torsdag 16 augusti 2018

Gör Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk

Kristdemokraterna i Markaryd vill göra Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum. I och med möjligheten att skapa trygga och anpassade boenden i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras, finns det goda möjligheter att även utveckla Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum. Det finns en stor potential att göra något riktigt bra i området för och tillsammans med våra äldre.

Den satsning som Markaryds kommun och Victoria Park nu gör gemensamt för att tillskapa trygga och anpassade boenden för äldre i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras och förstärks med en rad faciliteter för de äldre, har rönt ett stort intresse. Sannolikheten är ganska stor att projektet kommer igång inom kort.

I och med detta ser Kristdemokraterna i Markaryd att det finns en stor potential att involvera även fastigheten Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Under nästan tre år har kommunen drivit ett HVB-hem för kommunplacerade, ensamkommande ungdomar i Solhäll, en verksamhet som avvecklades vid halvårsskiftet. Genom att kunna erbjuda ett HVB-hem på hemmaplan har kommunen kunnat ta emot de anvisade ungdomarna, som kommunen haft en skyldighet att ta emot, genom platser i egen regi. Migrationsverket har stått för alla kostnader och bruttointäkten, bara för HVB-hemmet i Solhäll, har varit ca 30 miljoner kronor.

Under den omfattande renoveringen av Stig In som kommer att ta ca ett år i anspråk från start, kan Solhäll användas som ersättningslokal för den ordinarie verksamheten.

Därefter finns stora möjligheter att använda Solhäll för att utveckla äldreomsorgen i Markaryds kommun så att hela området kan användas för en satsning för att höja service och kvalitet för våra äldre, inte bara i norra kommundelen, utan i hela kommunen.

Det finns flera möjligheter till inriktningar och exempel på verksamheter som det kan vara möjligt att utveckla i Solhäll:
 • Ersättningslokal för den ordinarie verksamheten i Stig In under renoveringstiden.
 • En del av ett större äldrecentrum för hela kommunen.
 • Möjlighet att nyttja mindre trygghetslägenheter under kortare perioder då man känner sig otrygg. Detta kan ske både med och utan biståndsbedömning beroende på omfattning och innehåll i servicen efter den enskildes behov. Närhet till dygnet runt-service kan kopplas till utökad verksamhet på Stig In.
 • Lokaler för en utökad och mer omfattande social samvaro.
 • Mötesplats för att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa.
 • Väntjänst.
 • Tillgång till lokaler för pensionärsföreningarna.
 • En del i ett förstärkt anhörigstöd.
 • Möjlighet att utveckla verksamhet och platser för geriatriska specialiteter.
 • Lokaler för träning och rehabilitering.
 • Möjlighet för externa aktörer att erbjuda fotvård, massage och annan service som inte faller under kommunens ansvar.
 • Möjlighet att snabbt kunna användas som särskilt boende om demografin förändras och behov uppstår.

Det finns säkert ännu fler användningsområden för äldrevården som vi kan utveckla. Detta ska naturligtvis ske i samråd med de äldre och våra ansvariga verksamheter. 

Om det blir ett stort gensvar för vår gemensamma satsning på tryggt och anpassat
boende centrala Strömsnäsbruk ökar självklart underlaget och möjligheterna till en ökad service för de äldre där vi hoppas kunna utveckla hela området inklusive Solhäll.

Kristdemokraterna i Markaryd vill arbeta för en utveckling med denna inriktning och
kommer i det fortsatta budgetarbetet att verka för att medel avsätts för att involvera även Solhäll i en kommande äldresatsning.

tisdag 14 augusti 2018

Stort intresse för tryggt och anpassat boendeÖver 60 personer mötte upp i eftermiddags när Markaryds kommun och Victoria Park hade bjudit in till ett informationsmöte om den gemensamma satsningen i Strömsnäsbruk på ett tryggt och anpassat boende för äldre. Det är verkligen roligt att vår satsning röner ett så stort intresse.

