torsdag 31 december 2009

Gott Nytt År 2010!

Ett intensivt år fullt av utmaningar, präglat av såväl medgångar som motgångar, går mot sitt slut.
.
För egen del känner jag att det ska bli väldigt skönt att få lämna 2009 bakom sig och ta sig an kommande utmaningar under det nya året, ett år som jag hoppas ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!
.
Så här i årets sista skälvande timmar vill jag önska Er alla ett riktigt Gott Nytt År 2010!


onsdag 30 december 2009

Magister Knutson sätter betyg

När SVT:s Mats Knutson antar rollen som skolmagister och betygsätter regeringen, får ingen av de kristdemokratiska ministrarna godkänt. Självklart ska man ta alla sådana här bedömningar med en stor nypa salt, men nog är det märkligt att en inrikespolitisk expert endast ger Maria Larsson betyget 1. Maria, som arbetat fram reform efter reform inom äldrepolitiken och som varit frontfigur i samband med regeringens hantering av svininfluensan anser Knutson ha varit "frånvarande i den offentliga debatten". Man undrar var Mats Knutson har varit?

Mats Odell och Göran Hägglund får betyget 2. Knutson bortser helt från Odells insatser under finanskrisen, som han helt ger Anders Borg belöningen för, liksom för Hägglunds tandvårdsreform och insatser för psykiatrin.

Om man nu ska ge sig på en bedömning av SVT:s experter anser i alla fall jag att Mats Knutson, med sitt KG Bergström-komplex, börjar hamna helt i skuggan av Margit Silberstein. Margits analyser och intervjuer är, i mitt tycke, betydligt skarpare och mer analytiska än Knutsons ganska personliga tyckande. Jag ger magister Knutson underkänt!

Läs mer på SVT.

torsdag 24 december 2009

Ord och handling inte samma sak för Sydvatten

Replik på inlägg i Smålänningen den 21 december från Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB

Man kan, efter att ha läst Jörgen Johanssons debattartikel, förledas att tro att Sydvatten AB vill säkra råvattentransporten genom Bolmentunneln genom ett skydd som inte kommer att få några negativa konsekvenser för någon. Dessvärre agerar Sydvatten helt annorlunda när vackra ord byts i handling.

I den samhällsekonomiska konsekvensanalys som Sydvattens egen konsult tagit fram på begäran av Naturvårdsverket konstateras bl.a. följande:
”Sydvatten, har i princip allt att vinna på utredningsalternativet i och med att det gör deras verksamhet enklare att utföra när de yttre hoten mot vattenkvaliteten minimeras.” Vidare konstateras att ”Berörda markägare riskerar också att drabbas av ökade kostnader i de fall de inte kan använda sin mark fritt”. Sydvattens konsult och bolagets VD har tydligen inte samma verklighetsuppfattning.

Frågan om Sydvatten har rätt att leda bort grundvatten utmed tunnelsträckningen prövas nu av Miljödomstolen. Om Sydvatten anses ha rätt att på årsbasis leda bort över 6,3 miljoner kubikmeter grundvatten, är man verksamhetsutövare för en av de största grundvattentäkterna för vattenförsörjning i Sydsverige. Vattentäkter skyddas normalt inte genom ett riksintresse.

Markaryds kommun har därför fastställt ett vattenskyddsområde om 300 meter på ömse sidor om tunneln, vilket också tillstyrkts av SGU (Sveriges geologiska undersökning). I en rapport (2008:8) granskade Riksrevisionen dricksvattenförsörjningen och konstaterade bl.a att skyddet av råvatten ”vanligen innebär att vattenskyddsområden inrättas”. Sydvatten, som säger sig vilja skydda råvattnet i Bolmentunneln, har konsekvent motsatt sig detta. Skälet är enkelt; man vill i princip införa samma restriktioner, som dock blir helt gratis för Sydvatten, genom riksintresset. Ett vattenskyddsområde skulle däremot innebära en ekonomisk ersättning till markägarna och orsaka kostnader för Sydvatten, vilket man inte har något intresse av.

