torsdag 16 november 2017

Alliansen i Markaryd avsätter totalt 25 miljoner kronor i utökat anslag i Budget 2018


Det kändes väldigt bra att presentera Alliansens i Markaryd kompletterande budgetförslag på kommunstyrelsen i förrgår. Tack vare en god ekonomisk hushållning kan vi ta full höjd för att täcka de behov vi ser kan uppkomma under 2018. Detta kan ske dels genom ökade ramar till samtliga nämnder, men även genom en rejäl reservation att använda i det fall vi inte kan få extern finansiering t ex via återsökta medel från Migrationsverket.

Prioriteringen är tydlig - vi fördelar resurserna till våra barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, både till förebyggande insatser och till offensiva satsningar. 

I samband med nämndernas budgetarbete har det under hösten konstaterats att den situation som låg till grund för ramtilldelningen i juni väsentligt har förändrats. Det är framför allt utbildnings- och kulturnämnden, men även socialnämnden, som aviserar volymförändringar och osäkerheter. En del av dessa volymökningar kan finansieras genom återsökningar av medel från Migrationsverket, medan andra delar måste finansieras av kommunen.

Alliansen i Markaryd tar i detta justerade ramförslag full höjd för den situation som såväl utbildnings- och kulturnämnden som socialnämnden redovisar. Inför höstens budgetarbete har styrelsen och nämnderna redan fått ett tillskott om 8,5 mkr. Genom att reservera ytterligare 3,3 mkr till centrala ledningsgruppens buffert uppgår denna i Alliansens budgetförslag till totalt 7,3 mkr. Av det särskilda statsbidraget för nyanlända återstår 7,7 mkr. Dessa reservationer avsätts för att möta det aviserade behovet av ökade resurser för 2018. Utöver detta anslås ytterligare 1,65 mkr till ramjusteringar inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Alliansen anslår således totalt 25 160 000 kr i budget 2018 för nya satsningar samt för att möta aviserade volymförändringar. Av dessa medel reserveras 15 mkr i ett centralt anslag för att finansiera volymförändringar som kan uppkomma under 2018.

Alliansens politik har visat sig ge resultat. Genom att ständigt värna en god ekonomi har vi lyckats skapa resurser som nu gör att vi kan möta ett behov av satsningar utan att behöva skära ner i andra verksamheter. Den buffert vi tillskapat kan därför användas om behovet inte kan finansieras på annat sätt.

Inom utbildnings- och kulturnämnden ser man ett kraftigt ökat behov till följd av en stor ökning av barn och ungdomar. En stor andel av dessa är nyanlända. Vi har i år startat tre nya förskoleavdelningar och kommer i början av nästa år att starta upp ytterligare två. Inom skolan finns ett stort behov av att anställa personal för att möta det ökade antalet elever.

Inom socialnämnden handlar det om en risk för att kommunen får ta över statliga kostnader genom den omprövning av assistansersättningen som nu pågår. Detta handlar om stöd och hjälp enligt LSS till den grupp som har ganska omfattande funktionsnedsättning. Resurserna till stöd och behandling inom individ- och familjeomsorgen är tänkta att gå till såväl förebyggande som behandlande insatser.

Satsningarna för våra äldre är en satsning för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet, motverka psykisk ohälsa mm. Inte minst för mig som kristdemokrat är våra äldre i kommunen en prioriterad grupp att värna.

En viktig del av förslaget handlar om att reservera medel för att möta ett ökande behov om och när det uppstår och om vi då inte får finansiering på annat sätt, t ex genom återsökningar från Migrationsverket. Det innebär att vi har en stark ekonomisk kontroll för att våra avsatta reserver ska räcka så länge som möjligt och inte enbart 2018. Samtidigt lyckas vi bedriva verksamheten precis som idag utan några krav på nedskärningar eller besparingar.

Återigen visar Alliansen i Markaryd att vi förmår förena viktiga satsningar med en god ekonomisk hushållning. Prioriteringen är tydlig - vi fördelar resurserna till våra barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, både till förebyggande insatser och till offensiva satsningar. 

