fredag 31 augusti 2018

Invigning av Nobelmuséets utställning i Markaryd
Idag hade vi den stora glädjen att få hälsa Nobelmuséet välkommen till Markaryd! För första gången invigdes en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm. Syftet med utställningen är att visa elever hur nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och matematik kan förändra världen. Detta är resultatet av ett unikt samarbete mellan Nobelmuseet, Maker tour – Mot nya höjder, NIBE och Markaryds kommun. Utställningen lockade en kvarts miljon besökare i Stockholm och kommer nu att visas under sex månader i Markaryd.

På plats fanns Nobelmuséets chef Olov Amelin som invigningstalade tillsammans med Therése Ullström, utbildnings- och kulturförvaltningen, Markaryds kommun, Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör, Region Kronoberg samt Gerteric Lindquist, VD och koncernchef i NIBE. Varje talare knöt samman ett band från respektive part som symboliskt visade på det goda och nära samarbete som gjort den här utställningen möjlig.
Nobelutställningen i Markaryd består egentligen av två delar. Ett besök på själva Nobelutställningen, där man får lära sig mer om de banbrytande upptäckter som några nobelpristagare varit med om att ta fram. Detta sker i en interaktiv miljö, där besökarna själva får vara en del och upptäcka innovationerna. Dessutom ingår ett arbetsplatsbesök på en industri i Markaryd där man får se och uppleva hur nyutvecklad teknik används i verkligheten. Totalt är det elva företag i Markaryd som på så sätt öppnar upp sina verksamheter för besökarna.
Samtliga skolor i regionen bjuds nu in för att eleverna ska få lära sig mer och förhoppningsvis utveckla ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kostnaden för resorna betalas av Region Kronoberg och redan nu tycks intresset från länets skolor vara mycket stort. Markaryds kommun finansierar själva Nobelutställningen och NIBE har upplåtit lokalerna, som renoverats och inretts på ett smakfullt sätt. På bottenplanet finns själva Nobelutställningen, medan man en våning upp kan ta del av Markaryds industrihistoria fram till idag liksom några världsledande produkter inom NIBE:s stora sortiment av energilösningar.
Det är fantastiskt roligt att vi lyckats få Nobelutställningen till Markaryd och jag är stolt över att Markaryds kommun fått vara med som en bidragande del till att förverkliga det här projektet. I Markaryd har vi ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera våra elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Självklart hoppas jag att många ska ta tillfället i akt att besöka utställningen och imponeras av några av de människor och innovationer som ligger till grund för och används i flera av de produkter som idag tillverkas i olika företag i Markaryd.

Ett stort tack till alla som bidragit för att göra hela det här projektet möjligt! 

torsdag 16 augusti 2018

Gör Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk

Kristdemokraterna i Markaryd vill göra Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum. I och med möjligheten att skapa trygga och anpassade boenden i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras, finns det goda möjligheter att även utveckla Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum. Det finns en stor potential att göra något riktigt bra i området för och tillsammans med våra äldre.

Den satsning som Markaryds kommun och Victoria Park nu gör gemensamt för att tillskapa trygga och anpassade boenden för äldre i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras och förstärks med en rad faciliteter för de äldre, har rönt ett stort intresse. Sannolikheten är ganska stor att projektet kommer igång inom kort.

I och med detta ser Kristdemokraterna i Markaryd att det finns en stor potential att involvera även fastigheten Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Under nästan tre år har kommunen drivit ett HVB-hem för kommunplacerade, ensamkommande ungdomar i Solhäll, en verksamhet som avvecklades vid halvårsskiftet. Genom att kunna erbjuda ett HVB-hem på hemmaplan har kommunen kunnat ta emot de anvisade ungdomarna, som kommunen haft en skyldighet att ta emot, genom platser i egen regi. Migrationsverket har stått för alla kostnader och bruttointäkten, bara för HVB-hemmet i Solhäll, har varit ca 30 miljoner kronor.

Under den omfattande renoveringen av Stig In som kommer att ta ca ett år i anspråk från start, kan Solhäll användas som ersättningslokal för den ordinarie verksamheten.

Därefter finns stora möjligheter att använda Solhäll för att utveckla äldreomsorgen i Markaryds kommun så att hela området kan användas för en satsning för att höja service och kvalitet för våra äldre, inte bara i norra kommundelen, utan i hela kommunen.

Det finns flera möjligheter till inriktningar och exempel på verksamheter som det kan vara möjligt att utveckla i Solhäll:
 • Ersättningslokal för den ordinarie verksamheten i Stig In under renoveringstiden.
 • En del av ett större äldrecentrum för hela kommunen.
 • Möjlighet att nyttja mindre trygghetslägenheter under kortare perioder då man känner sig otrygg. Detta kan ske både med och utan biståndsbedömning beroende på omfattning och innehåll i servicen efter den enskildes behov. Närhet till dygnet runt-service kan kopplas till utökad verksamhet på Stig In.
 • Lokaler för en utökad och mer omfattande social samvaro.
 • Mötesplats för att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa.
 • Väntjänst.
 • Tillgång till lokaler för pensionärsföreningarna.
 • En del i ett förstärkt anhörigstöd.
 • Möjlighet att utveckla verksamhet och platser för geriatriska specialiteter.
 • Lokaler för träning och rehabilitering.
 • Möjlighet för externa aktörer att erbjuda fotvård, massage och annan service som inte faller under kommunens ansvar.
 • Möjlighet att snabbt kunna användas som särskilt boende om demografin förändras och behov uppstår.

