måndag 18 juni 2018

Förebyggande insatser viktigt i Alliansens budgetförslag


Att satsa på förebyggande insatser har en hög prioritet i Alliansens budgetförslag för 2019. Det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga med behov av stöd och insatser ökas med totalt 2 miljoner kronor årligen. Av detta går 1,2 miljoner kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till utbildnings- och kulturnämnden.

En familjecentral föreslås startas upp i Strömsnäsbruk. Sedan flera år har vi en familjecentral i Markaryd, men nu har Region Kronoberg också förklarat att man vill satsa i Strömsnäsbruk, vilket innebär att vår ambition kan bli verklighet.

Inom skolan fortsätter satsningen på en kvalitativ elevhälsa, bland annat genom att anställa fler pedagoger med specialpedagogisk kompetens. I slutet av förra veckan fick vi besked från Skolverket att särskilda medel kommer att beviljas för detta, vilket innebär en satsning på 3-4 miljoner kronor som Skolverket skjuter till.

Utbildnings- och kulturnämndens ram utökas med 1 miljon kronor för arbetet med nyanländas lärande och för en utökning av gymnasiesärskolan anslås 1,3 miljoner kronor årligen.

Inom socialtjänsten ser man dessvärre en risk för fler placeringar till följd av hedersrelaterat våld samt ett antal kostsamma placeringar på jourhem och HVB-hem. För att möta dessa kostnader anslås totalt 3 miljoner kronor.

Under året har ett arbete påbörjats för att kartlägga äldres psykiska hälsa. Om detta intressanta projekt ska jag berätta mer i ett kommande inlägg.

söndag 17 juni 2018

Alliansen i Markaryd satsar på utveckling av hela kommunen


Alliansen i Markaryd presenterar i sitt budgetförslag en storsatsning på att utveckla hela Markaryds kommun. Redan i våras tog vi fram den strategi för arbetet som kommunfullmäktige också beslutade om och nu sätter vi av ca 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2019 för detta utvecklingsarbete.

Syftet med satsningen är att få fram hur våra kommuninvånare vill att vi ska utveckla hela kommunen. Inledningsvis tänker vi genomföra ett grundligt förarbete genom bland annat medborgardialoger i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk, Traryd, Hinneryd och Råstorp. Detta arbete har redan påbörjats i Hinneryd och många goda idéer har kommit in.

För att omgående kunna åtgärda en del av de synpunkter som vi vet är berättigade avsätter vi därför medel i form av en "Bya-peng". Ett exempel, som framkommit vid dialogmötena i Hinneryd, är brygganläggningen vid Hinnerydssjön som kommunen nu byter ut till en ny flytbrygga med tillhörande flotte. Mer omfattande åtgärder får i vanlig ordning hanteras i budgetprocessen.

Vi kommer även att satsa på att försöka lyfta den omgivande landsbygden genom att arbeta med metoden fördjupade utvecklingsplaner.

I Alliansens budget för 2019 anslår vi ca 1,5 miljoner kronor för det här utvecklingsarbetet, för åtgärder i de olika tätorterna, den särskilda bya-pengen, ökat anslag till enskilda vägar, anslag för vägar med oklart ägarförhållande mm. Till det kommer investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor för att försöka bidra till att den sista delen av kommunen kan byggas ut med fiberanslutningar.


torsdag 14 juni 2018

Tåg till Halmstad möjligt, bara någon annan betalar, säger Hultefors (M)Se inslaget här.

Långt om länge fick vi idag veta varför Region Halland inte vill starta persontågstrafiken mellan Markaryd och Halmstad. Region Halland vill helt enkelt inte betala för sin del av trafiken, utan tycker att Markaryds kommun ska betala även för den delen av trafiken som går i Halland.

I SVT:s reportage säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionala tillväxtutskottet i Halland, att "det är lätt att kräva trafik när man inte behöver betala". Han är väl medveten om att Kronoberg och Skåne sedan snart fem år tillbaka betalar för sin del av trafiken, dvs trafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

Dag Hultefors (M) vet också att Region Skåne, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd och Hässleholm har medfinansierat och förskotterat 60-70 miljoner kronor för att bygga stationer, perronger och mötesspår i Kronoberg och Skåne utmed sträckan Markaryd-Hässleholm.

