torsdag 29 mars 2012

Ökat personligt ansvar ger bättre utveckling!

För oss kristdemokrater är barn och ungdomars uppväxtvillkor en prioriterad fråga. Det angeläget att lägga stor kraft och energi för att vi ska kunna ha en bra barnomsorg och skola i kommunen. Det är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska vara en attraktiv kommun som fler kan tänka sig att flytta in till.

Under flera år har vi därför lyft fram betydelsen av en bra skola. Skolan är en spegel av samhället – och skolan formar samhället. Utvecklingen av det svenska skolsystemet visar på betydelsen av skolan och lärarna som förändringskrafter in i det moderna samhället. Betydelsen av att ge alla barn och ungdomar en grundläggande utbildning kan verka självklar, men förtjänar att lyftas fram gång på gång.

I första hand handlar det om att ge våra barn och ungdomar kunskap och värderingar som håller för livet. I detta arbete har föräldrarna och familjen ett särskilt ansvar. Familjen är en gemenskap som vilar på vissa normer och värden. För att en familj ska fungera krävs att dess medlemmar arbetar för ett gemensamt mål och visar en grundläggande respekt för värden som trohet, kärlek, ansvar, generositet och jämlikhet.

Så är det också i samhället i stort. För att ett samhälle, eller en kommun, ska fungera krävs att dess medlemmar arbetar för ett gemensamt mål och visar en grundläggande respekt för värden som trohet, kärlek, ansvar, generositet och jämlikhet. Det handlar om ett personligt ansvar!

***
Vi har nyligen fått en genomgång av resultaten i LUPP:en, den enkät som 534 av våra högstadie- och gymnasieungdomar har besvarat och som ger oss politiker och tjänstemän en bild av hur ungdomarnas situation verkligen ser ut. Generellt sett är det mycket positiva omdömen, men det finns samtidigt områden som vi behöver analysera och åtgärda.

Låt mig ta ett exempel; Det är inte bra att var femte elev på högstadiet upplever att mobbning i skolan är ett problem. Det är inte heller acceptabelt att var femte elev i högstadiet anser att skolan inte agerar om en elev mobbar en annan elev. Detta måste vi som vuxna uppmärksamma och ta tag i, det handlar om ett personligt ansvar!

Vi kommer i vårt fortsatta arbete att vara tydliga från politikens sida vad vi förväntar oss i detta värderingsarbete, precis på samma sätt som vi kommer att vara tydliga när det gäller kunskapskraven för att så många elever som möjligt ska gå ut med godkända betyg.

***
Under de senaste åren har mycket kring skolfrågorna handlat om lokaler. Detta trots att utbildnings- och kulturnämnden i sitt arbete varit mycket tydliga på verksamheten, dvs att eleverna ska uppnå godkända resultat. Man kan dock inte bortse från lokalernas betydelse för arbetsmiljön och för möjligheterna att bedriva en pedagogiskt god verksamhet.

Vid förra sammanträdet med kommunfullmäktige försökte jag gång på gång signalera att projektet med skollokalerna, som vi benämner ”Framtidens skola”, fortsätter med full kraft. Projekteringen fortsätter och, enligt kommunfullmäktiges beslut den 1 mars, kommer en avrapportering att ske vid maj-sammanträdet som gör det möjligt att ta ställning till hur projektet ska genomföras. Den information vi idag fått av kommunens tekniska chef tror jag väldigt väl förtydligar vilka utmaningar vi står inför. Det är ett oerhört stort projekt att bygga färdigt Höjden etapp 2, renovera eller bygga nytt på Huneskolan och renovera Strömsnässkolan samtidigt som en ordinarie verksamhet ska upprätthållas. Det kräver en noggrann utredning och planering, vilket vi idag fått ytterligare information om. Att göra detta innan man börjar gräva eller riva är definitivt inte att förhala projektet, något som vissa vii göra gällande; det är att ta ett personligt ansvar. Mitt och Alliansens besked är detsamma som tidigare; vi kommer att fortsätta och fullfölja satsningen på bra skollokaler!

***
I söndags morse fick jag ett meddelande om att några vandaler än en gång slagit sönder rutor på Huneskolan, den här gången var det drygt 20 rutor med tillhörande skador. Några få personer har medvetet valt att förstöra för många andra och kostnaden får vi bära tillsammans. Skadegörelse och förstörelse måste vara det mest meningslösa sätt man kan använda skattepengar till. Kanske har vandalerna varit berusade eller påverkade, något som definitivt inte är en förmildrande omständighet. Ett redan dåligt omdöme blir som bekant inte bättre för att man dricker sig berusad.

I tisdags morse, alltså redan efter två dagar, informerade polisen att omständigheterna kring skadegörelsen delvis är klarlagda. Man vet att flera tidigare kända vandaler, som idag är i gymnasieåldern eller äldre, befunnit sig på eller i närheten av Huneskolan den aktuella natten. En av de iakttagna är dömd för tidigare fönsterkrossning på Huneskolan.

Problemet är att få någon eller några som varit med eller som har sett skadegörelsen att vittna och stå för det man sett eller varit med om. Även här handlar det om att våga ta ett personligt ansvar!

***
Alla människor är olika. Alla barn, ungdomar och äldre är olika och alla har vi olika behov. Vi gör också olika val i livet utifrån de behov som vi har. Vi Allianspolitiker är övertygade om att människor har både viljan och förmågan att fatta egna beslut och göra egna val. De flesta människor både vill och kan ta ett personligt ansvar. För oss är det en självklarhet att föräldrarna själva skall få välja hur man vill ta ut sin föräldraledighet och hur man vill nyttja sin barnomsorg. Vi ska inte värdera eller lägga oss i om familjen vill använda sig av förskola, familjedaghem eller vårdnadsbidrag. Lika självklart är det för oss att man som gammal eller funktionshindrad ska få välja vem som ger mig service, omvårdnad och assistans.

För några veckor sedan kom SCB med sin uppföljning av hur vårdnadsbidraget nyttjats i landets kommuner och även här hittar vi Markaryd på en topplacering. År 2011 fanns det 303 barn i kommunen. 146 av dessa, eller hela 48 %, har under någon period under fjolåret uppburit vårdnadsbidrag. I snitt är det 25 barn i månaden i Markaryds kommun som har vårdnadsbidrag.

I den allmänpolitiska debatten i november var det flera socialdemokrater uppe i talarstolen som gång på gång hävdade att alla familjer som väljer att ta ut vårdnadsbidrag ändå skulle varit hemma med sina barn utan ersättning. Oavsett vad man tycker om vårdnadsbidraget måste man väl ändå konstatera att socialdemokraterna hade fel.

***
En annan viktigt faktor för kommunens utveckling är vår attraktivitet. Jobb och arbetstillfällen är oerhört viktigt och glädjande nog kan man konstatera att vårt näringsliv i Markaryd står sig fantastiskt starkt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka, såväl totalt som för ungdomar under 25 år. Av de dryga 200 som varslades på Transcom har i grova drag nästan 1/3 slutat för att de lyckats få ett nytt jobb, medan den resterande delen kommer att arbeta kvar åtminstone till den 31/8. Från kommunledningens sida kommer vi att fortsätta jobba stenhårt för en fortsatt positiv utveckling.

Vi kan som politiker inte göra särskilt mycket för att skapa fler arbetstillfällen. Däremot kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra befintliga företag ska växa och för att vara så attraktiva att nya företag, som söker orter att etablera sig i, väljer Markaryds kommun. Under det senaste halvåret har antalet förfrågningar på nytt börjat öka och vi lägger just nu stor energi på ett par kontakter som vi hoppas ska falla väl ut i form av någon ny etablering.

***
I detta arbete är vårt förhållningssätt många gånger det som kan bli avgörande. Betyget på vår attityd, vårt bemötande och vår service sätter vi inte själv. Det gör andra! Därför är det oerhört angeläget att alla ser sin roll och tar sitt ansvar i en process där de enskilda insatserna kan vara helt avgörande för om en etablering kommer till stånd. Återigen handlar det om det personliga ansvaret!

Kommunen kan inte svara för hur andra aktörer eller myndigheter agerar. Däremot kommer vi i vårt fortsatta arbete att vara tydliga från politikens sida vad vi förväntar oss i detta värderingsarbete.

***
Förutom näringslivsarbetet lägger vi just nu ett stort fokus på ett antal projekt som vi genomför tillsammans med näringslivet i form av Tillväxt Markaryd AB. Det arbete som vi just nu prioriterar är det s k inpendlarprojektet, som vänder sig till en stor del av de 1 700 personer som dagligen pendlar in till Markaryds kommun. Vidare utgör alla våra 800 fritidshusägare en målgrupp i detta arbete.

Vi driver ett projekt kring gemensam marknadsföring och jag tycker personligen det är fantastiskt att en kommun och näringslivet engagerar sig i hur man tillsammans kan marknadsföra kommunen på olika sätt. Det här vill jag påstå är unikt i kommun-Sverige.

Ett tredje projekt handlar om attraktiva centrummiljöer. Vi har i budget för innevarande och nästkommande år satt av ekonomiska resurser för att utveckla attraktiviteten i våra tätorter. Här kan det handla om allt från snygga infarter och torg till aktiviteter.

Det här handlar inte bara om kommunala insatser, utan i stor utsträckning om vårt eget personliga ansvar. Vi slipper lägga kommunala resurser på att plocka skräp om människor tar sitt ansvar och lägger skräpet i en papperskorg. Vi slipper lägga skattepengar på att reparera förstörda planteringar eller skyltar om folk låter bli att förstöra.

Under året kommer arbetet med stationsområdet verkligen att komma i fokus. Redan under nästa vecka börjar vi på allvar konkretisera planerna tillsammans med Regionförbundet och Trafikverket. Det är bara 1½ år kvar till utlovad trafikstart!

Ytterligare ett antal projekt som pågår sker i samverkan med den ideella sektorn och här handlar det och att ytterligare utveckla kultur- och fritidssektorn.

***
Vilket resultat vi kommer att få, beror i stor utsträckning på hur vi kan kraftsamla och samverka för kommunens och våra kommuninvånares bästa. Min erfarenhet är att det finns ett otroligt stort intresse och engagemang från många som vill ge sitt bidrag till det arbetet. Det är den viljan som inspirerar mig och som gör att jag fullt och fast tror på en positiv utveckling för Markaryds kommun.

(Anförande vid den kommunpolitiska debatten 2012-03-29. Det talade ordet gäller.)

tisdag 27 mars 2012

Stoppa fyllerabatten!

I en artikel i tidningen Världen Idag från den 23 januari 2012 uppmärksammas läsarna på en dom i Högsta Domstolen från september 2011. En berusad och drogpåverkad man, som med kökskniv skadat två personer livshotande, hade i lägre instans dömts till nio års fängelse för mordförsök. Högsta Domstolen ändrade brottsrubriceringen till grov misshandel och kunde därmed sänka straffet till 2½ års fängelse! Det märkliga och skrämmande är inte straffsänkningen, utan motiveringen att förövaren saknat uppsåt och varit berusad.

Häromdagen hände det igen. Fem justitieråd i Högsta Domstolen sänkte straffet från åtta till fem års fängelse för en man som i fjol nästan dödade sin flickvän med tio hugg med ett samurajsvärd. Hovrätten hade dömt mannen till åtta års fängelse för mordförsök. Mannen begärde prövning hos HD eftersom han inte ansåg sig vara ansvarig för sina handlingar.

Han var nämligen kraftigt berusad när han helt oprovocerad attackerade sin fästmö.
Justitieråden i HD lyssnade på mannen, som påstod att han inte alls haft något uppsåt att döda flickvännen. Och saknas uppsåt ska handlingen straffrättsligt inte bedömas lika hårt. Justitieråden hävdade att mannens berusade tillstånd gjorde att han inte fullt ut förstod vidden av sina handlingar. Han var helt enkelt otillräknelig. Därför kunde han inte dömas till åtta års fängelse för mordförsök utan bara till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel.

Eftersom HD:s domar är prejudicerande blir följden att lägre instanser i fortsättningen ska anse berusning av alkohol och narkotika vara en förmildrande omständighet och därmed döma till ett lägre straff. Det är en skrämmande utveckling att våra skickligaste jurister kan anse sitt agerande vara förenligt med svenska folkets rättsuppfattning, för det är väl ändå det som både lagen och dess tillämpning skall spegla?

När dessutom en undersökning visar att flertalet jurister helt vill avskaffa vårt system med nämndemän och därmed begränsa allmänhetens insyn i rättstillämpningen, ställer man sig onekligen frågan; ”Vart är vi på väg?”

Kommer HD:s dom att också bli tillämplig vid trafikbrott? Skall en berusad bilförare i fortsättningen dömas mildare än en nykter? Uppsåt att döda har väl ingen haft vid en trafikolycka? Ska fylleri och drogmissbruk i fortsättningen kunna användas som förmildrande omständigheter för att slippa straff? I själva verket borde väl vara tvärtom. Den som i fyllan och villan har det dåliga omdömet att begå brott borde få ta ett ännu större ansvar för sina handlingar. Ingen kan väl sväva i okunnighet om att de själva är medvetna om att fyllan trubbar av deras omdöme.

