torsdag 25 augusti 2016

Biodling - ett lyckat integrationsprojekt!

Under förmiddagen idag fick jag tillsammans med representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och förre jordbruksministern ta del av ett lyckat integrationsprojekt. För snart ett år sedan beslöt vi att stödja en idé från Veronica och Per Fyhrlund som driver företaget Rosendals honung i Markaryds kommun. Projektet går ut på att utbilda nyanlända och personer som står lite längre från arbetsmarknaden att bygga upp och drifta ett antal bisamhällen och sedan sälja produkterna. Samtidigt som man arbetar praktiskt lär man sig svenska och får samhällsinformation. Utöver honungen, som är huvudprodukten, går det att framställa en rad andra produkter som pollen, cerat, bivaxsalva mm. Projektet utgör en del i arbetet för att få människor integrerade eller komma in på arbetsmarknaden.

Vid besöket berättade Veronica och Per om hur man successivt byggt upp och utökat sitt familjeföretag från ett fåtal bisamhällen till de 600 som man idag har utplacerade på olika platser i södra Sverige. En utveckling som idag således även innefattar studieverksamhet där man utbildar nya biodlare i ett projekt där man även bidrar till en samhällsinsats.

Det var helt klart en grupp mycket nöjda besökare som var helt överens om betydelsen av att fortsätta projektet. En viktig del i detta är att fler handläggare får komma till företaget på studiebesök för att lära sig vad modern biodling egentligen handlar om. Här finns en del kunskapsluckor att fylla. Ett hjärtligt tack för ett mycket intressant besök!

onsdag 24 augusti 2016

Varsamhetsbestämmelser för "Gula huset" föreslås i reviderat planförslagFörra måndagen beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Markaryd i full enighet att godkänna samrådsredogörelsen över de 23 inkomna yttrandena över förslaget till ny detaljplan för Kv Folkskolan. Man godkände också det reviderade förslaget till ny detaljplan för området. Handlingarna kommer nu återigen att ställas ut för granskning och det blir möjlighet att på nytt lämna synpunkter på det nya förslaget.

Om man läser handlingarna, kan man se att nämnden har tagit intryck av de inkomna synpunkterna och tagit till sig många av de förslag som inkommit.

I samrådet framkom bland annat att "Gula huset" bör inkluderas i det kulturhistoriska byggnadsskyddet samt att skola, bostäder och centrumanvändning bör utökas och tillåtas i större delen av området för att säkra flexibiliteten. Det inryms även möjlighet att bygga trygghetsboenden i kvarteret.

Dessa synpunkter har nämnden tagit till sig och, förutom Hagaskolan, föreslås nu även att "Gula huset" ska skyddas med varsamhetsbestämmelser. Därmed ges möjlighet till att huset även fortsatt bevaras. Något annat har aldrig diskuterats i planarbetet, men nu tydliggörs denna ambition och det skrivs in i planbeskrivningen att vid all typ av ändring exteriört bör kontakt tas med sakkunnig inom området byggnadsvård för att vissa specificerade punkter ska beaktas vid renovering eller ombyggnad. En förändring helt i linje med synpunkterna från flera yttranden.

Även flera andra synpunkter har tillgodosetts, t ex föreslås det bli möjligt att bygga bostäder utmed hela Hagagatan vilket tillgodoser behovet av fler trygghetsboenden. Det blir också möjligt att erbjuda moderna och centrala samlingslokaler genom markanvändningen "Centrum" i större delen av kvarteret. Stor hänsyn har också tagits till en god miljö med rekreationsområden. Genom att i en detaljplan peka ut en byggnad (i det här fallet Hagaskolan och "Gula huset") som särskilt värdefull och skydda den med varsamhetsbestämmelser, ges en tydlig anvisning för politiker och tjänstemän då bygglovsfrågor kan komma upp i ett senare skede. Det innebär också en väsentlig information till fastighetsägaren om vad som förväntas för att t ex hålla byggnaden i ett gott skick.

Förhoppningsvis ska detta besked i det nya planförslaget tillgodose önskemålen om "Gula husets" bevarande för framtiden. Planhandlingarna kommer nu att skickas ut och de kommer också att gå att ladda ner från kommunens hemsida och det blir än en gång möjligt att lämna yttranden.