Trots detta drar sig Hultefors inte för att kräva att vi i Kronoberg och Skåne nu även ska betala för investeringar och trafik i Halland. Moderaten Dag Hultefors begär således att skattebetalarna utanför hans egen region ska ge honom och Halland bidrag för att Hultefors ska medverka till att starta persontågstrafiken. Snacka om att det är lätt att kräva att andra ska betala, Dag Hultefors!

Till sist kröp det alltså fram att det handlar om pengar. Med sitt uttalande idag bekräftar Dag Hultefors att Halland inte vill betala för sina egna kostnader, men kan tänka sig en trafik om andra regioner ger Halland ett monetärt bidrag. Att dessutom höra att en moderat politiker tigger om bidrag tar nästan priset och torde vara unikt i sig!

Med dagens uttalande är det i alla fall bekräftat att det är fullt möjligt att starta varannantimmestrafik med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad - bara någon annan ger ett bidrag till den moderatstyrda regionen. 

onsdag 13 juni 2018

Inom kort startar vi ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk!
Alliansen i Markaryd vill att Markaryds kommun redan under hösten startar upp ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk. Medel för detta sätts av i den rambudget som antas av kommunfullmäktige i juni.

Syftet med ett lokalt servicekontor är att kommuninvånarna ska kunna möta tjänstemän från olika kommunala verksamheter i den kommundel där man bor. Detta ökar tillgängligheten till de kommunala tjänster som våra invånare har ett behov av. Det ska också kunna användas som mötesplats eller för information.

Under de senaste åren har befolkningen ökat ganska snabbt i den norra kommundelen. Behovet av ökad kommunal närvaro, inte minst i form av service och tjänster inom den centrala administrationen i den norra kommundelen, har ökat påtagligt. I driftbudgeten avsätts därför 300 000 kr årligen för ett lokalt servicekontor i Strömsnäsbruk. 

Avsikten är att förbättra servicen genom ett utökat tjänsteutbud av de kommunala verksamheterna. Lokalen ska även kunna användas av andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Region Kronoberg m fl, liksom för utställningar, sammanträden, föreningslokal mm.

tisdag 12 juni 2018

Alliansen satsar 250 000 kr årligen på riktad kvalitetshöjning i stället för "gratis bad"!
Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 250 000 kr årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående.

Miljöpartiet i Markaryd har i en motion föreslagit att pensionärer och personer med sjukersättning ska få bada gratis på Hannabadet i Markaryd. I sitt svar på motionen föreslår Alliansen att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Att rikta ett stöd till gruppen äldre är positivt, men i stället för att ge ett generellt stöd till stora befolkningsgrupper vill Alliansen rikta stödet till dem som behöver detta bäst. Kostnaden för kommunen om 10 % av pensionärerna från 65 år och uppåt skulle bada gratis en gång varannan vecka, uppgår enligt beräkningen till knappt 250 000 kr årligen.

Alliansen föreslår i stället att 250 000 kr avsätts årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående. Från detta anslag kan kommunens verksamheter eller föreningar söka medel för kvalitetshöjande aktiviteter som annars inte skulle kommit att bli aktuella för dessa målgrupper. Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för vilka kvalitetshöjande satsningar för dessa grupper som är av behovet.

Kommunstyrelsen beslutade idag i full enighet att ställa sig bakom Alliansens förslag.

onsdag 6 juni 2018

Nationaldagen 2018

Nationaldagen i Markaryds kommun firades traditionsenligt i Hembygdsparken. Vädret var fantastiskt, deltagarna många och programmet kanske bättre än någonsin tidigare. Det var en stor skara som mötte upp redan utanför Kulturhuset för att gemensamt marschera till Hembygdsparken till tonerna av "When the saints go marching in" framförd av musikskolans elever.

Min insats i programmet bestod som vanligt av att hålla ett tal och välkomna våra nya svenska medborgare. I år hade jag förmånen att få dela ut diplom och blomma till hela 46 av de personer som valt att söka svenskt medborgarskap. 

I mitt tal erinrade jag bland annat om att var och en av dem som nu fått sitt svenska medborgarskap bär på unika berättelser. Minnen och livserfarenheter som burit dem hit. En personlig historia som minner om varje persons ursprung som man ska vara stolt över. Det är en del av varje människas historia och därigenom en del av Sverige.