Jörgen Johansson bemöter Markaryds kommuns åtgärd i form av vattenskydd på följande sätt i Sydvattens årsredovisning för 2008: ”I denna strävan (att ge tunneln ett adekvat skydd) har vi från flera håll stött på uppseendeväckande motstånd. Det handlar om kommuners och företags ogenerade ambitioner att etablera miljöfarlig verksamhet i direkt anslutning till Bolmentunneln. Detta kan enbart betecknas som en i samman-hanget hänsynslös inställning.”

Så vårdslös med sanningen är alltså Sydvattens VD, som vid ett möte med Markaryds kommun i Malmö den 29 november 2007 konstaterade att han aldrig skulle medverka till att försöka lösa den intressekonflikt som finns i närheten av Markaryds tätort. När man i handling visar något helt annat, saknar de fagra orden och utfästelserna i Jörgen Johanssons debattartikel, åtminstone för mig, både trovärdighet och substans.

onsdag 23 december 2009

Tråkig julklapp

Det är med stor besvikelse vi idag via media får ta del av beskedet att Bactiguard inte vill etablera sig i Markaryd. Så sent som för en vecka satt vi i diskussioner med företagsledningen och fick då helt andra signaler. Beskedet att Bactiguard väljer Eslöv som plats för sin framtida produktion fick vi genom ett TT-meddelande.
.
Även om besvikelsen är stor kan vi konstatera att vi från Markaryds kommun har gjort mer än vad som kan förväntas från en kommun för att få den här etableringen till Markaryd. Vi har bland annat erbjudit hyra eller köp av anpassade lokaler i ett synnerligen attraktivt läge, utbildningspaket och lokal samverkan med Arbetsförmedlingen. Däremot har vi avvisat förväntningarna på direkta subventioner. För oss är det viktigt att behandla alla företag i kommunen på ett likvärdigt sätt.
.
Det känns bittert att få det här beskedet via media. Inte minst mot bakgrund av att vi så sent som förra måndagen träffade företagsledningen på plats i Markaryd för att diskutera nya och framkomliga lösningar.
.
Markaryds kommun har under drygt ett halvår fört nära diskussioner med Bactiguard om en etablering i Markaryd. Förutom att ha erbjudit lämpliga lokaler har kommunen lagt ner ett omfattande arbete med att förmedla kontakter med Länsstyrelsen, Regionförbundet och regeringen samt visat på möjligheter till extern privat medfinansiering. Tyvärr har Bactiguard inte ansett detta vara tillräckligt, varför vi bara kan gratulera Eslöv till etableringen.

tisdag 22 december 2009

Nu kan Pågatågen till Markaryd bli verklighet

Elva kommuner i nordöstra Skåne och Småland skickar idag en gemensam avsiktsförklaring till Näringsdepartementet på ett framtida samarbete som bekostas med 50,3 %. Kommunerna i nordöstra Skåne och södra Småland vill tillsammans med Region Skåne och Skånetrafiken samt Regionförbundet södra Småland verkar för en stark och balanserad utveckling i området. Förslaget förbättrar kommunikationerna avsevärt genom bättre eller helt nya tågförbindelser. För att projektet ska bli verklighet måste även regeringen skjuta till pengar för spårinvesteringar.
.
– Det är mycket glädjande att elva kommuner, två regioner och Banverket idag ställer sig bakom en helhetslösning för att få regionaltågen att rulla, säger Bengt Germundsson. Den avsiktsförklaring som idag lämnas in till regeringen är resultatet av ett intensivt och mångårigt arbete och jag är mycket glad att vi nu ser att dagen för tågstopp i Markaryd kommer allt närmare. Många goda krafter har medverkat till det förslag vi idag lämnar in och jag vill särskilt rikta ett tack till den näringslivsgrupp som så engagerat har medverkat i arbetet att förverkliga Pågatåg NO.
.
Pågatåg Nordost är en strategiskt viktig tågsatsning för tillväxten i nordöstra Skåne och södra Småland. Att bygga ut tågtrafiken är därför högt prioriterat av Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, kommunerna och näringslivet i området. Även Banverket ser positivt på projektet. Som en del i det framtida infrastrukturarbetet har parterna kommit överens om hur trafiken kan utvecklas. Pågatågsdelegationens förslag är att regionerna och kommunerna står för 50,3 procent av de investeringar som behövs i stationer och spår.
.
– Pågatåg Nordost kommer att få stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i södra Småland och Skånes nordöstra del, som nu knyts ännu närmare tillväxtområdet i Öresundsregionen, säger Bengt Germundsson. Det är därför mycket glädjande och av stor betydelse att Regionförbundet södra Småland och Region Skåne samarbetar i denna angelägenhet.
.

fredag 18 december 2009

Vem sitter på "guldägget" om inte Sydvatten?

