måndag 25 april 2016

Trygghetsbostäder kan bli möjligt i kv. Folkskolan
I en interpellation 2016-03-21 från Nobuaki Kudo (MP) ställer interpellanten ett antal frågor angående planeringen av trygghetsboenden i Markaryds kommun. Här följer hela mitt svar:1)      Hur långt har planeringen fortskridit?

Socialnämnden beslutade 2014-04-16, § 52, att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna för trygghetsboende i Markaryd och Strömsnäsbruk. I detta arbete har även pensionärsorganisationerna deltagit. Denna utredning var klar i november 2015 och redovisades till kommunstyrelsen 2015-11-17, § 166.Av utredningen framgår att de 20 lägenheter som idag finns på Mellangård kan, med små anpassningar, byggtekniskt omvandlas från servicelägenheter till trygghetslägenheter som uppfyller Boverkets tidigare krav. Enligt socialförvaltningen fungerar Mellangård verksamhetsmässigt som ett trygghetsboende. Redan idag bor rätt målgrupp i huset.

Victoria Parks 19 lägenheter utmed Lagastigsgatan i anslutning till Stig In i Strömsnäsbruk motsvarar standardmässigt Boverkets tidigare krav på ett trygghetsboende. Sedan hösten 2015 är samtliga lägenheter uthyrda, dock inte enbart till målgruppen för trygghetsboende (70+). Att förändra Lagastigsgatan till trygghetsboende kräver tillgång till anpassad gemensamhetslokal. Vidare behöver det sociala innehållet stärkas upp för att få tillgång till daglig aktivitet eller värd/värdinna.

Utredningen har även beaktat möjligheten av att bygga om Solhäll till trygghetsboende. Utredningen visar dock att detta inte är ett lämpligt alternativ. Efter ombyggnad enligt Boverkets riktlinjer för trygghetsboende blir anläggningen för liten och antalet lägenheter för få. Kostnaderna för att bygga om fastigheten är också för höga (>6 miljoner kr), vilket sammantaget innebär alldeles för höga driftskostnader och hyresnivåer.

Det bör noteras att det inte är kommunen som äger benämningen ”trygghetsboende”. Denna benämning syftar egentligen på de krav Boverket ställde på boendets utformning för att investeringsstöd skulle utgå. Sedan 2015 utgår inte längre något investeringsstöd för byggnation av trygghetsboende.

Kommunstyrelsen har därför 2015-11-17, § 166, beslutat att i det fortsatta arbetet tillämpa de av socialförvaltningen framtagna riktlinjerna för hur trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre bör utformas i Markaryds kommun. Detta i syfte att tydliggöra kommunens ambitionsnivå till de byggföretag som visar intresse för att bygga trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-05-06, § 76, beslutat om planuppdrag till miljö- och byggnadsnämnden för kv. Folkskolan i syfte att möjliggöra för bostäder, verksamhetslokaler, centrumändamål, mm i kvarteret. Detta uppdrag har aktualiserats 2016-04-04, § 54. Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-04-11, § 43, fattat beslut om samråd för det planförslag som ligger till grund för att möjliggöra trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre i kv. Folkskolan genom att införa denna planbestämmelse i detaljplanen över området.

2)      Finns det någon tidplan?

Mellangård
Enligt socialförvaltningen fungerar Mellangård verksamhetsmässigt som ett trygghetsboende. Redan idag bor rätt målgrupp i huset.

Lagastigsgatan
Victoria Park har (november 2015) meddelat att man vill avvakta en närmare diskussion angående förutsättningarna att omvandla lägenheterna till ett trygghetsboende för att därefter ta ställning. I dagsläget är alla lägenheterna uthyrda, varav flera till hyresgäster som inte utgör målgruppen för trygghetsbostäder. Detta alternativ bedöms inte kunna bli verklighet under 2016.

Kv Folkskolan
Uppförande av trygghetsbostäder inom kvarteret kräver en detaljplaneändring. Planarbetet pågår och det kan, enligt den samrådshandling som är presenterad, vara möjligt att få ett laga kraft-beslut som medger bostäder inom området i december 2016.

3)      Finns det medel avsatta i budget?

