fredag 16 juli 2010

Kommunalrådet städar upp!

Ibland beter sig människor mycket märkligt. Ta det här med att skräpa ner. Så snart man befinner sig på allmän plats eller på rastplatser, i närheten av kiosker eller affärer, så tycks förnuftet vara som bortblåst och det verkar vara helt okej att slänga skräp och skita ner utan att man ens reflekterar över det. Är det lika skitigt hemma hos de här människorna, kan man undra?

Tidigare ikväll blev jag uppmärksammad på några av dessa nedskräpares gärningar. Runt turistbyrån i det vanligtvis så vackra Tovhult låg skräpet utslängt eller helt enkelt avpolletterat från förbipasserande trafikanter och besökare som kopplat bort den lilla IQ man förhoppningsvis är utrustad med.

Lika bra att göra något åt saken i stället för att gnälla, så jag tog helt sonika sonen med mig och städade upp. Kommunens image är viktig och ju längre man låter skräpet ligga kvar, desto mer skräp kommer det att locka till sig. Fem fulla säckar med skräp blev det till slut, men snyggt och rent!
.
Dessutom fick jag visa en tysk familj till det fantastiska Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk för övernattning. Av min tröja förstod de att jag var från Markaryds kommun, men så här efteråt undrar jag vad de hade sagt om jag presenterat mig som kommunalråd (borgmästare)? De hade nog inte trott på mig :-)

torsdag 15 juli 2010

Ett stor-Småland är inget för Markaryd!

Låt mig redan från början slå fast att Kristdemokraterna i Markaryd inte kommer att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stor-Småland inklusive Blekinge. Det är ett tydligt löfte till väljarna i Markaryds kommun!

Under de snart åtta år jag fått förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande har jag hela tiden lovat att Markarydsborna på lämpligt sätt ska få ta ställning i regionfrågan när och om det finns reella alternativ att värdera. För oss är det en självklarhet att vår regionala tillhörighet rent funktionellt är orienterad västerut och/eller möjligtvis något söderut. Vi kommer inte att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stor-Småland + Blekinge.

I Smålandsposten kan man idag läsa att Centern antagit sitt länsprogram för de kommande fem åren. Min centerpartistiska kollega i Älmhult bekräftar därmed min tidigare kritik om en alltför svag ledning i Regionförbundet. Ambitionerna att följa regionfullmäktiges beslut att arbeta för att länet ska tillhöra en sydsvensk region har man inte lyckats driva. Frågan är om beslutet bara varit en läpparnas bekännelse för Centern?

Kristdemokraterna har både i Markaryds kommun och i Kronoberg varit mycket tydliga; vi eftersträvar att länet ska tillhöra en sydsvensk region. Redan i vårt remissvar till Ansvarskommitténs förslag konstaterade vi att ”länet behöver dock inte hållas ihop utan kommunerna utgör minsta byggstenarna och de kan själva välja regionkommuntillhörighet”. Detta blev också regionfullmäktiges yttrande 2007-09-21.

Att Centern i länet vill ha ett stor-Småland visade sig med önskvärd tydlighet vid det senaste sammanträdet med Regionfullmäktige för en dryg månad sedan. Vid sittande bord var man beredd att köra över regionstyrelsens förslag, men man fick enbart med sig kommunisterna (V) på sin linje.

Samtidigt har Centern i Markaryds kommun lagt en motion om folkomröstning i regionfrågan. Den motionen, som är en favorit i repris, är redan besvarad på samma sätt som en liknande motion från moderaterna för snart åtta år sedan. Markaryds kommuns invånare ska på lämpligt sätt få ta ställning till vilken region/län man vill tillhöra så snart det finns reella alternativ att ta ställning till. Centerns motion slår med andra ord in vidöppna dörrar.

På samma sätt har jag agerat under mina snart åtta år i Kommunförbundet Kronoberg, SSKL och nu även Regionförbundet, där jag fört fram den ståndpunkt som kommunfullmäktige i Markaryd hittills har ställt sig bakom i full enighet. Jag kan inte påstå att Centerns ledamöter på länsplanet gjort vågen för detta.

Ett stor-Småland är inget för Markaryds kommun – det är mitt och Kristdemokraternas tydliga vallöfte – om vi får förtroendet att leda kommunen under nästa mandatperiod! Vår funktionella tillhörighet är västerut och/eller möjligtvis något söderut!

fredag 2 juli 2010

Näringslivet stöder Markaryds agerande

I en debattartikel i Smålänningen uttrycker näringslivet i Markaryd ett starkt stöd för kommunens agerande. Man kallar Smålänningens agerande för "en beklämmande bedrövlighet" och "ställer sig helhjärtat bakom kommunens agerande". Det känns mycket skönt att få det här stödet från näringslivet som en bekräftelse på att kommunen agerat korrekt. Dessutom totalsågar man Smålänningens artikel och agerande. Smålänningen tycks helt ha glömt att även näringslivet i flera yttranden gått emot Sydvattens och länsstyrelsens orättmätiga krav på att inte godkänna kommunens detaljplaner och försök att införa ett 2 km brett och gratis skydd för Sydvatten AB. Nedan kan ni ta del av hela skrivelsen från näringslivet:
.
.
.
Bolmentunneln riskerar hämma utvecklingen i Markaryd m fl kommuner

