fredag 24 februari 2017

"Min" utredning - nu på lagrådsremiss
Under mina år som politiker har jag fått förmånen att få sitta med i tre statliga utredningar. Den senaste, utvärderingen om tandvårdsstödet, ledde jag som ensamutredare under ca 1½ års tid och slutbetänkandet överlämnade jag till socialministern i augusti 2015.

Ett förslag har redan blivit verklighet genom regeringens budget; ett fördubblat allmänt tandvårdsbidrag till personer mellan 65-74 år. Förhoppningsvis ett litet tillskott till den grupp som idag har störst tandvårdsbehov och störst tandvårdskostnader.

Nu går en stor del av de övriga förslagen i mitt betänkande vidare i form av en proposition från regeringen till lagrådet för bedömning av det juridiska innehållet. Tanken är att propositionen sedan ska behandlas av riksdagen under våren för att träda i kraft den 1 juli 2017.

Det är en speciell känsla att ta del av en proposition som i så stor utsträckning bygger på de förslag jag själv varit med att arbeta fram som ensamutredare. Remissinstanserna har generellt ställt sig positiva till förslaget, vilket nu också regeringen valt att göra. Känslan är nästan densamma som när man efter långa förberedelser har genomfört sin tentamen för att sedan få beskedet "väl godkänt".

Fast det här smäller nog lite högre eftersom de förslag som sannolikt kommer att bli verklighet för hela befolkningen, har arbetats fram under många och långa timmar tillsammans med Agneta, Bessam och Eva i mitt sekreteriat. Vi har nog anledning fira lite extra i kväll.

torsdag 23 februari 2017

Uppmärksammande av Hans-Agne Jakobssons gärning
Den 14 februari höll kulturjournalisten på Sveriges Radio, Gunnar Bohlin, en mycket uppskattad föreläsning om ljusdesigner Hans-Agne Jakobsson i Conturas lokaler. Hans-Agne grundade sitt företag 1951 och flyttade ganska snart verksamheten till Markaryd, där företaget var verksamt till 1999. I slutet av 1960-talet uppfördes den fabrik på Skulptörvägen i Markaryd som sedermera förvärvades av Nibe (Contura).

Hans-Agne Jakobsson föddes 1919 på Gotland och var inredningsarkitekt och möbelformgivare. I början av sin verksamhet var produkterna flera och bredare, men successivt kom det att handla mycket om belysningsarmaturer för såväl hemmamiljöer och, inte minst, offentliga miljöer. Hans-Agne blev ”den dämpade belysningens mästare” som arbetade med lugna och rogivande armaturer, alla med grundförutsättningen att vara bländfri. Hans-Agne Jakobsson blev sedan Markaryd trogen och avled 2009 i en ålder av 90 år.

I samband med föreläsningen den 14 februari var det flera deltagare som spontant väckte tanken att hedra Hans-Agne Jakobsson genom att namnge vägen utanför den vackra industrifastigheten – nuvarande Skulptörvägen - till ”Hans-Agne Jakobssons väg”. Alliansen i Markaryd tycker det är ett bra förslag att på lämpligt sätt uppmärksamma Hans-Agne Jakobssons betydelse för Markaryd och dess invånare, t ex genom namngivande av lämplig gata, väg eller liknande, och föreslår därför att miljö- och byggnadsenheten får i uppdrag att utreda denna fråga och, om möjligt, återkomma med ett förslag enligt intentionerna i detta initiativ. 

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Tommy Andersson (M)

onsdag 22 februari 2017

Samhällsplanering, ett spännande uppdrag
Mycket av de dagliga sysslorna som ordförande för kommunstyrelsen handlar om samhällsplanering. Det rör sig på etableringssidan och det finns ett ökat intresse att förvärva industrimark. Förhoppningsvis kommer också intresset att övergå till skarpt läge och förvärv.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen fortsätter också. Tätorterna är nu fullt utbyggda och arbetet är i full gång i tre av våra fyra fiberföreningar. I Hannabads fiberförening grävs det för fullt och fiberföreningarna Öst respektive Väst har snart sina upphandlingar klara. När året är slut kommer över 90 % av alla hushåll att ha möjlighet att ansluta sig till fiber med minst 100 Mbit/s. En fantastisk utveckling som endast tagit två år att genomföra, mycket tack vare ett otroligt engagemang i fiberföreningarna.   