Redan före sommaren fick alla personer från 70 år och uppåt ett personligt brev med en liten broschyr om satsningen. Under sommaren har det inkommit mellan 15-20 intresseanmälningar och ytterligare ett antal kom in igår. För att Victoria Park ska gå igång med sin del av renoveringen, vill man ha fem undertecknade hyreskontrakt. Bedömningen efter mötet igår är att man kommer att klara detta, vilket skulle innebära att vi kör igång.


Totalt finns det 19 lägenheter i fastigheterna som ska renoveras, göras tillgängliga och erbjudas som tryggt och anpassat boende. Därutöver ska det ske en renovering av fastigheternas exteriör och en rejäl satsning på utemiljön.

Kommunens servicecentral ska renoveras på samma sätt och här ska servicen öka med värd/värdinna och matservering alla dagar i veckan, lokaler för social samvaro, gym, hobbyrum, sinnesrum, filmrum och en rad andra faciliteter. En hel del av vad som ska erbjudas ska naturligtvis arbetas fram i samråd med de boende i trygghetslägenheterna.


Totalt uppgår satsningen till ca 16 miljoner kronor, där Markaryds kommun och Victoria Park satsar ca 8 miljoner kronor vardera på sin respektive del av projektet.

I förlängningen hoppas vi även kunna inkludera Solhäll som kan bli en resurs i ett framtida äldrecentrum i kvarteret. Inledningsvis kommer Solhäll att användas som ersättningslokal för socialtjänstens verksamheter under tiden Stig In renoveras, men därefter kan fastigheten användas för olika ändamål inom äldreomsorgens verksamheter, något som ytterligare skulle förstärka satsningen på ett äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Det känns verkligen roligt att erbjuda våra äldre denna möjlighet redan innan valet. Kommunfullmäktige har redan avsatt drygt 8 miljoner kronor i nästa års budget för att genomföra projektet, så här talar vi om leverans innan valet. Sedan hoppas jag naturligtvis att få tillräckligt stöd för att driva igenom mina och Kristdemokraternas visioner för hela kvarteret under den kommande mandatperioden. Man kan lita på KD i Markaryd!

fredag 10 augusti 2018

KD vill att man ska kunna tanka biogas i Markaryds kommun

Bilden lånad från www.bengtsfors.se

För att göra det möjligt att ställa om från fossildrivna fordon till mer miljövänliga, räcker det inte med enbart fler laddstolpar för elbilar. Därför vill Kristdemokraterna i Markaryd göra det möjligt att även tanka med biogas. Redan under augusti kommer jag att ta initiativ till att en tankstation för biogas ska kunna etableras i Markaryds kommun.

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige i februari i år om att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Lessebo, Älmhult, Tingsryds och Markaryds kommuner fattades även ett beslut om att införa fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall.

Under hösten 2018 kommer det nya avfallsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att handla upp en ny entreprenad för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall för Markaryd och Älmhults kommuner. Jag sitter som kommunens representant i avfallsbolagets styrelse och tycker att man i samband med denna upphandling ska ställa krav på att insamlingsfordonen ska köras på biogas.

Diskussioner har därför förts under våren med en aktör som är intresserad av att etablera en tankstation för biogas i Markaryd under förutsättning att beslut fattas att kommunen prioriterar ett antal biogasdrivna fordon i samband med kommande fordonsinköp samt att de renhållningsfordon som ska handlas upp inom ramen för insamlingsentreprenaden också kommer att drivas med biogas. En sådan inriktning skulle innebära en tillräckligt stor volym av fordon för att göra en etablering möjlig.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av hushållsavfallet kommer den organiska fraktionen av avfallet att sorteras för sig och skickas till en rötningsanläggning. Den fastighetsnära insamlingen bidrar då till produktion av biogas. Om sedan biogasen kan användas till att driva våra insamlingsfordon, blir miljöeffekten för Markaryds kommun ännu bättre.

Under våren har Markaryds kommun handlat upp fem stycken elbilar till socialförvaltningen. Leveranstiden på elbilar är dock lång, upp till ett år, vilket innebär att elbilarna inte kommer att kunna levereras förrän en bit in på nästa år. Om en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun skulle detta innebära betydligt större möjligheter att snabbare ställa om till en fossilbränslefri, och därmed mer miljövänlig, fordonsflotta för Markaryds kommun. Dessutom skulle en tankstation för biogas göra det möjligt för såväl privatpersoner som företag att gå över till biogasdrivna fordon.

onsdag 25 juli 2018

Med Markaryds kommuns bästa för ögonen

Bild från Smålänningen 2018-07-25Under sommaren presenterar Smålänningen de politiker som står på första plats på sitt partis lista inför valet till kommunfullmäktige den 9 september. Idag var det min tur att porträtteras med text och bild på ett uppslag i tidningen i en artikel av Christer Gustafsson som jag tycker speglar mig som person ganska väl. 

Det har dock inte varit helt självklart för mig att kandidera än en gång. När den här mandatperioden är slut har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun sedan 2003, dvs sexton år i obruten följd. Mellan 1998-2002 var jag dessutom ordförande i socialnämnden, vilket innebär att jag haft tunga ordförandeposter 20 år i följd. Men efter moget övervägande har jag bestämt mig för att kandidera för ännu en mandatperiod.

Skälen är egentligen flera. Jag har fortfarande ett stort engagemang för att utveckla Markaryds kommun och känner att det finns så mycket mer att göra. Det utvecklingsarbete jag tagit initiativ till där vi på nytt, och i större omfattning än tidigare, kommer att involvera kommuninvånarna i alla kommunens tätorter samt landsbygden ser jag fram emot att få fortsätta att leda. Det finns så mycket positivt i Markaryds kommun att bygga vidare på.

Vi står inför att genomföra flera stora investeringar, inte minst i nya förskolor. Projektet med trygghetsboende, som vi utvecklat tillsammans med Victoria Park i Strömsnäsbruk, vill jag naturligtvis fullfölja liksom projekteringen av ett möjligt trygghetsboende intill Sjögården. Sedan vill jag självklart se tågen rulla på Markarydsbanan mellan Markaryd och Halmstad, liksom medverka till att fullfölja de spännande diskussioner vi har med flera företag om kommande expansioner. Det är, helt enkelt, alldeles för intressant och spännande för att inte vara med om detta.

Det viktigaste skälet är dock det stöd som så många kommuninvånare har visat mig. Under det senaste året är det många uppmuntrande samtal och kommentarer jag fått där man uttryckt en förhoppning att jag ska kandidera på nytt. Att känna det förtroendet i ryggen är fantastiskt och det motiverar mig till att fortsätta.

Samtidigt kommer det att bli ett spännande val. Hittills är det inte någon som har röstat och det är rösterna på valdagen som kommer att avgöra hur Markaryds kommun kommer att styras de kommande fyra åren. Jag hoppas givetvis på ett fortsatt stort stöd både för mig personligen, men även för Kristdemokraterna och Alliansen i Markaryd. Jag och vi kommer att göra vårt bästa för att fortsätta fatta kloka beslut för Markaryds kommuns bästa!

lördag 14 juli 2018

Kontinuitet och förnyelse på KD Markaryds kommunvalsedel
Kristdemokraterna i Markaryd presenterade i veckan namnen på sin lista till kommunfullmäktigevalet i Markaryds kommun den 9 september. Listan upptar ca 40 namn och det är roligt att kunna presentera en så blandad lista som visar på både kontinuitet och förnyelse.

Det känns hedrande att återigen ha fått förtroendet att toppa listan och kandidera för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande. Som andra namn återfinns Maria Svensson Lundin, som under flera år varit ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, och som tredje namn står Samuel Wombell, som den här mandatperioden är kommunfullmäktiges ordförande.

