torsdag 28 oktober 2010

Underarbetet är A och O

Jag tror mer och mer på underarbetets betydelse oavsett om det gäller politikens innehåll och inriktning eller om det gäller renovering av fastigheter.

Idag träffade jag några av kommunens hantverksföretagare på ett frukostmöte. Som vanligt vid dessa träffar blir det en givande och bra dialog med nya inspel och tankar till gemensamma förbättringar. Det personliga mötet, dialogen och lyssnandet är mycket viktiga inslag i min roll som beslutsfattare och ledare. Genom att lyssna på andras kompetens och erfarenheter får jag en god grund för hur jag ska agera för att lotsa fram förslag och åtgärder till ett bra beslut.

En supersnygg tapet riskerar att se förskräcklig ut på väggen om man inte lagt ner ett mödosamt arbete och energi på att spackla, slipa och förbereda för det roligaste; att sätta upp den nya tapeten.

På samma sätt riskerar politiken att krackelera om man inte jobbar med underarbetet. Det ligger i mitt ansvar som ledare att genomföra det arbetet. Det interna utvecklings- och förankringsarbetet, den tid och kraft man lägger ner i den egna organisationen och förhållningssättet sig till sina medlemmar och sympatisörer är avgörande för vilket engagemang och stöd jag sedan får när jag tar steget fram och försöker övertyga andra om den politik jag och min lokalavdelning beslutat oss för att driva.

Det finns inga genvägar för det här grundläggande arbetet; varken för renoveringsobjektet eller för politikutvecklingen.

söndag 24 oktober 2010

Markaryds egen Dick Harrisson

En stor skara åhörare lyssnade andäktigt när Bengt-Göran Söderlind, Markaryds egen Dick Harrisson, ikväll gästade Föreläsningsföreningen och berättade om Markaryds historia och markarydsbornas identitet. Som vanligt målade Bengt-Göran upp en fängslande berättelse, där historiska fakta kryddas av mer eller mindre sanna berättelser som plötsligt hamnar i sitt rätta sammanhang.

Vi var nog många som kände igen oss och kunde bekräfta de "fördomar" vi har om oss själva. Gränsbygdens folk har alltid präglats av att vara praktiska och pragmatiska, men med stort mod att gå sin egen väg. Detta har nog präglat våra gener alltsedan gränsstriderna på 1500-talet och fram till nuvarande fighter mot överheten.

Förutom att vara historieberättare är Bengt-Göran näringslivschef på kommunen och i allra högsta grad delaktig och bidragande till den resa vi gjort för att förbättra näringslivsklimatet. Oavsett om han berättar historier eller talar om hur man förbättrar näringslivsklimatet tycker jag inte ni ska missa att ta del av hans kunskaper och erfarenheter.

lördag 23 oktober 2010

Hägglunds utspel om vårdnadsbidraget förbryllar

Just nu sitter många av verklighetens kristdemokrater i förhandlingar för att genomföra ett av partiets vallöften; att införa möjligheten till vårdnadsbidrag i våra kommuner. På många håll efterfrågas vårdnadsbidraget av alltfler föräldrar som ett alternativ som ger dem en ekonomisk möjlighet att stanna hemma lite längre tillsammans med sina barn. Om än på en för låg nivå.

Samtidigt går partiledare Hägglund ut i media och för ett resonemang som självklart tolkas som att Kristdemokraterna nu ska tänka om och släppa kravet på vårdnadsbidraget. En månad efter valet kastas ett av partiets prioriterade vallöften överbord. Hur strategiskt rätt är det?

Självklart måste partiets familjepolitik också granskas i den utvärdering vi nu är mitt uppe i. Jag delar uppfattningen att målet är viktigare än medlen och att vi inte får fastna i tekniska lösningar. Men jag reagerar på Hägglunds agerande och hans val av tidpunkt, metod och sätt att spela ut det här kortet.

Jag tycker det är helt fel timing att redan efter en månad signalera detta budskap, samtidigt som vi försöker få in vårdnadsbidraget i många kommuner eller öka upp det från ett till två år.

Lika fel anser jag det vara att föra ett resonemang om detta i media. Att så skett meddelades i en bisats några minuter innan Hägglund avslutade partifullmäktige samma dag.
.
Vi är för tillfället inne i en omfattande eftervalsanalys där familjepolitikens framtid självklart ska diskuteras, i första hand internt. Personligen menar jag att det säkert finns andra, och kanske bättre, sätt än vårdnadsbidraget som medel för att stärka familjernas rätt att göra egna val för sin barnomsorg. Men varför denna brådska från Hägglund att signalera en nyordning?