Men det är inte bara i straffskedet som berusning är ett problem. Enligt tv-programmet Uppdrag granskning har 3000 uppenbara fall av rattfylleri i Sverige inte blivit lagförda, trots att polisen har all nödvändig bevisning. Den som begår fler och allvarliga brott slipper tydligen straff för rattfylla, som i sig är ett mycket allvarligt brott. Det är förstås provocerande och sänder helt fel signaler till svenska folket

Kristdemokraterna bör omgående ta ett initiativ i frågan och kräva att regeringen gör något åt konsekvenserna av HD:s domar för att få till stånd en lagändring som kan mildra effekterna av HD:s ansvarslösa domslut. Det måste bli ett slut på denna alltmer utbredda drogliberalisering!


Styrelsen för Kristdemokraterna i Markaryd
Lars Henningsson, Yvonne Takvam, Bitte Stridh, Samuel Wombell, Kurt Persson, Elijah Hamilton, Bengt Germundsson, Ingegerd Lenander

onsdag 21 mars 2012

Veckans citat

Ibland blir man lite extra varm om hjärtat. Igår kväll fick jag ett mail från en av våra enhetschefer med följande citat från en boende på Ekliden, ett av kommunens särskilda boenden:

"Tänk, vilken tur vi har som inte behöver komma till ett ålderdomshem. Vi har ju det så bra här!"

tisdag 6 mars 2012

Mediamakt?

Jag är inte särskilt förvånad över att oppositionsrådet i Markaryd går i taket efter mitt beslut i fredags morse att förmedla en annan bild av verkligheten än den allmänheten fick via lokaltidningen. Det ligger i sakens natur att oppositionen inte är särskilt intresserad av att det ges en balanserad bild av en politisk fråga som man själv vill vinna lättköpta, politiska poäng på.

Jag är inte heller särskilt förvånad över reaktionerna från lokala media när man får vittring på möjligheten att dänga till en politiker som har den, i deras tycke, dåliga smaken att kritisera media. Så länge man spelar på medias villkor är allt frid och fröjd. Man sätter de pressetiska reglerna högt och talar om rätten till genmäle eller debattinlägg, väl medveten om att man själv alltid har sista ordet. Rättelser hamnar på väl undanskymd plats och med minsta möjliga teckenstorlek.

På senare tid har dock möjligheterna ökat väsentligt för den som vill ge en motbild till mediernas val av att vinkla nyheter. Sociala medier, bloggar, Twitter mm har fått en allt större genomslagskraft.

Det jag tydligen gjort mig skyldig till i medias och oppositionens ögon är att förmedla mitt anförande i kommunfullmäktige i torsdags kväll genom att hänvisa till min blogg. Dessutom har jag hänvisat till den webb-sändning från sammanträdet som länkas från kommunens hemsida. Allt i akt och mening att var och en själv ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka besked som gavs och vilket beslut som fattades för att själv kunna jämföra det med den bild som förmedlades genom lokaltidningens referat. Källkritik och möjlighet att själv göra en värdering är tydligen inget att sträva efter.

Lite smått road kan jag konstatera att detta kallas för ”politisk propaganda”, ”otillbörlig påverkan” och att jag ägnat mig åt ”oegentligheter” och ”hamnat i blåsväder”. Själva sakfrågan, dvs fullmäktiges beslut och hur det vinklades av närvarande lokaltidning, är uppenbarligen inte alls lika intressant att diskutera.

Mitt politiska engagemang bygger på viljan att göra skillnad. Genom det engagemanget har jag i ganska många fall lyckats driva ett antal frågor med hygglig framgång, trots att det funnits röster som uppmanat mig att lägga ner projekten. Men den som ingenting gör, behöver som bekant bara riskera kritik för att aldrig ha åstadkommit något. Hur kul är det?

För egen del kommer jag att fortsätta reagera på osakliga referat, osanna påståenden och medvetna vinklingar. Även om jag ska tvingas göra mig hörd genom röksignaler eller djungeltrumma.

torsdag 1 mars 2012

Fortsatt satsning på skolan i Markaryd!

Nedan följer mitt anförande vid kommunfullmäktige ikväll om hur Alliansen vill fortsätta arbetet med "Framtidens skola" i Markaryds kommun. Det talade ordet gäller, vilket man också kan lyssna till inom kort via länk på kommunens hemsida. 
Med tanke på Joakim Pohlmans (S) helt ogrundade slutsatser och försök att skapa oenighet i en fråga som vi faktisk är ganska överens om, vill jag vara mycket tydlig med vad Alliansen ger för besked i frågan om utbyggnad av skolorna i Markaryds kommun.