Detta är den sextonde budget i följd som Alliansen i Markaryd tagit fram. Varje år, från 2003, har KD, M och C i god samarbetsanda tagit fram budgetförslag som kommunfullmäktige klubbat. Jag är glad för det mycket goda samarbetsklimat vi har inom Alliansen och vill rikta ett stort tack till mina allianskollegor för konstruktiva bidrag. Ett tack också till våra tjänstemän i Centrala ledningsgruppen som visar en väldigt god förmåga att lyfta blicken och se till både helheten och sina egna förvaltningars intressen. 

Under de kommande veckorna kommer jag att försöka presentera lite mer detaljer i den starka budget som den 27 november kommer att klubbas igenom i kommunfullmäktige.

onsdag 15 november 2017

Markaryd - årets vinnare av Bästa Tillväxt i KronobergFör tredje gången står Markaryd som vinnare i Kronobergs län när kreditupplysningsföretaget Syna presenterar resultatet av årets ranking. I den här rankingen är det kommunens företag som står i fokus och man mäter tre olika variabler  - ökat antal anställda, ökad vinst och en omsättningsökning på över fem procent.

Jag blir både stolt och glad över att vi har så många framgångsrika företag i Markaryds kommun. Genom sin tillväxt bidrar de i allra högsta grad också till kommunens utveckling och våra möjligheter som politiker och tjänstemän att bygga ett gott samhälle. Det finns därför all anledning att gratulera våra företag och entreprenörer till den här utmärkelsen.

Det här resultatet är helt företagens förtjänst och inte kommunens. Samtidigt är det ett kvitto på att våra företag och vårt näringsliv mår bra. När de år efter år placerar sig i topp vad gäller tillväxt, visar det att företagen är stabila och tillräckligt starka för att klara sig i både hög- och lågkonjunktur. Det är något vi ska värdera väldigt högt och vara stolta över!tisdag 14 november 2017

Nu kopplar vi Agenda 2030 till den kommunala budgeten


Nu tar Alliansen i Markaryd ytterligare ett steg i miljöarbetet! Under hösten har vi arbetat fram en handlingsplan för hur vi vill arbeta med hållbarhetsfrågorna under det kommande året. Detta arbete, inom ramen för Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, vill vi koppla ihop med vår ekonomiska och verksamhetsmässiga budget.

Med den här planen vill vi uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun. Vi vill främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen.

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen. Vi har inte full rådighet över allt detta arbete, varför vi vill arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer. Att föregå med gott exempel är alltid positivt och ju fler vi kan få med i miljöarbetet, desto bättre resultat kan vi uppnå.

Engagemang och kunskap hos många är viktigt, i den kommunala organisationen såväl som i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om. De små valen vi gör om vad vi äter till middag just idag och om vi tar bilen den korta sträckan till affären istället för att gå eller cykla spelar roll i helheten. Det är vi som bor och lever här nu som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!

Markaryds kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med ganska många frågor inom klimat- och miljöområdet. Sedan flera år tillbaka redovisas detta arbete årligen i ett miljöbokslut. I vårt dokument har vi sammanställt en del av alla dessa åtgärder. Det viktigaste är dock vad vi vill framöver och i hållbarhetsplanen finns en rad mål som vi vill arbeta för att uppfylla under 2018.

onsdag 8 november 2017

Det har faktiskt betydelse vem man röstar på!
Sitter på regionfullmäktige och lyssnar till debatten om delårsbokslutet. Region Kronoberg, som styrs av S, V och MP klarar nätt och jämt ett positivt resultat. Resultatet efter snart tre års vänsterstyre är stora underskott inom hälso- och sjukvården trots tidigare skattehöjning, ökade vårdköer, längre väntetider, kaos inom psykiatrin, en förlossningsvård som barnmorskorna flyr ifrån, inga visioner eller förslag till åtgärder. Dessutom väntar ännu en skattehöjning nästa år trots rekordstora statsbidrag. Om knappt ett år är det val. Vem man röstar på har faktiskt större betydelse än vad många tror