Det finns säkert ännu fler användningsområden för äldrevården som vi kan utveckla. Detta ska naturligtvis ske i samråd med de äldre och våra ansvariga verksamheter. 

Om det blir ett stort gensvar för vår gemensamma satsning på tryggt och anpassat
boende centrala Strömsnäsbruk ökar självklart underlaget och möjligheterna till en ökad service för de äldre där vi hoppas kunna utveckla hela området inklusive Solhäll.

Kristdemokraterna i Markaryd vill arbeta för en utveckling med denna inriktning och
kommer i det fortsatta budgetarbetet att verka för att medel avsätts för att involvera även Solhäll i en kommande äldresatsning.

tisdag 14 augusti 2018

Stort intresse för tryggt och anpassat boendeÖver 60 personer mötte upp i eftermiddags när Markaryds kommun och Victoria Park hade bjudit in till ett informationsmöte om den gemensamma satsningen i Strömsnäsbruk på ett tryggt och anpassat boende för äldre. Det är verkligen roligt att vår satsning röner ett så stort intresse.

Redan före sommaren fick alla personer från 70 år och uppåt ett personligt brev med en liten broschyr om satsningen. Under sommaren har det inkommit mellan 15-20 intresseanmälningar och ytterligare ett antal kom in igår. För att Victoria Park ska gå igång med sin del av renoveringen, vill man ha fem undertecknade hyreskontrakt. Bedömningen efter mötet igår är att man kommer att klara detta, vilket skulle innebära att vi kör igång.


Totalt finns det 19 lägenheter i fastigheterna som ska renoveras, göras tillgängliga och erbjudas som tryggt och anpassat boende. Därutöver ska det ske en renovering av fastigheternas exteriör och en rejäl satsning på utemiljön.

Kommunens servicecentral ska renoveras på samma sätt och här ska servicen öka med värd/värdinna och matservering alla dagar i veckan, lokaler för social samvaro, gym, hobbyrum, sinnesrum, filmrum och en rad andra faciliteter. En hel del av vad som ska erbjudas ska naturligtvis arbetas fram i samråd med de boende i trygghetslägenheterna.


Totalt uppgår satsningen till ca 16 miljoner kronor, där Markaryds kommun och Victoria Park satsar ca 8 miljoner kronor vardera på sin respektive del av projektet.

I förlängningen hoppas vi även kunna inkludera Solhäll som kan bli en resurs i ett framtida äldrecentrum i kvarteret. Inledningsvis kommer Solhäll att användas som ersättningslokal för socialtjänstens verksamheter under tiden Stig In renoveras, men därefter kan fastigheten användas för olika ändamål inom äldreomsorgens verksamheter, något som ytterligare skulle förstärka satsningen på ett äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Det känns verkligen roligt att erbjuda våra äldre denna möjlighet redan innan valet. Kommunfullmäktige har redan avsatt drygt 8 miljoner kronor i nästa års budget för att genomföra projektet, så här talar vi om leverans innan valet. Sedan hoppas jag naturligtvis att få tillräckligt stöd för att driva igenom mina och Kristdemokraternas visioner för hela kvarteret under den kommande mandatperioden. Man kan lita på KD i Markaryd!

fredag 10 augusti 2018

KD vill att man ska kunna tanka biogas i Markaryds kommun

Bilden lånad från www.bengtsfors.se

För att göra det möjligt att ställa om från fossildrivna fordon till mer miljövänliga, räcker det inte med enbart fler laddstolpar för elbilar. Därför vill Kristdemokraterna i Markaryd göra det möjligt att även tanka med biogas. Redan under augusti kommer jag att ta initiativ till att en tankstation för biogas ska kunna etableras i Markaryds kommun.

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige i februari i år om att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Lessebo, Älmhult, Tingsryds och Markaryds kommuner fattades även ett beslut om att införa fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall.

Under hösten 2018 kommer det nya avfallsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att handla upp en ny entreprenad för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall för Markaryd och Älmhults kommuner. Jag sitter som kommunens representant i avfallsbolagets styrelse och tycker att man i samband med denna upphandling ska ställa krav på att insamlingsfordonen ska köras på biogas.

Diskussioner har därför förts under våren med en aktör som är intresserad av att etablera en tankstation för biogas i Markaryd under förutsättning att beslut fattas att kommunen prioriterar ett antal biogasdrivna fordon i samband med kommande fordonsinköp samt att de renhållningsfordon som ska handlas upp inom ramen för insamlingsentreprenaden också kommer att drivas med biogas. En sådan inriktning skulle innebära en tillräckligt stor volym av fordon för att göra en etablering möjlig.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av hushållsavfallet kommer den organiska fraktionen av avfallet att sorteras för sig och skickas till en rötningsanläggning. Den fastighetsnära insamlingen bidrar då till produktion av biogas. Om sedan biogasen kan användas till att driva våra insamlingsfordon, blir miljöeffekten för Markaryds kommun ännu bättre.

Under våren har Markaryds kommun handlat upp fem stycken elbilar till socialförvaltningen. Leveranstiden på elbilar är dock lång, upp till ett år, vilket innebär att elbilarna inte kommer att kunna levereras förrän en bit in på nästa år. Om en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun skulle detta innebära betydligt större möjligheter att snabbare ställa om till en fossilbränslefri, och därmed mer miljövänlig, fordonsflotta för Markaryds kommun. Dessutom skulle en tankstation för biogas göra det möjligt för såväl privatpersoner som företag att gå över till biogasdrivna fordon.