tisdag 28 mars 2017

Fiberutbyggnaden i Markaryd ökade mest i hela landet under 2016!
Post- och Telestyrelsens (PTS) statistik för 2016 är nu offentlig och det är med glädje man kan konstatera att Markaryds kommun var den kommun som ökade mest i hela Sverige under 2016 vad gäller tillgång till bredband över 100 Mbit/s. När statistiken upprättades i oktober 2016 var täckningen nästan 50 %, en ökning med nästan 30 %-enheter på mindre än ett år!

Anledningen är, som många vet, att det är Telia med sin nätägare Skanova som byggt, äger och förvaltar detta öppna nät i kommunens fyra tätorter. Byggnationen fortsatte under hösten, så ökningen 2016 är faktiskt något större än PTS siffror.

Lika glädjande är att tre av de fyra fiberföreningarna erhållit stöd och nu bygger ut på landsbygden för fullt. Detta innebär att ökningen kommer att fortsätta under 2017, då en betydande del av hela kommunen kommer att ha tillgång till fiber. Fiberföreningarna har gjort ett fantastiskt förarbete och har tillsammans tilldelats drygt 40 miljoner kronor i stödpengar av Länsstyrelsen. 

Markaryds kommun har som målsättning att 98 % av hushållen och företagen ska ha möjlighet till bredbandsanslutning med hastighet av minst 100 Mbit/s och att minst 80 % har valt att ansluta sig till år 2020. Med den takt som utbyggnaden nu sker verkar det som om dessa mål kommer att vara infriade om högst fyra år.


fredag 24 mars 2017

MMA i Markaryd skapar ett bra klimat över hela världen


Tillsammans med tjänstemännen i kommunens centrala ledningsgrupp gör jag regelbundna besök på våra olika företag i kommunen. Den här gången var det MMA, AB Markaryds Metallarmatur, med VD Dan Ståhl som stod för inbjudan. Företaget grundades 1950 av två innovativa markarydsföretagare, Sven Nilsson och Olof Neljesjö, och har funnits på orten sedan dess. Idag har man 130 anställda och är en av marknadens ledande producenter av termostat- och balanseringsventiler för radiatorer och annan distribution av vattenburen energi.

Allt sedan starten 1950 finns all tillverkning, forskning och utveckling i Markaryd. Anläggningen i Markaryd har med åren på så sätt blivit ett kompetenscentrum med hög teknologisk nivå där man tillverkar produkter som sedan säljs till fastighetsägare, konsulter och installatörer över hela världen. I närmare 70 % av alla svenska hem finns produkter från MMA tillverkade i Markaryd.

Vid vårt besök fick vi också en guidning runt i anläggningen av produktionschefen Kent Nilsson som med stor värme, entusiasm och - inte minst - stolthet, berättade om den resa MMA genomfört under sina drygt 60 år i Markaryd. För många kanske MMA upplevs som ett företag som man inte riktigt känner till. "Vi pratar inte så mycket om oss själva, men vi gör så mycket mer", förklarade VD Dan Ståhl. 

Jag tycker det finns all anledning att tala om MMA och vill gärna dela den film som vi också fick se vid besöket. Tänk vad kunnande och kompetens betyder och vad duktiga innovatörer och företagare kan åstadkomma. Ganska fantastiskt att tänka sig att ett par av våra lokala företag påverkar länder i alla världsdelar för att förbättra miljön och klimatet.

Växjö kan ju snacka och kalla sig för "Europas grönaste stad", I verkligheten är det Markaryd som står för mycket av den teknikutveckling och tillverkning av produkter som gör det möjligt, inte bara för Växjö, utan för städer och samhällen i hela världen att förbättra sin miljö. Den verkligheten gör oss i Markaryd mer stolta än en slogan som inte ens är sann. 

torsdag 23 mars 2017

Vi kommer att avslå Billyvinds bygglovsansökan i Sånnamad!
Kristdemokraterna i Markaryd kommer att hålla fast vid kommunfullmäktiges beslut att all etablering av vindkraft i kommunen ska prövas i en detaljplan. Genom att ta fram en detaljplan säkerställer man att samtliga intressen prövas i en demokratisk process där ingen drar fördelar på någon annans bekostnad.