Nu blir det mer wifi och bättre TV-utbud i Markaryds kommun
Alliansen i Markaryd satsar drygt 1,1 miljoner kronor på att bygga ut det fria nätverket i Markaryds kommun samt erbjuda ett större utbud av TV-kanaler till dem som bor i kommunala boenden. Det är roligt att vi nu kan utöka servicen till våra kommuninvånare på det här sättet.

I februari i år föreslog Alliansen att man skulle se över möjligheten att bygga ut nätverket i kommunala fastigheter med fri wifi. Samtidigt gavs också ett uppdrag att utreda vad som krävdes för att erbjuda fler TV-kanaler i särskilda boenden. Utredningarna är nu klara och vi kommer att anslå pengar så att arbetet kommer igång.

Inom kort kommer man t ex att kunna koppla upp sig via fri wifi i betydligt fler kommunala lokaler än idag. Alla särskilda boenden, LSS-bostäder, elevhem, bibliotek och Sparbankshallen kommer att förses med accesspunkter. Att tillhandahålla gratis trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet är idag en självklarhet. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.

På senare år har utbudet av TV-kanaler ökat kraftigt och idag finns i de flesta hem långt fler TV-kanaler än det s k basutbudet som tillhandahålls av SVT och TV4. Utvecklingen av TV-utbudet i de gemensamhetslokaler som tillhandahålls bl a i särskilda boenden har dock inte följt med utvecklingen i våra bostäder och hem, vilket innebär att man kanske inte kan ta del av de program man är intresserad av den dagen man flyttar till ett särskilt boende. Med den här satsningen kommer man inom kort att kunna välja på ca 50 kanaler antingen via ett eget abonnemang eller TV:n i gemensamhetslokalerna.

Hela investeringen kostar ca 1,1 miljoner kronor och kommer att vara fullt genomförd i början av 2018. 

måndag 6 november 2017

KD värnar stödet till LSS

Klipp från Smålänningen 6 november
I dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar och insändare om att prövningarna av stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.

Situationen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att de vill göra besparingar på assistansersättningen. I Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 skrev ansvariga statsrådet Åsa Regnér (S) att Försäkringskassan ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta har varit en förödande politik som resulterat i att antalet som får ersättning minskar i ett rasande tempo, mer än två personer om dagen.

Detta är i grund och botten är en politisk fråga. Men till skillnad från de rödgröna duckar inte vi kristdemokrater för frågan. Istället har vi på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Trots detta väljer regeringen att agera provocerande långsamt i frågan, vilket drabbar alla de människor som får avslag och deras anhöriga.

I Kristdemokraternas budget valde vi att satsa totalt drygt tre miljarder kronor mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren för att rädda LSS. Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen. Vi har lagt fram förslag till utskottsinitiativ och begärt att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen med anledning av den akuta situation som råder. På det här sättet fortsätter vi även att sätta press på regeringen att tänka om och påskynda arbetet för att ändra lagen.

LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i världen. Den har skapat helt nya möjligheter att leva, inte bara överleva, för så många människor. Att de rödgröna vägrar att inse att LSS ska värnas och utvecklas är ännu ett skäl att byta ut dem vid valet 2018.

Emma Henriksson (KD)
Riksdagsledamot
Ordförande Socialutskottet

David Lega (KD)
Ordförande Kommun- och landstingspolitiska rådet
Kommunalråd Göteborgs stad

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun

lördag 4 november 2017

Alla Helgons Dag
Återigen står man där och tänder sitt ljus och försöker få den fladdrande lågan att ta sig. När det väl kommit på plats och i lä i lyktan, lyser det upp namnen på stenen intill. Namnen på de människor som lämnat oss. Det väcker minnen till liv. Minnen som finns sparade och som är en del av oss. Så tittar man upp och ser hundratals ljus, som andra människor tänt till minne av sina kära. Ljusen lyser och fyller oss med värme och hopp. Hoppet om att livet inte övergett oss och ett hopp om att vi kommer att mötas igen. Någon gång - någonstans.