Replik på inlägg i Smålänningen den 15 december från Yngve Malmquist.

Om uppgiften att Bolmentunneln skulle vara ett ”guldägg som kan generera inkomster åt Markaryds kommun och dess invånare” hade varit korrekt, kanske det funnits mindre anledning att klaga. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut.

Enligt uppgifter från Sydvatten och Länsstyrelsen leds cirka 6 miljoner kubikmeter grundvatten årligen bort från området utmed Bolmentunneln utan att markägarna får en krona i ersättning. Denna rätt vill Markaryds kommun få prövad i Miljödomstolen.

Sydvatten har rätt att årligen leda bort maximalt 200 miljoner kubikmeter råvatten från sjön Bolmen. De enda som erhåller ersättning för detta är kraftbolagen, som får pengar för den fallförlust bortledandet medför. Markägare får ingenting.

Införandet av ett riksintresse skulle, enligt Naturvårdsverkets förslag, ge Sydvatten ett gratis skydd för sin verksamhet inom ett cirka 120 kvadratkilometer stort område utmed tunneln utan att man behöver ersätta markägarna med en enda krona.

Detta borde Yngve Malmquist, tidigare vattenexpert vid Boverket, känna till.

Rimligtvis borde väl den som har nytta av tunneln och vattenbortledningen och som har det största egenintresset för att denna verksamhet skyddas också få bära kostnaderna? Inte ska väl markägarna behöva förlora dubbelt upp?

Så vem sitter på ”guldägget” om inte Sydvatten?

torsdag 17 december 2009

Länsstyrelsens agerande bör granskas öppet!

Svar på debattartikel i Smålänningen den 14 december från P-O Törnqvist, kommunikatör på Länsstyrelsen.

Det är beklagligt att Länsstyrelsen inte var lika angelägen att föra en dialog under hösten 2008 då ärendet med detaljplanerna behandlades. Nu är det så dags!

Törnqvist nämner inte ett ord om bakgrunden till varför det finns anledning att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet. Denna diskussion vill han inte föra i media, vilket kanske kan förklaras med några exempel:

- Den 7 juni 2005 genomfördes ett dokumenterat samråd inför kommunens förvärv av mark i det aktuella området. Länsstyrelsen meddelade då att man såg positivt på en exploatering i området.
- Vid ett möte på Länsstyrelsen den 9 januari 2008 förnekar man att detta samråd ägt rum.
- En chefstjänsteman uttrycker vid samma möte, och i landshövdingens närvaro, sin personliga uppfattning som grund för att inte tillåta någon verksamhet i området.
- För att skydda vattnet i Bolmentunneln har kommunen infört vattenskyddsområde med särskilda restriktioner upp till 300 meter från tunneln. Detta har Länsstyrelsen bestämt avstyrkt.
- Länsstyrelsen anlitade hösten 2008 statens expertmyndighet, SGI, eftersom man själv saknade kompetens. SGI konstaterade i två ytt-randen att kommunen infört ett tillräckligt skydd för tunneln.
- Den 2 januari 2009 vet Länsstyrelsen bättre, eftersom man helt enkelt struntar i SGI:s expertutlåtande. Man stöder sig i stället på Sydvattens egen utredning och upphäver detaljplanen.
- Länsstyrelsen har, trots kommunens begäran, inte gett något besked om hur mycket grundvatten man anser Sydvatten har rätt att leda bort och i vilken vattendom detta finns fastslaget.
- Länsstyrelsen har avslagit kommunens begäran att Sydvatten ska åläggas att förstärka tunneln så att den tätas och blir stabil mot ras.
- Riksintresset gäller ”i första hand tunneln” men ”om lagstiftningen framöver så medger, även råvattentäkten”, dvs sjön Bolmen. Detta vill man av någon anledning inte framhålla i dagsläget.

