torsdag 31 december 2015

Gott Nytt År 2016!
Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora nyheterna som lyfts fram, men visst finns det många andra händelser att erinra sig som satt guldkant på tillvaron.

För egen del tänker jag idag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under året som gått. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2016 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

torsdag 24 december 2015

God Jul till er alla!
Även om midvinternattens köld inte känns alltför hård och regndropparna glimmar betydligt mindre än den snö som inte ligger på taken är det julafton! För min del började julaftonen genom att lyssna till Jussi Björlings framförande av "O, helga natt", något som traditionsenligt inleder julaftonen i radion efter tolvslaget.

Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Alla har inte möjlighet att vara lediga, utan ganska många är tvungna att arbeta också under helgdagarna för att se till att vård, omsorg och andra områden fungerar också när det är jul. Min förhoppning är att vi alla ska få en fridfull helg med möjlighet att koppla av med familj, släkt och vänner.

Jag vill tillönska er alla en riktigt 

GOD JUL!

"Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren!"

Luk. 2:10-11 

tisdag 15 december 2015

Strandskyddsdelegationen rekommenderar en översyn av strandskyddetStrandskyddslagstiftningen behöver ses över, inte minst med tanke på att 2009 och 2010 års lättnader i strandskyddet inte har fått avsedd effekt. Det skriver jag och övriga ledamöter i Strandskyddsdelegationen i sitt slutbetänkande som överlämnades till regeringen idag.

Regeringen måste göra verklighet av förslaget och förändra strandskyddsreglerna så att det blir enklare att bygga strandnära på glesbygden. Delegationen har i två och ett halvt år stöttat kommuners och myndigheters tillämpning av strandskyddsreglerna. Mycket av detta arbete kan man nu använda sig av, t ex via delegationens webb-portal, (www.strandskyddsdelegationen.se).

Detta arbete har haft positiva effekter. Samtidigt står det klart att 2009 och 2010 års lättnader för att underlätta strandnära byggande på glesbygden inte har fått avsedd effekt. Reglerna måste ses över och förändras på nytt.

I glesbefolkade kommuner är det svårt att få byggprojekt att löna sig. Byggkostnaderna överskrider ofta marknadsvärdena. För att klara ett marknadsmässigt byggande behöver kommunerna skapa attraktiva boendemiljöer i vackra naturområden. Men där sätter ofta onyanserade strandskyddsregler stopp.

I Sverige finns det inte mindre än 42 000 mil stränder, vilket motsvarar jordens omkrets gånger tio. Vid varje sjö, vattendrag och kust råder det 100 meter generellt byggstopp. Det är inte rimligt. Det måste bli enklare att skapa attraktiva strandnära boendemiljöer på glesbygden, där tillgången till stränder ofta är väldigt god.

Lagstiftningen skapar också hinder för enskilda företagare med verksamheter inom till exempel lantbruk och turismnäring. De har begränsade möjligheter att bygga ut, bygga nytt och att generellt sett använda marken på det sätt som krävs för att utveckla sina verksamheter.
måndag 14 december 2015

Hög tid för Region Halland att besluta om pågatågstrafik mellan Markaryd och Halmstad!
Region Hallands förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram har varit ute på remiss under en tid och Markaryds kommuns yttrande sammanfaller väl med svaren från flera andra remissinstanser; Det är hög tid att starta pågatågstrafik också mellan Markaryd och Halmstad!

I de nya pågatågen som sedan igår trafikerar sträckan Helsingborg-Halmstad ser man med tydlighet vilken den felande länken är. Det är, helt enkelt, dags att förlänga den trafik som sedan två år tillbaka går mellan Hässleholm och Markaryd också till Halmstad. 

Nu är det Region Hallands politiker som avgör om och när detta blir en verklighet. Region Skåne och Region Kronoberg vill, med stöd av Region Blekinge, starta trafiken så fort som möjligt. Kommunpolitikerna i Laholm säger sig vara villiga att bygga perronger i Knäred och Veinge och Trafikverket har meddelat att det finns kapacitet på Halmstads bangård. Sedan tidigare finns en väl fungerande infrastruktur i form av en elektrifierad bana av god kvalitet och det finns tågkapacitet.

