fredag 11 december 2009

Länsstyrelsens handläggning är partisk!

Debattartikel i Smålänningen den 11 december
.
Uppgiften på Länsstyrelsens hemsida att ”syftet med ett beslut om riksintresse är att förhindra storskalig exploatering i tunnelns direkta närhet” visar att man tycks ha tappat greppet om all handläggning som rör Bolmentunneln. Det är inte första gången som Länsstyrelsen i ärenden där Sydvatten är inblandade, väljer att hantera tillsyns- och prövningsfrågor på ett märkligt sätt. Förutom riksintresset gäller detta i två detaljplaneärenden som är överklagade till regeringen samt tillåtligheten av ett omfattande grundvattenuttag, som prövas av Miljödomstolen.
.
För nästan ett år sedan upphävde Länsstyrelsen två detaljplaner i det område som nu är aktuellt som riksintresse. Detta trots att statens expertmyndighet, Sveriges Geologiska Institut (SGI), på en direkt fråga från Länsstyrelsen, konstaterade att ”om kommunens föreskrifter tillämpas, erhålls ett tillräckligt skydd för vattnet i Bolmentunneln". Dessa utredningar valde Länsstyrelsen att gömma undan. I stället förlitade man sig på konsultutredningar framtagna och betalda av Sydvatten.
.
Länsstyrelsen kunde inte ens ange hur långt från tunneln man ansåg att exploatering kunde få ske. Därför är beskedet på Länsstyrelsens hemsida klarläggande; man vill "förhindra storskalig exploatering", dvs två mindre detaljplaner. Detta synsätt strider mot Miljöbalkens bestämmelser att sträva efter en rimlig avvägning mellan motstående intressen. Markanvändningen i Markaryds kommun ska tydligen inte bedömas på samma sätt som man gör då det gäller andra aktörer eller på andra håll i landet.
.
SGI konstaterade att det fanns stora brister i Sydvattens utredning samt att man på flera håll i landet har kunnat genomföra exploateringar i betydligt känsligare områden. Göteborgs stad får t.ex. sitt dricksvatten via vattentäkten Göta älv, intill vilken många stora petrokemiska industrier är belägna och där tankbåtarna går direkt på ytvattentäkten.
.
Enligt Länsstyrelsens egna uppgifter läcker det varje år in cirka 6 miljoner kubikmeter vatten utmed tunnelns hela sträckning, vatten som sedan säljs av Sydvatten för 6-7 kr/kubikmetern. Det rimliga vore att Länsstyrelsen ställde samma krav på Sydvatten som på andra företag; att hålla sin anläggning säker. Man kan fråga sig varför Länsstyrelsen så uppenbart särbehandlar ett företag och tillåter Sydvatten att göra stora vinster på markägarnas bekostnad?
.
Man kan också fundera på varför Länsstyrelsen lägger så stor möda på att förklara Bolmentunneln som riksintresse samtidigt som hela råvattentäkten, sjön Bolmen, varifrån 99 procent av vattnet kommer, just nu lämnas helt utan åtgärd. Finns det möjligen en dold agenda som innebär att sjön Bolmen i nästa steg ska förklaras som riksintresse? Om området kring tunneln blir riksintresse torde det bli tämligen svårt att neka samma åtgärd för sjön Bolmen.
.
Det är minst sagt uppseendeväckande att en myndighet så öppet visar vilken part man gynnar i det här ärendet. Länsstyrelsens handläggare har på ett exempellöst sätt brustit i opartiskhet och trovärdigheten i deras handläggning av ärenden som rör Bolmentunneln är körd i botten. Därför borde man omgående överlåta all fortsatt handläggning av ärendet till oberoende instanser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar