fredag 30 maj 2014

Fritidsgården till KCM:s P-byggnad
För en vecka sedan startade rivningsarbetena av den gamla Hunehallen där även fritidsgården i Markaryd varit inrymd. Nästa höst kommer en helt ny idrottshall att stå klar men redan då höstterminen 2014 startar, kommer fritidsgården "Underground" att ha flyttat in i den s k P-byggnaden vid KCM.

Utbildnings- och kulturnämnden har, efter en ganska lång process, kommit fram till att detta är det bästa alternativet för verksamheten. För att fatta det här beslutet har man utrett olika alternativ, inte minst vad gäller möjligheten att placera en fritidsgård i den gamla Hagaskolan som stänger om två veckor i samband med att verksamheten flyttas till den helt nybyggda Höjdenskolan.

Ett stort antal ungdomar har involverats i processen som började för ett par år sedan. Då hölls en framtidsverkstad med ett stort antal ungdomar och intresserade föreningar. Redan vid detta tillfälle var intresset för P-byggnaden stort, eftersom byggnaden redan hade en utformning som gör att den utan kostsamma ombyggnationer är lämplig för många av de verksamheter som ska inrymmas i fritidsgården. I ett senare skede har även Ungdomsinskottet involverats och kommit fram till samma slutsats.

Vad händer då med Hagaskolan? I överläggningar med pensionärsorganisationerna har det framkommit önskemål om bostäder i centralt läge och då har en skolbyggnad, ombyggd till lägenheter, kompletterat med ett antal marklägenheter i samma kvarter, alltmer framstått som ett tydligt önskemål. Av den anledningen har en planändring påbörjats och kontakter tagits med olika byggföretag för att diskutera dessa möjligheter.

Frågan har, efter en ganska omfattande medborgerlig förankring, behandlats i ansvariga nämnder och i kommunfullmäktige och hanterats i full enighet. Åtminstone fram till i slutet av april, då Miljöpartiets lokala språkrör motionerade om att en utredning skulle göras för att se om fritidsgården skulle kunna placeras i Hagaskolan. Detta trots att Miljöpartiets enda ledamot i kommunfullmäktige så sent som i november ställde sig bakom kommunfullmäktiges uppdrag att just utreda denna sak. Minnet är uppenbarligen kort hos denne MP-ledamot som i april i år motionerade om en utredning som redan var genomförd.

Motionen behandlades dock snabbt och avslogs vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige i tisdags, den 27 maj. Samtliga ledamöterna stod bakom förslaget, utom miljöpartisten som reserverade sig mot beslutet.

I dagens Smålänningen får vi en något annan vinkling av journalisten Leif Lundström, som i vanlig ordning lyfter fram miljöpartiets ledamot och ger denne en dignitet som långt ifrån motsvarar det väljarstöd som miljöpartiet för närvarande har. Lundström påstår felaktigt att det är kommunen som ska bygga lägenheter och av den medborgerliga förankring som föregått ärendet, får läsaren inte veta någonting.

Att sedan miljöpartisten ägnade en del av sitt inlägg till att styrka sin uppfattning i frågan med ganska grumliga argument om en fritidsgårds placering i närheten av ett boende för ensamkommande flyktingbarn återges inte alls av tidningen. Dessa påståenden satte dock igång en debatt där flera partiföreträdare ifrågasatte MP-ledamotens motiv, men detta väljer Lundström att inte redovisa. Jag kan bara rekommendera var och en att lyssna till webbutsändningen från sammanträdet, vilken inom kort går att ta del av via kommunens hemsida, och sedan jämföra vad som verkligen sades på sammanträdet med det som redovisas i tidningen. Bilden av miljöpartiets lokala språkrör, och vilken värdegrund denne person lutar sig mot, framstår då med all sin tydlighet.

söndag 25 maj 2014

Succé för EXPO och Vårmarknaden! I ett fantastiskt sommarväder arrangerades i helgen den 27:e upplagan av Vårmarknaden i Markaryd! Under nästan tre dagar har Markaryd fullkomligt kokat av liv, rörelse och aktiviteter. Samtidigt var det fjärde gången som EXPO Markaryd arrangerades under temat "Leva, bo och uppleva Markaryd" med ett 50-tal utställare. Till detta ska läggas motionsloppet "England runt" med Markaryds FK som arrangör som lockade drygt 500 startande.