Min uppmaning till alla intresserade är att gå till källan och ta del av informationen i det nya planförslaget och ge synpunkter på detsamma. Den redovisning som man kan läsa om i Smålänningen idag är delvis felaktig, långt ifrån fullständig och syftar inte alls till att spegla innehållet i planförslaget, utan har bara som syfte att skapa fortsatt oro. Vilket syfte Smålänningen har med en sådan journalistik kan var och en själv reflektera över.  


tisdag 23 augusti 2016

Vänortsbesök från Bytów med 20-årsjubileum
Under tre dagar har Markaryds kommun haft besök av respresentanter från sin vänort Bytów i Polen. I juli i år var det 20 år sedan vänortsavtalet undertecknades och av den anledningen stod Markaryd som värd för en delegation bestående av sju personer med borgmästaren Ryszard Szylka i spetsen.

Bakgrunden till vänortsutbytet var demokratiseringsprocessen i Polen och den lokala självstyrelse som de polska kommunerna erhöll 1990. Några år senare initierade dåvarande Kommunförbundet Kronoberg kontakter mellan svenska och polska kommuner, vilket resulterade i ett vänortsavtal som undertecknades i Bytów den 13 juli 1996. En stor delegation, bestående av 31 personer från Markaryd, fanns på plats i Bytów.i samband med undertecknandet.

Därefter har utbytet fortsatt med regelbundna besök i våra respektive kommuner med olika representanter och syfte. Inledningsvis handlade det mycket om tekniska frågor liksom om demokratifrågor, medan utbytet på senare år framför allt utvecklats mellan ungdomar i våra skolor (högstadie och gymnasium). Likaså har det varit ett mer intensifierat utbyte inom kultur- och fritidssektorn.

För egen del har jag besökt Bytów två gånger, 2009 och 2014. Fjolårets besök satte djupa avtryck hos mig, eftersom det ägnades åt att fira 25-årsjubiléet av de polska kommunernas självstyre. Besöket lärde mig mycket och det blev oerhört påtagligt att vår demokrati inte är given.
Besöket i Markaryd under helgen gick naturligtvis i jubiléets tecken med en tillbakablick under den formella middag på Ekebacken som jag stod värd för i fredags kväll. Det hölls högtidstal både av nuvarande och tidigare borgmästare och det gavs tillbakablickar på hur vänortsutbytet växte fram och hur det utvecklats. En särskild minnesplakett utdelades också.

Men vi hann också med en massa annat. På .var temat turism och besöksnäring med besök bland annat på Gräddhyllans Lantcafé och Smålandets Älg- och bisonsafari. Fredagen ägnades åt ett fördjupande studiebesök på Markaryds skola, information och överläggningar i frågor om kommunal organisation och administration samt ett studiebesök på NIBE i Markaryd. Under lördagen gjordes en rundresa i kommunen och våra gäster fick vara med om en historisk resa i tid och rum med berättelser och nedslag på olika platser som beskrev hur kommunen växt fram och utvecklats till det vi är idag. Lunch intogs på Stockhultsgården och våra delegationer deltog även vid kvällens fantastiskt fina konsert i Kulturhuset som vi och våra gäster uppskattade stort.

Vid lördagens avslutningsmiddag på Stora Hotellet fick vi mycket beröm från våra polska gäster, som var mycket nöjda med besöket och innehållet under de tre dagarna. Vårt utbyte kommer garanterat att fortsätta och vi diskuterade också hur formerna för detta kan utvecklas. Därmed var tre intensiva dagar till ända för oss alla. Nu gäller det att reflektera över och smälta alla intryck från besöket, som jag tycker blev mycket lyckat. Ett stort tack till alla tjänstemän och politiker som på olika sätt bidrog till ett bra värdskap och ett lyckat jubileum!

måndag 22 augusti 2016

Markaryd på Topp 5 av Sveriges mest obundna kommuner

Markaryds kommun är fortfarande en av Sveriges mest ekonomiskt obundna kommuner. Det framgår av en redovisning i tidningen Dagens Samhälles senaste nummer. Markaryd placerar sig på en hedrande femte plats då man granskar lånefinansieringsgraden, ett mått som anger hur stor skulden är i förhållande till förmögenheten. För år 2015 uppgår lånefinansieringsgraden till 15 %. De kommuner som ligger i botten på listan har en lånefinansieringsgrad på 88 %.

En annan lista som Dagens Samhälle uppmärksammar är listan över de rikaste och fattigaste kommunerna. Måttet man här använder sig av är eget kapital i kronor per invånare. Även här placerar sig Markaryds kommun högt - på plats 30 av 290 kommuner. Varje invånare i Markaryds kommun är god för 50.906 kr/invånare, vilket ingen annan kommun i länet kommer upp till. Detta kan jämföras med Laxå kommun som hamnar på sista plats med ett eget kapital om 4.726 kr/inv.

