torsdag 30 oktober 2014

Nu måste Trafikverket åtgärda problemen på Rv 15 mellan Timsfors och Råstorp!
Hur många olyckor ska egentligen behöva hända på Riksväg 15 mellan Timsfors och Råstorp innan Trafikverket agerar? Den frågan ställer jag till Trafikverket och kräver samtidigt att Trafikverket tar ansvar för att åtgärda trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. Inom kort kommer kommunstyrelsen i Markaryd att överlämna en framställan till Trafikverket om omedelbara åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet.

Flertalet av problemen påtalade vi redan då vägen byggdes för snart tio år sedan, men då ville Trafikverket inte lyssna. Andra problem har tillkommit, vilket Trafikverket som väghållare måste beakta och åtgärda. Det är bl a följande problem som vi vill att Trafikverket omgående åtgärdar:

Avfarten till Tånneryd och Gällareböke
Denna avfart utgör kanske det största problemet, särskilt då man kommer från väster och ska svänga till vänster mot Tånneryd. Nästan dagligen sker det incidenter och för ett par veckor sedan kunde ännu en olycka fått katastrofala konsekvenser då en långtradare körde rakt in i en personbil som skulle göra en vänstersväng. Här måste vägen breddas och förses med en avkörningsfil. Hastigheten, som idag är 90 km/tim, måste sänkas!

Påfarten från Västergatan vid kyrkan
Det sluttande vilplanet måste åtgärdas, något som vi påtalade redan 2005. Sikten mot öster är mycket dålig till följd av lutningen på Rv 15 och krönet över järnvägsviadukten. Här är olycksrisken stor eftersom man inte i tid upptäcker bilar som kommer i hög fart från öster.

Vägbredden
I samband med vägbygget 2005 försökte kommunen få Trafikverket att anlägga en gång/cykelväg eller åtminstone öka vägbanans bredd mellan rondellen i Timsfors och kyrkan för att öka säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det enda som gjordes var en minimal breddning av vägrenen mellan Tånnerydsavfarten och vägen mot Scandifront, ca 150 meter. Detta är helt otillräckligt! Med en ökad trafikvolym och efter Trafikverkets hastighetshöjning är det förenat med livsfara att cykla på den aktuella vägsträckan.

Hastighetsgränserna måste sänkas
För ett par år sedan höjde Trafikverket den högsta tillåtna hastigheten helt i strid mot kommunens önskemål. I kommunens remissvar uttryckte vi mycket tydligt att vi ville sänka hastigheten mellan Timsfors och kyrkan till åtminstone 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 90 km/tim!

I den olycksdrabbade korsningen till Råstorp ville kommunen behålla 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 80 km/tim.

Kommunen är fortfarande av den uppfattningen att hastigheten måste sänkas väsentligt. Vår bedömning är att medelhastigheten på den aktuella sträckan överstiger den högsta tillåtna hastigheten. Det är beklagligt att Trafikverkets teoretiska principer sätts att råda över verkligheten.


Kommunens tekniske chef har nu fått i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag med statistik och tydliga motiveringar, vilket inom kort kommer att lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Vi kommer att vara mycket tydliga i våra krav gentemot Trafikverket. Jag vill inte att någon människa ska behöva komma till skada innan Trafikverket tar sitt ansvar. Genom ett beslut i kommunstyrelsen visar vi också att i stort sett hela kommunen står bakom våra krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder!

Alla som har fler synpunkter i frågan eller vill tipsa om ytterligare behov av åtgärder är välkomna att höra av sig till mig. Ju mer fakta vi kan tillföra underlaget, desto bättre!

onsdag 29 oktober 2014

Hastighetssänkning utanför förskola stoppas av Trafikverket och LänsstyrelsenI augusti i år beslutade kommunstyrelsen att utfärda en permanent trafikföreskrift som innebär att hastigheten utanför förskolan Gläntan i Strömsnäsbruk skulle begränsas till 30 km/tim, en begränsning som vi har intill samtliga förskolor och grundskolor i kommunen. Kommunstyrelsen vill detta och utbildnings- och kulturnämnden vill det. Dessutom vill föräldrarna detta, liksom personalen. Polisen har inget att erinra, inte minst då många kör alldeles för fort utmed Hinnerydsvägen där Gläntan är belägen. Räddningstjänsten tycker att det är okej. Men Trafikverket, med sin fina vision om noll döda eller svårt skadade i trafiken, överklagar kommunens beslut och får stöd av Länsstyrelsen! Snacka om brist på barnperspektiv! 

Vad har då byråkraterna i Växjö för motiv för att inte godkänna vårt beslut?

Trafikverket skriver i sitt överklagande att "det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl till en hastighetsbegränsning från rådande högsta tillåtna hastighet 50 km/tim till 30 km/tim." Däremot kan man tänka sig en sänkning till 40 km/tim under förutsättning att det sker "en samordnad kommunal hastighetsöversyn inom samtliga tättbebyggda områden i Markaryds kommun".

En sådan hastighetsöversyn har kommunen för avsikt att genomföra, men om den ska genomföras på ett seriöst sätt innebär det att det kommer att dra ut på tiden. En sådan hastighetsöversyn kommer också att innebära krav på kommunen, men även på Trafikverket, att anpassa gator och vägar till sänkt hastighet. Det betyder i klartext att man ska satsa ett försvarligt antal skattekronor på att bygga om gator och vägar och då ska detta planeras in i både en statlig och kommunal budgetprocess.

Under tiden menar Trafikverket att man inte ska göra någonting, vilket innebär fortsatt höga hastigheterna utanför förskolan med de risker detta innebär.

Så hamnar den ena statliga myndighetens överklagande på den andra statliga myndighetens (länsstyrelsens) bord. Vad säger då länsstyrelsen?

Jo, man förbjuder kommunen att vidta någon åtgärd i avvaktan på att överklagandet behandlas. Med erfarenhet av de långa handläggningstider länsstyrelsen har, och som jag nyligen påtalat för länsledningen, lär det väl dröja minst ett halvår innan vi får något besked. Men av det s k inhibitionsbeslutet kan man dra vissa slutsatser inför ett kommande beslut.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut på följande sätt: "Frågans betydelse för kommunen kan i sammanhanget därför inte vara av tillräckligt stor betydelse i sammanhanget." Dessutom konstaterar man, redan innan kommunen haft möjlighet att yttra sig, att sannolikheten är stor att Trafikverkets överklagande kommer att vinna bifall. Oj, så rättssäkert det känns att länsstyrelsen bestämt sig innan kommunen fått möjlighet att avge sitt yttrande.

Jag har också bestämt mig! Jag tänker driva det här ärendet så långt det går för att förskolebarnen vid Gläntan, deras föräldrar och personal ska kunna känna samma trygghet och att trafiksäkerheten ska bedömas på samma sätt vid alla våra förskolor. Det är dags att alla fina ord som våra statliga myndigheter skriver ner på pränt också ska bli en verklighet, inte bara i Växjö och Borlänge - utan även i lilla Strömsnäsbruk i Markaryds kommun.

fredag 24 oktober 2014

Smålänningens bedrägliga journalistik upprepar sig - igen!

I dagens Smålänningen försöker tidningens lokala journalist Leif Lundström att förklara konsekvenserna av förslaget till ny organisation under den tekniska förvaltningen i Markaryds kommun.

Både i rubriken och ingressen konstaterar Lundström att "fyra nya chefer ska anställas". Vad Lundström däremot inte vill berätta i sin artikel är vilka nuvarande chefsbefattningar som försvinner, utan enbart att det ska rekryteras fyra nya chefer. Att det försvinner chefsbefattningar som finns idag i den befintliga organisationen nämns inte med en enda rad. Inte heller anledningen till varför de försvinner eller skälen till att de nya cheferna rekryteras externt.

Den som inte är insatt i den kommunala organisationen tolkar självklart reportaget som att det nu ska bli ytterligare fyra chefer i organisationen. Leif Lundström vet att så inte är fallet, men väljer ändå att i sin artikel låta sitt budskap gå ut som vore det en sanning.

Inte heller vill Lundström redovisa de ekonomiska konsekvenserna. Förslaget är helt kostnadsneutralt och finansieras med precis samma pengar som finns för organisationen idag. Men med påståendet att "fyra nya chefer ska anställas" vill naturligtvis Lundström låta påskina att den nya organisationen kommer att kosta mer pengar, vilket är fullständigt fel!

Detta sätt att bedriva journalistik är, enligt min uppfattning, både svekfullt och bedrägligt och man kan ju reflektera över de bakomliggande orsakerna till Lundströms agerande.

Om Lundström mot förmodan inte förstått förslaget eller de bakomvarande skälen därtill, kunde lämpligen en kontakt tagits med kommunchefen, som på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslaget till ny organisation. Det har han inte gjort!

Jag beklagar att professionaliteten inte är större än så och att man medvetet undanhåller läsarna att få kännedom om hur förslaget verkligen ser ut. I det innefattar jag även avsaknaden av en någorlunda objektiv beskrivning av de bakomliggande orsakerna till förslaget samt dess kostnadsneutralitet för skattebetalarna.

Tidigare i veckan hade Lundström en artikel om ett effektiviseringsuppdrag som lagts ut på samtliga förvaltningar. Här valde han att enbart lyfta fram socialnämnden. Att socialnämnden får ett tillskott nästa år med 6,8 miljoner kr i Alliansens budgetförslag, nämndes inte med en enda rad.

Jag har inget emot att man engagerar sig politiskt, tvärtom. Men som lokal reporter kanske man ska hålla sig till antingen det ena eller andra. Var Lundströms politiska sympatier ligger råder ingen som helst tvekan om men, enligt min uppfattning, borde både han och Smålänningen avhålla sig från att låta detta få genomslag i nyhetsartiklar som förväntas hålla ett grundläggande mått av saklighet och objektivitet.

onsdag 8 oktober 2014

Besök på Hyngarps Frästeknik AB
Idag besökte jag Hyngarps Frästeknik AB i Markaryd som drivs av en sann entreprenör, Anders Larsson. Anders startade sitt företag som ett enmansföretag för drygt 25 år sedan och har sedan fått vara med om en utveckling i ständig expansion. Idag är man ca 10 anställda som arbetar med det mesta inom skärande bearbetning i metall.

Man är underleverantör till en mängd företag, både i och utanför kommunen och har idag mer att göra än någonsin tidigare. Anders Larsson valde att satsa offensivt under lågkonjunkturen, en satsning som idag visar sig vara lyckad. Företaget bygger nu ut sin produktionsyta för att möta en allt större orderingång.

All produktion är legotillverkning och inom företaget förfogar man över ett stort antal fleroperationsmaskiner (fräsar) och NC-svarvar. Kvaliteten är hög och garanteras av interna kontrollsystem och mätmaskiner.

Det är otroligt intressant att se vad våra olika företag producerar. Hyngarps Frästeknik AB är ett mycket gott exempel som visar att det finns en framtid för svensk verkstadsindustri. Dagens besök gav mig mycket intressant information och jag kan bara önska all lycka till i framtiden! Tack för ett givande besök!