onsdag 24 september 2014

Markaryds skola invigd!
Idag var det så dags för den högtidliga invigningen av Markaryd skola! Den ägde rum i ett strålande höstväder och med alla elever och personal närvarande. Inramningen kunde inte blivit bättre.

För drygt tio år sedan tillsattes en arbetsgrupp för att se över den framtida lokalförsörjningen i Markaryds kommun. En slutsats som man kom fram till i detta arbete var att våra skollokaler måste anpassas till verksamheten i skolan. Ett av de viktigaste målen som lyftes fram var elevernas utbildningsresultat och för att tillgodose det har man arbetat med den pedagogiska formen, organisationen och skollokalernas utformning.

Den dåvarande förvaltningschefen Eva Albihn uttryckte visionen för Framtiden skola, dvs det som idag kommer att bli Markaryds skola, på följande sätt:

”Den utformning skolans lokaler har ska ge förutsättningar för ett arbetssätt där vi har elevens optimala lust till lärande, trivsel och trygghet för ögonen och där varje individ bemöts med respekt. Lokalerna ska utformas så, att skolan ges möjlighet att vara den goda arbetsplats där både vuxna och unga trivs och lockas av nya utmaningar i lärandet. Det ska vara roligt att gå i skolan.”

Den 10 december 2003 beslutade UKN att påbörja en utredning av hur skolornas lokaler skulle kunna anpassas till lärandet på 2000-talet och med det var det första steget taget. Utredningen gjordes av en arkitektfirma och uppdraget var bl a att presentera fyra handlingsalternativ och ge svar på frågan ”hur bör skolans lokalanvändning se ut år 2015?”  

Idag, den 23 september 2014, nästan 11 år senare, fullbordar vi färden mot Framtidens skola genom att inviga Markaryds skola.

En hel del av er har varit med på hela resan, en del har anslutit efter hand och många av er elever var inte ens födda då vi tog de första besluten om att bygga den skola som ni nu ska gå i. På den här resan har vi naturligtvis mött vissa hinder och svårigheter på vägen, men det har varit problem som gått att lösa och vi har haft ett gemensamt mål för ögonen.

Det har lagts ner ett oändligt antal timmar från många av er för att planera, förankra, fundera, projektera och bygga de här skolenheterna. Personal, lärare och skolledare, föräldrar, elever, politiker, arkitekter, byggare; det är väldigt många som har del i det här arbetet och därmed är det också väldigt många som har del i slutresultatet. Till alla er, ingen nämnd och ingen glömd, vill jag rikta ett stort och varmt tack! Det är genom era insatser och ert engagemang som vi idag kan inviga Markaryds skola, tack för ett strålande arbete!

Det är många kommuner som till följd av vikande elevunderlag tvingas avveckla skolor. I Markaryds kommun har vi klarat oss ganska bra och vi har haft möjlighet att bygga nya skolor. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden! 

För 90 år sedan invigdes Hagaskolan, den skolbyggnad som nu ersätts med de här tre byggnaderna. Om den nya skolan kommer att kunna användas lika länge återstår att se. Men om det blir verklighet skulle det innebära att ni kan berätta för era barnbarn att ni var med och invigde den skola som de kommer att gå i. Vilket perspektiv!

Till slut vill jag än en gång tacka alla som bidragit till förverkligandet av visionen om en modern, ändamålsenlig skola och gratulera elever, föräldrar, lärare, skolledare och all personal till en fantastisk fin skola.
Med de orden överlämnade jag Markaryds skola till utbildnings- och kulturnämnden och dess ordförande Maria Svensson-Lundin (KD).

Och efter det invigdes skola av eleverna genom det traditionsenliga ballongsläppet!

måndag 15 september 2014

Tack för förtroendet!


Tack, alla väljare i Markaryds kommun som än en gång visar förtroende för Kristdemokraterna i Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev än en gång överväldigande. För femte valet i rad ökade Kristdemokraterna sitt valresultat och landade under valnatten på hela 45,1%. Det innebär att ytterligare 164 väljare valde en kristdemokratisk kommunvalsedel. Sedan valet 1994 har vi ökat från 4,5% till 45,1%, eller från 389 röster till 2622 röster. Ett helt makalöst resultat!

Även om det känts väldigt bra under slutfasen av valrörelsen, hade jag inte förväntat mig att vi skulle kunna nå upp till de senaste två valresultatet och t o m öka ytterligare.

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Därför är det med mycket stor ödmjukhet jag försöker ta in det här resultatet. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen för att ni har gett oss ert stöd. 

Samtidigt är det med blandade känslor som jag tar del av valresultatet på nationell nivå. Alliansregeringen, som lyckats bäst av alla regeringar i hela EU-området att klara av vår tids största finanskris och lågkonjunktur, belönas med silkessnöret. En regering som utklassat övriga Europa under denna svåra tid, får sparken av väljarna. I stället för stabilitet väljer man en politik som man inte har en aning om, ett alternativ som innebär att tre partier ska försöka enas genom att börja med att förhandla bort en stor del av sina vallöften för att kunna försöka komma överens. Jag ser med oro på hur detta kommer att påverka Sveriges konkurrensförmåga framöver. 

