söndag 30 mars 2014

Kristdemokraterna gör skillnad – även i lokalpolitiken!

 
Debattartikel i Världen idag fredagen den 28 mars 2014

När Kristdemokraterna i helgen firar 50 år i samband med partiets kommundagar innebär det samtidigt startskottet för årets valrörelse. De två år som förflutit sedan partiledarfrågan avgjordes vid det extra rikstinget i Västerås har till stor del ägnats åt att svetsa samman partiet, stärka partiorganisationen och att arbeta med politikutveckling. Resultatet av detta arbete har inneburit att Kristdemokraterna idag står väl rustade att möta väljarna i den kommande valrörelsen.

Att Kristdemokraterna behövs i svensk politik är ett faktum som blir alltmer uppenbart. Med ett tydligt fokus på barns och ungdomars uppväxtvillkor och budskapet om att Sverige ska vara det bästa landet att växa upp i har Kristdemokraterna formulerat en tydlig vision som, till skillnad från övriga partier, pekar ut en färdriktning och vad som är målet för vår politik. En resa och ett mål som borde upplevas som betydligt mer attraktivt än de många kortsiktiga förslag som politiker från de övriga riksdagspartierna allt oftare för fram i syfte att styra och ställa över det som folk klarar av att bestämma över och hantera själv. En utmaning för oss är att tydliggöra den här visionen för väljarna.

Med vår värdebaserade ideologi som grund har vi all anledning att våga räta på ryggen, höja rösten och ta debatten med de partier och politiker som ägnar sig åt att försöka överträffa varandra med alltmer likartade utspel och förslag i den politiska mitten! Jag är övertygad om att vi som parti kommer att göra detta i den nationella debatten genom att lyfta fram en tydlig politik inom alla områden, baserad på kristdemokratiska värden som subsidiaritet, förvaltarskap och personalism.

Men kristdemokratin har självklart sin givna plats också i den lokala politiken. Som kommun- landstings- och regionpolitiker befinner vi oss mitt i den verklighet och nära de sakfrågor som berör människor. Det gäller för oss att vara närvarande och lyssna in vilka frågor som berör folk i deras vardag och inte komma med färdiga svar innan vi tagit till oss problemformuleringen. För att lyckas krävs att vi på allvar engagerar oss i lokalsamhället och inte nöjer oss med att agera politiskt i de slutna sammanträdesrummen.

Kristdemokrati i lokalpolitiken är att ständigt arbeta för ett samhälle som hålls samman. Ett samhälle där vi står upp för flit och företagsamhet och där vi arbetar för att skapa ett näringslivsklimat som ger företag möjlighet att växa och därmed skapa de resurser som behövs för alla fortsatta satsningar på vår välfärd. Det innebär också att vi tar strid för den som inte kan tala för sig själv och för det unika, okränkbara människovärdet. Som kristdemokrater ska vi vara den sociala rösten som går emot orättvisor, som ständigt värnar medborgarperspektivet och som höjer rösten mot politiker som vill bestämma över det som människor är fullt kapabla att själva besluta om.

Kristdemokrati i lokalpolitiken är också att lyfta civilsamhällets och den ideella sektorns betydelse. Tillsammans med föreningsliv, ideella organisationer och enskilda kan vi åstadkomma mycket positivt i lokalsamhället. Politiken och det offentliga utgör ett icke oväsentligt komplement till civilsamhället, men att ständigt värna de små, naturliga gemenskaperna, familjen och det ideella samhället ska vara en självklarhet för oss som kristdemokratiska lokalpolitiker.

Framgång är ingen slump! Oavsett vad man satsar på, beror resultatet i regel på engagemang och hårt arbete. Jag är helt övertygad om att valresultatet i många kommuner kommer att kunna kopplas till lokala politiker som haft en vilja att åstadkomma förändring och som arbetat hårt och engagerat för att uppnå detta. Det finns mycket som talar för att just de egenskaperna borde finnas hos oss kristdemokrater och vårt eget ansvar och engagemang går inte att lägga ut på entreprenad.

Kristdemokraterna är en del av en folkrörelse och det innebär att vi bygger politiken underifrån. Vår politik är medlet för att bygga ett samhälle baserat på det gemensammas bästa där det är människan och människovärdet som står i fokus.  Vi måste som kristdemokrater våga vara tydliga och ta för oss också i den lokala debatten. Genom att ständigt lyfta fram vår ideologi och våra värderingar som stöd för våra ställningstaganden i alla politiska frågor visar vi att vi vågar stå för något. Och att stå för något vinner i längden både förtroende och respekt!

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun
Ledamot i partistyrelsen

Länk: Världen idag

fredag 28 mars 2014

Lokalpolitisk debatt i kommunfullmäktige!Ordförande, ledamöter och alla åhörare!
 
Under förra veckan har vi ägnat två dagar till att gå igenom bokslutet för 2013. För tolfte året i rad kan vi redovisa ett positivt, ekonomiskt resultat. Även verksamhetsmässigt är resultatet i huvudsak förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
 
Det positiva resultatet under fjolåret beror framför allt på en återbetalning av AFA-pengar, dvs för mycket inbetalade försäkringsavgifter, samt en utbetalning av den bankgaranti som vi tillförsäkrade oss i avtalet med DK Nordic och golfresorten och som gjorde att kommunen inte bara gick skadelöst ur bolagets konkurs, utan t o m tjänade pengar. I bokslutet har vi därför, i enlighet med Alliansens förslag, kunnat reservera 13 mkr till sluttäckningen av Alandsköp där hela kostnaden, 21 mkr, nu är reserverad. Det innebär att vi slipper ta ut dessa kostnader i form av framtida avgiftshöjningar av renhållningstaxan.
 
Marknadsvärdet på kommunens avsatta pensionsmedel uppgick vid årsskiftet till 303 mkr, vilket innebär att täckningsgraden av vår pensionsskuld uppgår till 104 %. Sedan 2003 har vi i bokslutet gjort reservationer av de överskott som skapats under de här åren och i bokslutet finns ett samlat överskott om 50 mkr reserverade för det som enligt lagstiftningen går under benämningen ”synnerliga skäl”. Dessutom finns drygt 17 mkr reserverade i den resultatutjämningsreserv som kommunfullmäktige beslutade att inrätta i samband med 2013 års bokslut.
 
Att ha ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för en god kommunal verksamhet. Markaryds kommun tillhör vid en jämförelse det fåtal kommuner i Sverige som har en så stark ekonomisk ställning. Utmaningarna för oss ligger ständigt i att få intäkterna att överstiga kostnaderna. Det är hur lätt som helst att dra på sig kostnader, inte minst ett valår då man försöker överträffa varandra med att vara alla goda gåvors givare. En sak är säker; Alliansen i Markaryd kommer att hålla fast vid den politik som lett fram till att kommunens ekonomi är så god som den är idag. Vi kommer inte att använda skattebetalarnas pengar för att köpa oss röster!
 
Ser man till utfallet av det verksamhetsmässiga resultatet tycker jag att vi har lyckats mycket väl med de uppgifter vi har att utföra. Resultaten i de uppföljningar av våra verksamheter som vi kontinuerligt genomför visar generellt på goda resultat. Den service och välfärd som levereras till våra kommuninvånare står sig på de allra flesta områden mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner. Markaryds kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i.  
 
Vid den förra kommunpolitiska debatten kritiserade socialdemokraterna mig för att jag talade för positivt om kommunen. Dessutom fick jag kritik för att jag fokuserade för mycket på att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen. ”Markaryd har blivit en arbetskommun och inte en sovkommun. Det är så lätt att arbeta i Markaryd och bo någon annanstans om man trivs där”, sa Joakim Pohlman (4/4 2013). Samtidigt kritiserar Pohlmans partikamrat Ingemar Lagerqvist ständigt mig och Alliansen för att vi inte skapar tillräckligt många jobb, t ex som vid det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen då Lagerqvist vädrade sin mening genom att påstå att Lechners stora etablering i Strömsnäsbruk ”inte blivit vad han förväntat sig”. Helt plötsligt var det inte tillräckligt med ca 60 nya arbetstillfällen. Hur ska man ha det? Den ena socialdemokraten tycker att vi har alldeles för många arbetstillfällen och den andra tycker att vi har för få!
 