Av de ca 40 namnen är tio helt nya och några av dem representerar också också de grupper av nya kommuninvånare som har en utländsk bakgrund med rötter i såväl Syrien som Burundi och Kongo.

Kristdemokraternas lista är också den kanske mest jämställda listan i Markaryds kommun med 51% kvinnor och 49% män. Listan speglar också ganska väl befolkningens sammansättning i kommunen, men precis som för övriga partier är gruppen 18-29 år något underrepresenterad.

Kristdemokraterna i Markaryd har under flera mandatperioder varit det största partiet och ökat sin väljarandel i varje val sedan 1994.

Det är fantastiskt hedrande att ha fått ett så stort förtroende. Vi hoppas självklart att väljarna har uppskattat det vi arbetat för och genomfört i kommunen och att vi ska få förnyat förtroende i arbetet med att utveckla kommunen. Det finns så mycket att arbeta vidare med och Markaryds kommun har verkligen en potential att utvecklas ännu mer.

Vi har ambitioner och kommer att fortsätta arbeta lika hårt och engagerat som hittills, men vi kommer inte att ha resurser för att göra allt. Därför kommer vi inte heller att lova allt till alla. Markaryds kommun och våra kärnverksamheter är vår hjärtefråga och vi kommer – om vi får fortsatt förtroende – att se till att ha en välskött kommun som våra invånare och besökare är nöjda med.

Samverkan är ett nyckelord för Kristdemokraterna i Markaryd och man kan inte nog poängtera betydelsen av hur viktigt det är att samverka med näringslivet och den ideella sektorn. Ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är förutsättningen för att de resurser ska kunna skapas som lägger grunden för en god välfärd. Sedan är föreningslivet och den ideella sektorn är oerhört viktiga för att skapa en attraktiv kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka i gemensamma projekt kan vi göra något riktigt bra.

Kristdemokraternas lokala valplattform kommer att presenteras någon månad innan valet, men vi kan redan nu lyfta fram ett antal prioriterade områden:
 • En väl fungerande integration där fler går från bidrag till jobb och egen försörjning. I Markaryd är det arbetslinjen som gäller.
 • Ett bättre företagsklimat, utvecklad handel och besöksnäring.
 • Mindre barngrupper i förskolan och rätt att välja mellan olika barnomsorgsformer.
 • En trygg skolmiljö där eleverna utvecklas och lär för livet.
 • Fler sociala aktiviteter för äldre, motverka psykisk ohälsa och stöd till anhörigvårdare.
 • Förverkliga planerna på trygga och anpassade boenden för äldre.
 • Utveckla kommunens tätorter och landsbygd, fler vackra miljöer.
 • Ett kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk.
 • Fortsatt satsning på miljöarbetet.
 • Persontåg till Halmstad.
Här kan du se alla namnen på vår kommunvalsedel.

tisdag 10 juli 2018

Nu kan man anmäla sig till trygghetsboende i Strömsnäsbruk!

Det är så roligt att kunna leverera ett konkret erbjudande redan innan valet. Efter att under ganska lång tid ha arbetat och planerat för trygga och anpassade boenden för äldre är det äntligen möjligt att förverkliga detta. I dagarna får alla invånare från 70 år och uppåt i den norra kommundelen en liten broschyr som beskriver det erbjudande som Markaryds kommun och Victoria Park tillsammans går ut med.

Redan nu är det alltså möjligt att göra en intresseanmälan till de ca 20 lägenheter som kommer att erbjudas exklusivt för våra äldre invånare. Prospektet kommer att följas upp vid två tillfällen i augusti, dels vid ett offentligt möte den 14 augusti och därefter vid Strömsnäsfestivalen den 25 augusti, då det också blir visning av både lägenheter och själva servicehuset.