Det enda som saknas är framsynta och kloka politiker i Region Halland som inser att samma utveckling som Skåne varit med om, också är möjlig i Region Halland.

Markaryds kommun är mycket tydliga i sitt remissvar som går att läsa nedan. Nu väntar vi bara på positiva besked från politikerna i Region Halland.

------------

Yttrande över Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar föreliggande yttrande till Region Halland över förslaget till Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019.

Ärendet
Region Halland har tagit fram ett förslag på ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska gälla för år 2016-2019 men med en långsiktig tidshorisont fram till år 2035. De halländska kommunerna, grannregionerna och andra parter har möjlighet att fram till den 11 december lämna synpunkter på förslaget.

Sammanfattning
Med undantag för planerna för Markarydsbanan samt bedömningarna av resandepotentialen över länsgränsen mot Kronoberg och Markaryd, har Markaryds kommun inget att erinra mot innehållet i Region Hallands trafikförsörjningsprogram.

Det är positivt att Region Halland lyfter fram Markarydsbanan som ett betydelsefullt stråk för att stärka utvecklingen i södra Halland, västra Kronoberg och nordöstra Skåne. Redan idag finns en stor potential för kollektivt resande, vilket dock inte är möjligt eftersom det i princip saknas kollektivtrafik mellan södra Halland och Kronoberg.

Region Skåne och Region Kronoberg har inom ramen för projektet Pågatåg NO arbetat för en förlängning av trafiken med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad. Region Skåne och Region Kronoberg har i sina respektive trafikförsörjningsprogram en satsning i närtid på genomgående pågatågstrafik till Halmstad.

Markaryds kommun stöder därför det förslag som tagits fram av Skånetrafiken och som inledningsvis innebär en tågtrafik på den befintliga Markarydsbanan med 7-8 turer i vardera riktningen mellan Hässleholm – Halmstad och med en tätare trafik mellan Markaryd – Hässleholm. Det är fullt möjligt att denna trafik kan starta i december 2016 utan att ytterligare investeringar i banan behöver göras. Trafikverket har också konstaterat att det finns kapacitet att hantera den nya trafiken på stationen i Halmstad.

Detta trafikförslag skulle innebära att tågtrafiken kan byggas ut efterhand och på sikt anpassas till den framtida utvecklingen med en höghastighetsstation i Hässleholm.

Markaryds kommun förordar därför att Markarydsbanan prioriteras högt i Region Hallands trafikförsörjningsplan och att Region Halland snarast tar upp kontakten med Region Skåne och Region Kronoberg för att gemensamt ta fram ett trafikförslag som kan genomföras i närtid.

Bakgrund
För Markaryds del är en utökad persontrafik på Markarydsbanan av högsta prioritet, vilket stöds av regionerna i såväl Kronoberg, Skåne som Blekinge. Även Region Halland påtalar i sitt förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 betydelsen av interregional tågtrafik på Markarydsbanan i syfte att knyta samman Blekinge och Skåne Nordost med västkusten och Göteborg. Detta ger omedelbara effekter för personalförsörjningen till kommunens företag och offentlig verksamhet samtidigt som det vidgar arbetsmarknaden och ger positiva sociala effekter genom att det blir lättare att hitta arbeten med adekvata arbetsuppgifter för både kvinnor och män. Det öppnar också upp för en avsevärd förbättring av möjligheten för studiependling.

Det finns flera skäl till att den övergripande infrastrukturen bör förbättras mellan Markaryd och Halland. Några typer av resande som är särskilt viktiga att utveckla är följande:

