onsdag 16 september 2009

Markaryds kommun anmäler Sydvatten AB till Miljödomstolen

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att överklaga Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen med anledning av Sydvatten AB:s bortledande av grundvatten ur Bolmentunneln. I flera utredningar har Länsstyrelsen uppmärksammats på att icke obetydliga volymer grundvatten bortleds till Bolmentunneln utefter hela tunnelsträckningen.
.
– Enligt vår uppfattning krävs, i princip utan undantag, tillstånd av Miljödomstolen för att man ska få bortleda grundvatten. Något sådant tillstånd att leda bort grundvatten finns, enligt kommunens uppfattning, inte, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun. Det är anmärkningsvärt att det tagit tillsynsmyndigheten nästan fem månader att fatta ett beslut i frågan. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att man inte vidtar någon åtgärd i anledning av kommunens anmälan, vilket Bengt Germundsson menar är märkligt mot bakgrund av de omständigheter som framkommer i Länsstyrelsens egen motivering till beslutet.
.
Länsstyrelsen konstaterar, något motstridigt, att frågan om Bolmentunnelns inverkan på grundvattenförhållandena längs tunnellinjen inte slutligt är avgjord. Därmed ger man fastighetsägarna utmed tunneln rätt att föra talan i frågan om skadeståndsanspråk. – Detta öppnar helt nya möjligheter för alla de fastighetsägare som berörs av restriktioner vid ett eventuellt riksintresse över tunneln att kräva ersättning för intrång och begränsningar i markanvändningen, säger Bengt Germundsson. Länsstyrelsen bekräftar således vad Markaryds kommun anfört under lång tid, en uppfattning som Sydvatten AB bestämt motsatt sig. – Länsstyrelsens besked är därför ett stort steg i vår strävan att tvinga Sydvatten AB att göra rätt för sig gentemot alla drabbade fastighetsägare i det fall ett eventuellt riksintresse införs i området, konstaterar Bengt Germundsson.
.
Markaryds kommun beslutade samtidigt att begära inhibition av ärendets handläggning på Naturvårdsverket angående riksintressefrågan. – Det är helt orimligt att ens diskutera ett riksintresse så länge Sydvatten inte har ett slutligt tillstånd från Miljödomstolen vad gäller tunnelns inverkan på grundvattenförhållandena, säger Bengt Germundsson. Det är mycket märkligt att Länsstyrelsen inte agerar i frågan, utan fortsätter att gynna Sydvatten AB trots de omständigheter man nu själv kommit fram till efter att ha satt sig in i de gällande vattendomarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar