torsdag 27 februari 2014

Ett nytt steg mot tågtrafik till och från Halmstad/GöteborgIdag togs ännu ett steg i processen för att få tågtrafik till och från Halmstad genom det initiativ jag, tillsammans med mina kollegor i Hässleholm, Halmstad och Laholm, skrev under. I en skrivelse till regionstyrelserna i Skåne, Halland och södra Småland begär vi att en förnyad studie görs i syfte att utreda ett full möjligt trafikeringsförslag som väsentligt minskar behovet av investeringar liksom av det förväntade driftsunderskottet.

Förslaget baseras på att det i samband med Hallandsåstunnelns idrifttagande kommer att bli ledig kapacitet på Markarydsbanan, vilket gör det möjligt att köra varannantimmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Med detta upplägg krävs enbart ett ytterligare tågset tillsammans med det tågset som redan idag trafikerar banan mellan Hässleholm, vilket minskar investeringskostnaden väsentligt. Trafikupplägget skulle, om det genomförs, skapa möjligheter till resande med tåg mellan nordöstra Skåne/Blekinge och Halmstad/Göteborg där det finns ett stort potentiellt resandeunderlag.

Nedan publiceras hela texten i den skrivelse som idag skrevs under av kommunstyrelseordförandena Thomas Jönsson, Laholm, Bengt Germundsson, Markaryd, Carl Fredrik Graf, Halmstad och Pär Palmgren, Hässleholm.Regionstyrelsen, Region Skåne
Regionstyrelsen, Regionförbundet Södra Småland
Regionstyrelsen, Region Halland

 
Tågtrafik Hässleholm-Markaryd-Halmstad

En kraftig utbyggnad av tågtrafiken i södra Sverige under de senaste årtionden har gett en mycket positiv regional utveckling. Pågatågstrafiken i Skåne och Öresundstågstrafiken i södra Sverige har varit mycket framgångsrika och gett nya möjligheter till arbetsresor och ökade möjligheter till studier. Resandet har ökat kraftigt och trafiken har byggts ut och förtätats.

I Pågatåg Nordost har 12 kommuner och 3 regioner i nordöstra Skåne, södra Småland och västra Blekinge sedan 2006, i samverkan med näringslivet och Trafikverket, byggt ut tågtrafiken på 5 bandelar. Se bifogad karta. Sammanlagt har det byggts 13 nya stationer och 5 nya förbigångsspår till en kostnad på 800 miljoner kronor. Den utökade tågtrafiken har successivt kommit igång och den sista delen av trafiken startade i december 2013.

En av de 5 bandelarna i Pågatåg Nordost är Markarydsbanan, där pågatågstrafik mellan Hässleholm och Markaryd har startat i december 2013. Uppehåll sker även i de nya stationerna Bjärnum och Vittsjö. Detta innebär att halva sträckan av Markarydsbanan, Hässleholm-Halmstad, nu trafikeras.

Det är naturligt att på sikt fortsätta bygga ut trafiken från Markaryd till Halmstad. Därigenom knyter vi ihop våra regioner i södra Sverige och bygger resmöjligheterna mellan de två huvudlinjerna, Södra stambanan och Västkustbanan. Idag saknas denna resmöjlighet med tåg för stora delar av nordöstra Skåne och västra Blekinge, en utveckling behövs för resandet i öst-västlig riktning.

De tre regionerna i Skåne, Halland och södra Småland har i olika omgångar studerat trafiklösningar på Markarydsbanan. En studie gjordes 2009 som ledde fram till ett gemensamt uttalande om vikten av en utbyggd trafik. En ny studie har slutförts 2013.

I den senaste rapporten från 2013 har man studerat en trafiklösning med hög ambitionsnivå som tillgodosa er både arbetspendling och goda anknytningsmöjligheter i Halmstad och Hässleholm för genomgående resor. Utgångspunkten är den nyligen startade pågatågstrafiken mellan Hässleholm och Markaryd.

De studerade trafiklösningarna kräver en omfattande utbyggnad av infrastrukturen på ca 200 miljoner kronor, till största delen i Halland. Det innefattar nya förbigångsspår och nya stationer. Den nya trafiken har en relativt hög kostnadstäckning på över 50 % men innebär ändå att nya trafikkostnader uppkommer i första hand i Halland. Detta har inneburit att tveksamheter har framkommit om när en möjlig trafikstart kan ske.

Vi fyra kommuner, anser det mycket angeläget att tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad kommer till stånd. Vidare anser vi att det är viktigt att investeringar och driftskostnader för persontrafik på Markarydsbanan bedöms utifrån en rimlig ambitionsnivå. Inledande studier, som tagits fram inom ramen för Pågatågsprojektet, visar att alternativ trafikering är möjlig till betydligt lägre investerings- och driftkostnad.

Vi vill understryka att det underlag till trafikering som vi nu tagit del av gör att vi bedömer att förutsättningarna ser helt annorlunda ut i förhållande till den studie som presenterades hösten 2013. Det är därför vår uppfattning att trafikhuvudmännen i respektive region ska använda informationen i Pågatågsprojektets studier för att göra en förnyad och fördjupad analys av förutsättningarna till trafikering på Markarydsbanan.

Upplägget bygger bland annat på genomgående Pågatågstrafik från Hässleholm till Halmstad med varannan timmestrafik. Det finns anledning att göra en fördjupad studie av en lösning där behovet av infrastrukturinvesteringar i Halland är ringa och där det skulle kunna fungera med ett (1) nytt tågfordon.

I Nordöstra Skåne och västra Blekinge bor mer än 250 000 invånare och utgör ett stort potentiellt underlag för tågresande till Halmstad och hela västkusten upp till Göteborg. Samma gäller för resandet i den omvända riktningen.

En av effekterna av utbyggnaden av trafiken är ett utökat upptagningsområde för Högskolan i Halmstad. Här är det särskilt intressant att en samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hässleholms kommun redan nu har påbörjats för att förlägga kurser i Hässleholm. Ett samarbete som stärker regionen.

Vi fyra kommuner vill att de ansvariga regionerna gemensamt snarast studerar alternativa möjligheter till en tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Ett trafikförslag som minskar behovet av infrastrukturinvesteringar och minskar trafikunderskottet, men ändå ger en bra trafik för resenärerna. Vi vill också att detta arbete sker i samverkan med kommunerna.

 
Hässleholm den 27 februari 2014

 
Carl Fredrik Graf                                
Kommunstyrelsens ordförande         
Halmstad                                  

Thomas Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande     
Laholm

Pär Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande
Hässleholm

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryd

måndag 10 februari 2014

Trafikverkets nya sopstation?Det har snart gått två månader sedan den efterlängtade pågatågstrafiken till och från Markaryd startade upp. Strax före jul invigde vi med stolthet den nya stationen i Markaryd, ett projekt som "lyfte" hela centrumbilden. Tågtrafiken verkar ha blivit en succé så här långt, men nog hade vi förväntat oss att en statlig myndighet, som investerat ett försvarligt antal miljoner i ombyggnaden, skulle kunna klara av det mest elementära av tillsyn och underhåll man rimligen kan förvänta sig.

Ganska snart stod det klart att Trafikverket inte hade för avsikt att se till att tömma papperskorgar eller städa perronger och biljettkurer. Åtminstone inte mer frekvent än den s k "plockstädning" man ägnar sig åt två gånger om året; vår och höst. Resultatet lät inte vänta på sig. Redan den första veckan var papperskorgarna överfulla med följd att skräpet slängs på marken, hackas sönder av fåglarna och sprids över spårområdet.När sedan snön kom brydde man sig inte heller om att skotta eller halkbekämpa. Passagerarna fick plumsa i ett decimetertjockt snötäcke när man steg av och på tåget. Ett äldre par hörde ganska snart av sig till mig och berättade att man halkat och ramlat. Lyckligtvis har ingen kommit till skada så här långt, vad jag vet. Givetvis påtalades detta för ansvarig chef på Trafikverket, utan att något hände!

Vad gör då kommunen? Synpunkter och klagomål har naturligtvis inte låtit vänta på sig, utan får hanteras och besvaras av våra tjänstemän trots att ansvaret inte är deras.
Under snart två års tid har vi försökt få till stånd ett drifts- och underhållsavtal med Trafikverket för de nya stationerna i Kronoberg. Innan dess har Trafikverket ett strikt ansvar för sina anläggningar och kommunens personal har inte ens tillstånd att utföra arbete på Trafikverkets mark. Samtliga berörda kommuner i Kronoberg är mer än angelägna att få fram ett sådant här avtal, vilket borde vara naturligt eftersom Trafikverket inte finns på plats med egen personal på de mindre stationerna. Vi är beredda att ta på oss daglig tillsyn, städning och skötsel mot en rimlig ersättning, men inget händer!Den senaste påstötningen gjorde jag för snart två veckor sedan till Trafikverkets regionchef för södra regionen. Av svaret framgick att han inte ens hade kännedom om att ett avtal saknades, men någon återkoppling därefter har inte gått att få. Ganska häpnadsväckande eftersom detta varit föremål för ett stort antal diskussioner och påstötningar under snart två års tid. Ansvar - vad är det?

Under de senaste månaderna har ett antal rikspolitiker talat om hur bra det kommer att bli bara staten tar över sjukvården, skolan och andra verksamheter som landsting och kommuner sköter idag. Måtte bara inte Trafikverket stå som förebild för dessa politiska utspel, en myndighet som uppenbarligen varken klarar av att sluta ett enkelt avtal med fyra kommuner eller ännu mindre - inte ens klarar av att tömma papperskorgar eller städa sina perronger!

torsdag 6 februari 2014

Välbesökt frukostmöteÅrets första frukostmöte hölls idag på Göinge Bils nybyggda lastbilsanläggning vid den södra infarten. Anläggningen invigdes och togs i bruk så sent som i maj i fjol och platschefen Lennart Green kunde stolt visa upp de toppmoderna lokaliteterna för de 110 gästerna. Ytterligare två värdföretag presenterade sig; Handelsbanken genom kontorschefen Maria Larsson och Leifs Sjukvårdskurser genom Leif Malm.

Det är fantastiskt vilket intresse frukostmötena röner vilket i sig visar vilket gott samarbetsklimat som finns mellan näringslivet och kommunen. Vid Svenskt Näringslivs senaste mätning, som presenterades för en vecka sedan, får Markaryd bättre omdömen än någonsin tidigare, vilket är en fantastisk inspiration till fortsatt arbete!

En första summering av den nystartade pågatågstrafiken visar på ett bra nyttjande. En nyhet som presenterades är att ytterligare en kompletteringsbuss kommer att trafikera sträckan mellan stationen och Ulvarydsområdet morgon och eftermiddag för att fler ska kunna pendla med tåget och ändå hinna i tid till sina arbetsplatser.

Vid vårmarknaden den 23-25 maj kommer Markaryds kommun, Tillväxt och Företagarna att arrangera ännu en EXPO, den här gången med fokus på hur attraktivt det är att leva, verka och bo i kommunen.

Gymnasieskolan, KCM, berättade kort om sitt utökade samarbete med skolan och två elever med inriktningen "Teknik Markaryd" berättade om hur väl mottagna de blivit på sina fadderföretag.

Sammanfattningsvis var det ännu ett lyckat frukostmöte och vi ser redan fram emot nästa arrangemang i början av maj!

söndag 2 februari 2014

Grattis till topplaceringen, Sara!

Vid nomineringsstämman i lördags för Kristdemokraterna Kronoberg fastställdes valsedlarna för valen till Riksdagen och landstinget i september 2014. Riksdagslistan toppas av KDU:s ordförande Sara Skyttedal från Stockholm som återigen kommer att engagera sig i Kronoberg, där hon bodde under sin studietid. Den akademiska bakgrunden har Sara från Stockholms universitet där hon studerat statsvetenskap, nationalekonomi och idéhistoria. I arbetslivet har Sara framför allt arbetat med försäljning och marknadsföring.
 
Det politiska engagemanget inleddes för drygt tio år sedan då hon i valrörelsen 2002 gick med i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Kristdemokraterna. Sedan dess har hon haft flera uppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Förutom ordförandeskapet i KDU är Sara ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse och sedan maj 2011 är hon vice ordförande för Youth of the European People's Party (YEPP), som är EPP:s ungdomsförbund och den största politiska ungdomsorganisationen i Europa.
 
Riksdagslistan fastställdes med acklamation och på andra plats återfinns Dan Bülow, Älmhult, följd av Maria Svensson-Lundin från Markaryd. Med Sara som riksdagskandidat är jag övertygad om att det kommer att bli ordentliga kristdemokratiska avtryck i den kronobergska valrörelsen. Jag har lärt känna Sara som en mycket engagerad, kompetent och tydlig politiker och det är helt klart att de andra partiernas förstanamn kommer att få det rejält tufft i den regionala debatten.
 
För valet till Landstinget fastställdes två valsedlar, en för vardera valkretsen.
 
Valsedeln för den västra valkretsen (Ljungby, Markaryd, Älmhult och Alvesta kommuner) toppas av Christer Henriksson, Lagan följd av Eva Johnsson, Vederslöv, Josef Tingbratt, Ljungby, Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd. Även den västra valsedeln fastställdes av stämman, efter en smärre inbördes förändring, i total enighet.
 
Valsedeln för den östra valkretsen toppas av Eva Johnsson, Vederslöv, följd av Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd.

De senaste veckornas turbulens märktes enbart i nomineringarna till den östra listan, där nomineringskommitténs förslag - efter två justeringar av namn - ställdes mot den alternativa lista som lokalavdelningen i Växjö förde fram. Då de två förslagen ställdes mot varandra visade det sig att nomineringskommitténs förslag vann stämmans gehör med 18 röster, Växjölistan fick 12 röster och 2 röstsedlar var blanka.

Trots den turbulens som föregick stämman, förlöpte den mycket lugnt och med respekt för den demokratiska ordning som både bör och ska förekomma vid sådana här tillfällen. Visst kan man han synpunkter på det förslag som lagts fram och visst ska man plädera för olika förändringar som man vill se. Den processen lever fram till dess beslut har fattats - därefter ska man sätta punkt, gilla läget och arbeta i enlighet med de direktiv som stämman beslutat om! Därför är beslutet på stämman igår en slutpunkt för tidigare diskussioner, men framför allt en start för den valrörelse som nu på allvar drar igång. Nu backar vi upp och stöttar varandra för att vinna väljarnas förtroende! Lycka till i det arbetet, Sara!