tisdag 8 februari 2011

Länsstyrelsen vet bättre än Miljööverdomstolen

Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson avfärdar omgående den kritik kommunerna idag riktat mot länsstyrelsens bristande handläggning: – I det här fallet måste vi också titta på att verksamheten bedrivits i 25 år. Sydvatten har påbörjat en process om tillståndsansökan, det innebär att vi tycker det är tillräckligt, säger Carl-Philip Jönsson och påstår att det inte alls är ovanligt att man utfärdar liknande tillstånd i efterhand.

Att Miljööverdomstolen i en dom slagit fast att verksamheten saknar tillstånd och att verksamhetsutövaren ska föreläggas att vidta åtgärder för att förhindra de olägenheter detta medför för Markaryds kommun har tydligen ingen som helst betydelse i sammanhanget. Carl-Philip Jönsson vet bättre än Miljööverdomstolen.

Detta besked måste kännas tryggt för alla de företag, lantbrukare och enskilda som Jönsson granskat och utfärdat förelägganden och viten för; har ni bara bedrivit er verksamhet tillräckligt länge utan vederbörliga tillstånd är det bara att lämna in en ansökan i efterhand.

Enligt gällande vattendomar är det länsstyrelsen och därmed Carl-Philip Jönsson som är tillsynsmyndighet för Bolmentunneln. Under 25 år har länsstyrelsen och Jönsson konsekvent underlåtit att utöva någon tillsyn. Inte heller har han kontrollerat att Sydvatten hållit sig inom ramen för de tillstånd som meddelats i vattendomarna. Trots påpekanden från berörda kommuner och t o m genom en dom i miljööverdomstolen har miljövårdsdirektör Jönsson inte reagerat.

Carl-Philip Jönsson avfärdar bestämt min kritik att han och länsstyrelsen håller Sydvatten om ryggen. Kan man då tänka sig motsvarande situation med vilket företag som helst, undrar SR Kronobergs reporter. – Nej, utan vi tittar på hur det ser ut i det enskilda fallet, säger Carl-Philip Jönsson på länsstyrelsen.

På tal om att inte hålla någon om ryggen.
.
Hör Carl-Philip förklara sig på SR Kronoberg.

måndag 7 februari 2011

En länsstyrelse som ser mellan fingrarna och slår dövörat till?

Kommunerna Markaryd och Ljungby begär i en gemensam skrivelse idag att Länsstyrelsen i Kronoberg ska förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan bolaget erhållit tillstånd för sin verksamhet. Genom de samtal vi haft med länsstyrelsen har vi förstått att man som tillsynsmyndighet inte tänker agera inom ramen för sitt ansvar, utan låter verksamheten - som vi ser det - återupptas i strid mot en laga kraft-vunnen dom i Miljööverdomstolen. Perstorps kommun agerar på samma sätt genom en skrivelse som idag når Länsstyrelsen i Skåne.

Återigen tvingas således kommunerna utmed tunnelsträckningen agera. Så sent som i oktober 2010 fastställdes Miljödomstolens dom i högsta instans och det slogs fast att Sydvatten AB saknar tillstånd för att bortleda inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Sydvatten AB anmäldes därför för misstanke om miljöbrott, vilket nu är föremål för en förundersökning.

Detta beslut innebär långtgående konsekvenser för Sydvatten AB, menar advokat Magnus Berg, som är kommunernas juridiska ombud. Antingen måste man täta tunneln för att förhindra inläckage av grundvatten alternativt söka tillstånd för att få leda bort de omfattande mängder grundvatten som de facto läcker in i tunneln.

Sydvatten AB har efter samtal med länsstyrelsen meddelat att man kommer att ansöka om tillstånd för bortledande av grundvatten och även meddelat att man, efter omfattande reparationer, kommer att ta tunneln i drift under våren. Enligt Magnus Berg saknas det lagligt stöd för att låta verksamheten fortsätta innan tillstånd meddelats.

Att Sydvatten AB startat upp ett samråd i syfte att senare till miljödomstolen inge en ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning innebär på intet vis att man äger rätt att bortleda grundvatten innan tillståndsfrågan avgjorts. Huvudregeln är att en vattenverksamhet inte får påbörjas förrän tillstånd för verksamheten erhållits.

Av tidigare avgöranden från Miljööverdomstolen framgår att vare sig domstolen eller länsstyrelsen kan medgen någon interimistisk rätt att, såsom i det här fallet, medge grundvattenbortledning innan tillståndsfrågan är löst. Men Länsstyrelsen i Kronoberg tycker sig veta bättre.

Länsstyrelsens undfallenhet gentemot Sydvatten upprepar sig på nytt. Under det senaste året har länsstyrelsens beslut i flera frågor rörande Bolmentunneln och Sydvatten AB ändrats av såväl domstolar som regeringen. Detta tycks dock inte påverka länsstyrelsen det minsta, utan särbehandlingen av Sydvatten fortsätter. För mig är det en självklarhet att fortsätta att bevaka kommunens och markägarnas intressen och rätt i den här frågan.
.

lördag 5 februari 2011

Miljöministerns utspel är i grunden fel!

Samma dag som Centerpartiets kommundagar startar meddelar miljöminister Andreas Carlgren (C) att han vill slopa den kommunala vetorätt mot vindkraftsparker som finns idag. Branschen, liksom (S) och (V) jublar, men förslaget får inget stöd av vare sig kommunerna eller de övriga regeringspartierna.
.
SKL:s ordförande Anders Knape tycker, helt riktigt, att det är ganska uppseendeväckande att hota med att slopa det kommunala planmonopolet innan den nya lag som redan den inskränker kommunernas möjligheter att påverka vindkraftslokaliseringar har börjat verka.
.
Vindkraftsutbyggnaden ska, enligt min uppfattning, betraktas som vilken annan industrietablering som helst, men är redan idag gynnad. Beslutsprocessen har snabbats upp genom möjligheten att få tillstånd genom miljöprövning, vilken sker på bekostnad av det demokratiska inflytandet.
.
Precis som vid andra verksamheter som påverkar närmiljön, måste människor kunna känna sig trygga med att de har en möjlighet att göra sina röster hörda. Likaså måste de lokala företrädarna få möjlighet att göra avvägningar var lokaliseringar ska ske. Därför är det kommunala självstyret en fundamental princip som måste värnas. Miljöministerns utspel är därför i grunden fel.
.
I Markaryds kommun har kommunfullmäktige i total enighet, bl.a. till följd av vindkraftsföretagens agerande, beslutat att kräva en detaljplan för att överväga att godkänna etablering av vindkraft. Detta för att säkerställa en demokratisk process och ett medborgarinflytande. Vi har också antagit en policy för hur kommunen vill att etableringen ska gå till.
.
Det är oroande signaler att miljöministern, påhejad av (S) och (V) så lättvindigt är beredd att köra över en grundläggande princip som det kommunala självstyret. Det vore bättre att lyssna lite mer till våra lokala politikers erfarenheter och den problembild som de definierar och försöka åtgärda den innan man springer ut och hotar med lagstiftning.
.