Dagarna mörknar
och kortas alltmer.
De sista löven har fallit.
Naturen har lagt sig till ro.
Det är Allhelgonatid.

I kulen novemberkväll.
Vi tänder ett ljus.
Ett ljus - för dem vi saknar.
Ett ljus - för dem vi är nära.
Ett ljus - för alla medmänniskor
i en olik värld.

Vi tänder ett ljus
för hoppet
om en ny vår
och en ny framtid -
tillsammans.

Av: Birgitta Engwall


fredag 3 november 2017

Positiva besked från polisen om den kommande organisationen
För tre veckor sedan informerades kommunerna om den omorganisation polisen kommer att genomföra i region syd under nästa år. I samband med den, kommer vårt lokalpolisområde att bestå av Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner och återgå till Kronoberg/Kalmar.

Det var av den anledningen som våra tre kommuner igår träffade polisområdeschefen Patrik Oldin i Polishuset i Växjö för att diskutera förutsättningar och farhågor inför den kommande organisationsförändringen. Det blev ett bra samtal och vi upplevde att det finns både en förståelse för och vilja till att slå vakt om de resurser vi fått i samband med den förra omorganisationen.

Det är positivt att polisen nu använder sig av en mer objektiv resursfördelningsmodell är tidigare. Denna baseras bland annat på antalet anmälda brott, antalet invånare, händelsestyrd verksamhet och i viss mån geografisk yta. Detta innebär att vi inte har anledning att befara minskade resurser i våra tre kommuner.

Det finns också en bred politisk enighet på riksplanet om att polisen ska få fler resurser, vilket borgar för att det kommer att finnas fler poliser i våra kommuner i framtiden. Det finns också en tydlig uppslutning att behålla kommunpolisen och vill det sig väl kan till och med denna resurs utökas till det dubbla. 

En annan viktig faktor är det brottsförebyggande arbetet, som inte minst kommunerna kan bidra till, och det var roligt att höra från polisen hur väl man tycker detta arbetet fungerar. Däremot kommer vi sannolikt att utöka kontaktytorna mellan polis- och kommunledningarna, t ex genom att träffas för strategiska samtal ett par gånger om året.

Det känns bra att vi har en gemensam syn på hur vi ska arbeta tillsammans framöver och att vi också fick utfästelser på att den kommande organisationsförändringen nästa år inte kommer att innebära några försämringar för våra kommuninvånare.

måndag 30 oktober 2017

ABF:s "Kulturcafé" på besök
Idag hade jag förmånen att få träffa ca 15 nyanlända kommuninvånare som deltar i ABF:s kulturcafé. Varje måndag träffas den här gruppen och några svenskar för att samtala, fika och lära sig mer om kommunen och vårt svenska samhälle. Samtidigt får man språkträning och nya kontakter.

Efter en inledande presentation av kommunen och vad ett kommunalråd gör, kom frågorna och diskussionen igång. Mycket handlade naturligtvis om hur man upplever etableringen och vad man tycker inte fungerar. Det fick mig att skicka med en uppgift och önskan att man under några kvällar skriver ner vad man tycker varit mindre bra, men också det man tycker har fungerat väl under etableringsperioden. Erfarenheter som jag gärna tar med mig för att förbättra det kommunala arbetet med integrationen.

För egen del tycker jag det var ett både trevligt och givande möte, något som jag hoppas att besökarna också tyckte. Ett tack till Anita Tykesson på ABF som gav mig möjligheten att få träffa den här gruppen. Jag ser fram emot att ta del av deras erfarenheter av svenskt integrationsarbete.


söndag 22 oktober 2017

Tack för förtroendet!
Med 247 röster av 260 möjliga blev jag i helgen återvald som ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse. Det med stor ödmjukhet jag återigen vill ta mig an detta uppdrag och jag riktar stor tacksamhet till all ombud och medlemmar som gett mig detta förtroende. 

Valet till partistyrelsen ägde som vanligt rum i samband med vårt Riksting som det här året arrangerades i vackra Uppsala. Under tre dagar gick vi igenom och formerade partiets politik. Massor av motioner behandlades, liksom en proposition (förslag) från partistyrelsen om en vård- och omsorgsproposition.

Själv hade jag i uppdrag att försvara partistyrelsens förslag och svar på de motioner som gällde social frågor och migration. Ett område som varit mycket diskuterat innan Rikstinget. Alla partistyrelsens förslag inom detta område bifölls av ombuden. Jag tycker vi har en väldigt bra politik på det här området som förenar både hjärta och hjärna. Självklart har vi ett ansvar att hjälpa människor i nöd, men det ska också ske på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, vilket också innebär att andra länder inom EU måste ta ett solidariskt ansvar.

Vi fick ett klart stöd för att temporära uppehållstillstånd i maximalt tre år ska vara regel, en snabbare prövning och handläggning t ex genom att man upprättar asylansökningsområden, möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU, revidering av EBO-lagstiftningen, arbetskrav samt krav på språkutbildning och samhällsorientering och mycket mera. Samtidigt värnar vi asylrätten och möjligheten till familjeåterförening.
Andra frågor som jag tycker det blev bra beslut i gällde frågan om en kommunal polis. Även här vann partistyrelsens förslag gehör som förordar att polisen samlat ska ligga under ett statligt huvudmannaskap. Däremot ska kommunernas inflytande över polisen öka och kommunerna ska kunna medverka och bidra till att finansiera en kommunal polis i stället för att köpa in ordningsvakter. Även förslaget att det inte ska betraktas som diskriminering att vid en anställningssituation kräva att man inte bär heltäckande klädsel vann gehör. Detta krav kan arbetsgivaren redan idag ställa beroende på vilka arbetsuppgifter man har, men nu vill vi också få detta tydligt reglerat i en anställningssituation.

Rikstingsfesten blev den bästa på länge. Med Putte Nelson i spetsen anordnades en egen version av "Så ska det låta". Mikael Oscarsson var en eminent "programledare" och med så skönsjungande partiordföranden, partisekreterare och riksdagsledamot kunde det inte bli annat än en succé.

tisdag 17 oktober 2017

Trevligt företagsbesök hos PMJ


I stort sett varje vecka är jag ute på besök hos något företag i Markaryds kommun. Idag var det dags att, tillsammans med politiker och tjänstemän i vår planberedning, besöka Jessica och Martin Johansson med personal på PMJ Glas & Metall AB i Markaryd. Företaget, som har drygt 10 anställda, firar i år 25 år och utför de flesta arbeten inom glas och aluminium. Man bygger och monterar det mesta inom branschen; glaspartier, fönster, glasräcken, utför reparationer mm till kunder i hela södra Sverige och ända upp till Stockholm/Mälardalen. 

Det är glädjande att höra att företaget går för högtryck och att man har fullt i orderböckerna. För några år sedan uppförde man de nuvarande lokalerna på Anderslövsområdet och man har även en filial i Ljungby. Vid besöket diskuterade vi bland annat kompetensförsörjning, bygglov, upphandling och infrastruktur - frågor som är viktiga för nästan alla företagare vi möter. 

Vårt huvudsakliga syfte med de här besöken är att lyssna in vad våra företag tycker för att få signaler på hur vi kan bli bättre i vår service och för att få tips om vad vi kan göra - gärna tillsammans - för att Markaryds kommun ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i.

