torsdag 25 februari 2016

Oppositionsrådet (S) lovar "allt åt alla"
Efter tre artiklar i Smålänningen, där oppositionsrådet Pohlman (S) i Markaryd, utlovar i princip allt till alla utan att avkrävas svar på hur han ska finansiera sina löften, tröttnade vi inom Alliansen och har idag följande debattartikel införd i lokaltidningen:

Pohlman med guldbyxorna?
Under de senaste veckorna har oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) i tre artiklar i Smålänningen tillåtits beskriva vilka stora satsningar och åtaganden socialdemokraterna utlovar i sina budgetförslag. Väl medveten om att kostnaderna redan nu ökar snabbare än intäkterna drar han sig inte för att utlova mer personal i förskolan och vården, ett avskaffande av de delade turerna och ännu mer pengar till socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden.

Frågan hur detta ska finansieras ställs inte av tidningens reporter och besvaras naturligtvis därför inte heller. Det svar som Pohlman brukar ge i debatterna är att regeringen Löfven frikostigt kommer att dela ut de pengar som krävs för att tillgodose alla önskemål inom just de här områdena. Sanningen är att vi hittills sett väldigt lite resultat av dessa generösa löften från den S+MP-ledda regeringen.

Än mer märkligt blir det att läsa om Pohlmans löften till de vårdanställda, när han samtidigt i ett internt möte påstår att nästan alla i Markaryds kommun är beredda att ta resurser från äldreomsorgen, bara pengarna går till skolan. Internt uttrycker Pohlman således att det bara är eleverna som ska prioriteras – i Smålänningen utlovar han att nästan alla verksamheter ska få mer personal och pengar.

En sak står fullständigt klar. Att genomföra de löften Joakim Pohlman och socialdemokraterna så vidlyftigt utlovar kommer att kosta långt mycket mer än vad det finns pengar och ekonomi till. En oppositionspolitiker behöver dock aldrig ta hänsyn till verkligheten. I opposition kan man utlova i princip vad som helst, utan att behöva ta ansvar. Kanske lurar Pohlman någon, men vi bedömer att folk är klokare än så. De flesta vet nämligen hur den egna hushållsekonomin fungerar.

Det är möjligt att Joakim Pohlman själv ser sig som huvudpersonen i Max Lundgrens ungdomsbok ”Pojken med guldbyxorna”. Det är möjligt att socialdemokraterna har egna sedelpressar eller ymnighetshorn att ösa resurser ur, men de flesta av oss lever i en helt annan verklighet. Det gör i alla fall vi som företräder Alliansen och därför kommer vi inte att lova ”allt till alla”. Däremot lovar vi att fortsätta se till att våra samlade resurser används på ett så klokt och förnuftigt sätt som möjligt. Det tycker vi är att ta ansvar!


Alliansen i Markaryd

Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C) 

tisdag 23 februari 2016

Pågatåg till Halland kan bli verklighet

SVT Halland rapporterar idag att det tycks som om Region Halland i sin trafikförsörjningsplan kommer att föreslå pågatågstrafik mellan Halmstad och Hässleholm med stationer i Knäred och Veinge. Nyheten bekräftas av Dag Hultefors (M), ordförande i tillväxtutskottet i Region Halland.

Beskedet är oerhört glädjande och det är bara att hoppas att politikerna i Region Halland beslutar enligt förslaget då det kommer upp för beslut i regionfullmäktige i april.

Beskedet är också väldigt logiskt. Redan när vi år 2010 tecknade avtal om pågatågstrafik mellan Hässleholm och Markaryd fanns en förlängning av trafiken med i bilden. Det var bland annat därför som Markaryds kommun och Region Kronoberg/EU finansierade hela kostnaden för den västra perrongen vid stationen i Markaryd. Slutkostnaden för den extra perrongen blev knappt 4,5 miljoner kronor och Markaryds kostnad för medfinansieringen så pass rimlig som knappt 500 000 kr.

Därför är jag något skeptisk till SVT:s uppgifter om att två perronger i Knäred och Veinge ska kosta mellan 75 och 90 miljoner kronor. Det kommer möjligen ett ytterligare mötesspår mellan Markaryd och Halmstad att kosta, men inte två nya perronger.

Det enda som krävs för att få trafiken att rulla är en beviljad ansökan om spårtid samt ett besked att Region Halland är beredd att finansiera de trafikkostnader som inte täcks av biljettintäkter. Det har Skåne och Kronoberg förklarat sig villiga att göra och det borde Halland göra ganska omgående. I så fall skulle pågatågen kunna trafikera banan till Halmstad varannan timme redan från december 2016.

Om sedan Laholm gör verklighet av sin ambition att finansiera perrongerna i Knäred och Veinge skulle man kunna göra uppehåll även där inom något år. 

Som offensiv KS-ordförande i Markaryd kan jag bara otåligt vänta på dessa, ganska självklara, beslut från politikerkollegorna i Halland. Nu har vi väntat länge nog - dags för avgång!

onsdag 17 februari 2016

Toppbetyg för äldreomsorgen i Markaryds kommun!De äldre i Markaryds kommun är bland de mest nöjda med äldreomsorgen i hela landet! Hela 99 % uppger sig vara nöjda med hemtjänsten, vilket är det bästa resultatet i hela landet. När det gäller särskilda boenden uppger 92 % sig vara nöjda, vilket innebär en 14:e plats bland landets 290 kommuner. Ett fantastiskt resultat!

Resultatet kommer från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen och presenterades idag som en del i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning "Kommunens Kvalitet i Korthet".

Frågan som socialstyrelsen har ställt till de äldre är: "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende eller din hemtjänst?" Resultatet anger andelen äldre som svarat att man är "mycket nöjd" eller "ganska nöjd".

Det är väldigt glädjande att ha nöjda brukare och duktiga medarbetare som får så fina betyg. Resultaten har under den senaste femårsperioden steg för steg förbättrats från 81 % till 99 % inom hemtjänst och från 69 % till 92 % inom särskilt boende. Förbättringen är en följd av en målmedveten satsning på kvalitet inom äldreomsorgen och till stor del beroende på den engagerade omvårdnadspersonalens och enhetschefernas förtjänst. Utifrån resultaten finns självfallet också ett antal förbättringsområde att arbeta vidare med, till exempel sociala aktiviteter, något som Alliansen i Markaryd vill prioritera i det kommande budgetarbetet.

De goda resultaten har bland annat sin grund i de senaste årens aktiva arbete med värdegrunden och införandet av engagerade värdegrundsledare för alla verksamheter. Värdegrunden handlar om att personer som har insatser i äldreomsorgen ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ska ges.

Inom området ledarskap har närheten prioriterats, ett ledarskap som ger stöd närvaro och trygghet för både brukare och medarbetare. Undersökningen visar, förutom de utmärkta betygen från våra äldre, att kommunen bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Undersökningen finns med som en del i resultatrapporten som Sveriges kommuner och landsting presenterar i sin undersökning, "Kommunens Kvalitet i Korthet". Syftet med undersökningen är att ge kommunens invånare information om hur kvaliteten på den kommunala servicen är och hur den står sig i jämförelse med andra kommuner. 

måndag 15 februari 2016

Dags att åtgärda ökade sjuktal!Sjuktalen i Markaryds kommun ökar nu på nytt och följer därmed samma trend som i många andra kommuner. Detta är något som måste ses som en varningssignal och insatser måste vidtas för att stoppa den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron. 

Alliansen kommer därför att ge ett tydligt uppdrag till samtliga förvaltningar i samband med de budgetdirektiv som kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon, tisdag.

Kommunens sjukfrånvaro för år 2015 var 6,62 %, vilket är en ökning med 1,26 % från år 2014. Det är en ökning som är oroande och som vi måste ta på stort allvar. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2015 var cirka 6,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ca 4,8 miljoner kronor år 2014.

Det är angeläget att analysera orsakerna till detta, t ex om det är arbetsrelaterat, vilka åldersgrupper det gäller, vilka förvaltningar som är mest drabbade och om det kan brytas ner till vissa enheter/arbetsplatser. Vi vill helt enkelt få en klar uppfattning om vilka bakomliggande faktorer som bedöms ligga bakom ökningen, vilket är nödvändigt om vi ska kunna sätta in resurser för ett åtgärdsprogram.

En annan fråga som behöver analyseras är kopplingen till andra faktorer som konjunkturen och ersättningsnivåerna i de olika socialförsäkringssystemet.