  • Arbetspendlingen behöver underlättas i väst – östlig riktning för att bättre tillgodose personalbehovet, i första hand i södra Halland, Markaryd och Hässleholm. Detta kan tillgodoses med utökad persontrafik med lokaltåg och regionaltåg på Markarydsbanan.
  • Arbetsresor för personal inom näringsliv och offentlig verksamhet behöver underlättas genom bättre koppling med snabba tågförbindelser. Detta saknas idag vad gäller tågförbindelser till Göteborg och västkustregionen via Halmstad.
  • Markaryds näringsliv präglas av tillverkningsindustri med mycket hög specialisering, vilket gör att behovet är mycket stort av dels inpendling, dels täta kontakter med universitet och högskolor för specialarbeten mm. Här finns utvecklingsavdelningar och laboratorier som är i mycket stort behov av att attrahera arbetskraft med hög kompetens. Under de senaste 15 åren har antalet sysselsatta i Markaryds kommun ökat med 15,3 %, från 4 521 till 5 212. Det innebär således att vi har nästan 700 fler arbetstillfällen idag i kommunen än för 15 år sedan. Under den senaste lågkonjunkturen 2008-2011 ökade antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin i Markaryds kommun med ca 4,5%. Denna positiva trend fortsätter glädjande nog, vilket ställer allt högre krav på fungerande kommunikationer och pendlingsmöjligheter.
  • För näringslivet är det viktigt med förbättrad koppling till Halmstad och Göteborg för att underlätta företagens kompetensförsörjning.
  • Resor till orter utmed västkustregionen som tillhandahåller utbildning på gymnasial nivå, akademisk grundutbildning, akademisk vidareutbildning samt möjligheter till tillämpad forskning m m behöver förbättras väsentligt. Detta har särskilt framhållits av Högskolan i Halmstad.

Markaryds kommun gränsar till södra Halland och har, inte minst till följd av en omfattande arbets- och studiependling, starka funktionella band med framför allt kommunerna Halmstad och Laholm. Dagligen pendlar drygt 500 personer över länsgränsen till Halland. Sedan många år tillbaka saknas i princip möjlighet att resa med kollektivtrafik över länsgränsen. Det finns ingen kollektivtrafik alls mellan Markaryds och Laholms kommun förutom en enda bussförbindelse måndag till fredag samt söndag mellan Markaryd och Halmstad. Denna busstur går paradoxalt nog från Markaryd på morgonen och tillbaka på eftermiddagen trots att pendlingsströmmarna i huvudsak går i motsatt riktning. Det finns således en betydande potential att öka pendlingen med kollektivtrafik. Förutsättningen är dock att den finns kollektivtrafik att nyttja för arbets- och studiependling, något som inte är fallet idag.  

I nordöstra Skåne, västra Blekinge, västra Småland bor mer än 250 000 invånare. Det finns alltså ett stort potentiellt resandeunderlag mellan detta område och Västkusten i Halland och Göteborg. Idag finns inga fungerande tågförbindelser i dessa relationer.

Sedan december 2013 bedrivs pågatågstrafik mellan Hässleholm och Markaryd. Resandeutvecklingen har varit god och inneburit att fler personer reser kollektivt än vad som var fallet innan tågtrafiken återupptogs. Erfarenheten har visat att resandeutvecklingen i regel underskattas i samband med att ny tågtrafik påbörjas. I samband med starten av pågatågstrafiken byggdes stationen i Markaryd om och är idag av god standard med mötesspår, dubbla plattformar och planskild övergång till perrongerna, allt i syfte att förbereda en förlängning av pågatågstrafiken till Halmstad.Bengt Germundsson                                                     
Kommunstyrelsens ordförande                                     

Svante Melander
Kommunchef

torsdag 3 december 2015

Öppet hus på Kunskapscentrum i Markaryd
Festligt, folkligt och fullsatt! Så skulle man kunna sammanfatta kvällens öppet hus på KCM, Kunskapscentrum i Markaryd, kommunens gymnasieskola. I flera dagar har elever och lärare planerat och förberett för att ta emot alla intresserade föräldrar och vänner samt elever som funderar på att söka en utbildning på KCM. Man blev inte besviken!

KCM är en fantastiskt fin gymnasieskola som vill vara elevens bästa skola. Här finns goda förutsättningar för att trivas, lära och utveckla sig. Lärarna är kompetenta och har ett genuint intresse för eleverna, något som märktes tydligt. Det var inte svårt att se hur engagerade man är i verksamheten och av att hjälpa varje elev till att nå de resultat man satt upp.