Vi har inte svängt i frågan! Vi vill inte frångå kommunfullmäktiges beslut! Vi vill inte skjuta beslutet på framtiden! Vi fortsätter projekteringen!

Nu har kommunstyrelsen fått ärendet på sitt bord och min ambition är att vi, med kommunfullmäktiges uppdrag i ryggen, ska fortsätta beredningen och projekteringen för ett genomförande så snabbt och så bra som möjligt.

Tack, Berne Eliasson (S), för din sakliga beskrivning av hur vi projekterat och byggt om våra skolor så här långt. Förutom en helt ny skola på Höjden har vi påbörjat vissa åtgärder på Strömsnässkolan. Tyvärr glömde du alla om- och nybyggnationer vi gjort på gymnasieskolan, KCM, där vi etappvis byggt om lokalerna för SP-programmet, NV-programmet och Energiprogrammet. Du glömde också någon förskola.

Joakim Pohlmans (S) påståenden att han ”inte litar på Alliansen” blir pinsam och faller ju fullständigt platt när Berne, med min komplettering, faktiskt visar vad vi gjort och genomfört så här långt.

Det är beklagligt att beredningen av ett så här viktigt och angeläget ärende, som vi alla  egentligen är överens om, ska behöva orsaka en formell oenighet vad gäller hanteringen. Ett ansvarslöst agerande helt i onödan av socialdemokraterna, enbart för att försöka vinna politiska poäng. Deras yrkande förändrar nämligen inget i sak.

Kommunstyrelsen påstår inte med en bokstav, inte med en rad och inte med en stavelse att projektet skulle skjutas på en obestämd framtid. Tvärtom! I stället för vi fram ärendet med öppenhet och tydlighet med en förhoppning att få kommunfullmäktiges uppdrag att bereda ärendet vidare.

Låt mig vara tydlig. Projekteringen är påbörjad och pågår för fullt! Men det finns några ytterligare frågor som behöver få sitt svar innan vi kan begära ett anslag för byggnation.

Kan du, Joakim Pohlman, tala om för mig och alla andra var i handlingarna du kan läsa ut att kommunstyrelsen inte skulle vilja driva ärendet med Framtidens skola vidare?

Kan Smålänningen, som än en gång vinklat och vridit ärendet till osaklighet, tala om var i handlingarna man kan läsa ut att kommunstyrelsen inte skulle vilja driva ärendet med Framtidens skola vidare?

Vad kommunstyrelsen begär är tre månaders beredningstid för att vi ska kunna bereda ärendet vidare för att senast i maj månad förelägga kommunfullmäktige ett komplett beslutsunderlag för nästa etapp i Framtidens skola. Jag hoppas verkligen att vi får denna tidsfrist för kommunstyrelsens egen beredning.

Varför begär vi då detta? Jo, helt enkelt för att frågeställningarna kring nästa etapp inte är klarlagda. Låt mig ge några exempel:

  • I kommunfullmäktiges beslut från november beslöts ”att vid projekteringen av Höjdenskolan etapp 2 ska en ombyggnad av Hunehallen tas med i beräkningen”. Som alla kan se finns det inget underlag i handlingarna för vad en ombyggnad av Hunehallen kommer att innebära.

  • Vi vet ganska väl vad två nya huskropper på Höjden kommer att kosta, även om kostnaderna och erfarenheterna från uppförandet av den byggnad som togs i drift höstterminen 2011 fortfarande inte är slutredovisad till kommunfullmäktige. Däremot är alla övriga delar som ombyggnad av matsal, lokaler för hemkunskap, slöjdsalar, utemiljö och förrådsbyggnader inte fullt utredda, utan utgör ”bedömningar”, dvs en grov uppskattning.

  • Man har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till de krav som finns på en renovering och uppgradering av köket på Huneskolan. I oktober i fjol genomförde Miljö- och byggnadsnämnden en tillsyn, vilken uppvisar en rad brister som måste åtgärdas. Omfattningen och kostnaderna för detta är inte klarlagda. Detta fick kommunstyrelsen veta först i måndags.