Själva programmet inramades av mycket sång och musik av blockflöjtsgruppen, sommarorkestern och musiklärarbandet. Högtidstalet framfördes av kultursamordnare Ulla Stark till tonerna av nationalsången stämningsfullt tolkad av markarydssonen och saxofonisten Tomas Jonsson. Ulla knöt i sitt tal samman färgerna gult, blått och grönt i paletten med den avslutande strofen om "din sol, din himmel, dina ängder gröna". 

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att nationaldagsfirandet i Markaryd blev till en riktigt fin högtidsstund!

söndag 3 juni 2018

Utred möjligheten att bygga ett tryggt och anpassat boende för äldre vid Sjögården i Markaryd!

Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 400 000 kr för att under det närmaste halvåret utreda möjligheten av att bygga ett antal lägenheter vid Sjögården, kombinerat med en renovering av befintligt särskilt boende. Samtidigt fortsätter planeringen av hur kvarteret Folkskolan ska utvecklas.

I Alliansens kommande budget anslås 400 000 kr för att tekniske chefen ska kunna genomföra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd.

Området är mycket naturskönt och ligger nära Vårdcentralen, men även med närhet till andra serviceinrättningar, affärer, apotek, bank mm, något som efterfrågas av målgruppen och som är av betydelse när man börjar bli äldre.

I investeringsbudgeten för 2019 finns redan avsatt medel för ett nytt tak på fastigheten. Innan en sådan åtgärd vidtas vill Alliansen att förutsättningarna utreds för, dels en renovering av befintliga lokaler, men även en projektering för ett antal lägenheter för tryggt och anpassat boende för äldre. Antalet lägenheter får den kommande utredningen ge svar på, men det bör kunna tillskapas ca 25-30 lägenheter, särskilt om man bygger i flera plan. En byggnation i flera plan innebär god tillgänglighet och att hyresgästerna kan tillgodogöra sig den vackra utsikten över både Jetesjön och Södergårdsområdet.

I nuvarande lokaler finns dessutom redan tillgång till kök, gemensamhetsutrymmen mm, vilket även kan komma till nytta för hyresgäster i de nybyggda lägenheterna. Utredningen ska även se över behovet av att renovera det särskilda boendet på Sjögården samt övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Alliansen anslår 400 000 kronor för arbetet och utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2019 för att kunna beaktas i nästa budgetprocess.

Planeringen för utvecklingen av Kv Folkskolan fortsätter med full kraft.

Det arbete som påbörjats för att utveckla området i Kv Folkskolan fortsätter samtidigt med full intensitet. En ny detaljplan har fastställts, vilken öppnar upp för möjligheten att bedriva betydligt fler verksamheter i kvarteret än tidigare. Diskussioner har förts med flera intressenter om olika alternativ på hur området skulle kunna användas. Alliansen anser att det är viktigt att bevara den gamla miljön och att nya byggnader ska smälta väl in och förädla det mest centrala kvarteret i Markaryds tätort.

Utvecklingen av området har dock försenats bl a till följd av den kraftiga inflyttningen till kommunen, vilket inneburit att Hagaskolan tillfälligt åter fått tas i bruk. Ett planarbete pågår för att göra det möjligt att flytta den befintliga förskoleverksamheten till en nybyggd förskola i naturnära läge på inre Hansens backar. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft följer projektering, ev. upphandling och byggnation, vilket innebär att förskolan i Kv Folkskolan kan avvecklas först om ett par år. Denna situation innebär att det dröjer ytterligare några år innan Kv Folkskolan kan bebyggas och användas för nya verksamheter.

Alliansen öppnar därför upp för en ytterligare möjlighet att tillskapa ett antal trygga och anpassade boende för äldre vid Sjögården.

torsdag 31 maj 2018

Storsatsning på tryggt boende i Strömsnäsbruk för äldre
Alliansen i Markaryd kan idag presentera en kraftfull satsning på fler trygga och anpassade boenden för äldre. I Strömsnäsbruk planerar vi en stor satsning tillsammans med Victoria Park som, förutom ett tryggt boende, även innefattar en utökning av servicen till de äldre i den norra kommundelen.

Markaryds kommun och Victoria Park har under våren 2018 fört en dialog om en gemensam satsning i kvarteret Industrien i Strömsnäsbruk i syfte att skapa ett tryggt och anpassat boende för äldre och en ökad service till målgruppen, vilken i första hand utgörs av personer i åldern 70 år och däröver.