Jämför man soliditeten inklusive pensionsåtagande kan man konstatera att Markaryds kommun är länsbäst med sina 34,7 %, vilket ger placeringen 34 bland Sveriges 290 kommuner. Exkluderar man pensionsskulden är Markaryds kommun fortfarande länsbäst med en soliditet om 65,7%, vilket ger placeringen 45 på den nationella listan.Nästan vid varje diskussion i kommunfullmäktige om den ekonomiska situationen är det någon ledamot från oppositionen som påstår hur illa det är ställt. Efter det senaste sammanträdet i juni kunde man även på insändarsidan läsa detta, vilket Alliansen bemötte i en debattartikel. I databasen Kolada sammanställs samtliga kommuners resultat och nyckeltal så att den som vill kan gå in och se hur det förhåller sig. Men då krävs det att viljan finns.

tisdag 16 augusti 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 16 augusti:

1. Att anta ny Sotningstaxa samt ny taxa för Brandskyddskontroll att gälla från och med 2016-07-01.

2. Att förbättra trafiksituationen på Hermelinsvägen och Wennerbergsgatan i Strömsnäsbruk genom att införa väjningsplikt mot Järnvägsgatan, Sunnerbogatan, Mjärydsvägen och S:t Sigfridsvägen samt att trafik från Wallingatan ska ha väjningsplikt mot Wennerbergsgatan. Förändringen träder i kraft fr o m den 16 september 2016.

3. Att fastställa nya ”Riktlinjer för e-posthantering inom Markaryds kommun” att gälla fr o m 2016-09-01.

4. Att föreslå kommunfullmäktige anta en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

5. Att överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 för VoB Kronoberg till kommunfullmäktige.

6. Att anta förslaget om den grafiska profilen för Markaryds kommun, daterad 2016-06-30, att gälla från och med 2016-10-01 och att bifoga densamma till kommunikationspolicyn.

7. Att notera informationen i SKL:s cirkulär om den försämrade skatteunderlagsprognosen samt uppmana samtliga nämnder och styrelsen att i det fortsatta nämndvisa budgetarbetet beakta utfallet.

måndag 15 augusti 2016

Företagare kräver en snabb start av persontrafiken på Markarydsbanan

Efter SR P4 Hallands inslag om förseningar på Markarydsbanan har debatten blivit mycket livlig. Flera företag i Halland och Småland har reagerat, och många vill få igång persontrafiken så fort som möjligt. Under förmiddagens nyhetssändningar och i ett längre inslag strax före lunch hör vi en rad olika synpunkter. Knäreds Samhällsförening och Kristdemokraterna i Halland är tydliga på att man vill starta trafiken per omgående.

Företagsledaren Kenneth Silvandersson i Knäred liksom Benny Torstensson från Nibe Industrier AB i Markaryd vill också starta tågtrafiken, helst redan idag.

Thorstein Rögnvaldsson, prorektor på Högskolan i Halmstad uttalar sig och stöder samma linje. En utbyggd pågatågstrafik kommer att gynna högskolan genom förbättrade möjligheter till studiependling.Även Rögnvaldsson vill se en trafikstart så snart som möjligt.

Debatten tog i alla fall fart i Halland och det dröjde inte länge förrän regionala tillväxtnämndens ordförande Dag Hulterfors (M) kontaktade mig, inte utan viss irritation. Åtminstone inledningsvis. Till slut gick han dock med på mitt förslag att sätta sig ner tillsammans med berörda kommuner i projektet Pågatåg NO för att diskutera vad som är möjligt att göra och hur snabbt det kan gå.

Mötet kommer att hållas i början av december och, med tanke på hastigheten hittills, har projektet tagit fart igen. Inte en dag för tidigt.

Hör hela inslaget här.


tisdag 9 augusti 2016

Markarydsbanan: Kritik mot Region Halland
Under några dagar har en journalist på SR P4 Halland gått igenom hur arbetet med att få pågatågstrafik på Markarydsbanan till Halland fortskrider. Anledningen är att man noterat att ledande politiker i Halland talar om en försening med starten av persontrafik på Markarydsbanan. I Halland vill man utreda ytterligare vilka byggen som behövs innan starten med persontåg.