  • Det finns ingen konsekvensbeskrivning av vad en så här omfattande ombyggnation kommer att innebära för skolans primära uppgift, nämligen att ge eleverna en så bra undervisning som möjligt. Även om skolan är bra, är det inte ansvarsfullt mot elever, föräldrar och personal att inte beskriva hur undervisningen ska organiseras under byggtiden. Hur ska man genomföra ett så här omfattande byggprojekt som omfattar två helt nya skolbyggnader, matsal, kök, slöjdsalar, hemkunskapssalar, Hunehallen, utemiljön osv utan att det påverkar arbetssituationen på Hune- och Höjdenskolan?

  • Ansvariga tjänstemän på fastighetsenheten, som ska ansvara för projektet, är tydliga med att en så här omfattande ombyggnation kommer att ta mer tid och kräva större arbetsinsatser än vanligt. En projektledning måste först handlas upp och i dagsläget är det oklart vilka uppdrag denna projektledning ska ha. Det tar sin tid.

  • När projektledningen är på plats ska om- och nybyggnationerna projekteras, ritningsunderlag tas fram och förfrågningshandlingar upprättas. Det tar sin tid.

  • Man varnar för att forcera detta viktiga, grundläggande arbete genom att ta till en alltför snäv tidsram. Visst går det att forcera grundarbetet, men risken är stor att det kommer att bli kostnadsökningar till följd av ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) och saker som man inte kunnat förutse.

  • Vid en alltför snäv tidsmarginal kommer en entreprenör att behöva lägga ett dyrare anbud för att försäkra sig om att denne klarar förseningar som är svåra att förutse, en kall vinter, kostnader för att behöva bygga utanför normal arbetstid mm.

Låt mig då påminna om att det kommunstyrelsen begär, är inte långa tidsfrister, utan tre månaders tid för att klargöra de stora osäkerhetsfaktorer som finns med byggnationen.

Detta är nog den enskilt största investeringen kommunen någonsin har gjort. Kommunfullmäktige har gett ett tydligt ansvar till kommunstyrelsen att ha ett övergripande ansvar, något som också finns reglerat i Kommunallagen. Detta gäller inte minst ekonomiskt. Ingen är omedveten om att detta kommer att kosta pengar, ingen är heller omedveten om att denna investering måste lösas genom ett ökat skatteuttag.Vi är beredda att föreslå det!

Inom Alliansen är vi helt överens om att satsa på skolan och vi är medvetna om att det kommer att krävas en högre uttaxering. Jag vill vara ansvarsfull och ge skattebetalarna och kommuninvånarna också den hela ekonomiska bilden. Detsamma gäller naturligtvis kommunfullmäktige, som ytterst har att fatta beslut om finansieringen. Den bilden kan inte någon ge med säkerhet idag, eftersom underlaget som tagits fram inte är komplett.

Joakim Pohlman vill ikväll ge 45 miljoner kronor för ombyggnationen, väl medveten om att detta inte kommer att räcka. Därför vill han komplettera beslutet och begära ännu mer pengar i maj och kanske ytterligare pengar efter sommaren. Jag tycker inte detta är ärligt mot alla dem som ska finansiera ombyggnationen – det är till och med oärligt! Därför vill Alliansen fortsätta arbetet som planerat, projektera vidare och senast i maj återkomma med en redovisning och konsekvensanalys av vad hela denna stora satsning kommer att innebära.

Jag förstår om oppositionen inte bryr sig om detta. I opposition är det lätt att ställa ut löften som man inte själv behöver infria eller ta ansvar för.

Jag förstår om utbildnings- och kulturnämndens politiker är angelägna att komma igång så snart som möjligt. Låt mig då än en gång påminna om att vad kommunstyrelsen vädjar om är tre månaders tid för att vi ska få en ärlig chans att också bereda de delar av det här ärendet som vi har ansvar för. Samtidigt fortsätter arbetet som planerat och projekteringen går vidare.

För att verkligen understryka och tydliggöra att det inte handlar om att skjuta upp eller försena projektet, föreslår jag ett förtydligande av kommunstyrelsens förslag till beslut. Med det vill jag förtydliga att projekteringen, som redan pågår, ska fortsätta och fullföljas under de närmast följande tre månaderna i syfte att så snabbt och så klokt som möjligt genomföra den stora satsning på skolan som vi alla är överens om.

"Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet vidare och fortsätta projekteringen, innan det föreläggs kommunfullmäktige för beslut och att en redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i maj 2012."

Detta blev också kommunfullmäktiges beslut efter votering meds 21 röster för Alliansens förslag och 12 röster för oppositionens.