Programmet var digert och besökarna kunde ta del av en mängd intressanta saker. CAD-teknik och programmering, 3D-skrivare, logotype-
quiz, samhälls-memory, experimentverkstad i naturvetenskapliga ämnen, robotar, svetsning och mycket mer. Inte klokt vad dagens elever får lära sig mycket. Det var nästan så att man längtade tillbaka till skoltiden. 
Det var mycket intressant att besöka skolan ikväll. Alla som var där och inte visste vilken skola man ska söka till blev nog inte heller besvikna. Fantastiskt kul att vi har en så högkvalitativ gymnasieskola i Markaryds kommun!

onsdag 2 december 2015

Uppvaktning av trotjänare
Ett av de mer trevliga uppdragen jag har som kommunstyrelsens ordförande är att varje år få uppvakta och uppmärksamma våra anställda som jobbat inom kommunens tjänst i 25 år. Ikväll var det dags igen och i år är det 25 st som varit anställda i 25 år. Till kvällens uppvaktning kom de flesta, hela 20 personer.

25 år är en ganska lång tid, men ser man tillbaka har det gått ganska snabbt. Att vara anställd så länge hos samma arbetsgivare är ganska stort. En del säger att vi lever i ”hoppjerkornas tid” och det finns förståsigpåare som menar att man inte ska stanna på samma arbetsplats i mer än 3-5 år. Kanske skulle de förståsigpåarna kategorisera sina anställda som ”trotjänare” redan efter fem år, men där är vi inte än.

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig och kommunal sektor. Kanske beror detta på att man känner att arbetet är uppskattat, inte minst av alla de människor som får del av de kommunala tjänsterna.

En kommun bedriver verksamhet dygnet runt, året om. Det är alla våra medarbetare som ser till att de verksamheter som ligger under kommunens ansvar fungerar. Det är många förskolebarn, elever och åldringar som våra jubilarer tagit hand om under de här åren. Det har hunnit bli en hel del bränder att släcka och det är många lokalytor som har hållits i ordning.

Ett stort TACK till er för alla de insatser ni gjort under de 25 år som ni varit anställda. Samtidigt vill jag också önska er alla lycka till och hoppas på många goda år framöver!

torsdag 5 november 2015

Debatt med GD om etableringsuppdraget följdes upp med ett regionalt initiativ
Började dagen i Aftonbladets morgon-TV genom att debattera det statliga etableringsuppdraget med Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Detta med anledning av förra veckans artikel i Dagens Samhälle där 2/3 av kommunerna vill se en annan organisation av statens etableringsuppdrag. Redan innan etableringsreformen infördes 2010 var jag starkt kritisk till den och mina farhågor har dessvärre besannats. Att överlåta den statliga etableringsfasen till privata lotsföretag har visat sig vara ett fiasko!

AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg och jag var överens om att det behövs betydligt mer samverkan och fler flexibla, innovativa sätt att arbeta. Det är precis vad vi från kommunsektorn efterfrågar. Det behövs en lokal förankring med handläggare och lotsar som känner till det lokala näringslivet och som känner kommunen. Det gör inte de företag i branschen som Arbetsförmedlingen handlat upp. Under de här fem åren har vi bara i Markaryd haft åtminstone tre, av Arbetsförmedlingen upphandlade lotsföretag, och resultatet har varit detsamma. Ett fåtal kommer i egen försörjning. 

Därför måste vi få möjlighet att bryta det stelbenta system som nu präglar Arbetsförmedlingens upphandlingar och i stället arbeta med en mångfald av olika lösningar utifrån lokala förutsättningar och behov. Det måste, helt enkelt, bli verkstad!  

Generaldirektörens försiktiga öppning följde jag sedan upp genom att på Regionala utvecklingsnämnden föreslå ett länsinitiativ där länets åtta kommuner skulle kunna arbeta efter en egen modell i stället för de etableringsföretag som finns idag. Viljan finns i alla åtta kommunerna att, med de pengar som läggs på dessa företag, involvera kommunerna i detta viktiga integrationsarbete. Mitt initiativ fick gehör och nu kommer Regionen att arbeta fram ett förslag som vi hoppas Arbetsförmedlingen vill samverka kring.