Som ledamot av partistyrelsen hade i alla fall jag ingen kännedom om att dessa diskussioner förts. Om detta var ett planerat utspel har Hägglund förankrat det i en mycket begränsad krets. Detta tycker jag är allvarligt. Om man ska signalera förändringar i för partiet angelägna frågor, bör dessa förankras i betydligt bredare grupper än enbart partiledarens innersta krets. Det tror jag verklighetens kristdemokrater förväntar sig.

onsdag 20 oktober 2010

Kosmetiska förändringar räcker inte

Igår presenterade KDU sin eftervalanalys. Man kan snabbt konstatera att många av förslagen känns igen och jag kan till största delen kan ställa mig bakom dem. Lite kluven blir jag när KDU:s rapport, fyra år efter den valanalysgrupp jag själv satt ordförande för, konstaterar följande: "Den analys som gjordes 2006 stämmer till stora delar även 2010. Ett antal av förslagen från analysgruppen har tillvaratagits, men samtidigt har många av förslagen inte genomförts.”
.
KDU lyfter också namnfrågan, som man inte tror är lösningen, utan menar att det handlar om politikens innehåll och sättet att kommunicera politiken. Det måste bli tydligt vart Kristdemokraterna är på väg. Detta är i stora drag samma slutsatser som vi kom fram till i valanalysgruppen 2006.

I lördags hade Svenska Dagbladet en stor artikel med röster som önskar ett snabbt namnbyte. Jag kan inte upphöra att förundras över kreativiteten vad gäller att förändra partinamnet, liksom de högt ställda förhoppningarna på att detta skulle vara lösningen med stort L. Jag tror inte ett dugg på dessa enkla, kosmetiska lösningar. Centern dras fortfarande med epitetet Bondeförbundet i vissa sammanhang och moderaterna kallas för Högern. Väljarna låter sig inte vilseledas så enkelt av att vi än en gång skulle ändra namn. Vi skulle i debatter, media, insändare mm under lång tid framöver påminnas om vårt namn och namnbyte med risk för att innehållet i vår politik även fortsättningsvis skulle vara höljt i dunkel.

Tänk om vi i stället kunde ägna lite mer tid åt att diskutera den politik vi försöker sälja in hos väljarna; politikens innehåll, ambitioner och gränser, ta för oss inom nya politikområden, kommunikationen med väljarna, den interna organisationen, hur vi ingjuter mod att våga ta för oss, hur vi visar på den säljbara skillnaden mellan kristdemokraterna och andra partier, hur vi kan våga vara tydliga med det vi vill och inte minst - föra en diskussion om hur vi respektfullt ska kunna ta tillvara varandra trots att vi inte delar alla uppfattningar lika. Det är ju olikheterna som berikar och utmanar oss.

Jag tror det är hög för partiet att ta ett omfattande tag i dessa grundläggande frågor, skapa en organisation som understödjer och ge tid för betydligt djupare ideologiska diskussioner. Ytterst handlar detta om ledarskap och betydligt radikalare grepp. Kosmetiska förändringar i form av nya omslagspapper håller inte när man väl öppnar paketet. Då är det innehållet som räknas.

onsdag 13 oktober 2010

Länsstyrelsen åtalsanmäler Sydvatten AB

Efter gårdagens besked från Miljööverdomstolen om att företaget Sydvatten inte får leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln så har nu Länsstyrelsen i Kronoberg åtalsanmält Sydvatten till åklagare.

Enligt handläggare på länsstyrelsen är det nu upp till åklagare att utreda ärendet, för att se om Sydvatten begår ett brott mot miljöbalken när man leder bort grundvatten.

Länsstyrelsen har, efter Miljööverdomstolens dom, åter tagit upp tillsynsärendet och har därför skriftligen meddelat Sydvatten att de inte har tillstånd att avleda grundvatten. Antingen måste Sydvatten nu måste söka tillstånd hos Miljödomstolen eller leda bort vattnet på något sätt, exempelvis genom att täta tunneln.
.
Så snabbt har jag aldrig varit med om att Länsstyrelsen agerat, men jag är glad och tacksam att man nu gör det. I en kommentar till tidningen Smålänningen säger bolagets VD att "länsstyrelsen har god förståelse för att tunneln måste fortsätta. Det är en verksamhet som måste fortsätta."
.
Man kan fråga sig vad Sydvattens styrelse och VD i så fall sysslat med? En av de främsta uppgifter man har är att bevaka företagets intressen, bland annat genom att se till att företaget har vederbörliga tillstånd för sin verksamhet. Inte ens en (historiskt) välvilligt inställd länsstyrelse lär komma undan en dom i Miljööverdomstolen. Kanske något att tänka på för femton ägarkommunerna och deras representanter i styrelsen? Om nu inte VD:n själv känner någon anledning att dra vissa konsekvenser av sitt bristfälliga agerande.
.
Kommuninvånarna och fastighetsägarna i Markaryds kommun är i vart fall mycket nöjda med kommunens agerande och gratulationerna har duggat tätt idag. Det känns så oerhört skönt att efter alla dessa år ha fått rätt i samtliga de tre ärenden där vi haft Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB som motståndare. Styrelsen och VD:n i Malmö har väl ändå nåtts av eftertankens kranka blekhet, som till slut kommit ifatt dem.

tisdag 12 oktober 2010

Markaryd fick rätt hos Miljööverdomstolen!

Idag nåddes vi av beskedet att Miljööverdomstolen beslutat att inte ge något prövningstillstånd för Sydvatten AB i frågan om bolaget har rätt att bortleda grundvatten till Bolmentunneln. Miljödomstolens dom från den 26 februari står därmed fast. Det finns således ingen laglig rätt för Sydvatten AB att bortleda de omfattande mängder grundvatten som läcker in i Bolmentunneln.