Vi anser att nuvarande lagstiftning som riksdagen beslutat införa är ett angrepp på det kommunala självstyret. Genom möjligheten att pröva själva bygglovet för ett vindkraftverk som ett separat ärende enligt en lagstiftning (Plan- och bygglagen) och miljöprövningen som ett helt annat ärende enligt en annan lagstiftning (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) är risken uppenbar att grannar och sakägare tvingas ta ställning i frågan utan att känna till de fulla konsekvenserna av etableringen.

Det nu aktuella ärendet i Sånnamad i Markaryds kommun, där grannar och sakägare förväntas yttra sig över en bygglovsansökan utan att samtidigt få veta vilka konsekvenserna blir på miljön i form av buller, skuggor, lågfrekvent ljud, påverkan på växt- och djurliv mm, visar med önskvärd tydlighet det orimliga med nuvarande regelverk. Enligt vår uppfattning är vindkraft att betrakta som etablering av en industri och ska därför också betraktas som en sådan.

Den som ska bygga till sin altan eller sitt uterum måste idag visa upp betydligt mer detaljerade handlingar för sina grannar än den som ska bygga ett 150 meter högt vindkraftverk. Detta är verkligheten för de fastighetsägare som är grannar eller sakägare och som påverkas av Billyvinds ansökan om etablering av tre vindkraftverk i Sånnamad. En helt oacceptabel situation!

Kristdemokraterna i Markaryd kommer därför att avslå Billyvinds bygglovsansökan då den kommer upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut. Vi kommer fortsätta kräva att all etablering av vindkraftverk i kommunen ska lämplighetsprövas genom att en detaljplan tas fram. I den processen ska miljökonsekvenserna liksom alla andra konsekvenser av etableringen beskrivas och hanteras.

På så sätt säkerställer vi en demokratisk process och vi återtar det kommunala självstyret. En lagstiftning som sätter den lokala demokratin och självstyret ur spel är vi beredda att pröva till högsta instans för att förändra. Det är vår skyldighet som lokalt förtroendevalda och det ansvaret kommer Kristdemokraterna i Markaryd att ta på sig.

Styrelsen för Kristdemokraterna i Markaryd

måndag 20 mars 2017

Trygghetsvandring i Markaryd
Sedan ett antal år tillbaka genomför vi regelbundet trygghetsvandringar i kommunen. Förra gången det begav sig vandrade vi i Strömsnäsbruk och den här gången var det Markaryds tur. Omkring 15 personer från pensionärsföreningarna, ungdomsinskottet, kommunala tjänstemän och politiker vandrade från kommunhuset, genom de centrala delarna av byn, utmed Södergårdsdammarna, förbi Markaryds skola och kvarteret Folkskolan och tillbaka till kommunhuset igen.

Allt som upplevs försämra tryggheten noterades och en uppföljning kommer nu att göras där vi diskuterar vad som kan och ska åtgärdas samt vem som ska göra det. Ibland handlar det om ett kommunalt ansvar, men inte sällan kommer det också synpunkter på det som är någon annans ansvar. 

Det sammanfattande omdömet från den senaste vandringen var dock positivt. Väldigt många saker har blivit bättre sedan förra vandringen i Markaryd och den här gången var det faktiskt inte särskilt mycket som noterades. Det visar att vi tagit de tidigare synpunkterna på allvar och åtgärdat många av dem.

Jag tycker trygghetsvandringarna är en bra metod för att gå igenom ett område och systematiskt inventera det ur trygghetssynpunkt. Fördelen är att det inkluderar dem som bor och vistas i området, människor som också har kännedom om situationen. Deras erfarenheter är naturligtvis viktiga att ta tillvara. På så sätt blir det också ett demokratiskt arbetssätt. Åtminstone om man tar synpunkterna på allvar och det gör vi i Markaryds kommun!

torsdag 16 mars 2017

Feriejobb till alla mellan 15-17 år i Markaryds kommun
Precis som förra året erbjuds alla ungdomar mellan 15 och 17 år feriearbete i Markaryds kommun. Förra sommaren tillhandahöll kommunen 300 ferieplatser, vilket innebar att alla som sökte och ansågs lämpiga fick ett feriearbete. Detta fortsätter vi med även i år.

Syftet med den kommunala satsningen på feriearbeten är att ge ungdomar en introduktion in i arbetslivet som också kan underlätta för framtida yrkesval. För Markaryds kommun innebär det en möjlighet att presentera våra verksamheter och väcka intresset hos ungdomar att så småningom välja ett arbete inom den kommunala verksamheten.

Alla ungdomar mellan 15 och 17 år som söker och som anses lämpliga ska erbjudas plats. 

Ansökningstiden går ut den 31 mars och all information finns på kommunens hemsida.

söndag 12 mars 2017

Mer stöd till föreningslivet i Markaryds kommun
Föreningslivet i Markaryds kommun är imponerande. I kommunens föreningsregister finns ca 140 olika föreningar registrerade, vilka varje vecka svarar för ett stort antal aktiviteter inom olika områden. Föreningslivets insatser för våra barn, ungdomar och äldre kan inte nog uppskattas. Personligt engagemang och ideellt arbete är för många föreningar en självklarhet och mycket tid går åt för att arbeta ihop pengar, t ex genom lotterier eller sponsring, för att bedriva sin verksamhet. Detta är något som Alliansen i Markaryd nu vill hjälpa till att förändra.

I budgetdirektiven för nästa år vill Alliansen rikta en särskild satsning till den civila sektorn. Vi anser att stödet till föreningslivet bör utökas och i större grad kopplas till aktiviteter. Vi vill också undersöka om det är möjligt att göra en särskild satsning på s k "föreningscheckar", som kan ge föreningarna ett ekonomiskt stöd för särskilda satsningar. 

Inom Leader Linné har man några år arbetat med den här typen av checkar till särskilda projekt eller mindre aktiviteter. Vår tanke är att detta borde vara lika framgångsrikt då det gäller våra föreningar. Med den här sortens "föreningscheckar" skulle man kunna få ett särskilt bidrag för att finansiera olika aktiviteter eller projekt vilket skulle kunna underlätta för genomförandet.

Av de ansökningar som kommunen får in märker vi också ett utökat behov av stöd till vissa investeringar och tanken är också att försöka utöka anslaget för att möta detta behov.

fredag 10 mars 2017

Vi vill starta ännu en familjecentral i Markaryds kommun


Alliansen i Markaryd föreslår i ett av sina direktiv inför nästa års budget att en familjecentral ska startas upp i Strömsnäsbruk. För fem år sedan startade vi en familjecentral i Markaryd, vilken blivit en framgång. Familjecentralen är en mötesplats där man som förälder kan knyta sociala kontakter och utbyta erfarenheter.

På familjecentralen samverkar kommunen och regionen och man erbjuder bland annat öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning, familjebehandling mm. Fokus ligger på att främja barnens hälsa. trygghet och utveckling samt att stödja föräldrarna. Med andra ord; väl investerade resurser för att stärka familjen!

Nu vill vi ta nästa steg och erbjuda detta även till föräldrarna i Strömsnäsbruk med omnejd. Behovet finns och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att starta detta gemensamt tillsammans med Region Kronoberg. Därför ger nu Alliansen direktiv i det budgetarbete som nu påbörjas att arbeta in den här satsningen så snart som möjligt.

I dagens Smålänningen skriver bland annat våra kristdemokratiska ordförande i socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden om den här satsningen:


Familjecentralen viktig

Alliansen i Markaryd anser att politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap. Den visionen ger mervärde till familjemedlemmar i stort och därmed för samhället i sin helhet. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna och ge redskap - när så behövs - för att självständigt kunna ta ansvar och visa förvaltarskap över den viktiga gemenskap som familjen är ett uttryck för. 