Dagen avslutades med ett möte med Migrationsverket angående den alltmer påfrestande situationen för Sveriges kommuner. Markaryds kommun har tagit ett stort ansvar jämfört med många andra kommuner och det vi öppnar upp för ska vi klara av så bra som möjligt. Däremot är jag inte beredd att medverka till att öppna upp för alternativ som riskerar att försämra våra verksamheter eller leda till ett sämre mottagande och framtida integration. Mitt, och kommunens, besked till Migrationsverket i det avseendet tror jag inte det gick att ta miste på.

lördag 31 oktober 2015

Alla Helgons Dag
Under den här helgen brinner det många ljus på kyrkogårdarna runt om i vårt land; till minne, i tacksamhet, i sorg och saknad. Ljusen brinner med värme och tacksamhet över dem som vi saknar och påminner oss om betydelsen att ta vara på vår stund på jorden.

"Var rädd om Dina kära, Du har dem inte jämt.
Vår tid för sammanvaro, vi ej med Gud bestämt.

Som ljusen sakta brinner, i sina stakar ner.
Så våra år försvinner, Du har dem inte mer.

Tack för den varma kärlek, Du oss givit har.
Ditt vackra ljusa minne, för alltid lever kvar."


tisdag 27 oktober 2015

Markaryd hyllades av Världens barn!


För att fira det fantastiska resultatet i årets insamling till Världens barn inbjöd Markaryds kommun idag representanter för alla de föreningar, företag, skolor och andra organisationer som engagerat sig i insamlingen till ett tårtkalas på Stora Hotellet. Det blev en välbesökt tillställning och det var roligt att få möjlighet att tacka alla de fantastiska människor som på olika sätt bidragit till att Markaryd blev både Sveriges givmildaste kommun och Årets raket 2015. Totalt samlade vi tillsammans in 1 551 534 kronor, vilket blir 159,39 kr/invånare.

I samband med firandet fick vi också ta emot två fina diplom som bevis på framgången. Dessa delades ut av Evy Jonsson, nationell kampanjledare för Världens barn, och Monica Bengtsson Steen, regionsamordnare för Kronoberg, Kalmar och Jönköping.


Förutom en tillbakablick på den fantastiska veckan i slutet av september då de tre kändisarna Kajsa Bergqvist, Pernilla Wiberg och Stephan Wilson Yüceyatak fick som utmaning att lyfta Markaryds kommun från botten till toppen, diskuterades idéer på hur vi ska kunna fortsätta hålla liv i insamlingen för att även nästa år nå goda resultat. 

De stora vinnarna i sammanhanget är dock Världens barn. På Världens barns hemsida kan man ta del av vad pengarna räcker till. Den dryga 1,5 miljon som invånarna och företagen i Markaryds kommun bidrog med, räcker till exempel för att bygga en standardskola med sex klassrum (1,2 mkr), borra två brunnar som kan förse två byar med vatten (0,2 mkr), utbilda 50 sjuksköterskor i förlossningsteknik (0,05 mkr) och behandla 100 diabetiker med insulin i ett helt år (0,1 mkr). Så visst betyder vår insats något för andra människor!

Tack för att vi fick möjlighet att anta den här utmaningen tillsammans med Kajsa, Pernilla och Stephan! Och ett stort TACK till alla fantastiska människor i Markaryds kommun som så helhjärtat ställde upp och gjorde en fantastisk insats för Världens barn! Nu satsar vi för 2016!


fredag 9 oktober 2015

Idag avvecklade vi Decemberöverenskommelsen!


Idag röstade jag och en tydlig majoritet av Kristdemokraternas ombud för en avveckling av Decemberöverenskommelsen. Beslutet fick omedelbara konsekvenser och inom några timmar hade flera Allianspolitiker konstaterat att DÖ inte längre gäller. En seger för demokratin! Jag känner mig glad över att få ha varit en del i arbetet med att begrava DÖ.

Personligen har jag varit emot DÖ redan från dag 1, den 27 december i fjol då sex av åtta partiledare presenterade den överenskommelse man förhandlat sig fram till i slutna rum, utan demokratisk förankring. Allt för att hålla SD så långt från sig som möjligt.

För mig är det uppenbart att DÖ strider mot gängse parlamentariska principer. Under modern tid har vi haft ett fåtal majoritetsregeringar, utan rader av regeringar har i minoritet styrt landet genom att samtala och förhandla för att få majoritet för sin politik. Dagens regerings- och riksdagspolitiker saknar tydligen dessa egenskaper.