Medel finns anvisade i socialnämndens budget för den personal och den verksamhetsmässiga del som kommer att ingå i socialtjänstens åtagande. Bedömningen i nuläget är att eventuella omdisponeringar kan ske inom ram.

Några investeringsmedel för uppförande av bostäder i kommunal regi finns däremot inte budgeterade, eftersom kommunfullmäktige hittills inte gett något sådant uppdrag och därför inte heller anvisat medel. Eftersom det inte finns något kommunalt bostadsbolag i

Markaryds kommun arbetar kommunstyrelsen därför i nuläget för att byggnation och/eller uthyrning ska kunna ske genom privata bostadsbolag. Flera företag har uttryckt sitt intresse för byggnation av trygghetsbostäder eller trygga boenden för äldre.

Medel finnas avsatta för det planarbete som pågår och som bekostas av Markaryds kommun.

4)      Har pensionärsorganisationerna varit inbjudna i planeringen?

Ja, dessa organisationer är inbjudna och medverkar på olika sätt i planeringen.

Pensionärsföreningarna SPF och PRO har t ex under maj-september 2015 gemensamt utfört en undersökning om hur äldre ser på ett framtida trygghetsboende. Denna undersökning, ”Trygghetsboende i Markaryds kommun – för ett rikare socialt liv”, har pensionärsföreningarna redovisat till kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-11-02, § 158) och ingår som en del i den större undersökning som socialnämnden genomfört.
De önskemål som pensionärsföreningarna framfört har, så långt möjligt, beaktats i såväl utredningen som i de beslutade riktlinjerna för den kommunala ambitionsnivån för trygghetsbostäder i Markaryds kommun.

Dialog med företrädare för pensionärsorganisationerna förs även angående möjligheten att tillskapa trygghetsboenden i kv. Folkskolan. Föreningarna har dessutom tillställts samrådshandlingen för formella yttranden.

Årsbokslut 2015

I kväll behandlar kommunfullmäktige årsbokslutet för 2015. Nedan följer min inledande text i den årsredovisning för Markaryds kommun som jag skriver för fjortonde gången som kommunstyrelsens ordförande:

"Ett stort tack till kommunens personal och politiker för ett mycket gott arbete under 2015! Vi kan se tillbaka på ett år som, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, uppvisar ett positivt resultat. I bokslutet finns mycket information för den som vill fördjupa sig i form av alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa kvalitetsjämförelser ligger Markaryds kommun - glädjande nog - bland de bättre i landet!

Under året har det blivit påtagligt hur snabbt händelser i vår omvärld påverkar också vår kommun. Krig och humanitära katastrofer har inneburit ökade flyktingströmmar till Sverige, vilket märkts av också i Markaryd. Ett stort antal nyanlända samt uppstarten av ett evakueringsboende har märkbart påverkat vår organisation. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi klarat av denna exceptionella situation. Samtidigt har vi ett stort arbete framför oss för att bidra till en så bra integration som möjligt.Befolkningssiffrorna är mycket betydelsefulla för den kommunala ekonomin och för tredje året i rad ökar befolkningen i kommunen; under 2015 med hela 230 invånare. Vid årsskiftet var vi 9 779 invånare, den högsta siffran på 15 år! En fortsatt viktig uppgift för oss är att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen, bibehålla en positiv inflyttning och erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.

Det är därför glädjande att konstatera att elevernas resultat i skolan sakta men säkert förbättras. Det är fantastiskt att så många, hela 99 %, är nöjda med hemtjänsten – vilket är bäst i Sverige. Jag är stolt över att våra företagare rankar näringslivsklimatet i Markaryd som det allra bästa i landet. Detta är bara några exempel på resultatet av alla goda arbetsinsatser som vi på olika sätt bidragit till. De anställda i våra verksamheter utför varje dag, under dygnets alla timmar och årets alla dagar, berömvärda insatser och visar upp ett stort engagemang för att leverera välfärdstjänster till våra kommuninvånare. Ett gott bemötande, ett vänligt ord och en positiv attityd kostar inte något, men betyder så oerhört mycket för dem vi möter och är till för.

