fredag 30 november 2012

Alliansens budget klubbades igenom
Igår avslutades budgetarbetet för 2013 genom att Alliansens i Markaryd budget klubbades igenom i sin helhet vid ett långt kommunfullmäktigesammanträde. Samtliga våra förslag inklusive de tilläggsyrkanden som vi förde fram under debatten vann gehör hos kommunfullmäktige.

Detta är den elfte budgeten som Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lägger tillsammans. Visserligen är det en ganska stram budget, men den innehåller också en hel del satsningar. Det blir ingen skattehöjning, något som socialdemokraterna ivrigt förespråkade, utan skattesatsen blir oförändrad. Därmed kommer det nästa år bara att vara en kommun i länet som har lägre skatt än Markaryd.

Alliansen vill så långt möjligt undvika att uttaxera mer pengar än nödvändigt från våra invånare. Innan vi begär av våra kommuninvånare att de ska betala mer i kommunalskatt måste vi se till att de pengar vi redan har används så optimalt som möjligt och använda oss av de resurser vi har. En höjning av kommunalskatten är och förblir den mest orättfärdiga skattehöjningen, eftersom den framför allt drabbar låginkomsttagare, pensionärer och redan utsatta familjer. Dessutom riskerar en skattehöjning under en lågkonjunktur att slå ännu hårdare mot de allra svagaste grupperna, vilket fördelningspolitiskt är fullständigt fel.

Detta, och allt det andra därtill, har vi varit helt överens om mellan Allianspartierna under budgetarbetet. Jag är både glad och tacksam över det fina samarbete vi har inom majoriteten och över den vilja vi har att arbeta för kommunens bästa!

En hel del av Alliansens budget, som nu är klubbad, är redan presenterad och den går att läsa här.

Ytterligare några förslag klubbades igenom igår, vilket bland annat innebär följande:

 • Utökade resurser till socialnämnden i form av ett anslag för oförutsedda utgifter
 • Satsning på mest sjuka äldre
 • Ökat anslag till barn och ungdomar med särskilda behov inom särskolan
 • Fria bussresor inom kommunen för alla ungdomar från och med år 7 och uppåt
 • Ökat verksamhetsbidrag till kultursatsningar
 • Utökat verksamhetsbidrag till ridskolan
 • Två nya skolbyggnader på Höjdenområdet
 • Renovering av Strömsnässkolan
 • Satsning på attraktivt centrum
 • Oförändrad utdebitering

När det här året är slut, har Alliansen i Markaryd haft det yttersta ansvaret för kommunen i tio år. Under de här tio åren har det hänt en mängd positiva saker i Markaryds kommun. När vi nu lägger fram vårt elfte budgetförslag lovar vi att fortsätta arbeta i samma anda och med samma uthållighet som vi hittills gjort för att Markaryds kommun ska bli en ännu bättre kommun!

söndag 25 november 2012

Skolverkets psalmbok - nu med två psalmer!

Inför den stundande julhelgen har Skolverket tagit fram en "juridisk vägledning för rektorerna" att tillämpa i samband med skolavslutningar, advents- eller julfirande i kyrkan. Samtidigt fördubblas antalet godkända psalmer och enligt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är det, förutom "Den blomstertid nu kommer", nu även tillåtet att sjunga "Stilla natt". Båda psalmerna förväntas inom kort ges ut av Skolverket i en specialutgåva tillsammans med den juridiska vägledningen som tillägg.

I en debattartikel idag i DN förklararar generaldirektören att en religiös högtid mycket väl kan uppmärksammas och firas i kyrkan utan religiösa inslag. Enklast är naturligtvis att prästen håller tyst. Skulle så inte vara fallet, kan rektorerna med stöd av vägledningen gripa in och säkerställa att skolelever och personal inte utsätts för någon otillbörlig konfessionell påverkan som menligt skulle skada deras hälsa och säkerhet. 

Samtidigt rapporterar SVT Nyheter att sex av tio lärare anser att de fått för lite fortbildning för att kunna sätta betyg på rätt grunder. Betygssättning är myndighetsutövning, något som ska vara rättssäkert, välgrundat och baserat på tydliga kriterier.

Visst känns det tryggt att Skolverket prioriterat arbetet med en juridisk vägledning vid eventuella kyrkobesök.
onsdag 14 november 2012

Högt förtroende för politikerna i Markaryd

Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de lokala politikerna. På frågan hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa får man betyget 7,0 av tio möjliga och på frågan hur väl man lyssnar till invånarnas synpunkter blir betyget 6,0. Båda resultatet är klart bäst i länet och även i topp bland landets samtliga kommuner. Det visar en undersökning som SKL publicerar idag baserad på statistik från SCB.
 