Tack för ett intressant besök! Jag önskar er alla på PMJ lycka till med ert företag!


söndag 15 oktober 2017

Ny polisorganisation - igenI onsdags var jag, tillsammans med företrädare för några andra sydsvenska kommuner, inbjuden till Polishuset i Kristianstad för att få information om förslaget till en ny polisområdesindelning i region Syd. När man 2014 beslutade om en ny polisorganisation beslutade man också att utvärdera den nya organisationen efter 18 månader. Eftersom nuvarande indelning trädde i kraft i april 2016 var det således dags för en utredning - och men den ett förslag till justeringar.

För Markaryds del innebär det att vårt lokalpolisområde - idag bestående av Ljungby, Markaryd, Älmhult och Osby och med huvudort Kristianstad - delas och blir ett lokalpolisområde (LPO) bestående av Ljungby, Markaryd och Älmhult. Detta LPO kommer att ingå i det större polisområdet Kronoberg/Kalmar och ha Kalmar som huvudort.

Våra västkommuner har varit ganska nöjda med den nuvarande indelningen, eftersom vi har fått fler poliser, bättre tillgänglighet, ett bättre brottsförebyggande arbete och färre brott. Något som delvis beror på att vi i april 2016 fick de resurser vi sedan tidigare skulle ha haft.

Min oro är självklart att dessa resurser successivt kommer att plockas bort och återigen förläggas till Växjö, något som Carina Persson, regionpolischef i region Syd, bestämt avvisade och gick i god för att bevaka. Ljungby, Älmhult och Markaryd ska inte bli förlorare och tappa resurser på den här förändringen, utlovade hon. Dessutom var Carina Persson mycket tydlig med att såväl lokalområdespolisen som kommunpolisen kommer att vara kvar.

För polisens del har jag respekt för att det innebär mer resor och sämre nyttjande av resurser att behöva arbeta mot två åklagarmyndigheter och två domstolar liksom vad gäller krissamverkan, även mot två länsstyrelser. Det viktiga ur mitt perspektiv som kommunföreträdare är dock att bevaka och se till att det blir kvar tillräckligt med polisiära resurser i Markaryds kommun.

Någon övrig påverkan lär vi som kommuner inte ha. Förslaget är förankrat och det enda som återstår är rikspolischefens beslut, vilket förväntas under hösten. Sedan kan förändringen verkställas, något som kommer att ske under våren 2018.

söndag 8 oktober 2017

Markaryds kommun på 4:e plats i Kommunkampen för Världens Barn!Markaryds kommun placerade sig på en mycket hedrande 4:e plats bland landets kommuner i Kommunkampen för Världens barn! Med det är vi också den överlägset mest generösa kommunen i Kronoberg. Det stod klart när insamlingsresultatet presenterades i kväll. 

Under den senaste veckan har många frivilligorganisationer, volontärer, företag och föreningar gjort storartade insatser för att på olika sätt bidra och samla in pengar som nu kan skickas vidare till hjälpbehövande barn över hela vår värld. Förra året placerade sig Markaryds kommun på plats nr 6 och vi klättrar således två placeringar. Insamlingsresultatet blev lite drygt 930 000 kr, vilket innebär 93,11 kr per invånare. Detta är en ökning med 132 %, vilket är helt fantastiskt!

En stor del av årets insamling i Markaryds kommun kommer från det fantastiska Bond-projektet. Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson förverkligade under året sin idé om att spela in den sista riktiga Bondfilmen. Alla intäkter från visningarna har helt oavkortat gått till Världens Barn. Ett riktigt stort tack till er!
Så här säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn på insamlingens hemsida:

När en kommun eller grupp bestämmer sig för att arbeta tillsammans blir det imponerande resultat. Så som bland andra Sorsele och Öckerö gjort under många år, har nu exempelvis Markaryd gjort Världens Barn till en naturlig del av sitt engagemang. Här har några entusiaster gjort en ”Bond-film” som dragit in över en halv miljon kronor.

Men det finns också ett stort engagemang i kommunen i övrigt. Förutom rena bidrag i form av pengar från företag och föreningar har många volontärer lagt tid och energi på att skramla bössa, sälja prylar i Second Hand-butiker, bjuda på sopplunch, samla in pengar i samband med olika evenemang, ordna färglopp, tipspromenader, skivor till kaffet, simma in pengar med mera. Listan kan göras lång och jag är oerhört stolt över det engagemang som så många har visat för denna goda sak. Även till er vill jag rikta ett stort tack.
Slutligen kan jag inte låta bli att nämna Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef i Markaryds kommun som alltmer växt in i rollen som Världens Barn-general i Markaryds kommun. Följande rader skickade Tord ut sent igår kväll och jag måste bara citera honom:

Man blir också så otroligt stolt och ödmjuk när man får ta del av TV-galan, och den stora insamling som vårt underbara land levererar. Och där finns vi, Markaryds kommun, som en av de generösaste kommunerna i Sverige! Tävlingen är kanske av underordnad betydelse, men ändå en viktig morot för insamlingen och Sveriges kommuner. Sedan 2015 har vår kommun kommit etta, sexa och i år……? Det får vi veta imorgon kl 18:15 i SVT! Så sträck på Er!” 

Ett stort tack, Tord, för ditt engagemang!Totalt har det hittills samlats in lite mer än 80 miljoner kronor och de stora vinnarna i kampanjen är naturligtvis alla de barn utöver världen som kan få hjälp av olika organisationer tack vare insamlingen och de här pengarna. 

Ett stort tack till alla som bidragit och ett särskilt tack till alla gåvogivare och volontärer som gjort en fantastisk insats i Markaryds kommun!

torsdag 5 oktober 2017

Alliansen utökar anslaget för yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk – Nu startar projektet!
Alliansen i Markaryd vill satsa ytterligare 65 000 kr för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Utöver den tidigare satsningen som kommunfullmäktige beslutat om, bidrar även Boverket med pengar. Detta innebär att arbetet med att åtgärda den gamla skateparken intill Ball Hall nu kan starta.

Det var i samband med budgetbehandlingen i november i fjol som Alliansen anslog 250 000 kronor för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Under 2017 har kultur- och fritidschefen arbetat med förslaget samt ansökt om 200 000 kr från Boverket, vilket också beviljats. När det slutliga förslaget nyligen presenterades saknades 65 000 kr i budgeten, vilket Alliansen nu föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ur sitt anslag till förfogande. Totalt blir det således en satsning på 515 000 kr.

Hela ytan kommer att snyggas upp, det ska planteras nya träd och sås gräs och placeras ut växtdekorationer. En yta mellan skatebanan och Ball Hall kommer att beläggas med konstgräs och det kommer upp såväl fotbollsmål som basketkorgar. En ny gång- och cykelväg anläggs som även kommer att kunna fungera som löparbana och det anläggs både längdhoppsgrop och kastring. Den gamla skateanläggningen i trä tas bort och den nya banan säkras med ny gjutning.

Slutligen kommer staket att sättas upp som avgränsar mot den befintliga boulebanan samt mot Idrottsvägen och det kommer upp belysningsstolpar vilket innebär en bättre ljussättning, något som gör hela miljön tryggare. Utöver detta kommer MIBAB att sätta upp ett staket mot sin fastighet i väster, vilket ytterligare snyggar upp infarten och entrén in mot skolan.

Från Alliansens sida har detta varit ett prioriterat projekt och vi är glada att alla bitar nu fallit på plats och att arbetet kan komma igång. Vi tror att detta kommer att ge ett rejält lyft i området som passar väl in i den stora renovering av Strömsnässkolan som pågår.

tisdag 3 oktober 2017

KD i Markaryd bidrar till Världens Barn!De tre senaste åren har vi i Markaryds kommun särskilt uppmärksammat insamlingen till Världens Barn. För fyra år sedan var vi den kommun som skänkte minst pengar per invånare, vilket föranledde SVT att skicka de tre ambassadörerna Pernilla Wiberg, Kajsa Bergqvist och Stephan Wilson till Markaryd för att hjälpa oss. Det året blev vi bäst i Sverige! Förra året hamnade vi på en mycket hedrande sjätteplats, vilket vi vill förbättra i år.