Alliansen kommer därför i samband med de budgetdirektiv som lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon att ge ett tydligt uppdrag till centrala ledningsgruppen att analysera och ta fram ett åtgärdsförslag samt finansiering för att minska sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna. Uppdraget är kommunövergripande och kommer att gälla alla förvaltningar.

söndag 7 februari 2016

Vandrarhemmet renoveras


Många har säkert uppmärksammat de arbeten som sedan en tid pågått på Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk. Träpaneler, snickerier, foder och vindskenor som anfrätts av väder och vind byts nu ut på de gamla byggnaderna, vilket kommer att följas av målning och ny färg när säsongen för detta börjar närma sig. Totalt har kommunfullmäktige budgeterat och satt av en miljon kronor för dessa åtgärder, allt i syfte att bevara en av kommunens äldsta och bäst bevarade byggnader. För mig har det varit självklart att arbeta för att de gamla byggnaderna ska bevaras och för att tillräckliga medel har satts av för ändamålet. Förhoppningsvis kommer så mycket som möjligt vara klart framåt vårkanten, då Vandrarhemmet på nytt öppnas upp för alla turister och besökare. På vykortet nedan syns de båda byggnaderna i det skick de var runt år 1905.

torsdag 4 februari 2016

Laddstolpar och elbilar - nya steg i kommunens miljösatsning!För ett par veckor sedan skrev jag ett inlägg på bloggen om kommunens miljöarbete, som Alliansen lyft fram som ett prioriterat område under den här mandatperioden. Vi har satt upp ett mål och arbetar nu för att bli en fossilfri kommun där alla områden inkluderas, även transporterna. Att möjliggöra fossilfria transporter är en tuff utmaning och därför samverkar vi regionalt för att hitta gemensamma lösningar. Transporterna är i det här sammanhanget ett viktigt område. En väl utbyggd infrastruktur för förnybar energi är en förutsättning för att lyckas i denna viktiga omställning till en grönare miljö, vilket även innefattar laddinfrastruktur för elfordon.

Nu tar vi nästa steg i vår satsning på en bättre och grönare miljö! Tillsammans med några andra kommuner i länet avser Markaryds kommun nu att investera i laddstolpar för elfordon. Satsningen för vår del omfattar både snabbladdare och laddare med högre effekt. För detta söker vi ett ekonomiskt stöd, men kommer också att bidra med egna pengar.

I projektet avser Markaryds kommun att inledningsvis satsa på och finansiera 12 laddstolpar i form av 6 dubbelstolpar till en kostnad av 420 000 kr. Om bidrag beviljas med 50 % innebär det en kommunal kostnad om 210 000 kr, vilket finansieras av anslaget för energieffektiviseringsåtgärder. I första skedet handlar det om laddstolpar endast för kommunala bilar, vilket i nästa steg kommer att följas av publika stolpar. Sex dubbelstolpar klarar kommunens nuvarande behov och när de är på plats är det tänkt att upphandlingen av elbilar till den kommunala verksamheten också ska vara klar.

onsdag 3 februari 2016

Årets företagare i Markaryds kommun!


Företagarna i Markaryds kommun delade vid en festlighet ikväll ut utmärkelsen ”Årets företagare”. I år gick priset till Anderssons Grus AB i Traryd, ett familjeägt företag som startades 1953 och som idag ägs och drivs av andra generationen. Ägarna Inge Andersson och Pär Björkheim var på plats och tog emot blommor, diplom och minnesplakett. Företaget driver bergtäkter i tre olika kommuner och producerar alla möjliga sorters sten och grus i stora volymer.

Ytterligare en utmärkelse – ”Årets rookie” – delades ut och denna gick i år till Anneli och Joachim Back som framgångsrikt driver Markaryds Bowling sedan tre år tillbaka. Joachim kunde då förverkliga sin vision och idag är Markaryds Bowling en samlingsplats för alla åldrar. Vill man spela bowling gäller det att vara ute i god tid för att få speltid på någon av de åtta banorna.

Ett gesällbrev delades också ut till Charlotte Jonsson som bevis på att hon klarat gesällprovet till frisör. Charlotte berättade hur omfattande det är att gå igenom en sådan prövning med alla dess olika moment, samtidigt som man arbetar inom yrket. Gesällbrevet är branschens yrkesbevis på att man avlagt behörighetsprov som visar att man fullt ut är behörig frisör.

Från kommunens sida uppvaktade jag och näringslivschefen med tal och blommor. Det är verkligen roligt att få uppmärksamma företagsamma människor på det här sättet. Starka företag och ett gott näringslivsklimat är grunden för samhällsbygget och vi som politiker måste förstå och uppvärdera detta. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat och det är en av mina prioriterade uppgifter.

Ett stort grattis till utmärkelserna och lycka till i fortsättningen!

måndag 1 februari 2016

Sverigeförhandlingen väljer Raka spåret
Idag var det äntligen dags för Sverigeförhandlingen att presentera sitt förslag till bansträckningar och stationsorter för den framtida höghastighetsjärnväg som ska binda ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Vi var ganska många region- och kommunföreträdare som hade samlats i anrika Oscarsteatern i Stockholm för att lyssna till utredarnas presentation. Störst intresse knöts ganska självklart till vilken av de två bansträckningarna genom Småland som man valt ut för att förhandla vidare kring.

Strax efter halv elva släppte så utredaren HG Wessberg beskedet att man valt Raka spåret, dvs det västliga alternativet från Jönköping till Hässleholm, men med endast en station utmed denna sträckning – nämligen Värnamo. Ett ganska väntat besked, speciellt om man läst det delbetänkande som utredarna presenterade den 12 januari och där detta kunde läsas in mellan raderna.

Utredarna drar samma slutsats som vi gjort inom kommungruppen ”Raka spåret”. Den västliga sträckningen har visat sig vara ”den rakaste och därmed snabbaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet”, för att citera utredarna.

Region Kronoberg blir helt klart förlorare i förslaget. Såväl Ljungby, Älmhult som Växjö hade räknat med åtminstone någon station beroende på sträckningen genom Kronoberg, men så blir det alltså inte. Kanske har detta att göra med en oförmåga att lyckas med en politisk samling i regionen, vilket gjort att Region Kronoberg, till skillnad från andra regioner utmed de aktuella sträckningarna, förhållit sig neutrala och passiva och enbart betraktat den pågående kampen mellan öst och väst i Kronoberg.

Den kommun som nu drog det längsta strået i Kronoberg blev däremot Markaryd. Redan tidigt i processen hade vi en tät och nära diskussion med näringslivet och vi kunde samfällt konstatera att en station i Markaryd inte var ett rimligt ställningstagande, särskilt inte sedan kommunerna i Skåne gjort upp och enat sig kring sträckningen Hässleholm – Malmö. Samtidigt kan man konstatera att utfallet för Markaryd hade blivit detsamma med en mer östlig dragning. Så för oss innebar dagens förslag egentligen ingen skillnad.

Genom närheten till Hässleholm kommer Markaryds kommun att nå höghastighetsbanan inom en högst rimlig tid. Idag tar det 26 minuter med pågatåget, men i en framtid – där såväl bana som fordon optimeras – kan nog den tiden kortas till runt 15 minuter, vilket är ungefär lika snabbt som att åka mellan Slussen och Centralen i Stockholm under rusningstid.

Med dagens besked blir Markarydsbanan än mer strategisk och kommer att få ännu större betydelse genom kopplingen mot Halmstad och Laholm. Arbetet med att utöka trafiken kommer nu att intensifieras ytterligare med hjälp av Sverigeförhandlingens utredning och förslag.

Markaryd kommun kan därför känna sig som vinnare med dagens besked. Visserligen är sista ordet långt ifrån sagt och inga beslut fattade, med detta är helt klart ett positivt besked för kommunen. Med den här dragningen kommer vi sannolikt inte heller att märka av några större olägenheter av den barriär en sådan här järnväg skapar, eftersom den med största sannolikhet kommer att dras långt österut eller till och med i Älmhults kommun.

För Region Kronoberg som helhet är däremot beskedet negativt. Av detta kanske man kan lära sig av hur andra hanterat oenigheten inom sin respektive region. Men det kräver ett större mått av helhetsperspektiv och politiskt ledarskap än vad vi mäktat med i Region Kronoberg under den här planeringsprocessen.