Totalt satsar Markaryds kommun och Victoria Park drygt 15 miljoner kronor för att genomföra renoveringar och ombyggnader så att funktionen verkligen ska passa målgruppen. Pensionärsföreningarna har varit drivande och positiva, så nu hoppas vi verkligen att det ska finnas ett stort intresse för ett trygghetsboende i Strömsnäsbruk. Det är en förutsättning för att projektet också ska vara möjligt att genomföra. 

onsdag 4 juli 2018

KD:s Vitsippspris 2018 tilldelas Föreningen Chigambas


Kristdemokraterna i Markaryd delar varje år ut en utmärkelse, Vitsippspriset. I år tilldelas föreningen Chigambas detta pris, som förutom ett diplom även består av en prissumma om 2 000 kr.


Priset delades idag ut till Chigambas grundare AnnGreth och Janne Wickman i Traryd och motiveringen lyder:

”Föreningen CHIGAMBAS tilldelas 2018 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och behjärtansvärda arbete för att höja livskvalitén för fattiga barn i Gambia och ta tillvara deras rättigheter, inte minst till utbildning. Genom ideellt arbete har betydande summor samlats in, vilket bidragit till att förändra livet till det bättre för ett stort antal barn och familjer.”

Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Det var i samband med en semesterresa i Gambia som AnnGreth och Janne Wickman fick uppleva en helt annan verklighet än den vanliga. Man slogs av hur dåliga förhållanden människorna i Gambia levde under och frågan väcktes hur man på något sätt skulle kunna hjälpa människor på plats till en bättre tillvaro.

Wickmans började stödja ett fadderbarn genom en annan organisation som redan fanns på plats. Det visade sig dock ganska snart att man inte upplevde verksamheten som seriös, vilket så småningom ledde fram till starten av Chigambas. Engagemang växte och intresserade allt fler. Under föreningens dryga 20 år har antalet resor till staden Basse i Gambia blivit så många att man tappat räkningen. Stora summor har samlats in, vilket omsatts till understöd av fadderbarn, uppbyggnad av skolor, praktiskt stöd till barn och familjer mm. Idag driver Chigambas skolor från förskolenivå till gymnasium och yrkesskola och ett stort antal barn har faddrar på olika håll i Sverige.

Genom det ideella engagemanget kanaliseras nästan 100% av alla insamlade medel och administrationskostnaderna är minimala. Detta skapar i sin tur ett engagemang hos givarna, eftersom man vet att de gåvor man ger också kommer till så stor nytta som möjligt.

Kristdemokraterna i Markaryd vill med sitt pris uppmärksamma denna fantastiska insats som under de här åren varit till ovärderlig betydelse för de människor som fått del av hjälpen. Initiativtagarna AnnGreth och Janne Wickman har under alla år stått i ledningen för det här arbetet som bedrivits ideellt och de är självklart mycket värdiga mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris.

måndag 18 juni 2018

Förebyggande insatser viktigt i Alliansens budgetförslag


Att satsa på förebyggande insatser har en hög prioritet i Alliansens budgetförslag för 2019. Det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga med behov av stöd och insatser ökas med totalt 2 miljoner kronor årligen. Av detta går 1,2 miljoner kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till utbildnings- och kulturnämnden.

En familjecentral föreslås startas upp i Strömsnäsbruk. Sedan flera år har vi en familjecentral i Markaryd, men nu har Region Kronoberg också förklarat att man vill satsa i Strömsnäsbruk, vilket innebär att vår ambition kan bli verklighet.

Inom skolan fortsätter satsningen på en kvalitativ elevhälsa, bland annat genom att anställa fler pedagoger med specialpedagogisk kompetens. I slutet av förra veckan fick vi besked från Skolverket att särskilda medel kommer att beviljas för detta, vilket innebär en satsning på 3-4 miljoner kronor som Skolverket skjuter till.

Utbildnings- och kulturnämndens ram utökas med 1 miljon kronor för arbetet med nyanländas lärande och för en utökning av gymnasiesärskolan anslås 1,3 miljoner kronor årligen.