Kristdemokraterna i Markaryd vill naturligtvis vara med och dra sitt strå till stacken och därför bidrar vi, precis som i fjol, med 5.000 kr. Det motsvarar ca 300 kr per mandat i kommunfullmäktige. För 5.000 kr får man t ex skolmat för 50 elever i en månad i Uganda samt 250 kg ris till syriska barn på flykt i Libanon. 

Vi hoppas att fler vill vara med och bidra till insamlingen, som verkligen gör nytta. Glöm inte att ange kommunkoden efter ditt bidrag - VB17 0767 - så registreras bidraget också på Markaryds kommun!

måndag 2 oktober 2017

Bondgänget överlämnade en stor check till Världens Barn!
I helgen har "Black Light - Den sista riktiga Bondfilmen" visats fyra gånger på Markaryds Bio. Filmen är ett helt fantastiskt ideellt projekt som Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson startade upp för drygt sex år sedan. Att det skulle leda så här långt trodde de säkert inte när idén föddes att göra den sista riktiga Bondfilmen.

Projektet har engagerat hela bygden och alla har ställt upp utan tanke på ersättning. Resultatet blev en spelfilm på ca 1½ timme som hade premiär i Strömsnäsbruk i maj i år. Sedan dess har filmen visats ett antal gånger för drygt 5000 personer. Hela entréavgiften går till Världens Barn, vilket innebär att filmen spelat in runt en halv miljon kronor. Helt otroligt!

I samband med föreställningen igår överlämnade Lars och Mats-Ola en check till Världens Barn på det här beloppet. Allt förevigades på film och förhoppningsvis kommer detta att presenteras som ett inslag i den stora TV-galan på fredag dit flera av gänget bakom Bondfilmen inbjudits. 

Så sätt er tillrätta i TV-soffan på fredag och slå på TV-galan så kommer det kanske ett inslag från Markaryd.

söndag 1 oktober 2017

Uppskattat stormöte med Danske TorpareI lördags stod näringslivschefen och jag som inbjudare till ett stormöte i Hinneryds Bygdegård för alla danskar som äger en fastighet i Markaryds kommun. Mötet arrangerades i samarbete med Danske Torpare och syftet var att informera om kommunen och diskutera olika frågor som är relevanta för våra danska fastighetsägare.

Intresset visade sig vara långt över förväntan och närmare 130 personer mötte upp, alla danskar med fritidshus i Markaryds kommun. Från kommunens sida informerade vi om allt från sevärdheter och kommunal service till vindkraft, bygglov, renhållning, miljötillsyn mm. Och så bjöd vi naturligtvis på lunch - eller frokost som det hette igår - serverad av Stockhultsgården.

Markaryds kommun är den kommun i Sverige som har högst andel utländska fritidshusägare. Lite drygt 60 % av alla fritidshus ägs av framförallt danskar, men även tyskar och holländare. Dessa har gjort en stor insats genom att köpa in och rusta upp ödehus på landsbygden till vackra hus och fastigheter. Man bor här tillfälligt och nyttjar vår service, handlar i våra affärer och deltar i olika aktiviteter, vilket är mycket positivt för kommunens utveckling.Det var många intressanta frågor och synpunkter som kom upp, men jag är nog mest överväldigad över den positiva inställning våra danskar har till kommunen. Det känns inspirerande, men självklart måste vi arbeta på att bli ännu bättre och därför är den här sortens dialogmöten väldigt bra.

Näringslivschefen och jag mötte Victoria Lindtner och Björn Nielsen, representanter för Danske Torpare, i våras och diskuterade hur vi skulle kunna nå våra danska fritidshusägare. Resultatet fick vi se igår och det var otroligt glädjande att se att så många hörsammat vår inbjudan. Det fanns, helt enkelt, inte plats för fler!