Ett gemensamt koncept har tagits fram som beskriver satsningen. Ett genomförande av satsningen förutsätter ett konkret intresse från målgruppen.

Markaryds kommun och Victoria Park svarar var för sig för åtgärder på sina respektive fastigheter. Den sammantagna nyttan av de båda parternas satsningar förväntas dock bidra till en väsentlig höjning av kvalitén i boendet, servicegraden, fastigheternas exteriör och utemiljön.

Markaryds kommun avser att renovera fastigheten Industrien 10 (Stig In) exteriört samt interiört i entrévåning och källarvåning. Exteriört planeras renovering av fasaden, utbyte av trappor, tillgänglighetshöjande åtgärder samt åtgärder i utemiljön. Interiört renoveras lokalerna i princip fullständigt. I fastigheten inrättas gemensamhetslokaler, matservering, hobbyrum, sinnesrum, lokal för social samvaro mm.

En trygghetsvärd kommer att bemanna lokalen dagtid alla veckans dagar och det blir också matservering sju dagar i veckan. Åtgärderna riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter, men kommer också att kunna användas i socialtjänstens ordinarie verksamhet. För investeringen avsätts ca 8 000 000 kr. i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. Medel till ökade driftskostnader om ca 800 000 kr avsätts också i driftbudgeten från och med 2019.

Victoria Park avser att renovera Industrien 9, vilken totalt inrymmer 19 lägenheter. Varje lägenhet renoveras grundligt med nya ytskikt, köksinredning, badrum samt anpassas vad gäller tillgänglighet till ett tryggt och anpassat boende för äldre inkl. låsta entréer dygnet runt bara tillgängligt för de med tag. I varje lägenhet inryms såväl egen tvättmaskin som torktumlare. I lägenheterna ingår även fiber, vilket är en förutsättning för den digitala teknik inom trygghetsområdet som utvecklas alltmer. Fastigheten upprustas även exteriört, liksom utemiljön. Victoria Parks satsning beräknas uppgå till ca 6 - 7 000 000 kr.

Konceptet kommer inom kort att presenteras för målgruppen för att undersöka intresset, varvid det också blir möjligt att teckna sig för lägenheter i kvarteret. En förutsättning för genomförandet är att intresset från målgruppen blir tillräckligt stort.

lördag 26 maj 2018

God stämning på Vårmarknaden

  

Vårmarknaden i Markaryd lockade många besökare och stämningen var på topp! Kristdemokraterna i Markaryd fanns som vanligt på plats och det var många som kom till vårt tält för att ta lotter eller bara prata med oss. De allra flesta samtalen är väldigt positiva och det är roligt att så många önskar oss lycka till i valet i september. Det är också väldigt inspirerande att höra att folk uppskattar vårt arbete i kommunen och vårt engagemang. Det ger verkligen ny energi i det lokalpolitiska arbetet. 

Ett stort tack till er alla som stannade till hos oss idag!

söndag 22 april 2018

Miljövecka i Markaryds kommun


I samband med kampanjen "Håll Sverige Rent" anordnar Markaryds kommun en miljövecka under v. 17. Under hela veckan kommer vi på olika sätt att uppmärksamma betydelsen av att vara rädd om vår miljö. 

Miljöveckan är ett politiskt mål som Alliansen i Markaryd har skrivit in i dokumentet "Agenda 2030 - Plan för arbete med hållbarhetsfrågor", vilket kommunfullmäktige antog tillsammans med budgetdokumentet i november i fjol. I Alliansens Agenda 2030-dokument finns en rad andra miljömål som vi kommer att arbeta med och följa upp under året.

kommunens hemsida kan man ta del av hela programmet för veckan. Det blir utställning, föreläsningar med Fredrik Warberg, tipspromenad, extra öppet på återvinningscentralen och - naturligtvis - skräpplockning.

Kristdemokraterna i Markaryd har varit ute den här veckan de senaste 10-12 åren för att städa offentliga platser i kommunen. Vi fortsätter traditionen också i år. På onsdag, den 25/4 kl. 17-19, plockar vi skräp i Markaryd och tisdagen den 2/5 kl. 17-19 gör vi detsamma i Strömsnäsbruk.

Välkommen med!