Inom socialtjänsten ser man dessvärre en risk för fler placeringar till följd av hedersrelaterat våld samt ett antal kostsamma placeringar på jourhem och HVB-hem. För att möta dessa kostnader anslås totalt 3 miljoner kronor.

Under året har ett arbete påbörjats för att kartlägga äldres psykiska hälsa. Om detta intressanta projekt ska jag berätta mer i ett kommande inlägg.

söndag 17 juni 2018

Alliansen i Markaryd satsar på utveckling av hela kommunen


Alliansen i Markaryd presenterar i sitt budgetförslag en storsatsning på att utveckla hela Markaryds kommun. Redan i våras tog vi fram den strategi för arbetet som kommunfullmäktige också beslutade om och nu sätter vi av ca 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2019 för detta utvecklingsarbete.

Syftet med satsningen är att få fram hur våra kommuninvånare vill att vi ska utveckla hela kommunen. Inledningsvis tänker vi genomföra ett grundligt förarbete genom bland annat medborgardialoger i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk, Traryd, Hinneryd och Råstorp. Detta arbete har redan påbörjats i Hinneryd och många goda idéer har kommit in.

För att omgående kunna åtgärda en del av de synpunkter som vi vet är berättigade avsätter vi därför medel i form av en "Bya-peng". Ett exempel, som framkommit vid dialogmötena i Hinneryd, är brygganläggningen vid Hinnerydssjön som kommunen nu byter ut till en ny flytbrygga med tillhörande flotte. Mer omfattande åtgärder får i vanlig ordning hanteras i budgetprocessen.

Vi kommer även att satsa på att försöka lyfta den omgivande landsbygden genom att arbeta med metoden fördjupade utvecklingsplaner.

I Alliansens budget för 2019 anslår vi ca 1,5 miljoner kronor för det här utvecklingsarbetet, för åtgärder i de olika tätorterna, den särskilda bya-pengen, ökat anslag till enskilda vägar, anslag för vägar med oklart ägarförhållande mm. Till det kommer investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor för att försöka bidra till att den sista delen av kommunen kan byggas ut med fiberanslutningar.


torsdag 14 juni 2018

Tåg till Halmstad möjligt, bara någon annan betalar, säger Hultefors (M)Se inslaget här.

Långt om länge fick vi idag veta varför Region Halland inte vill starta persontågstrafiken mellan Markaryd och Halmstad. Region Halland vill helt enkelt inte betala för sin del av trafiken, utan tycker att Markaryds kommun ska betala även för den delen av trafiken som går i Halland.

I SVT:s reportage säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionala tillväxtutskottet i Halland, att "det är lätt att kräva trafik när man inte behöver betala". Han är väl medveten om att Kronoberg och Skåne sedan snart fem år tillbaka betalar för sin del av trafiken, dvs trafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

Dag Hultefors (M) vet också att Region Skåne, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd och Hässleholm har medfinansierat och förskotterat 60-70 miljoner kronor för att bygga stationer, perronger och mötesspår i Kronoberg och Skåne utmed sträckan Markaryd-Hässleholm.

Trots detta drar sig Hultefors inte för att kräva att vi i Kronoberg och Skåne nu även ska betala för investeringar och trafik i Halland. Moderaten Dag Hultefors begär således att skattebetalarna utanför hans egen region ska ge honom och Halland bidrag för att Hultefors ska medverka till att starta persontågstrafiken. Snacka om att det är lätt att kräva att andra ska betala, Dag Hultefors!

Till sist kröp det alltså fram att det handlar om pengar. Med sitt uttalande idag bekräftar Dag Hultefors att Halland inte vill betala för sina egna kostnader, men kan tänka sig en trafik om andra regioner ger Halland ett monetärt bidrag. Att dessutom höra att en moderat politiker tigger om bidrag tar nästan priset och torde vara unikt i sig!

Med dagens uttalande är det i alla fall bekräftat att det är fullt möjligt att starta varannantimmestrafik med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad - bara någon annan ger ett bidrag till den moderatstyrda regionen.