onsdag 27 februari 2013

Länsstyrelsen på kommunbesök

Idag var landshövding Kristina Alsér och länsrådet Lennart Johansson i Markaryd för att träffa kommunledningen. Detta som ett led i de kommundialoger som länsledningen genomför under våren med alla länets kommuner. Under ett par timmar diskuterade vi gemensamma frågor och angelägenheter samt informerade varandra om det aktuella läget i kommunen och inom myndigheten.
 
Det här är ett positivt initiativ där vi på ett prestigelöst sätt kan bygga relationer utan att behöva positionera sig på ett sätt som lätt blir följden när man är inne i och diskuterar specifika och pågående ärenden. Från kommunens sida ser vi gärna en fortsättning på den här dialogen.
 
Det är roligt att höra att länsstyrelsen uppmärksammat vårt utvecklings- och näringslivsarbete och vårt framgångsrika sätt att försöka bygga ett förtroende mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker. Av den genomgång länsstyrelsen gjort inom sina avdelningar inför besöket, framkom också tydliga signaler att dialogen och den samverkan kommunen har med länsstyrelsen i huvudsak fungerar bra. ”Markaryds kommun har alltid skött sig bra, även om vi ibland har olika uppfattning”, var ett omdöme.
 
Samtidigt finns det naturligtvis ömsesidiga förbättringsområden och båda parter fick synpunkter med sig tillbaka till den egna organisationen att arbeta vidare med. Till syvende och sist har vi ett gemensamt uppdrag; att främja kommunens och länets utveckling och se till att det är gott att arbeta, leva och verka för våra invånare både i Markaryd och i Kronoberg!

onsdag 20 februari 2013

Olyckskorparna får kraxa - jag jobbar vidare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag presenterade SCB befolkningssiffrorna för 2012 vilket, som vanligt, är intressant för både kommunföreträdare och lokalpressen. För Markaryds del innebär det att befolkningen minskade med 36 personer under 2012, vilket är ungefär hälften så mycket som året dessförinnan. Glädjande nog flyttar det återigen in fler personer än vad som flyttar ut, men inte tillräckligt för att balansera födelseunderskottet. Det avlider fortfarande fler personer än det föds.
 
Utvecklingen är densamma i alla länets kommuner, frånsett Växjö. I samtliga dessa sju kommuner är födelsenettot negativt. Det avlider således fler personer än vad som föds. Ser man till flyttningsnettot är bilden lika entydig. De kommuner som uppvisar en befolkningsökning gör detta till följd av att flyttningsnettot är större än födelsenettot. Samtidigt är det intressant att se hur flyttströmmarna går och även här ser det likadant ut i alla länets kommuner. En stor del av de som flyttar in till alla länets kommuner är personer som flyttar in från utlandet.
 
Varje gång som befolkningssiffrorna publiceras finns det olyckskorpar som gärna kraxar sig hesa över hur illa ställt det är i Markaryds kommun. Mitt svar har de senaste åren varit detsamma; vi måste se utvecklingen på betydligt längre sikt än enstaka år. Mellan 1975 och 2002 tappade Markaryds kommun ca 100 personer varje år!  Mellan 2003 och 2012, dvs under den senaste tioårsperioden har vi totalt minskat med 138 personer, dvs 14 personer/år. Det är en viss skillnad.
 
Ändå är detta naturligtvis inte bra, men samtidigt borde även den mest kraxande olyckskorpen konstatera att det faktiskt har skett ett trendbrott. Om inte annat så framgår det av bilden ovan, som visar dels den verkliga befolkningsutvecklingen, dels hur det skulle sett ut om den tidigare, 25-åriga negativa trenden hade fortsatt. Skillnaden är 850 personer som vi är fler idag än om trendbrottet inte ägt rum.
 
Visst kan detta låta som en dåres försvartal, men så är inte fallet. Med nästan ett tusen fler arbetsplatser än det finns arbetsför befolkning boende i kommunen och med ett inpendlingsnetto på drygt 800 personer borde våra siffror vara ännu bättre. Vi måste helt enkelt bli bättre på att övertyga människor om att Markaryds kommun är en bra kommun att bo och verka i – och inte bara att arbeta i.
 