Överenskommelsen saknar folklig legitimitet. Det är få nationella frågor som har så litet folkligt stöd. Konsekvensen har blivit ett ökat stöd för SD, som upplevs som det enda oppositionspartiet.

DÖ har heller inte prövats i den interna demokratin. Idag var det första gången och beskedet från ombuden var tydligt; 189 röster för en avveckling och 89 röster mot.

Överenskommelsen skadar Allianspolitiken. Tanken att använda tiden i opposition till att profilera sin egen politik är lovvärd. Det kan kan man också göra i alla övriga frågor, men i den viktigaste frågan av alla - statens budget - finns skäl att tänka lite annorlunda.

Vi ser det nu i fyra olika, spretiga budgetmotioner från de fyra allianspartierna som inte skapar något egentligt intresse. Våra väljare förväntar sig att vi driver en borgerlig politik - inte att ta ansvar för en för landet skadlig S-MP-V politik. Dessutom har vi själva avsagt oss möjligheten att förhandla vad gäller budgetfrågan.

Den ekonomiska politiken till följd av DÖ speglar inte valresultatet. Våra väljare röstade inte för att ytterkantspartiet (V) av taktiska skäl ska medges veto över den ekonomiska politiken. Inte så konstigt att Sjöstedt rasar ikväll över sin något vingklippta position.

Avtal ska hållas, men avtal ska också tillkomma i någorlunda rätt ordning.
Detta avtal tillkom mellan ett fåtal personer i slutna rum där det förväntades att partifolk och gräsrötter sedan skulle sluta leden och lovorda en avveckling av den parlamentariska praxisen. 

Jag är glad att Kristdemokraterna vågade ta det här steget idag. Det är statsministerns ansvar att se till att agera på ett sätt som gör att det skapas ett stöd för de beslut som ska fattas. Hittills har han inte lyckats med det, men nu blir det upp till bevis. 

söndag 27 september 2015

Kajsa, Pillan och SVT till Markaryd för insamling till Världens barn


Under den kommande veckan fokuserar SVT på den nationella insamlingskampanjen för Världens barn. Igår och nästa lördag är de stora insamlingsdagarna och i kväll får ett antal välkända profiler i uppgift att utföra fyra olika uppdrag för att samla in så mycket pengar som möjligt.

Ett av uppdragen, det s k insamlingsuppdraget, fokuserar på Markaryds kommun och handlar om att matcha Markaryd mot det senaste decenniets toppkommun Sorsele. Profilerna får i uppdrag att försöka lyfta insamlingsresultatet i Markaryd från en ganska låg nivå. Hur man lyckas kommer att redovisas i TV under veckan och inte minst under den direktsända galan på fredag kväll.

De profiler som får resa till Markaryd är Kajsa Bergqvist, Pernilla Wiberg och Stephan Wilson. Under den kommande veckan kommer man att försöka mobilisera så många som möjligt i Markaryds kommun att göra så mycket som möjligt för att öka det kommunala insamlingsresultatet.

Markaryds kommun hälsar profilerna hjärtligt välkomna och vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att visa hur kommunen, företagen, de ideella organisationerna och alla privatpersoner kan hjälpa till för att bidra till att deras uppdrag ska kunna genomföras med gott resultat!


INSAMLINGSUPPDRAGET
Utförs av: Pernilla Wiberg, Kajsa Bergqvist och Stephan Wilson Yüceyatak.
Beskrivning: I 10 år har Sorsele vunnit Kommunkampen i Världens Barn. De får in nästan 110 kronor per capita och är överlägset bäst i Sverige. Pernilla, Kajsa och Stephan ska till Markaryd i Småland. Där ska de under fem dagar höja Markaryds insamling på 1.70 kronor per invånare, till att ”Slå Sorsele”.