På Torget huserade Partyfabriken i sitt stora tält med servering och underhållning för alla åldrar under hela fredagen och lördagen. Och på söndagen avslutades hela festen genom att kyrkorna i Markaryd höll en gudstjänst i tältet och med kyrkoherdens efterföljande försäljning av prästost.

För fjärde gången hade vi från Markaryds kommun glädjen att, tillsammans med Tillväxt Markaryd AB och Företagarna, arrangera EXPO Markaryd, denna mässa som är ett sådant lysande exempel på det goda samarbete som råder mellan näringslivet och Markaryds kommun.

Den här gången ville vi slå ett extra slag för temat ”Leva, bo och uppleva Markaryd”, där vi genom mässan ville presentera ett litet urval av allt det som finns i Markaryds kommun. En del som många kanske redan känner till, men som också var tänkt att ge inspiration till att besöka något ännu oupptäckt smultronställe. Helt enkelt ge en känsla av ”Smak av Markaryd”!Vi som bor här, vi bor i en fantastisk kommun! Ibland blir man hemmablind och ser inte skönheten i allt det som vi dagligen har inpå knutarna. För en dryg månad sedan uppmärksammades vi på detta genom en synpunkt via vårt synpunktshanteringssystem ”Säg vad du tycker”. En synpunkt som gjorde att hjärtat klappade lite extra. Den kom från en ung tjej som vid tillfället jobbade utomlands och hon skrev så här:

”Jag vill egentligen bara säga tack. Tack för en trygg uppväxt, på bra skolor med bra lärare, tack för bra utbildning och många möjligheter. Tack för ett stort utbud av fritidsaktiviteter, tack för lärorika sommarjobb och tack för alla chanser jag har fått att uttrycka mina åsikter och ge förslag till saker och ting, både i skolan och på ställen som detta. Markaryd är en fantastisk kommun på många sätt och vis, och trots att jag bor i en miljonstad och lever "drömlivet" bland fina bilar, god mat, sol och surfare, så ska det bli väldigt skönt att komma hem. I en liten by där alla känner alla finns tryggheten. Så tack för alla år i världens bästa Markaryd, jag hoppas att det blir många fler!”

Det här arbetar vi för att många fler ska få uppleva. Tillsammans kan vi bidra till att göra Markaryds kommun ännu bättre, ännu mer attraktiv, så att fler ska uppleva det vi gör som bor här! Här finns plats för både fler besökare och för fler invånare! Med det engagemang som våra företagare, kommunen, våra anställda och kommuninvånarna visar, är det lätt att tro på framtiden och på fortsatt framgång för våra företag och för ”Möjligheternas Markaryd”.För att det över huvud taget ska bli en mässa krävs engagerade människor och jag vill passa på att tacka alla i EXPO-gruppen som lagt ner ett fantastiskt arbete för att göra årets EXPO till en verklighet. Ett stort tack också till alla utställare, för utan er hade det inte heller blivit någon mässa!

Ett lika stort tack också till alla er som arbetar för Vårmarknaden och alla aktiviteterna! Ni gör ett jättejobb och det är inte utan att känslan från barndomens stormarknad mitt i centrum åter börjar infinna sig. Tack till er alla! 

fredag 23 maj 2014

Ingen valfrihet i Markaryd om det blir (S)-styre
Idag publiceras Alliansens svar på socialdemokraten Kenneth Cederfelts raseri mot valfriheten på tidningen Smålänningens insändarsida:
 
Det är välkommet att Kenneth Cederfelt (S) tydliggör sin och sitt partis syn på valfrihet och vad väljarna kan förvänta sig om socialdemokraterna vinner valet i höst. Våra äldre och funktionshindrade kommer inte längre att få välja hemtjänst eller vem som man vill ska utföra omsorgstjänsterna. Föräldrarna i Markaryds kommun kommer inte längre att få välja hur man vill ordna sin barnomsorg. Enskild förskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag kommer att vara ett minne blott.

På nationell nivå vill man avskaffa RUT, möjlighet till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, och ledande (S)-politiker i landstinget har talat om återställare. Visst undrar man om detta innebär att socialdemokraterna också vill sätta stopp för privata vårdalternativ som Gränsbygdskliniken och TandvårdsGruppen?

Helt klart är att i socialdemokraternas Sverige innebär valfrihet att man får välja vad som helst, men att det bara ska finnas en enda utförare att välja - det offentliga.

Tyvärr kan vi konstatera att även personal inom de kommunala verksamheterna kan göra fel eller leverera service av dålig kvalitet. Om nu Cederfelt och socialdemokraterna, med stöd av ett enda otydligt exempel, är beredda att beteckna hela valfriheten som ett fiasko, hur kommer man då att agera när man ska hantera kvalitetsbrister i den kommunala verksamheten? Vem ska ta över om kommunal verksamhet gör misstag och det inte finns någon annan utförare att välja?

Alliansens besked är lika tydligt! Vi tror att människor har en förmåga att själva kunna välja och ta ställning. Vi anser att mångfald, alternativ och en sund konkurrens faktiskt innebär att kvaliteten blir bättre. Och vi är övertygade om att vi som politiker ska ge människor möjligheter att välja. Politiker ska inte styra och ställa över det folk själva kan fatta beslut om.


Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

måndag 12 maj 2014

Fortsatt satsning på StrömsnässkolanAtt Markaryds kommun satsar ganska stora pengar för att åtgärda slitna och dåliga skollokaler är nog känt för de flesta. Att dessa åtgärder även innefattar en storsatsning på Strömsnässkolan är nog inte lika känt hos allmänheten. Detta är också något som media inte uppmärksammat särskilt mycket.

I samband med budget för 2012 föreslog Alliansen i Markaryd att en omfattande renovering skulle göras av Strömsnässkolan. Detta blev också kommunfullmäktiges beslut och en plan för en renovering i nio etapper antogs. Totalt avsattes ca 40 mkr i driftsbudgeten för denna långtidssatsning.

Under 2013 genomfördes åtgärder för 3 miljoner kr för en inledande renovering av högstadiedelen. I år kommer åtgärder för 4 mkr att genomföras och från och med 2015 och framåt finns 5 mkr avsatta årligen för de resterande etapperna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att handla upp åtgärderna i den andra etappen som kommer att omfatta invändiga åtgärder i stort sett i den resterande högstadiedelen omfattande lektionssalar, bild- och musiksalen, korridorer och skolbibliotek samt en upprustning av innergården. Innergården utgörs i dagsläget huvudsakligen av en ganska tråkig, gräsarmerad yta där stenen till största delen är övervuxen av gräs. Idag används den här ytan i stort sett inte alls. Hur innegården kommer att se ut framgår delvis av skissen nedan.


Nu pågår anbudsgivning fram till den 2 juni, vilka därefter ska utvärderas. Enligt planen ska arbetena kunna påbörjas under sista veckan i augusti och hela entreprenaden skall vara färdigställd lagom till Lucia i december 2014.

söndag 11 maj 2014

Stark KD-lista till fullmäktigevalet i Markaryd


Kristdemokraterna i Markaryd presenterade nyligen sin laguppställning inför valet till kommunfullmäktige. Detta gjordes i samband med en kick-off på Gräddhyllans Lantcafé i Tånneryd. Listan består av 40 namn, de flesta säkert ganska välkända, men även några som tidigare inte varit engagerade i lokalpolitiken.

Åtta av de 40 namnen är helt nya i kommunpolitiken och några av dem står också på valbar plats. Några av de nu aktiva har valt att stå till förfogande, men lite längre ner på listan. Sammantaget tycker vi att det är en mycket stark lista som väljarna kan ta ställning till inför valet till kommunfullmäktige i september.

Kristdemokraternas valfrågor kommer att presenteras längre fram, men tyngdpunkten ligger på att lika engagerat som hittills fortsätta driva den politik som varit så framgångsrik för Markaryds kommun de senaste tio åren.

För egen del har jag bestämt mig för att kandidera ytterligare en mandatperiod. När den här mandatperioden är till ända har jag varit ordförande och främsta företrädare i 16 år; fyra år som socialnämndsordförande och 12 år som kommunstyrelsens ordförande. Även om uppdraget många gånger är tufft och positionen utsatt, känns det fortfarande inspirerande och det finns så mycket kvar att göra. Dessutom är det fantastiskt att känna ett så starkt stöd från kommuninvånarna och det betyder oerhört mycket för min egen del och för mitt val att kandidera på nytt.

Så om väljarna ger mig sitt förtroende, är jag beredd att ställa upp och göra mitt bästa för Markaryds kommun ytterligare en mandatperiod.

De tio toppnamnen är följande
1. Bengt Germundsson, Kommunalråd, Strömsnäsbruk
2. Maria Svensson-Lundin, Designer, Markaryd
3. Samuel Wombell, Markaryd
4. Ingegerd Lenander, Fru, Markaryd
5. Britt-Marie ”Bitte” Stridh, Restauranglärare, Hinneryd
6. Kurt Persson, Pensionär, Strömsnäsbruk
7. Niels af Trolle, Arbetsförmedlare, Strömsnäsbruk
8. Carolin Lindbergh, Markaryd
9. Malin Stadig, Diakon, Markaryd
10. Eva Madestam, Timsfors


Hela listan finns presenterad på Kristdemokraternas hemsida


 

torsdag 8 maj 2014

KD i Markaryd plockar skräpOrganisationen "Håll Sverige Rent" arrangerar även i år en nationell skräpplockarkampanj som pågår ända fram till Världsmiljödagen den 5 juni. I år har kampanjen spridits till hela Europa under namnet "Let´s clean up Europe". Som vanligt deltar ett antal politiker från Kristdemokraterna i Markaryd. Detta har vi hållt på med som en årligt återkommande aktivitet sedan 2006, allt i syfte att medverka till att våra infarter ska vara så rena, snygga och välskötta som möjligt.

Vi tycker det är angeläget att vi som politiker visar att vi även genom praktiskt arbete är beredda att bidra till att hålla kommunen ren och snygg.

I tisdags kväll hade några kristdemokrater mött upp för att städa upp i ett av kommunens mest nedskräpade områden. Alla med lokalkännedom vet att det handlar om området vid Preem i Ulvaryd vid den södra infarten till Markaryd, ett område som många långtradarchaufförer använder som rastplats eller uppställningsparkering.

Trots kommunens tre sopkärl tvärs över gatan tycks det som om det är betydligt enklare att slänga ut sitt skräp genom fönstret i stället för att lägga det där det hör hemma, dvs i soptunnan. Lastbilarna från utlandet är klart överrepresenterade och det är många icke svenska förpackningar som ligger spridda i området.  Med tanke på alla tomma spritflaskor vi hittade, får man innerligt hoppas att bilarna står stilla tillräckligt länge efter festandet.

Igår fortsatte vi arbetet vid Luhrpasset i Strömsnäsbruk och dessvärre hittade vi lika mycket skräp där. Massor med emballage och en hel del bildelar som lättvindigt slängts i första, bästa dikesren.
Under de ca fem timmar som vi städade i de här båda områdena fick vi ihop ca 20 st. 120 liters sopsäckar. Det blir totalt  2,4 m3 skräp! Till det ska läggas en hel del trasiga fordonsdelar.

Tyvärr var inte vädret det allra bästa, men med stövlar, regnkläder och ett gott humör gick det i alla fall att genomföra även den här städinsatsen.

onsdag 7 maj 2014

Succé för Pågatågen till Markaryd!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag kom resultatet från den första resanderäkningen med de nya Pågatågen på Markarydsbanan. Resultatet för Markaryds del är en ökning av antalet resande med hela 52 %! Eller som trafikansvariga konstaterar: "Markaryd har levt upp till förväntningarna!" Den stora resandeökningen i Markaryd har också visat sig generera många resor i Skåne.
 
Jämförelser görs mellan de volymer som fanns i busstrafiken och den som nu finns i tågen. Av stationerna är det Markaryd som sticker ut med mer än en 50-procentig ökning. Däremot är det negativa siffror i Bjärnum. Den sammanlagda ökningen för alla tre stationerna på Markarydsbanan är 5 %.
 
En generell slutsats är att resandeutvecklingen varit bäst i långa resrelationer, medan i de fall målorten ligger nära så har resandeutvecklingen varit sämre. Detta är också naturligt eftersom det är på långa sträckor som tågens restidsvinster blir störst. Däremot finns inga tecken på att resandeutvecklingen varit sämre i de resrelationer där all busstrafik har slopats, jämfört med dem där viss busstrafik finns kvar. 
 
Det här visar också på betydelsen av att tågtrafiken utökas till att även omfatta sträckan Markaryd-Halmstad. Därför är det mycket bra att Regionstyrelsen i Kronoberg idag beslutade att ställa sig positiv till den framställan Halmstad, Laholm, Hässleholm och Markaryd gjort angående en analys av en alternativ och billigare trafiklösning.
 
I sitt svar konstaterar regionstyrelsen bland annat att man "är beredd att ta del av Pågatågsprojektets studier och förutsättningslöst samråda med Region Halland och Skånetrafiken för att ta fram ett eventuellt framtida trafikupplägg på den aktuella sträckan."
 
Förhoppningsvis ska även Region Halland inse att det finns en stor potential för regional utveckling i de södra delarna av länet om man ger människormöjligheten att transportera sig också i öst-västlig riktning. Det är dags att en gång för alla riva muren mellan Småland och Halland!

tisdag 6 maj 2014

Markaryd i topp igen i näringslivsrankingen!När Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet presenterades idag placerar sig Markaryds kommun på tredje plats i landet vad gäller det sammanfattande omdömet. Markaryd är alltså tredje bästa kommun vad gäller företagsklimatet om företagarna själv får välja.

Även i en rad andra parametrar ligger Markaryd i topp. Vi placerar oss på andra plats i landet vad gäller kommunpolitikers attityder till företagande, på 8:e plats vad gäller skolans attityder till företagande och på 9:e plats vad gäller service till företagen.

I hela tio av tolv enkätfrågor är Markaryds kommun bäst i länet. Något sämre betyg får vi i de strukturella delarna, där som vanligt de större kommunerna har stora fördelar. Trots detta hamnar Markaryds kommun på plats 28 av 290 kommuner, vilket är ungefär samma position som vi haft de senaste sju åren. Ett fantastiskt bra resultat!

Resultatet är också kvittot på ett framgångsrikt samarbete mellan näringslivet och kommunen. Under ett antal år har vi utvecklat ett förtroendefullt samarbete där vi gemensamt identifierar vad vi ska prioritera, där vi gemensamt formulerar en strategi och där vi gemensamt genomför det vi bestämt att vi ska göra.

Utan näringslivets engagemang i det arbetet hade vi aldrig lyckats få de omdömen vi idag kan stoltsera med. Den samverkan vi utvecklat i Markaryds kommun tror jag är ganska unik och den ska vi göra allt för att vårda och värna!

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till det mycket goda resultatet! Idag gläds vi och firar, i morgon tar vi nya tag för att bli ännu bättre!

fredag 2 maj 2014

Oj! Jag förstörde visst socialdemokraternas första maj-firande!

Jag kanske ska börja det här inlägget med att be om ursäkt för att jag förstörde socialdemokraternas första maj-firande igår. Oppositionsrådet i Markaryd, Joakim Pohlman (S), upplever, enligt tidningen Smålänningen, att jag "bedriver en kampanj mot honom på sociala medier". Enligt tidningens reporter ägnades nämligen en stor del av Pohlmans första maj-tal igår till att anklaga mig för att "vara en lögnare" och för att "vara allenarådande i den styrande alliansen". Inte så konstigt att jag förstörde stämningen för de församlade socialdemokraterna!

För den som följt debatterna i kommunfullmäktige de senaste månaderna kommer Joakim Pohlmans angrepp inte som någon överraskning. Det har blivit fler personangrepp och mer plakatpolitik från hans sida, något som säkert kommer att öka ytterligare ju närmare valet vi kommer. För att komma till makten tycks alla medel vara tillåtna.

Var och en kan själv jämföra vilka inlägg det är som Pohlman och jag lägger ut på våra respektive bloggar och Facebook-sidor och värdera sanningshalten och trovärdigheten i hans påståenden.

Inte kunde jag i min vildaste fantasi tänka mig att de positiva inlägg jag försöker skriva om Markaryds kommun och allt det som händer här, skulle uppfattas av Pohlman som en kampanj riktad mot honom. Jag trodde att även ett oppositionsråd kunde glädjas åt kommunens framgångar, men jag måste ha missbedömt både honom och situationen.   

Enligt tidningen jämförs jag med den förre statsministern Göran Persson, som kallades för HSB (Han som bestämmer). Hur har då Pohlman förvaltat sitt eget politiska mandat?

Hittills under år 2014 har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, i vilka Pohlman är ledamot, behandlat 152 protokollförda ärenden. I ett (1) av dessa 152 ärenden har Pohlman lagt ett annat förslag. Dessutom ett förslag som skulle försämra nästa års kommunala budget med 2,5 miljoner kronor! Om han nu tycker att jag och Alliansen bestämmer för mycket är det ju märkligt att han inte lägger fler egna förslag i stället för att ständigt rösta med Alliansen.

Precis som vid förra kommunfullmäktigesammanträdet kritiserade han mig och Alliansen för att vi använder avkastningen från finansiella tillgångar för att finansiera verksamheten. Samtidigt har han i kommunfullmäktige ställt sig bakom och röstat för detta - utan att lägga något eget förslag.

En liten del av talet handlade tydligen om de vallöften som Pohlman utlovar till markarydsborna bara de ger honom sitt förtroende vid valet i höst. Av den långa lista som räknas upp i Smålänningen vill Pohlman tydligen framstå som alla goda gåvors givare. Hur han ska finansiera sina förslag framgår dock inte av artikeln och det gör det inte heller av hans inlägg i kommunfullmäktige. Ändå drar han sig inte för att anklaga mig som "lögnare" då jag konstaterar att pengarna inte kommer att räcka till alla dessa löften och ifrågasätter hur han tänker finansiera dem.

Om Smålänningens beskrivning av Pohlmans agerande i talarstolen på första maj är korrekt, är detta snarast att betrakta som exempel på ett sällsynt dåligt omdöme från oppositionsrådets sida. Det är möjligt att han gläder sina redan frälsta, men jag att tror väljarna i Markaryd är betydligt klokare än så.

torsdag 1 maj 2014

Invigning av ridanläggningen i MarkarydIdag var det så dags för den stora invigningen av den nya ridanläggningen i Markaryd. Markaryds Ryttarförening med ordförande Dan Adolfsson i spetsen hade verkligen satt ihop ett omfattande program med inslag som tilltalade alla, allt ifrån de små ridskoleelevernas uppvisning till en uppvisning i hoppteknik av förre landslagsryttaren Maria Gretzer, från ponnyhästar och hopphästar till agility, voltige och riddarspel. Flera hundra besökare hade kommit till ridanläggningen i Hylte strax utanför Markaryd för att ta del av festligheterna.För egen del hade jag fått förtroendet att förrätta invigningen, medan bandet klipptes av UKN:s ordförande, Mia Svensson-Lundin (KD). Mia lämnade också över en blombukett och en gåva till klubben. I mitt invigningstal lyfte jag bl a fram följande:

"Visionerna att bygga ut anläggningen har funnits under lång tid och det var bl a därför som kommunen beslutade överlåta anläggningen till föreningen för ganska precis tio år sedan. Men av olika anledningar blev det inget av utbyggnadsplanerna vid det tillfället. Men de återkom.

Man brukar säga att alla goda ting är tre och det är, som jag ser det, tre aktörer som gjorde detta möjligt och jag tar mig friheten att också lyfta fram tre personer som företrädare för dessa aktörer.Den första av dessa är Linda Eriksson, som har hand om ridskolan. Linda med sin kunskap och sitt intresse för ridskolan och ungdomsverksamheten varit drivande för att få stallbyggnaden i så gott skick att verksamheten skulle kunna drivas vidare.

Den andra personen är Dan Adolfsson. Dan med sitt intresse för hästar och sin kunskap som byggare har varit drivande för den stora visionen vad gäller föreningen och hela anläggningen.

Den tredje är Ulrik Starck, fritidschef, och företrädare för kommunen. Kommunens vilja har varit äkta och det har hela tiden funnits en ambition från kommunens sida att det här ska vi lösa.

Vår ambition är att samverka med det civila samhället, med föreningslivet i allmänhet, och då det gäller ridverksamheten, med Markaryds Ryttarförening i synnerhet. För att lyckas krävs ett stort intresse och engagemang från en förening. Det som Markaryds Ryttarförening lägger in i sin verksamhet är värden som kommunen inte kan bidra med på samma sätt som en förening kan göra. Därför är ni så oerhört viktiga!

Till slut föll bitarna på plats och väl så långt, gick det ganska snabbt. De formella besluten tog vi i kommunfullmäktige i mars 2013, vilket innebar att vi klubbade en lösning där kommunen finansierade hälften och föreningen den andra hälften. Och idag, nästan precis ett år senare, är det en riktig festdag då vi får inviga Markaryds Ryttarförenings nya anläggning med bl a nytt stall och nytt ridhus.

Men jag tror inte ni nått målet med detta. Jag tror att klubben kommer att fortsätta utvecklas positivt.

Vi gläds över ert engagemang och jag är övertygad om att Markaryds Ryttarförening återigen kommer att sätta Markaryd på kartan inom ryttarkretsar.

Vi gläds över alla de ungdomar, inte minst alla tjejer, som ni aktiverar genom ridskolans verksamhet, en verksamhet där man verkligen fostras och lär sig att ta ansvar.

Vi gläds över den fina anläggning ni på ett så fantastiskt sätt har skapat.

Med den inställningen kan det bara gå åt ett håll, fortsatt framåt!

Som ett litet bevis på kommunens uppskattning vill jag överlämna en liten gåva, en check på 3000 kr, gratulera er till ett fantastisk fin anläggning och önska er lycka till.

Med de orden förklarar jag Markaryds Ryttarförenings nya stall och ridhus för invigda!"

Ett stort grattis till en fantastiskt fin anläggning och till ett storartat arbete!