverket samt Socialstyrelsen ges ett gemensamt uppdrag att göra en samlad analys av hur stödet ska bidra till önskvärd utveckling av konsumtion och tandhälsa samt att ta fram indikatorer för utvärdering. Ett uppdrag ges även att samarbeta om register och statistik.
 • Tydligare styrning och samordnade prioriteringar av insatser kring tandvårdsstödet.
 • Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram underlag för beslut om hur tandvård och tandhälsa för barn och unga kan omfattas av tandhälsoregistret

Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa
 • Tänderna behöver bli en del av kroppen. Ett arbete initieras, som leds av Socialstyrelsen, för att ta fram underlag för beslut om hur en bättre samverkan kan åstadkommas mellan tandvården och hälso- och sjukvården.
 • Munhälsan som en del i folkhälsan. Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om munhälsa med syfte att integrera denna i folkhälsoarbetet.
  Fr.v.. Agneta Rönn, huvudskreterare, Eva Lindén, jurist,
  Bessam Saleh, sekreterare och undertecknad.

  söndag 30 augusti 2015

  Festival med Rolling Stones, KD-lotteri och Second Hand  Strömsnäsfestivalen anno 2015 blev en lyckad tillställning i sol och vackert väder och med mycket folk som träffades och trivdes. Ett stort tack till Samhällsföreningen, Jernvägsmuseiföreningen, SIF och alla andra ideellt arbetande krafter som arrangerar denna årliga tillställning!

  Min egen dag var ganska hektisk med ansvar för både väginvigning, KD-lotteri och Second Hand. På eftermiddagen invigde jag, tillsammans med kommunens näringslivschef Bengt-Göran Söderlind, turistvägen "Laganslingan", som är den del av Riksettan som sträcker sig från Strömsnäsbruk i norr (avfart 76) till Markaryd i söder (avfart 74). 

  Utmed denna ca 2 mil långa vägsträckning kan man färdas i både tid och rum utmed den väg som varit en av Sveriges viktigaste ända sen forntiden. Längs vägsträckan, som ofta går parallellt med ån Lagan, har kommunen valt ut sex platser som är särskilt intressanta. På dessa platser kan man via appen "Laganslingan" både läsa en kort text, se en illustration om platsen av konstnären Kjell Arne Sundberg samt få höra en berättelse. En av dessa är när Rolling Stones åt köttbullar på Färdshuset Tulpanen i Axhult. 

  Så möter nutiden det förgångna genom historien via det som är framtiden - digital teknik. Du kan ladda ner appen "Laganslingan" i App Store eller Google Play.  Kristdemokraternas lotteri med garanterad vinst är som vanligt en träffpunkt vid festivalen. Kommersen i år var mycket god och hela lotteriet sålde slut till lottköparnas och vinnarnas glädje. För oss är det här en verkligt god möjlighet att få träffa våra kommuninvånare och prata om både det ena och det andra. Det är så stimulerande att få höra så många positiva omdömen om det vi gör och bidrar till i utvecklingen av kommunen. Ni ska veta att det inspirerar och gläder oss.

  Som ansvarig för veckans Second Hand-grupp var det också fullt upp med att stå i kassan och se till att det fungerade i butiken. Även här var det massor med folk och stämningen var, som vanligt, på topp. Det är så roligt att se vilken träffpunkt vi fått i den gamla Konsumbutiken och vi gläds tillsamman åt hur samhället lever upp varje lördag.

  Efter allt detta var det ganska skönt att koppla av och ägna söndagen till förberedelser inför det evenemang jag ska medverka vid i morgon, men det återkommer jag till i ett annat inlägg.

  lördag 15 augusti 2015

  "Lika, men ändå olika" - KSO-träff i Sävsjö

  Igår hade jag förmånen att i Sävsjö  få träffa några av mina kollegor i rollen som kommunstyrelses ordförande. Så  här beskriver journalisten för Sävsjö-appen vårt möte:

  "Bo Rudolfsson, Laxå, Bengt Germundsson, Markaryd, Stefan Gustafsson, Sävsjö och Annicki Oscarsson, Ödeshög, har både jobbet som kommunstyrelsens ordförande och att de tillhör KD gemensamt. Idag träffades de i Sävsjö. 

  - Vi försöker träffas med ojämna mellanrum för att resonera om aktuell politik, både i kommunerna och mot rikspolitiken, säger Stefan Gustafsson. De fyra kommunerna liknar varandra på många sätt men har samtidigt många olikheter. Det visade sig under dagens samtal om tiggerisituationen bland annat. I Sävsjö och Markaryd finns ett flertal tiggare och därmed blir det en fråga man måste jobba aktivt med. Medan det i Laxå och Ödershög är en liten fråga eftersom antalet tiggare är mycket få. 

  Annat gällde äldreomsorg och näringsliv, vilket var två tyngre punkter. - Gällande näringslivet har det varit ett väldigt fruktbärande samtal för oss i Sävsjö. Vi har Ödeshög där näringslivet ökat mycket och så har vi giganten i detta, Markaryd. Där har vi mycket att lära, säger Stefan Gustafsson. 

  Bengt Germundsson berättar att de i Markaryd jobbat aktivt med näringslivsfrågorna sedan mer än tio år och nått ett bra samarbete mellan näringsliv och kommun. - Det har lett till ett positivt näringslivsklimat, vilket också syns i Svensk Näringslivs enkäter, men det har också gett resultat när det gäller skola, miljö och annat, säger han. 

  Bo Rudolfsson och Annicki Oscarsson har båda endast några månader i rollen som ks-ordförande och ser dagen som ett bra sätt att lära. Alla fyra upplever närheten till medborgarna på ett tydligt vis, mycket på grund av storleken på kommunerna, men har samtidigt olika saker att brottas med. - Ta ekonomin till exempel. Vi har varit Sveriges fattigaste kommun, nu är vi näst fattigast, och det innebär att vi måste tänka på ett annat sätt än de andra kommunerna, säger Bo Rudolfsson. 

  Dagens samtal kommer att synas i höstens politik i Sävsjö enligt Stefan Gustafsson. - Ja, det gör det. Närmast i besluten om det moderna äldrelivet. Då kommer jag att ta med erfarenhet från idag, säger han men vill inte specificera exakt vad. Med på mötet fanns också riksdagsledamot och partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och Tommy Bernevåg Frosberg, kommun- och landstingspolitiskt sekreterare (ej på bild)."