Människors engagemang är verkligen en tillgång. Ett spännande förslag som vi fått in från en medborgare och som jag skickat vidare till Trafikverket handlar om att ljussätta högbron i Axhult. Kommunen äger ju inte frågan, men i mitt brev till Trafikverket utlovar jag att Markaryds kommun ställer sig positiv till att vara med i en planeringsprocess eller på annat sätt bidra till förslagets fortsatta hantering. Det här skulle kunna bli ett riktigt landmärke med rätt ljusdesign på och omkring högbron. Förhoppningsvis tycker Trafikverket detsamma, eftersom man nu meddelat att man ska titta på förslaget. 

tisdag 21 februari 2017

BootCompany - storsäljare av stövlar och skor


Idag överraskade näringslivschefen både mig och andra genom att förlägga studiebesöket med vår tekniska beredning till Råstorp och företaget BootCompany Nordic AB. Åke Persson Graae förestår sedan snart sju år tillbaka kontor och lager för verksamheten. Jag brukar ha ganska bra koll, men det här företaget var en ny bekantskap för mig. Förutom verksamheten i Råstorp finns det även ett kontor i Stockholm. Företaget är ett grossistföretag framför allt för Grub´s skor och neoprenstövlar och man levererar sina produkter till hela Norden. Man har också en e-butik där man kan beställa olika produkter. Det är alltid spännande att upptäcka nya verksamheter och det är bara att önska Åke fortsatt lycka till med företaget.

En stor del av dagen i övrigt ägnades till att formulera politiska direktiv till den budgetprocess inför 2018 som snart drar igång på allvar. Inom Alliansen har vi ett fantastiskt fint samarbete och det är en tillgång att få jobba tillsammans med ett så samspelt team. Budgetprocessen har utvecklats mycket positivt under de senaste två åren. Kommunchefen och övriga chefer i Centrala ledningsgruppen har en strategisk överblick och ser de kommunala verksamheterna ur ett helhetsperspektiv, något som jag länge önskat, men inte varit med om förrän nu.

Med det goda samarbete som utvecklats både mellan och inom de två grupperna, Alliansen och CLG, ser jag med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet som jag är säker på kommer att vara till glädje och gagn för våra kommuninvånare. 


torsdag 16 februari 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2016


Idag träffades sju av de åtta kommunerna i Kronobergs län för att gå igenom 2016 års resultat för Kommunens kvalitet i korthet. I årets mätning är jag stolt över att Markaryd får så bra betyg vad gäller delaktighet, information och möjlighet för invånarna att påverka. Likaså att så många är nöjda med äldreomsorgen samtidigt som vi är kostnadseffektiva. Det vi redan jobbar på att förbättra är miljöarbetet och elevernas resultat i skolan.

Vad gäller medborgarnas insyn och inflytande över kommunens verksamhet är Markaryd tvåa i landet. En något annan bild än den som vissa brukar ge uttryck för.

Ett annat mått som är väldigt bra är andelen äldre som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. I Markaryd är resultatet 96 %, vilket är mycket högt. Bryter man ner siffrorna når Hemtjänst Väst hela 100 % nöjdhet, ett fantastiskt bra resultat!


För drygt tio år sedan, 2006, ingick jag som en av fem kommunstyrelseordförande i en grupp på Sveriges Kommuner och Landsting som hade som uppgift att arbeta fram ett antal mätetal  för att beskriva kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Sedan 2007 genomförs kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet deltagare ökar stadigt. Under 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har kommunerna bildat ett nätverk där vi jämför våra resultat med varandra.


onsdag 15 februari 2017

Studiebesök på Stationen
Stationen i Markaryd har under det senaste året varit en byggarbetsplats i centrala Markaryd som många varit intresserade av. Strax innan jul stod huset färdigt och under de senaste veckorna har det visats upp för bland annat Företagarna, besöksnäringen och handeln.

I tisdags var det kommunstyrelsens tur och vi fick en intressant rundvandring under ledning av ägarna Christel och Staffan Fritiofsson. Det gamla stationshuset från slutet av 1800-talet var ganska fallfärdigt, varför ett helt nytt hus byggts upp med den gamla stationen som förlaga. Exteriört är huset mycket likt det ursprungliga, sånär som vinterträdgården på den norra gaveln. Interiört skiljer det sig däremot väsentligt.
Den genomgående entrén med öppet plan ända upp i tak är smakfull och välkomnande. Här finns restaurangkök, utställnings- och butikslokaler, kontor och sammanträdesrum samt inglasad vinterträdgård i norr och balkong mot söder. Två olika entreprenörer kommer att bedriva restaurang respektive butik och i lokalen kommer kommunens turistbyrå att finnas.

En ekonomisk förening har bildats, c/o Markaryd, där kommunen, Tillväxt Markaryd AB och ägarfamiljen är representerad i styrelsen. Tanken är att föreningen ska samla alla intressenter i ett projekt för att marknadsföra kommunen och allt det fantastiska som vi vill dela med oss av till andra. En särskild destinationsutvecklare har anställts och tillträder i början av mars. Ordförande i föreningen är Jörgen Svensson, tidigare VD på Gerdmans i Markaryd.

Det ska bli mycket spännande att få vara en del i projektet och jag är övertygad om att den här gemensamma satsningen kommer att utveckla kommunen ytterligare. Det som kommer att hända i Stationen är bara en del, mer finns på gång och det kommer att presenteras efterhand.


För egen del har jag haft möjligheten att besöka stationen under byggtiden och imponerats av den kvalitet och hantverksskicklighet med vilken byggarna tagit sig an uppgiften. Det är perfektion in i minsta detalj, både vad gäller materialval som utförande! Jag har också imponerats av det engagemang Christel och Staffan visat genom att ta sig an den nergångna fastigheten och byggt upp den till vad den är idag. En personlig satsning som alla kommuninvånare ska vara oerhört glada och tacksamma för. Lycka till med fortsättningen!


tisdag 14 februari 2017

"Ljuset kommer från Markaryd!"

Under den här rubriken samlades drygt 150 personer ikväll i f d Hans-Agne Jakobssons lokaler i Markaryd för att lyssna till ett stycke design- och industrihistoria. Radioprofilen Gunnar Bolin höll ihop ett spännande samtal med flera av dem som varit anställda vid Hans-Agnes fabriker i Markaryd under de dryga 40 år som man var verksam i Markaryd.

Hans-Agne var inredningsarkitekt och formgivare och började som assistent till Carl Malmsten. 1951 grundade han företaget som ganska snart flyttade till Markaryd där det snabbt utvecklades. I början var produktionen bredare, men successivt kom det att handla om armaturer för såväl hemmiljöer som offentliga miljöer. Hans-Agne blev "den dämpade belysningens mästare" som arbetade med lugna och rogivande armaturer, alla med grundförutsättningen att vara bländfri.

Många minns säkert de bekanta spånlamporna i tunn fanér som uppfanns av en slump i samband med en julskyltning i Markaryd. Succén blev  omedelbar och en särskild fabrik byggdes upp för att under några år tillverka alla möjliga former av spånlampor. Exporten gick till hela världen och fortfarande finns många Hans-Agnes lampor i bruk i alla världsdelar. Lampan på bilden är dock i metall och specialtillverkad för dåvarande Skogsindustrins Utbildningscentrum i Markaryd.

Idag är många av armaturerna samlarobjekt och publiken överraskades säkert av beskedet från ett par samlare att det finns Hans-Agne-lampor som idag betingar ett värde av 40-50.000 kr om man säljer dem på den internationella marknaden. 


Tyvärr såldes företaget 1999 och lämnade därmed Markaryd för att läggas ner några år senare. Men fortfarande finns det många kvar av de cirka 100 medarbetare som jobbade på företaget som kan berätta om företagets storhetstid och vad Hans-Agne Jakobsson betytt för design och ljussättning genom åren. Helt klart är säkert hushållen i Markaryd klart överrepresenterade vad gäller armaturer från Hans-Agne.

Under kvällen såddes det säkert flera frön hos många av oss hur vi skulle kunna använda oss av denna tidlösa design för att rikta ljuset på Markaryd. Helt klart var det en nöjd publik som uppskattade detta arrangemang som Markaryds kommun och Nibe gemensamt stod bakom på historisk mark i den fabrik som Hans-Agne uppförde i slutet av 1960-talet. Idag ägs lokalerna av Nibe som på ett förtjänstfullt sätt bevarat och förädlat designen och bland annat visar upp alla sina modeller av braskaminer i den f d lampfabriken. 

Tack alla medverkande för en mycket intressant kväll!

Lyssna gärna på Gunnar Bolins radioprogram om Hans-Agne Jakobsson här.

måndag 13 februari 2017

Gerdmans 70 år!

Gerdmans Inredningar AB fyller i år 70 år. Det var 1947 som Sven Gerdman, entreprenör och uppfinnare, startade upp sitt företag i Malmö. Då hade han konstruerat ett lagersystem som blev starten på ett framgångsrikt företag. I början av 1970-talet flyttade företaget till Markaryd och några år senare sålde Sven Gerdman sitt livsverk till den tyska koncernen Takkt AB.  

Idag hade jag och tjänstemännen i den centrala ledningsgruppen förmånen att få besöka Gerdmans där VD Anders Magnusson och hans medarbetare visade oss runt och berättade om företagets vision, kärnvärden och framtida utmaningar. Precis som för så många andra av våra företag handlar mycket om kompetensförsörjningen och behovet av en god infrastruktur.

Från kommunens sida är det oerhört värdefullt att göra de här besöken. Vi ska ju vara en serviceorganisation och bidra till att hitta de samhällslösningar som bland annat gör att företagens anställda kan bosätta sig i kommunen eller pendla in till sina arbetsplatser. En annan fråga vi kan samverka i är rekryteringar. Kommunen har ständigt ett behov av inte minst lärare, sjuksköterskor, socionomer med flera yrkesgrupper och här finns möjligheter till samarbete för att bredda arbetsmarknaden och möjliggöra för att en partner också ska kunna få ett jobb i kommunen.