tisdag 22 september 2015

Studiebesök i Ystad

Det var en hel del tankar som väcktes på hur kvarteret med Hagaskolan i Markaryd skulle kunna utvecklas när vi idag gjorde ett studiebesök i Ystad. I mitten av 90-talet beslöt riksdagen att lägga ner det regemente som fanns i Ystad och plötsligt stod en hel stadsdel tom. Med varsam hand har det gamla regementsområdet därefter omvandlats till bostäder, lokaler för offentlig verksamhet och för kulturaktiviteter. Även om kv Folkskolan i Markaryd inte på långt när är lika stort, finns det många paralleller att dra och låta sig inspireras av. Tänk, vilket levande kvarter det skulle kunna bli. Bostäderna i det gamla regementsområdet är eftertraktade och har hyrts ut i takt med att fastigheterna renoverats. Nya byggnader har tillkommit, byggda i samma stil för att så långt möjligt passa in i den gamla miljön.


Vi fick också ta del av de planer Ystads kommun har vad gäller den framtida stadsutvecklingen. Förtätningar i den centrala stadskärnan kommer under det närmaste decenniet att innebära 2500-3000 nya bostäder, främst hyreslägenheter. Om planerna på en helt ny hamn blir verklighet, kommer staden också att expandera och flytta närmare havet. I området finns även Ystad Studios, där många av Wallanderfilmerna spelats in. Ganska kul att ringa på hos Kurt Wallander och hamna mitt i den interiör som är så välbekant efter alla filmer. Sammantaget blev det ett mycket intressant studiebesök som vi säkert kommer att ha nytta och glädje av i arbetet med den något mindre stadsutveckling vi försöker genomföra i centrala Markaryd.


lördag 19 september 2015

OF Ekeri i Markaryd 20 år!
Under helgen har ett av våra fina företag i Markaryd - OF Ekeri - firat sitt 20-årsjubileum. När grundaren Erik Olsson gick i pension startade han familjeföretaget som under de här åren vuxit i både omsättning och omfattning. Erik hade en mångårig och gedigen erfarenhet från lastbilssidan som kom väl till nytta för företaget. Idag har man massor av kunder på åkerisidan och ingen kan väl undgå att se företagets logotype på de släpvagnar som trafikerar våra vägar. Erik har nu trappat ner och lämnat över det mesta ansvaret till sina barn, som framgångsrikt fortsätter att utveckla företaget. 
Lagom till dagens jubileum har kontorsbyggnaden utökats och 400 kvm lageryta har tillkommit för de reservdelar som man behöver hålla i lager. Företaget satsar på kvalitet, något som verkligen märks när man besöker anläggningen på Ulvarydsområdet. Ett annat framgångskoncept är service och goda relationer. Föga förvånande är man ett av landets mest kreditvärdiga företag, vilket man som besökare noterar i form av alla de inramade triple-A utmärkelser.som hänger på väggarna i den moderna kontorsbyggnaden. 
I samband med jubiléet fanns ett stort antal ekipage utställda, vilka deltog i tävlingen Anniversary Trophy 2015. Förutom välskötta ekipage av mer vardaglig karaktär fanns också några värstingar med, vilka väckte stort intresse. Tillsammans med näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind överlämnade jag en lite blomma från Markaryds kommun och gratulerade Erik, Claes, Bo och all övrig personal. Vi är stolta över att ni finns med ett företag i Markaryd och vi önskar er lycka till i fortsättningen!P-Ang och jubelföreställning vid P-A:s invigning
En fyrfaldig salut från fyra kanoner signalerade den officiella invigningen av Assistancekåren Markaryd/Hässleholm P-As Bärgning AB nya anläggning. Massor av folk hade mött upp i ett strålande sensommarväder för att dela denna milstolpe i företagets historia. I sitt välkomsttal berättade P-A om hur han och hustrun Beate startade sitt företag för 19 år sedan med en bärgningsbil. Under de här åren har man utökat verksamheten kraftigt och även införlivat Hässleholm i markarydsföretaget. Förutom bärgningsverksamheten satsar man stort också på liftar och kranar i alla möjliga storlekar samt på biluthyrning; således ett genomgående koncept för kundens behov. Intresset var stort när P-A med personal visade hur man bärgar en stor lastbil med hjälp av uppblåsbara luftkuddar. P-A visade också konsekvenserna av en krasch med en personbil i 70 km/tim in i en bergvägg, något som gjorde många av åskådarna eftertänksamma. 
För egen del hade jag fått äran att inviga anläggningen och klippa bandet, vilket är ett riktigt hedersuppdrag. P-A och Beate är ett strålande exempel på den entreprenörsanda och företagsamhet som präglar Markaryds kommun. Redan innan det nya industriområdet Åmot var detaljplanelagt lämnade P-A in en beställning på den första tomten och så snart terrasseringen var klar började byggnationen, som kommer att följas av fler etableringar.Lyckönskningarna var många och jag sällar mig också till den skaran, tackar för en fantastiskt fin invigningsdag och önskar P-A, Beate och hela personalen lycka till!