Inte helt oväntat kritiserar jag  det faktum att Region Halland än en gång ska göra utredningar om tågbanan och trafikstarten. Frågan är så utredd under ett antal år att nya utredningar inte kommer att tillföra något som vi inte redan vet. Risken är uppenbar att tiden för en trafikstart förskjuts framåt och att alla dessa utredningar kan försena starten av persontrafiken. Det vore klart bättre att vi lägga tid, energi och pengar på att komma igång med det konkreta arbetet så snart som möjligt
.  
Infrastrukturansvarig politiker i Region Halland, Dag Hultefors (M), menar att det behövs byggas hållplatser i Knäred och Veinge och ett mötesspår innan persontrafiken på Markarydsbanan kan startas. Han menar även på att Halmstad central håller på att bli för liten och att det kan göra det svårt att ta emot Pågatågen från Markaryd.

Inom ramen för projektet Pågatåg Nordost har vi redan utrett detta och vi anser att alla byggena inte behövs innan starten av persontrafiken. Hållplatsen i Knäred är nödvändig, men Halmstad central har kapacitet att ta emot mer trafik i dagsläget.

Trycket från allmänheten och inte minst näringslivet är stort och jag kan bara beklaga att det tar så lång tid. På Skåne- och Kronobergssidan har vi förberett vår del av banan. Vi har byggt stationer i Markaryd, Vittsjö och Bjärnum, ordnat perronger, gångbroar och mötesspår. I Markaryd har vi till och med för bl a kommunala pengar byggt en extra plattform för att förbereda trafikstarten mot Halland. Allt detta är klart och i december 2016 har pågatågen rullat mellan Hässleholm och Markaryd i tre år!

I januari 2010 undertecknade Hallandstrafiken en förbindelse där man ställde sig positiv till fortsatt trafik mellan Markaryd och Halmstad. Man skulle kostnadsberäkna och planera för detta. Drygt sex år senare står man och stampar på i stort sett samma fläck. 

Inte så konstigt att jag inte nöjer mig med ett övergripande beslut om att trafikförsörjningsprogram i Region Halland. Det gäller att fortsätta trycka på, även om det här stundtals känns som ett lika besvärligt projekt som att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Men till slut kom genombrottet!


lördag 9 juli 2016

FAR publicerar ofullständig undersökning och vägrar lämna ut granskningen!Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktikenutifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

Vid redovisningen av Markaryds resultat i onsdags visade det sig att FAR i sin undersökning inte tagit med kommunens kvalitetsuppföljning, vilken är en viktig del av kommunens bokslut. Här finns t ex all måluppföljning, miljöbokslut, barnbokslut samt resultat från kommunens kvalitet i korthet, synpunktshanteringen och tjänstegarantierna.

FAR uppger i sin beskrivning av metodiken bakom undersökningen att ”granskningen har gjorts utifrån material som tillhandahållits genom dialog med registrator eller som funnits tillgängligt på kommunernas hemsidor.”

Kommunens kvalitetsredovisning liksom resultatet från ett stort antal granskningar finns publicerade öppet och transparent på Markaryds kommuns hemsida.

När detta misstag blivit uppenbart svarar FAR:s förbundssekreterare Dan Brännström ”att kommunen inte skickade den till oss när vi efterfrågade bl.a. årsredovisningshandlingar.” Något svar på frågan om FAR inte tillämpar sin redovisade metodik att granska material som funnits tillgängligt på kommunens hemsida har jag ännu inte fått.

Däremot har FAR genom sin förbundssekreterare Dan Brännström svarat att man inte kommer att korrigera resultatet av granskningen för Markaryds kommun. Detta, eftersom man grundar undersökningen på det material som kommunernas registratorer skickat in till FAR. Jag hoppas verkligen inte att Dan Brännströms medlemmar agerar lika vårdslöst vid sina revisioner eller granskningar. Det är ju direkt pinsamt att inte justera uppenbara felaktigheter!

Det är naturligtvis bra att olika granskningar sker, såväl internt som externt. Detta är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete.

En avgörande förutsättning är dock att granskningen sker på ett korrekt och relevant sätt. I det här fallet anser jag det vara uppenbart att FAR brustit i sin redovisning och inte kvalitetssäkrat sin uppgifter. Detta får ses som anmärkningsvärt för en branschorganisation som företräder auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter, dvs de företag som granskar kommunerna.

Än mer pinsamt blir det när Dan Brännström vägrar att lämna ut de rådata som man grundar sin undersökning på. FAR:s granskning och utvärdering tål uppenbarligen inte att granskas. Pinsamt, Dan Brännström!

tisdag 5 juli 2016

Alliansen behöver inte "slira" - fakta räcker!