Gerdmans är idag en av de större leverantörerna av inredningar och utrustning för kontor, lager och industri. I sortimentet finns över 11.000 artiklar och man levererar till hela Norden från de ändamålsenliga lokaler som stod klara för inflyttning 2008 utmed E4:an och precis vid den norra infarten till Markaryd. 

Vi tackar för besöket, gratulerar till de 70 åren och önskar Gerdmans fortsatt lycka till! 

.

söndag 12 februari 2017

Alliansen i Markaryd satsar på förebyggande arbete - för barnens bästa!
Alliansens i Markaryd företrädare i socialnämnden samt utbildnings- och kulturnämnden skriver i en debattartikel om våra satsningar på förebyggande arbete - för barnens bästa:

"Alla barn och unga är unikt skapade och värdefulla i sina egna och andras ögon. Psykisk ohälsa i form av oro, ångest och negativ stress kan bidra till en känsla av hopplöshet och brist på framtidstro och mening. Därför behöver vi i förebyggande syfte stärka de sammanhang och gemenskaper som våra barn och unga vistas i. Barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, är ett högt prioriterat område för oss. Psykisk ohälsa kan i många fall utgöra ett stort hinder för personlig utveckling och framtida möjligheter till ett självständigt liv. Det bästa för barnen är att tidigt möta en vuxenvärld som kan agera gemensamt med fokus på att bibehålla det goda i barnens livssituation. För att lyckas med detta krävs en gedigen samverkan mellan familj, skola och socialtjänst. 
Den unga flickan på skolgården som känner sig misslyckad för att hon inte får vara med i lekarna med sina klasskompisar, är värd vår uppmärksamhet. 
Den 15-årige pojken som oroar sig för att komma hem till en tillvaro som präglas av konflikter och otrygghet ska bli sedd och bekräftad i den rädsla och ångest som en sådan hemsituation medför med mera. 
Alliansen i Markaryd har därför gett socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett gemensamt uppdrag att genomföra en analys för att kartlägga och undersöka orsakerna till den psykiska ohälsan. Analysen ska sedan ligga till grund för de åtgärder som bör vidtas inom den egna nämnden som nämndövergripande. Alliansen riktar därför sammanlagt 2 miljoner kr till de båda nämnderna för 2017, med fokus på att stärka det förebyggande arbetet. 
Vår vision är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i vår kommun där den psykiska hälsan bibehålls och stärks. Det arbetet gör vi bäst tillsammans!"

Maria Svensson Lundin (KD)               Malin Stadig Lundgren (KD)
Benita Jansson (C)                             Carina Gunnarsson (M)

torsdag 9 februari 2017

Företagsbesök på Brafab - som bygger ut igen!
Ett av våra många framgångsrika företag i kommunen är Brafab. För över 80 år sedan startade gårdfarihandlaren Bror Karlsson sin verksamhet i Össjö, någon mil utanför Markaryd. Bror hade en entreprenörsådra och började sälja borstar, hemflätade korgar och stegar till folk i grannbyarna, en verksamhet som växte mer och mer. Efter några år bildades företaget Brafab. Namnet kommer från initialerna i Brors barn Bodil, Rolf och Arne som lade grunden för det snabbt växande företaget vars namn idag står för Bra Fritidsprodukter AB.


Rolf Brorsson har under mer än 60 år varit verksam i företaget som de senaste 40 åren utvecklat sig till en av landets största grossister vad gäller fritidsmöbler. Även om företaget idag till största delen ägs av markarydsbon Benny Nilsson finns Rolf fortfarande med.

Det var också Rolf och VD:n Johan Engström som vi träffade vid vårt företagsbesök på huvudkontoret i Norra Össjö. Vi fick en bra beskrivning av företaget, som idag kan sägas ingå i en koncern tillsammans med bolag som Furninova, Conform m fl möbelföretag. Lagret i Markaryd är för litet och inom kort kommer man att bygga ut med ytterligare 4.000 kvm. Bygglov är beviljat och byggnaden på Ulvarydsområdet beräknas stå klar till hösten.


Varje gång man möter så engagerade entreprenörer som Rolf blir man påmind om hur viktigt det är med enskilda människors engagemang. Hårt arbete, hög serviceanda, goda relationer med tillit och förtroende är de kärnvärden som byggt både Brafab och många andra företag. Jag är stolt över att ha Brafab som företag i Markaryds kommun. Min förhoppning är att framgångssagan ska få fortsätta och jag önskar Rolf, Johan, Benny och alla andra i företaget lycka till i fortsättningen!