fredag 26 februari 2010

Miljödomstolen tillrättavisar länsstyrelsen i Kronoberg!

Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt meddelade idag dom i målet om Sydvatten AB:s grundvattenbortledning utmed den 80 km långa Bolmentunneln. Domstolen konstaterar att Sydvatten inte har något tillstånd att leda bort grundvatten och bifaller därmed den anmälan Markaryds kommun gjort. Detta är en mycket viktig seger. Miljödomstolens dom innebär ett besked i en flerårig tvist mellan Markaryds kommun och Sydvatten AB/Länsstyrelsen i Kronobergs län och som förra året utmynnade i en anmälan från kommunen om otillåten grundvattenbortledning. Sydvatten, liksom Länsstyrelsen i Kronobergs län som är tillsynsmyndighet, har hävdat att verksamheten är tillåten.
.
Det är mycket glädjande att Miljödomstolen dömer till Markaryds kommun och övriga berörda markägares fördel. Detta innebär att Sydvattens verksamhet är olaglig och att Naturvårdsverket rimligtvis borde avbryta allt arbete med att förklara tunneln och det omgivande området som riksintresse. Staten kan ju knappast besluta att skydda en verksamhet som strider mot gällande vattendomar. Samtidigt visar domen att det inte finns någon grund att inte godkänna de två detaljplaner som överklagats till regeringen för prövning.
.
Just detaljplanerna är ursprunget till hela konflikten. Om Sydvatten och länsstyrelsen hade visat minsta vilja till att försöka hitta en lösning på de motstående intressen som finns i området, hade vi aldrig behövt föra upp ärendet på det sätt som vi nu gjort. Men det har varit totalt omöjligt att få en överenskommelse med Sydvatten och länsstyrelsen. Nu visar det sig att man hellre brutit mot lagstiftningen än att samverka med Markaryds kommun. Skandal är ordet!
.
Enligt såväl Sydvattens som länsstyrelsens egna uppgifter läcker det årligen in 6,3 miljoner m³ grundvatten i tunneln och det är bland annat detta inläckage som Naturvårdsverket vill skydda genom att införa ett riksintresse. Men grundvattenbortledningen strider alltså mot gällande vattendomar.
.
Domen visar att Sydvatten gör sig skyldig till ett allvarligt miljöbrott eftersom verksamheten pågått i över 20 år(!) utan att lännstyrelsen reagerat. Minst lika allvarligt är därför länsstyrelsens agerande. Länsstyrelsen i Kronoberg har villigt låtit sig påverkas av Sydvatten i alla frågor som rör Bolmentunneln, vilket förorsakat Markaryds kommun ett omfattande merarbete till avsevärda kostnader. Det är oerhört allvarligt att länsstyrelsen på det här sättet lånar ut sig för att gå Sydvattens ärenden.
.
Kommunens juridiska ombud säger i en kommentar att han delar Markaryds kommun uppfattning och är kritisk till hur länsstyrelsen tolkat domarna som reglerar tillståndet för Sydvatten avseende Bolmentunneln. Denna tolkning får inget som helst stöd i Miljödomstolens dom.
.

tisdag 16 februari 2010

Markaryd uppmärksammas - igen!

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) uppmärksammar bl a Markaryd i en nyutkommen inspirationsskrift om näringslivsklimatet i landets kommuner.
.
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt? I den här skriften har SKL satt fokus på kommunens egen organisation och medarbetarnas kontakter med företagen, där inte minst myndighetsutövningen påverkar företagsklimatet. Enskilda kommuner kan sällan direkt påverka utformningen av lagar och regler – men kan i tillämpningen alltid göra skillnad för hur regelverken upplevs.
.
Det finns inte en enda universallösning för hur kommunerna ska arbeta med att öka sin tillgänglighet och service till företag. Tvärtom finns det många sätt. Det viktiga är att man börjar jobba med frågan. Det är nödvändigt för att få fler livskraftiga företag i våra kommuner och regioner! Hoppas att den här inspirationsskriften ska ge fler tips på faktorer som kan leda till framgång.