Mitt och Alliansens besked är tydligt. Ju fler företag som vill etablera sig i Markaryds kommun och ju fler arbetstillfällen vi kan dra till oss, desto bättre för kommunen! Det är tack vare framgångsrika företag, som genom arbetstillfällen och skatter, skapar de förutsättningar vi politiker behöver för att kunna bygga ut välfärden.
 
Låt mig ta ett exempel. Markaryds Järn är ett företag med 9 anställda. Förra året bidrog företaget genom sina skatter med ca 1 800 000 kr till välfärden i Sverige. Det räcker till att finansiera 5 undersköterskor eller 4 gymnasielärare, eller till 15 förskoleplatser eller 58610 skolluncher. Tänk då vad bara företagen i Markaryds kommun tillsammans bidrar med. Den som kritiserar Alliansen för att ha skapat förutsättningar för alltför många jobb visar bara att han inte förstått hur näringsliv, ekonomi och välfärd hänger samman.
 
Kören med de kritiska rösterna och den ständiga refrängen "det är för dåligt" har bara en visa på sin repertoar, den bekanta "Klagovisan". Ni behöver inte vara oroliga, den visan tänker jag inte sjunga. Jag tänker fortsätta tala om det positiva, jag tänker fortsätta lyfta fram det som är bra, och jag tänker fortsätta arbeta för att sätta Markaryd ännu mer på kartan.
 
Därmed inte sagt att det inte finns brister eller områden inom vilka vi behöver bli bättre. Självklart är det så! Det är därför som Alliansen kommer att fortsätta med kvalitetsarbetet, med uppföljningar och utvärderingar och med våra tjänstegarantier. Det arbetet har vi också fått kritik för av socialdemokraterna. ”Det mäts för mycket”, deklarerade Pohlman för några månader sedan och i den här fullmäktigesalen föreslog socialdemokraterna så sent som i november förra året att tjänstegarantierna inte längre var något att ha. Löften och utfästelser till våra kommuninvånare, följda av kompensation om man inte uppfyllde dem, var något som socialdemokraterna vill avskaffa.
 
Ett tydligt vallöfte har socialdemokraterna redan presenterat. I samband med en träff för några veckor sedan i Timsfors där alla länets socialdemokratiska partitoppar fanns med, kunde vi i Smålänningen läsa att det kommer att bli andra bullar om socialdemokraterna vinner valet i höst. Då kan kommun- och länsinvånarna förvänta sig en rad s k återställare. Vad detta innebär på det kommunala planet har man redan aviserat.
 
Om socialdemokraterna får bestämma efter valet i höst kommer det inte längre att finnas tjänstegarantier i kommunen, inga tydliga utfästelser till våra medborgare om vad kommunen åtagit sig och inga kompensationer om kommunen och politikerna inte håller vad man lovat. Man kommer också att dra ner på kvalitetsarbetet, på mätningar, jämförelser och utvärderingar. Möjligheten att själv få välja kommer att inskränkas, något som socialdemokraterna i sina budgetförslag varit mycket tydliga med. Vårdnadsbidraget, som innebär att föräldrarna kan välja att förlänga sin tid tillsammans med sina minsta barn, kommer att avskaffas. Detsamma gäller LOVen, som idag ger möjlighet för våra äldre och funktionsnedsatta att själv få välja vem som jag vill ska utföra servicetjänster i sitt eget hem. Den möjligheten tänker socialdemokraterna att avveckla. Och så mycket som möjligt ska göras i egen regi. En återställare till en kommun där politikermakten blir större och medborgarinflytandet mindre, en tillbakagång till en kommun där det är politikerna som ska bestämma över det som människor kan besluta om själv.
 
En sak är säker; Alliansen i Markaryd kommer att göra allt för att detta inte ska drabba kommuninvånarna under den kommande mandatperioden!
 
I stället kommer vi att fortsätta det idoga och engagerade arbete som vi har visat prov på under snart tre mendatperioder. Vi kommer att fortsätta stå upp för flit och företagsamhet, det ska löna sig för den som vill anstränga sig. Vi kommer att fortsätta arbeta för att skapa ett näringslivsklimat som ger ännu fler företag möjlighet att växa och därmed skapa de resurser som behövs för alla fortsatta satsningar på vår välfärd. Vi tycker inte, som Joakim Pohlman, att vi har för många jobb - Alliansen kommer att arbeta för att de ska bli ännu fler!
 
Vi kommer att fortsätta arbeta för en bättre infrastruktur och vi kommer inte att ge oss förrän vi också kan åka tåg från Markaryd till Halmstad och Göteborg. Vi kommer att arbeta för en fortsatt bredbandsutbyggnad. Vi kommer också att behålla stödet till de enskilda vägsamfälligheterna, något som socialdemokraterna ett antal gånger föreslagit ska minska.
 
Vi kommer att fortsätta värna medborgarperspektivet och ta strid mot oppositionen och mot politiker som vill bestämma över det som människor är fullt kapabla att själva besluta om. Vi tänker använda vårt förtroende i medborgarens tjänst och inte för att vara medborgarnas herrar.
 
Vi kommer också att fortsätta lyfta civilsamhällets och den ideella sektorns betydelse. Tillsammans med föreningsliv, ideella organisationer och enskilda har vi visat att vi kan åstadkomma mycket positivt i lokalsamhället. Ett arbetssätt som bl a inneburit att vi lyckats tillskapa en uppskattad bowlinghall, en utökad ridklubbsverksamhet och två konstgräsplaner. Politiken och det offentliga utgör ett icke oväsentligt komplement till civilsamhället, men att ständigt värna de små, naturliga gemenskaperna, familjen och det ideella samhället är en självklarhet för oss Allianspolitiker.
 
Vi tänker fortsätta med kvalitetsarbetet och arbetet med att förbättra bemötande och våra attityder. Det innebär fortsatt kvalitetskontroll, mätning av resultat och måluppfyllelser, tjänstegarantier och en utvecklad intern kontroll. Vi vill att våra skattebetalare ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras medel på bästa möjliga sätt.
 
Vår vilja ligger fast, vår vision att utveckla Markaryds kommun gäller fortfarande och färdriktningen för oss kommer att vara densamma även under nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende att fortsätta ta ansvar för kommunen.
 
Väljarna kan vara helt säkra på att Alliansen kommer fortsätta att agera med en stark röst för Markaryds kommuns bästa oavsett vem som för tillfället styr i Stockholm eller Kronoberg!
 
Det råder ingen tvekan om att Alliansen kommer att visa samma engagemang i de utvecklingsfrågor som hittills visat sig så framgångsrika – syfte att göra vår kommun ännu bättre!
 
TACK för att ni har lyssnat!

onsdag 26 mars 2014

Vitsippspriset 2014 till Ingemar Hansson!Idag delade vi ut Kristdemokraternas Vitsippspris 2014 till Ingemar Hansson, som är populär klassmorfar på Höjdenskolan i Markaryd. Ingemar har varit klassmorfar i flera terminer och känner en verklig glädje i sitt helt ideella uppdrag. Att han är uppskattad råder det inget tvivel om att döma av elevernas omdömen. ”Ingemar är bäst” var kommentaren från många elever när vi hade delat ut priset.

Motiveringen till vårt val av Ingemar lyder som följer:

”INGEMAR HANSSON tilldelas 2014 års Vitsippspris för sitt engagemang för barnen i Markaryds skola. Varje skoldag finns Ingemar på plats. Han är en trygg vuxen som med vänlighet och godhet möter varje elev. Ingemars insats och närvaro i skolan är ovärderlig för både elever och skolpersonal.”

Förutom ett inramat diplom och blommor fick Ingemar också en check på 2 000 kr.

Ingemar är en mycket värdig pristagare och han är ett gott exempel på vad man kan åstadkomma med ett ideellt engagemang. Han gör en tydlig skillnad och bidrar till en ökad vuxennärvaro som i sin tur innebär en lugnare skolmiljö och tryggare elever. Att han trivs med uppgiften går inte att ta miste på, inte heller att barnen trivs med Ingemar. ”Det ger mig så mycket tillbaka att vara klassmorfar, så det är ett uppdrag jag verkligen kan rekommendera andra”, sa Ingemar då han glad och rörd tog emot priset. Förhoppningsvis blir Vitsippspriset ett litet bevis på vår uppskattning, men det kan inte jämföras med glädjen att få betyda något för barnen.

Tack Ingemar, och grattis!