Under det senaste året har kommunledningen och Tillväxt Markaryd AB arbetat nära och intensivt för att ta fram ett koncept som vi hoppas ska öka attraktiviteten och få fler människor att vilja bosätta sig i kommunen. Några åtgärder har redan vidtagits och fler kommer successivt att bli verklighet framöver. Vi satsar på attraktiva centrummiljöer. Vi satsar på våra skolor och förskolor, både på bra lokaler och en bra pedagogik, och vi satsar på kultur- och fritidsaktiviteter. Och i december startar Pågatågstrafiken som gör det möjligt att också bo kvar och inom mycket rimliga tider pendla till arbeten i en arbetsmarknadsregion som med ens blir betydligt större. Med erfarenhet från flera skånska orter hyser jag en förhoppning om att detta kommer att innebära en förbättring.
 
Så jag låter olyckskorparna kraxa vidare och fortsätter lägga min energi på att utveckla de fantastiska kvaliteter som finns i Markaryds kommun. Jag är glad att så många andra är villiga att göra detsamma, både inom våra kommunala verksamheter, i näringslivet och den civila sektorn där så många bidrar till detta goda arbete. Med gemensamma krafter kommer vi att kunna fortsätta vända trenden så att vi under de kommande åren ser resultat i form av en liten, men positiv befolkningsökning.

måndag 18 februari 2013

Konecranes förvärvar

 
Idag meddelade trucktillverkaren Konecranes, som har en omfattande verksamhet i Markaryd, att man förvärvar delar av Linde Material Handling. Företaget tillverkar truckar inom samma segment, stora containertruckar och s k reach stackers. I en kommentar säger Lars Fredin, vice VD och chef för Konecranes affärsområde truckar att man ständigt arbetar för att göra strategiska investeringar och att den här affären kommer att stärka Konecranes möjligheter att växa på såväl nya som redan etablerade marknader.
 
Det är glädjande att ännu ett av våra företag i Markaryd expanderar och stärker sin konkurrenskraft såväl genom ett starkt produktsortiment som genom förvärv. Att man också förmår göra detta under en konjunkturnedgång, visar att Konecranes varumärke står sig starkt. Från att ha startat sin verksamhet i Markaryd från grunden för snart 20 år har Konecranes expanderat och finns idag på marknader över hela världen. Jag är övertygad om att det här förvärvet kommer att innebära en fortsatt positiv utveckling av verksamheten i Markaryd!

fredag 15 februari 2013

Populärt frukostmöte - igen!Hela 90 personer från nästan lika många företag samlades igår för ännu ett av Tillväxt Markaryds populära frukostmöten. Den här gången hölls frukostmötet i Motorcentrums nybyggda lokaler i centrala Markaryd. Tre företag presenterade sig på ett trevligt sätt; Örjan Persson och Jörgen Rahmeloo informerade om Motorcentrum, Diana Nilsson berättade om sitt företag Kontorshjälpen och Ursula Persson, mäklare på Gränsbygdens Mäklarbyrå presenterade sinverksamhet.

Motorcentrum har verkat i Markaryd sedan 1940-talet, medan Gränsbygdens Mäklarbyrå startade sin verksamhet för några år sedan. Diana och Kontorshjälpen är ett strålande exempel på kvinnligt nyföretagande, där hon från att ha startat vid sidan av en ordinarie anställning, successivt växt till minst en heltidssysselsättning.Frukostmötena är en verklig mötesplats där det, förutom presentationer och information, ävenfinns plats för en hel del mingel och samtal över en kopp kaffe med tillhörande fralla. Stämningen är på topp och man gläds tillsammans över lyckade satsningar och vunna ordrar lika självklart som man kan dryfta och dela problem.

Varje gång Blir man lika glad över att intresset fortsätter att öka. Antalet deltagare har de senaste åren ökat markant och nya företag ansöker om medlemskap. Det står helt klart att frukostmötena fyller en viktig funktion i näringslivsarbetet och i våra ambitioner att göra ett kanonbra näringslivsklimat ännu bättre! Vitsippspriset 2013 utdelat

Årets Vitsippspris, som Kristdemokraterna i Markaryd delar ut på Alla Hjärtans Dag, tilldelades idag Ruth Johanneryd. Så här lyder motiveringen:
 
"Ruth Johanneryd tilldelas 2013 års Vitsippspris för sitt självuppoffrande engagemang för människor, för sin empati och för sitt initiativ med Jonahuset där hennes medkänsla omsatts i praktisk handling. I Jonahuset har hon skapat en mötesplats till glädje och nytta för enskilda människor men också för hela samhället."
 
Det är nu tre år sedan Ruth köpte det gula trähuset mitt i centrala Markaryd och startade upp Jonahuset. Tillsammans med sina medarbetare gör hon en fantastisk insats. Caroline Lindbergh och jag uppvaktade från lokalavdelningen med diplom, blommor och en check på 2.000 kr.
 

onsdag 13 februari 2013

Strömsnäsbadet moderniseras!