I Smålänningens artikel 23 juni 2010 ”Över 700 000 kronor till advokater och konsulter i Bolmenärendet” görs stor sak av motparten Sydvattens vd, påhejad av Länsstyrelsens miljödirektör, synpunkter på vad Markaryds kommun gjort och inte gjort liksom att artikeln exercerar vad det har kostat kommunen.
Så fel det kan bli; en ensidig redovisning av Sydvattens uppfattningar, oemotsagda och med felaktiga okontrollerade uppgifter och utelämnade fakta som passar denna partsinlaga. Denna beklämmande bedrövlighet lämnar vi åt sitt öde. För vad värre är, kärnfrågorna och den grundläggande konflikten skyms. Sydvattens krav på säkerhetszon över sin oinklädda Bolmentunnel är ett problem för näringslivets och Markaryds utveckling liksom för andra kommuner Ljungby, Hässleholm, Örkelljunga, Klippan och Perstorp, längs Bolmentunnelns sträckning. Nämligen:
.
1. Sydvattens krav på skyddszon och zon för riksintresse ovanför deras oinklädda Bolmentunneln försvårar/förhindrar nyetablerande eller växande företag att få industrimark tex i detta fall inom de detaljplanerade områdena Misterhult 2:18 och 3:24 i Markaryds kommun.
.
2. Sydvattens krav på skyddszon och zon för riksintresse, från början upp till bredden 2 km nu 30 m över tunneln, blockerar/försvårar inte bara kommunens markplanering utan även markägarnas rätt att bruka sin mark och åtföljande ekonomisk skada.
.
3. Näringslivet är vant vid att åläggas ansvar för att skydda sina anläggningar och verksamheter och bära dess kostnader samt ersätta de resurser som brukas. Sydvatten har, sedan tunneln togs i drift 1987 varje år tagit ut 6,3 miljoner m³ infiltrerande grundvatten i sin oinklädda tunnel utan ersättning och utan tillstånd enligt Miljödomstolen Växjö Tingsrätts utslag. Bolmentunneln är på grund av ras avstängd sedan april 2009. Hur säkerställer Sydvatten risken mot ras? Hur säkerställer Sydvatten säker vattenleverans till Skåne?
.
4. Sydvatten tar inte ansvar för skydd av sin egen verksamhet och drar inte några konsekvenser av sina egna riskbedömningar genom att klä in tunneln där de anser att det behövs vare sig det är på grund av E4 eller näringslivsverksamhet. Inklädnad innebär även uppsäkring mot ras och av vattenleverans till Skåne. Sydvatten kräver för närvarande att ovanför liggande verksamheter ska skydda deras verksamhet. Detta hämmar utvecklingen av näringslivet och Markaryds kommun liksom kommunerna Ljungby, Hässleholm, Örkelljunga, Klippan och Perstorp.
.
Vi vet genom enkät att Markaryds företag rankar attraktiviteten och tillgång till industrimark högst. Tillväxt Markaryd med 80-tal företag och 3000 anställda samt Företagarna med ett 100-tal företag ställer sig helhjärtat bakom kommunens agerande, som beslutats i demokratisk ordning och med hänsyn tagen till näringslivets synpunkter 1-4. Kostnaden drygt 700 000 kronor under 3 år kan kommunen under en motsvarande tidsperiod få tillbaka med råge om exempelvis näringslivet får tillgång till nödvändig industrimark och kan nyanställa 6 inflyttande familjer.
.
Sammanfattningsvis, Sydvatten behöver, om man inte vill stänga tunneln, ta ansvar för och skydda sin verksamhet och kläda in tunneln alternativt söka de tillstånd som krävs för att bortleda infiltrerande grundvatten. Bedömer Sydvatten att det finns risk och kräver säkerhetszon för ovanför liggande verksamhet vare sig det är E4 eller industriområde e dyl så måste man ta konsekvens av detta och skydda sin verksamhet nu och i framtiden. Detta skulle gälla ett företag i näringslivet, Sydvatten kan inte vara ett undantag.

Företagarna Markaryd Tillväxt Markaryd AB

Lars-Inge Kristiansson Ordförande
Ulf Bellander Ordförande

(Vi fick inte veta vad Länsstyrelsens arbete har kostat under 3 år. Det nedlagda arbetet och kostnaderna har uppenbarligen inte godtagbart löst problemen för Markaryds m fl kommuner. Inräknat Markaryds kommuns följdkostnader av detta tycks skattebetalarna totalt få betala en mycket dyr miljödirektör på Länsstyrelsen.)
.
(Nästan halva kostnaden kan relateras till kommunens hantering av riksintresset, en fråga som kommunen själv inte initierat utan tvingats hantera i egenskap av remissinstans.)