fredag 18 september 2015

Swedbank och kommunledningen i fortsatt dialog


PRESSMEDDELANDE 

Det möte kommunledningen haft med Swedbank har förts i en god anda och vår dialog fortsätter. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i en kommentar efter det möte med bankens regionala ledning som idag hållits i kommunhuset med anledning av Swedbanks besked tidigare i veckan att stänga lokalkontoret i Strömsnäsbruk.

– Vi har tydliggjort våra förväntningar gentemot banken både ur ett kommunalt perspektiv och ett kundperspektiv och lyssnat till Swedbanks skäl för sitt beslut, konstaterar kommunchef Svante Melander.

Markaryds kommun vidhåller sitt krav att beslutet att stänga kontoret i Strömsnäsbruk omprövas.

– Vi konstaterar att Swedbank, om beslutet verkställs, kommer att lämna kommunen, fortsätter Germundsson. Om det blir verklighet förväntar vi oss självklart att banken vidtar åtgärder som så långt det är möjligt säkerställer både service och tillgänglighet för de kunder som nu blir utan ett lokalt bankkontor. Detta har Swedbank tagit till sig.

En annan fråga handlar om bankomaten och insättningsboxen som idag finns i de lokaler Swedbank aviserat att lämna. Även detta är en fråga som Swedbank anser angelägen att hitta en lösning på.

– Det är bra att Swedbank tagit till sig de synpunkter vi framfört och att dialogen fortsätter, avslutar Germundsson.

tisdag 15 september 2015

Företagsklimatet i Markaryd - bäst i Sverige!

Markaryd får högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Det blev resultatet då Svenskt Näringslivs ranking presenterades idag. Dessutom är Markaryd etta i Sverige vad gäller kommunpolitikernas attityder och kommunens service och tvåa i Sverige i bedömningen av tjänstemännens attityder samt tillämpning av lagar och regler. 

Ett fantastiskt resultat!

Markaryd tar alltså hem fem ”pallplatser” av 18 möjliga, något som ingen annan kommun kommer upp till. I den nationella rankingen klättrar Markaryd fyra placeringar och hamnar på plats 24 av 290 kommuner.

Resultaten är något sämre för oss i de statistiska "storstadsvariablerna" som väger tillräckligt tungt för att inte företagarnas egna omdömen ska slå igenom i den totala rankingen. Kommuner med stora offentliga arbetsgivare har lättare att få fler i arbete och att konkurrera med storstadskommunerna om flyg eller entreprenader är inte riktigt relevant för oss. Mindre kommuner har sällan flygplatser eller särskilt många alternativa utförare att välja mellan.

Därför värderar vi de konkreta omdömena från företagarna själva lite högre och att vinna guld i tre grenar och silver i två gör mig otroligt stolt över vårt gemensamma arbete tillsammans med det lokala näringslivet. 

Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet. Jag gläds verkligen med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.

Den här resan startade vi den 1 april 2003 då jag och kommunens näringslivschef Bengt-Göran Söderlind bjöd in ett 60-tal företagare till en dialog om hur vi tillsammans skulle kunna göra Markaryds kommun till en bättre kommun att arbeta, bo och verka i. Det var startskottet på en lång resa tillsammans mot toppen.

Idag finns det all anledning att fira framgången, men i morgon är det dags att med ödmjukhet ta sig an de vardagliga uppgifterna igen för att fortsätta förbättra, inte bara företagsklimatet, utan även allt annat som ingår i kommunens uppgifter gentemot sina kommuninvånare.