Investeringstakten har varit fortsatt hög och uppgår under 2015 till drygt 69 miljoner kronor. Den nya Hunehallen, ombyggnationen av köken på Ekliden och på Markaryds skola, renoveringen av Strömsnässkolan samt Vattnadalen är bara några av alla de projekt som genomförts under året. Telia/Skanova har, genom ett samarbetsavtal med kommunen, påbörjat en satsning på utbyggnaden av ett fibernät till kommunens hushåll, vilket kommer att vara i drift under det här året. Det goda samarbetet med näringslivet har fortsatt. Vi ser med spänning fram emot de stora satsningar som påbörjats i Traryd och som aviserats på industriområdet i Ulvaryd, liksom utbyggnaden av fjärrvärme i Strömsnäsbruk.Samtliga nämnder visar ett positivt, ekonomiskt resultat som balanserar negativa avvikelser för de bidrag som staten skjuter till. Det totala slutresultatet för kommunen blev ett överskott om 7,2 miljoner kronor.

Mycket mer skulle kunna nämnas, men läs gärna resten av bokslutet och kvalitets-redovisningen. Nu lägger vi 2015 bakom oss och fortsätter att, lika kraftfullt, tillsammans arbeta för att göra en redan bra kommun ännu bättre!"


lördag 16 april 2016

Föreningsstämma med SSJF
Det civila samhället utgör en fantastisk kraft och tillgång och i Markaryds kommuns föreningsregister finns drygt 135 föreningar registrerade. En av dessa är SSJF (Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening) som idag hade sin föreningsstämma i stationshuset i Strömsnäsbruk. Jag hade tillfrågats att sitta som ordförande vid stämman, ett förtroende som jag gärna tackar ja till.

Fjolåret har varit lite besvärligt för föreningen, men trots det var stämningen god och man ser med tillförsikt framtiden an. Redan nästa helg inbjuder man till "Tågsläpp", då en rad av alla fordon föreningen förfogar över kommer att visas upp. Detta blir också starten på säsongen och tågsläppet kommer att följas av fler aktiviteter under detta jubileumsår då föreningen fyller 30 år.

Föreningens medlemmar lägger ner ett stort mått av ideellt engagemang. Man har verkligen gjort en stor kulturgärning genom att vårda såväl fastigheter som bansträckning, fordon och andra inventarier, vilka annars hade förfallit eller skingrats för vinden. Ett imponerande arbete som är väl värt att uppmärksammas. Ett besök i stationshuset eller i lokstallarna är värt att rekommendera. Här finns också ett museum med många intressanta saker från Skåne-Smålandsjärnvägens historia. Lycka till med aktiviteterna under jubileumsåret!

lördag 2 april 2016

Vitsippspriset 2016 tilldelades Lagadalskyrkans Second Hand
I samband med att Lagadalskyrkans Second Hand firade sitt 5-årsjubileum idag, fick man även ta emot Kristdemokraternas i Markaryd Vitsippspris för år 2016. Priset överräcktes till pastor Peringe Pihlström av gruppledare Samuel Wombell som också läste upp motiveringen:

"Lagadalskyrkans Second Hand tilldelas 2016 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och entusiastiska arbete. I detta har det lokala engagemanget för medmänniskan tagits tillvara och utvecklats och en uppskattad mötesplats har skapats i Strömsnäsbruk. Betydande summor har fördelats till hjälparbete såväl lokalt som globalt."

Second Hand-verksamheten i Strömsnäsbruk har utvecklats till en fantastisk mötesplats i samhället. Varje lördag besöks butiken av 600-700 kunder från både när och fjärran. Fyra arbetslag arbetar ideellt året om för att hålla verksamheten igång och under 2015 kunde drygt 700.000 kronor förmedlas till olika hjälpinsatser såväl lokalt, nationellt som globalt. 

Förutom diplom och blommor överlämnades även en check på 2.000 kronor till verksamheten.

Syftet med Vitsippspriset är att ge uppmuntran till och uppmärksamhet åt positiva insatser i samhället, oavsett om det sker i det tysta eller i offentlighet.

Kristdemokraterna i Markaryd vill särskilt uppmärksamma insatser som stärker och hjälper enskilda människor och familjer, insatser som kräver civilkurage och insatser som förutsätter ett stort mått av ideellt arbete.