I två olika insändare i fredagens tidning riktar oppositionen i Markaryds kommun, i form av (S) och (MP), kritik mot Alliansen för att vi grundar våra beslut och vår budget på fakta. Ett häpnadsväckande påstående i sig. Samtidigt kan man i dessa insändare läsa mängder av felaktigheter som inte kan få stå oemotsagda:


 • Pensionskapitalet används inte för att finansiera driften. Däremot används en del av avkastningen på pensionskapitalförvaltningen för att finansiera nämndernas pensionskostnader.
 • Under 2015 ökade pensionskapitalets marknadsvärde med 11,6 miljoner kr och mellan januari till maj i år är ökningen 2,3 miljoner kr (Källa: Markaryds kommun).
 • Kommunens ekonomi är mycket god. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid årsskiftet till 34,7 %, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 30 av 290 kommuner hade en bättre soliditet än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Rörelsekapitalet, dvs det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten, var vid årsskiftet 13.170 kr/inv. i Markaryd, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 20 av 290 kommuner hade ett högre rörelsekapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Kommunens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 50.906 kr/inv. vilket ingen annan kommun i Kronoberg når upp till. Endast 25 av 290 kommuner hade ett högre eget kapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Markaryds kommun ger inte några subventioner till näringslivet. Däremot arbetar vi för att skapa förutsättningar för jobb och företag, vilket två år i rad placerat oss på första plats bland Sveriges 290 kommuner när företagarna själva rankar kommunernas näringslivsklimat (Källa: Svenskt Näringsliv).
 • Den öppna arbetslösheten bland den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var i maj i år 3,5 % i Markaryd, vilket är en ökning med 0,5 % sedan maj 2015. Den totala arbetslösheten var i maj 9,9 %, vilket är en ökning med 1,2 % sedan maj 2015. I stort sett hela ökningen kan förklaras av en ökning av arbetslösheten bland utrikes födda 18-24 år, vilket inte är förvånande med tanke på det höga mottagandet av nyanlända (Källa: Arbetsförmedlingen).
 • Antal omsorgspersonal/plats på vardagar i särskilt boende uppgick vid senaste mättillfället (oktober 2015) till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,31) och länet (0,28) (Källa: Socialstyrelsen).
 • Motsvarande bemanning i särskilt boende på helgdagar uppgick vid samma tillfälle till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,26) och länet (0,25). (Källa: Socialstyrelsen).
 • Sjukfrånvaron i Markaryds kommun har mellan januari och april 2016 minskat från 7,13 % till 6,47 % (Källa: Markaryds kommun).
 • Antalet mertids- och övertidstimmar inom äldreomsorgen under perioden januari till april har minskat från 1.521 timmar (2015) till 987 timmar (2016) (Källa: Socialförvaltningen).
 • Antalet vakanser inom äldreomsorgen under de senaste två åren har till 95,4 % tillsatts med poolpersonal eller vikarier och till 3,6 % lösts med ordinarie personal. Variationen över tid är liten (Källa: Socialförvaltningen)

Oppositionen i Markaryd ägnar sig alltmer åt att måla upp en mycket dyster bild som inte alls stämmer överens med verkligheten. De flesta vet dock att en lögn alltid förblir en lögn, oavsett hur många gånger man upprepar den. Alliansen i Markaryd kommer självklart att fortsätta grunda sina beslut på korrekta fakta. Vi välkomnar oppositionen att göra detsamma!

Tommy Andersson (M)
Svane Jansson (C)
Bengt Germundsson (KD)

måndag 27 juni 2016

Fiberanslutning klar
Arbetet med att ansluta hushållen till fiber pågår för fullt i kommunen. I samarbete med TeliaSkanova fibersätts nu samtliga fyra tätorter i kommunen i rask takt. Samtliga hushåll i tätorterna har haft möjlighet att ansluta sig och drygt 60% av alla fastighetsägare har tecknat sig för den möjligheten.

För en dryg vecka sedan kopplade man in fiber i min egen fastighet och idag var det dags att koppla in router och allt annat för att koppla dator, TV och telefon från koppartråden till bredband via fiber. Ja, nu var det inte jag som utförde det, utan yngste sonen. Skönt med sådan kompetens i familjen.

Väl inkopplat var det lite roligare att ansluta till bredbandskollen.se för att se om leverantören höll vad som utlovats. Kan konstatera att så var fallet och med 100 Mbit/sek klarar vi oss ganska långt.