Som vi tolkar beslutet innebär detta långtgående konsekvenser för Sydvatten AB. Miljödomstolens dom, som nu slagits fast i högsta instans, innebär att Länsstyrelsen omgående måste förelägga Sydvatten att antingen täta tunneln för att förhindra inläckage av grundvatten alternativt söka tillstånd för att få leda bort de omfattande mängder grundvatten som de facto läcker in i tunneln.

Markaryds kommun har, till följd av starkt motstånd från såväl Sydvatten som Länsstyrelsen i Kronoberg i två detaljplaneärenden, valt att pröva tillåtligheten av den pågående verksamheten i förhållande till de vattendomar som finns fastställda. För en dryg månad sedan gav regeringen Markaryds kommun rätt i frågan om detaljplanerna och genom beslutet i Miljööverdomstolen får kommunen nu även rätt i sin uppfattning att det saknas tillstånd för att bortleda inläckande grundvatten till Bolmentunneln.

Det är mycket glädjande att Miljööverdomstolen dömer till Markaryds kommun och övriga berörda markägares fördel. Detta innebär att Sydvattens verksamhet i vissa delar är olaglig.

Enligt såväl Sydvattens som länsstyrelsens egna uppgifter läcker det årligen in 6,3 miljoner m³ grundvatten i tunneln och det är bland annat detta inläckage som Sydvatten och länsstyrelsen har varit angelägna att skydda genom att motsätta sig kommunens utbyggnadsplaner. Men nu slås det fast att grundvattenbortledningen strider mot gällande vattendomar.

Kommunens juridiska ombud delar Markaryds kommun uppfattning och är kritisk till hur länsstyrelsen tolkat domarna som reglerar tillståndet för Sydvatten avseende Bolmentunneln. Denna tolkning får inget som helst stöd i Miljödomstolens dom. Den mångåriga tvisten har förorsakat Markaryds kommun ett omfattande merarbete till avsevärda kostnader.

Vi kommer att i första hand att begära att länsstyrelsen agerar genom att omgående förelägga Sydvatten att upphöra med att leda bort grundvatten från omgivande markområden. I förlängningen kan det här beslutet också innebära positiva följder för vilka skyddsåtgärder som kommunen behöver vidta i området.

Naturvårdsverket beslutade så sent som i juni att utpeka området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen, trots kommunens hemställan att avvakta dagens beslut i Miljööverdomstolen. Några månader senare kan vi konstatera att landets första riksintresse för vattenförsörjningen införts i syfte att skydda en verksamhet som saknar tillstånd, vilket är minst sagt pinsamt.

tisdag 5 oktober 2010

"Alla ministrar i samma korg"

Så blir samtliga tre kristdemokratiska ministrar samlade i en och samma korg, Socialdepartementet. Den här utvecklingen varnade vi för redan i förra valanalysen. Fyra år senare står vi där som ett allt tydligare socialfrågeparti och med alla ministrar samlade under ledning och kontroll av socialministern, tillika partiledaren. Var inte tanken att vi skulle bredda vår politik?

Folkpartiet och Centerpartiet får vardera behålla en minister mer än Kristdemokraterna. Skillnaden i storlek mellan partierna är marginell procentuellt sett, men nog har våra Alliansvänner lyckats klart bättre i förhandlingarna. Medan vi lyckas få alla ministrar under en departementschef, lyckas Centerpartiet få tre departementschefer och tre departement. Grattis!

Att Mats Odell petas till förmån för ytterligare en minister på socialdepartementet är varken bra eller särskilt snyggt. Mats har, med sina statssekreterare och sakkunniga på Finansdepartementet, tagit strid i flera angelägna frågor, haft en tydlig profil och lyckats mycket bra. Som kommunföreträdare har det känts mycket bra att ha Mats som kommunminister. Valet borde inte varit Mats Odell eller Stefan Attefall, utan Mats Odell och Stefan Attefall!

Ser man framåt är det svårt att bortse från framtida konflikter. Att (SD) kommer att lägga en mängd motioner på socialpolitikens område är inte svårt att förutse. Problemet uppstår då tre kristdemokratiska ministrar kommer att bli tvungna att försvara regeringens politik på områden som är kristdemokratiska hjärtefrågor och där vi egentligen skulle vilja mycket mer än vad regeringen som helhet vill. Ett inte önskvärt scenario om vi vill förstärka vårt parti.

Jag kan inte se det på annat sätt än att Kristdemokraternas inflytande i regeringen försvagats, vilket oroar mig. Som utomstående betraktare kan jag inte dra någon annan slutsats än att vi än en gång dragit det kortaste strået i en viktig förhandling.

I fredags konstaterade partisekreteraren i Ekot att det inte har någon betydelse att partiet tappar mandat eftersom ”vi inte tappat i inflytande”. Resultatet av Göran Hägglunds laguttagning till dagens regeringsbildning visar något helt annat. Kristdemokraterna tappar både mandat och inflytande!