En god familjegemenskap behövs för att människor ska kunna växa och må bra. 
Om inte familjen fungerar som en trygg bas, fungerar inte heller samhället. 

Ett flertal familjer har valt att bosätta sig i Markaryds kommun på kort tid. Merparten av våra nya medborgare har flytt från länder där otryggheten varit stor. Det är därför av stor vikt att stärka våra gemenskaper och sammanhang på ett sätt som möjliggör integrationen, både för barn och vuxna. 

Familjecentralen Lönnen i Markaryd har nyligen firat sin 5-årsdag. Lönnen är en framgångsrik verksamhet som bygger på ett samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg. Verksamheten erbjuder alltifrån barnhälsovård, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjebehandling, till social rådgivning, föräldrastöd och öppen förskola. Medborgare från både norr och söder är självklart redan idag välkomna till verksamheten. 

Samtidigt vill vi i Alliansen att tillgängligheten till familjecentral för individer bosatta i Strömsnäsbruk ska bli betydligt bättre. Därför anser vi att möjligheten till att starta upp en familjecentral i Strömsnäsbruk ska utredas.

Familjecentralens vision är att vara en mötesplats där man kan utbyta erfarenheter och knyta sociala kontakter. Redan idag bidrar mötesplatsen till att människor möts över kulturgränser och ger varandra mycket av värde. 

Vi i Alliansen vill att visionen om likvärdig tillgång till familjecentral i hela kommunen ska bli verklighet. Tillsammans ger vi familjecentralen möjlighet att växa ytterligare och nå betydligt fler familjer!"

Malin Stadig Lundgren (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Benita Jansson (C)
Carina Gunnarsson (M)


torsdag 2 mars 2017

Göinge Bils nya anläggning - "Made by Markaryd"!
Dagens frukostmöte med Tillväxt Markaryd slog alla rekord med över 150 anmälda deltagare. Men så var intresset också stort för att besöka Göinge Bils nya anläggning i Markaryd. VD Lennart Green och hans medarbetare kunde stolt visa upp en anläggning som genomgått en total make over till en kostnad av ca 40 miljoner kr. Lennart travesterade också Volvoreklamen och konstaterade att byggnationen är helt och hållet "Made by Markaryd", byggd av lokala företag och hantverkare, något som också imponerat på ledningen i Göteborg. Göinge Bil i Markaryd kommer nu att fungera som en referensanläggning inom Volvokoncernen.

Att komma in i entrén till kundmottagningen känns nästan som att checka in på ett finare hotell, låt vara att lobbyn är fylld med de senaste bilarna inom Volvos produktsortiment. Verkstaden är modernt uppbyggd och varje arbetsplats försedd med tryckluft, olja och el från slangar som hänger ner från taket. Det ljusa klinkergolvet förstärker känslan av att här är det rent och snyggt.

Biltvätt och rekonditioneringsavdelning, däckhotell och en smakfullt inredd försäljningshall gör anläggningen komplett. Den tidigare lastvagnsdelen flyttade för några år sedan in i en helt nybyggd anläggning intill E4:an, vilket innebär att Göinge Bil bara på ett par år gjort omfattande investeringar i Markaryd.

"Markaryd har ett mycket bra geografiskt läge, här finns en entreprenörsanda och framtidstro och företagsklimatet är på topp", konstaterade Lennart Green. "Samarbetet mellan företagen och med kommunen fungerar väldigt bra så för oss har det varit självklart att satsa stort i Markaryd".
Förutom sedvanligt fika, mingel och information fick vi också besöka den nybyggda Stationen, ytterligare en fantastisk satsning i Markaryd som öppnar i april. Den har jag skrivit om för ett par veckor sedan i ett särskilt inlägg på bloggen. Det är fantastiskt roligt att vara med om den här utvecklingen och jag önskar verkligen att både Stationen och Göinge Bil ska få stora framgångar med sina respektive verksamheter! Lycka till!