Helt klart är att vi går en orolig tid till mötes, inte bara i riksdagen utan även i många landsting och kommuner. Därför är det med mycket blandade känslor jag gör den här personliga och kortfattade valanalys sent på valnatten. För min egen del och för Kristdemokraterna i Markaryd gläds jag, men valresultatet på nationell nivå - liksom i många kommuner, landsting och regioner - lämnar mycket i övrigt att önska och gör mig mycket orolig inför framtiden. 

Mitt i allt detta lovar i alla fall jag och mina vänner i Kristdemokraterna och Alliansen att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet så klokt och förnuftigt som vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!


fredag 12 september 2014

"Börja köra persontåg österut!"
I Hallandsposten idag vädjar ett antal halländska företagare samt representanter för Halmstads Högskola och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren till Region Halland att ställa sig bakom förslaget att återuppta tågtrafiken mellan Halmstad och Hässleholm. Därmed ställer man sig bakom det näringslivet i Kronoberg och Skåne samt Region södra Småland, Region Skåne och Region Blekinge efterfrågar. Nu är det enbart politikerna i Region Halland som inte tagit ställning för denna möjlighet till regiontillväxt som öppnar sig fr o m den 15 december 2015. Hur svårt kan det vara?

onsdag 10 september 2014

Program för fler trygghetsbostäder i Markaryds kommun


Frågan om fler trygghetsboenden i Markaryds kommun har under de senaste åren aktualiserats av och till. I samband med SPF:s och PRO:s projekt ”Äldres mat och hälsa” har det framkommit att alltfler äldre önskar att det tas fram fler trygghetsboenden i kommunen. Inför den kommande mandatperioden lägger Kristdemokraterna i Markaryd fram följande program för fler trygghetsboenden för äldre, ett program som jag presenterade vid SPF:s äldredebatt för några dagar sedan.

Strömsnäsbruk
Vi kan ganska omgående erbjuda trygghetsboende i direkt anslutning till servicecentralen Stig In. Victoria Park har idag lägenheter intill Stig In, vilka standardmässigt motsvarar trygghetsboende. I fastigheten finns idag 10 lägenheter som skulle fungera som trygghetsboende. För kommunens del innebär detta att vi kommer att se över hur vi organiserar vår verksamhet i Stig In för att uppfylla kraven på ett trygghetsboende. Omgivningarna är vackra med utsikt över Lagan och den fina Strömsnäsparken och inom kort kommer också utemiljön att ytterligare förbättras genom den parkering/grönområde som kommer att uppföras utmed Lagastigsgatan intill Solhäll.

Mellangård
Vi vill se över kriterierna för anvisningen till lägenheterna på Mellangård så att en bedömningsgrund för anvisning kommer att vara trygghetsaspekten. Därmed skulle även Mellangård framöver kunna utgöra ett trygghetsboende. På samma sätt bör kommunen även här se över organisationen för att uppfylla kraven.

Kvarteret Folkskolan (Hagaskolans område)
Vi vill inbjuda representanter för pensionärsorganisationerna att delta aktivt i den utredning kring ytterligare trygghetsboenden i kommunen som socialnämnden påbörjat. I detta sammanhang vill vi även se över de möjligheter till nya bostäder som kan bli aktuella i kv Folkskolan (gamla Hagaskolan) för att se om området kan användas för byggnation av trygghets- eller äldreboende.

Solhäll
Om det finns intresse, är vi omgående beredda att hyra ut lägenheterna i befintligt skick, utan kostsamma ombyggnationer och anpassningar, till äldre personer alternativt till en verksamhet som är lämplig att bedriva i fastigheten. Solhäll uppfyller inte idag de krav som Boverket och Plan- och Bygglagen anger för ett trygghetsboende, bl a då det saknas kök och avgränsad matplats i varje lägenhet. Fastigheten måste därför byggas om i det fall man vill använda den som trygghetsbostäder. Att bygga om fastigheten för 4-6 miljoner kronor för att få fullvärdiga lägenheter anser vi inte vara ekonomiskt försvarbart.

Kristdemokraterna kan också tänka sig att använda lokalerna, t ex som ”kommundelskontor” för att utöka den kommunala servicen i den norra kommundelen.

I ett längre perspektiv, när antalet äldre återigen ökar, kommer det sannolikt att bli aktuellt att återigen använda Solhäll som särskilt boende.

Rätt till plats i trygghetsboende
Vi vill att våra äldre ska känna sig trygga och vi kommer att verka för att personer över 85 år ska ha rätt till en plats i ett äldreboende utan biståndsbedömning.