– Det är mycket glädjande att de förtroendevalda i kommunen uppfattas så positivt, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar. Det visar att vi har en vital och väl fungerande lokal demokrati. Undersökningen visar också att många av de förtroendevalda i Markaryds kommun är gifta, högutbildade, småbarnsföräldrar som jobbar inom den privata sektorn.
 
Idag presenterade SKL den undersökning om de förtroendevalda i landets kommuner man genomfört tillsammans med SCB. Syftet med undersökningen är bl a att spegla hur väl sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning.
 
Följande resultat redovisas för de förtroendevalda i Markaryds kommun: 
 
 • Markaryd har, tillsammans med Ljungby och Växjö, jämnast könsfördelning bland de förtroendevalda; 55 % män och 45 % kvinnor.
 • Andelen förtroendevalda i åldern 18-29 år är något färre och andelen 50-64 år är något fler än befolkningen i övrigt i kommunen.
 • Andelen utrikes födda är ganska väl representerade.
 • Andelen gifta förtroendevalda är högre än genomsnittet i kommunen.
 • Andelen småbarnsföräldrar som är förtroendevalda i Markaryd är högst i hela Kronoberg.
 • Över 60 % av de förtroendevalda i Markaryd arbetar inom privat sektor.
 • Andelen förtroendevalda med eftergymnasial utbildning är betydligt högre än genomsnittet i kommunen.
 • Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de förtroendevalda.
 •  
 • Läs hela rapporten här.
 •  

fredag 2 november 2012

Försvarsutskottet besökte Markaryd

Mikael Oscarsson (KD), Peter Hultqvist (S), Torgny Persson och Clas-Göran Karlsson (S)
Det hör inte till vanligheterna att tre riksdagsledamöter från samma utskott besöker Markaryds kommun på en och samma dag, men så var fallet under torsdagen. Hemvärnsföreningen i Markaryd, under ledning av Torgny Persson, stod som arrangör för ett seminarium under rubriken "Hemvärnets roll i samhället". Under dagen förevisades också verksamheten vid Hemvärnsgården i Strömsnäsbruk.
 
Mikael Oscarsson (KD) inledde kvällen med att tala om det civila samhällets betydelse och om Hemvärnet som ryggraden, inte bara ur försvarssynpunkt, utan som en mycket viktig organisation vid kriser och katastrofer. Mikael, som också sitter med i försvarsberedningen, underströk även betydelsen av att riksdagen kan nå en bred samsyn i kommande försvarsbeslut.
 
Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) redogjorde i sitt anförande för de förändringar som skett under de senaste åren inom det svenska försvaret. Hultqvist var kritisk till beslutet att avskaffa den allmänna värnplikten, vilket lett fram till den besvärliga personalsituation inom försvaret som vi ser idag. Han berättade om den omvärldsanalys som nu pågår inom försvarberedningen och som kommer att ligga till grund för de förslag som så småningom kommer att läggas fram av försvarsberedningen.
 
Själv fick jag möjlighet att i mitt anförande lyfta fram min syn på Hemvärnet som en mycket viktig organisation, inte minst vid olika kriser och katastrofer under fredstid. Den insats som Hemvärnet gjorde i kommunen, t ex efter stormen Gudrun 2005, visade hur betydelsefullt det är med en organisation som har kunskap, utrustning och utbildning för att hjälpa till när det krisar. Det känns mycket positivt att vi i Markaryds kommun har en så aktiv Hemvärnsförening och att samarbetet fungerar så bra.
 
Det är också uppmuntrande att höra alla positiva kommentarer om kommunens engagemang. Alltsedan stormen Gudrun har vi från kommunens sida försökt stötta och uppmuntra föreningen i deras arbete. Uppenbarligen är detta inte så vanligt förekommande, vilket förvånar mig. Därför är den här sortens arrangemang viktiga när man tillsammans kan sätta fokus på en gemensam angelägenhet. Sedan är det, som tidigare nämnts, inte heller så ofta tre ledamöter i försvarsutskottet får möjlighet att möta och ta del av synpunkterna från en lokal hemvärnsförening. Det mötet är nog så viktigt!  
 
Mikael Oscarsson (KD) tillsammans med Chefen för 35:e Hemvärnsbataljonen Dag Fjällström