Den tidigare aviserade satsningen på Strömsnäsbadet är nu på väg att bli verklighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna förfrågningsunderlaget för en renovering/modernisering av Strömsnäsbadet. Därmed är ännu ett vallöfte på väg att uppfyllas!
 
Under fjolåret genomfördes en del tekniska installationer som förberedande arbeten och några samråd genomfördes med olika brukare för att få in synpunkter inför den slutliga projekteringen.
 
Under hösten och vintern har kommunen tagit fram handlingar för hela projektet innefattande konstruktion, el, mark och VVS. Entreprenadformen är en totalentreprenad.
 
Upphandlingen omfattar rivning av befintlig entrébyggnad samt uppförande av en ny byggnad på totalentreprenad, markarbeten med planteringar och en ny, asfalterad parkering, ny ytterbelysning, nya grindar och inhägnader och ytor med nya plattor. I den nya byggnaden ingår bl a entré, kiosk, omklädningsrum med bastu och en förrådsdel.
 
De båda stora bassängerna kommer att målas om och runt bassängerna kommer plattläggning att ske med 50 mm gummiplattor till en medelutsträckning om 3 m från bassängkanten.
 
Utöver detta planerar kommunen att separat upphandla vattenrutschkanor samt en minigolfbana. Befintliga vattenrutschbanor håller inte gällande standard, varför nya och moderna vattenrutschbanor kommer att handlas upp.
 
Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast 2013-03-01. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till pris (90 %) samt kvalitet, erfarenhet och kompetens (10 %).
 
Arbetet bedöms kunna påbörjas i slutet av mars 2013 och skall vara färdigställda och tillgängliga för besiktning den 31 maj 2013.
 
Om förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan uppfyllas skulle en välbehövlig och ganska omfattande renovering/modernisering av Strömsnäsbadet stå klar till sommarsäsongen 2013.

tisdag 5 februari 2013

Beslut om upphandling av Höjdenskolan etapp 2

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att godkänna förfrågningsunderlaget för Framtidens skola, Höjdenskolan etapp 2.
 
Entreprenadformen är en s k Utförandeentreprenad, AB 04, där generalentreprenören har samordningsansvaret för entreprenaden. Under hösten och vintern har den upphandlade konsulten, Grontmij, tillsammans med en projekteringsgrupp tagit fram fullständiga handlingar för hela projektet innefattande arkitektur, konstruktion, mark, el, styr- och regleringsutrustning, ventilation och VVS.
 
Inledningsvis gick det ut en enkät till elever och personal som berördes av den första etappen för att få in synpunkter på vad som skulle kunna förbättras med erfarenhet av ett drygt år i den först nybyggda skollokalen på Höjden.
 
I projekteringsgruppen har sedan personalen varit väl representerad och, enligt uppgift, har de synpunkter som personalen fört fram också beaktats i projekteringen. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att personalens erfarenheter tas tillvara. Fastighetsenheten och utbildnings- och kulturförvaltningen har haft en nära samverkan under hela projekteringen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upphandlingen omfattar nybyggnad av två skolbyggnader med friliggande ekonomibyggnad innehållande sophus, vaktmästeri och förrådsdel, samt utvändig skolmiljö med väg och angöring för Framtidens skola, Höjdenskolan etapp 2, i Markaryd. Skolbyggnaderna utgör en BTA om vardera 1 060 m², totalt 2 120 m², plus ekonomibyggnaden om totalt 92 m².
 
Några förändringar har gjorts i förhållande till det förslag som redovisades till kommunfullmäktige i maj 2012. På önskemål från personalen byggs de två uterummen in i själva byggnaden. Vidare har den planerade ekonomibyggnaden blivit något större för att möta verksamhetens behov. Den yttre miljön har också ändrats något genom fler parkeringsplatser samt olika lekredskap, cykelbanor mm för eleverna. Bedömningen är att dessa förändringar ska rymmas inom det budgeterade anslaget.
 
I samband med nybyggnationen kommer kommunen samtidigt att modernisera vissa delar av dagvattenhanteringen i området, men detta ligger utanför projektet och inom VA-enhetens ansvar och budget.
 
Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast 2013-03-11. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till pris (80 %) samt kvalitet, erfarenhet och kompetens (20 %).
 
Arbetet bedöms kunna påbörjas i slutet av mars 2013 och entreprenadarbetena skall vara slutförda senast 2014-06-30.
 

Om förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan uppfyllas skulle det vara klart för inflyttning sommaren 2014.
 
Bilderna nedan är från invigningen av etapp 1 hösten 2011.