Jag skulle kunna ge fler exempel som styrker min grund för att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet och opartiskhet i ärendet. Den som vill bilda sig en egen uppfattning kan ta del av de ganska många handlingar som finns diarieförda. För mig står det fullständigt klart att en part, Sydvatten AB, får en positiv särbehandling som inte något annat företag i länet kommit i närheten av. Konsekvenserna av att Sydvatten har en bristfällig anläggning och verksamhet ska, enligt Länsstyrelsen, drabba markägare och andra intressenter. Man kan fråga sig varför?

fredag 11 december 2009

Länsstyrelsens handläggning är partisk!

Debattartikel i Smålänningen den 11 december
.
Uppgiften på Länsstyrelsens hemsida att ”syftet med ett beslut om riksintresse är att förhindra storskalig exploatering i tunnelns direkta närhet” visar att man tycks ha tappat greppet om all handläggning som rör Bolmentunneln. Det är inte första gången som Länsstyrelsen i ärenden där Sydvatten är inblandade, väljer att hantera tillsyns- och prövningsfrågor på ett märkligt sätt. Förutom riksintresset gäller detta i två detaljplaneärenden som är överklagade till regeringen samt tillåtligheten av ett omfattande grundvattenuttag, som prövas av Miljödomstolen.
.
För nästan ett år sedan upphävde Länsstyrelsen två detaljplaner i det område som nu är aktuellt som riksintresse. Detta trots att statens expertmyndighet, Sveriges Geologiska Institut (SGI), på en direkt fråga från Länsstyrelsen, konstaterade att ”om kommunens föreskrifter tillämpas, erhålls ett tillräckligt skydd för vattnet i Bolmentunneln". Dessa utredningar valde Länsstyrelsen att gömma undan. I stället förlitade man sig på konsultutredningar framtagna och betalda av Sydvatten.
.
Länsstyrelsen kunde inte ens ange hur långt från tunneln man ansåg att exploatering kunde få ske. Därför är beskedet på Länsstyrelsens hemsida klarläggande; man vill "förhindra storskalig exploatering", dvs två mindre detaljplaner. Detta synsätt strider mot Miljöbalkens bestämmelser att sträva efter en rimlig avvägning mellan motstående intressen. Markanvändningen i Markaryds kommun ska tydligen inte bedömas på samma sätt som man gör då det gäller andra aktörer eller på andra håll i landet.
.
SGI konstaterade att det fanns stora brister i Sydvattens utredning samt att man på flera håll i landet har kunnat genomföra exploateringar i betydligt känsligare områden. Göteborgs stad får t.ex. sitt dricksvatten via vattentäkten Göta älv, intill vilken många stora petrokemiska industrier är belägna och där tankbåtarna går direkt på ytvattentäkten.
.
Enligt Länsstyrelsens egna uppgifter läcker det varje år in cirka 6 miljoner kubikmeter vatten utmed tunnelns hela sträckning, vatten som sedan säljs av Sydvatten för 6-7 kr/kubikmetern. Det rimliga vore att Länsstyrelsen ställde samma krav på Sydvatten som på andra företag; att hålla sin anläggning säker. Man kan fråga sig varför Länsstyrelsen så uppenbart särbehandlar ett företag och tillåter Sydvatten att göra stora vinster på markägarnas bekostnad?
.
Man kan också fundera på varför Länsstyrelsen lägger så stor möda på att förklara Bolmentunneln som riksintresse samtidigt som hela råvattentäkten, sjön Bolmen, varifrån 99 procent av vattnet kommer, just nu lämnas helt utan åtgärd. Finns det möjligen en dold agenda som innebär att sjön Bolmen i nästa steg ska förklaras som riksintresse? Om området kring tunneln blir riksintresse torde det bli tämligen svårt att neka samma åtgärd för sjön Bolmen.
.
Det är minst sagt uppseendeväckande att en myndighet så öppet visar vilken part man gynnar i det här ärendet. Länsstyrelsens handläggare har på ett exempellöst sätt brustit i opartiskhet och trovärdigheten i deras handläggning av ärenden som rör Bolmentunneln är körd i botten. Därför borde man omgående överlåta all fortsatt handläggning av ärendet till oberoende instanser!