lördag 31 december 2011

Gott Nytt År 2012!

Ett säkert tecken på att året går mot sitt slut är alla årskrönikor som på olika sätt försöker sammanfatta det gångna året. För egen del har 2011 varit ett intensivt år då det hänt väldigt mycket. På det hela taget har det varit ett ganska bra år som jag med glädje och tacksamhet kan se tillbaka på.

Någon sammanfattning av året för egen del tänker jag inte göra. En del av det jag sysslat med och åstadkommit i min offentliga gärning som politiker och företrädare för Markaryds kommun finns att ta del av dels på den här bloggen och dels på min Facebook-sida.

För egen del ser jag fram emot att få ta mig an kommande utmaningar under det nya året, ett år som jag hoppas ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!

”Success is not final, failure is not fatal;
it is the courage to continue that counts.”
Sir Winston Churchill

Med de orden vill jag, så här i årets sista skälvande timmar, tillönska Er alla ett riktigt Gott Nytt År 2012!

torsdag 29 december 2011

Bra om företagarlinjen, Mats!

Mats Odell skriver insiktsfullt idag i Dagens Industri om behovet av en företagarlinje. Samtidigt pekar han ut riktningen för en näringslivspolitik som inte minst skulle förbättra situationen för våra många småföretag. Den hittillsvarande linjen från partiledningen har varit att överlåta näringslivspolitiken till näringsdepartementet och låta Centerpartiet få exklusiv rätt att ta hand om dessa frågor. Jag tycker det är ett alltför passivt agerande, något som jag gett uttryck för i olika sammanhang!  Visst borde Kristdemokraterna kunna bli också ett företagarparti, men då behövs ett tydligare fokus på näringslivsfrågorna. En politisk inriktning som jag länge hoppats Kristdemokraterna skulle stå upp för.

Betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv som grund för välfärden kan inte nog understrykas. Om vi inte vårdar näringslivsklimatet och ser till att det finns välmående, framgångsrika företag i det här landet, kan vi som politiker snart packa ihop ryggsäcken. Fler borde förstå var resurserna för vår välfärd skapas.

Kristdemokraternas partistyrelse tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att vidare­ut­veckla­ Kristdemokraternas politik inom det arbetsmarknads- och företagarpolitiska området. Jag fick förtroendet att vara ordförande för gruppen och i maj 2009 lade den fram sitt program för arbete och företagande. En del av programmet har utmynnat i enskilda motioner, men i stort sett har det inte hänt någonting inom det här området. Det här är definitivt inga frågor som Kristdemokraterna förknippas med idag. Kristdemokraternas företagarlinje på det nationella planet syns inte, utan överskuggas av de socialdepartementala frågorna.

Jag välkomnar att Mats Odell så tydligt lyfter de här frågorna. "Jag har tidigare talat om behovet av en företagarlinje vid sidan av arbetslinjen i svensk politik, ett behov som växt sig allt starkare i takt med den pågående krisen. Med mig som partiledare kommer Kristdemokraterna att arbeta för att det också ska bli verklighet", skriver Odell. Med dagens artikel visar han tydligt att det inte bara skiljer i ledarskap - det skiljer också i politisk inriktning.

torsdag 22 december 2011

Julstädat i Ulvaryd

Nästa tio fulla säckar samt en mängd annat skräp blev skörden vid gårdagens städinsats på infarten till Ulvarydsområdet. Igår var det näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind, Lars Henningsson (KD) och undertecknad som ägnade nästan två timmar var till att städa upp på nytt igen i området.

Förra städinsatsen gjordes för ett halvår sedan, men man kan konstatera att det "fyllt på" ganska snabbt. Detta trots att det finns två sopkärl i direkt anslutning till de uppställningsplatser där många långtradare parkerar.

Man undrar försynt hur det ser ut hemma hos de människor som bara slänger skiten där de för tillfället är. Ser det likadant ut som där vi städade igår kan man undra.

Nu jobbar vi ganska intensivt för att hitta en permanent lösning. Kommunen äger dock inte all mark i området, vilket innebär vissa begränsningar. Min förhoppning är i alla fall att vi ska hitta en ganska snabb lösning i närtid för att vända ett problerm till något positivt. I det korta perspektivet är det i alla fall städat till och över jul- och nyårshelgen.

onsdag 7 december 2011

Bakläxa för vindkraftsetablering i Markaryd!

Det har under de senaste åren nästan varit en Klondyke-stämning kring vindkraften i Markaryds kommun. Många markägare har berättat om de guldkantade kontrakt de med kort varsel pressats att skriva under för att inte gå miste om de årliga arrenden som utlovats mot att exploatörerna ska få ta deras mark i anspråk. Massor med nyttjanderättsavtal har slutits med åtföljande löften om runt 150 000 kr/år för varje vindkraftverk som byggs. Det var bl a detta agerande som innebar att Markaryds kommun arbetade fram en policy för vindkraftsetablering som kräver detaljplan och en demokratisk process.


Det finns, enligt uppgift, bara två kommuner i landet som beslutat att kräva detaljplan för etablering av storskalig vindkraft. Markaryd är en av dem! Den nu pågående samrådsprocessen kring etableringen av sju stycken 200 meter höga vindkraftverk i Alandsköp strax söder om Strömsnäsbruk visar att vårt beslut har varit rätt. Jag kan inte förstå varför etablering av industriell vindkraft ska ha en särställning i jämförelse med annan industrietablering. Genom detaljplanprocessen kan berörda sakägare och allmänhet bli delaktiga och påverka planeringen i ett tidigt stadium. Det är lokaldemokrati och om den värnar vi!

Under de senaste åren har Markaryds kommun fått erfara vilka enormt stora krav som ställs för att detaljplanelägga industrimark i och kring våra tätorter. Därför är det självklart för oss att ställa samma krav då andra exploatörer vill planlägga mark i kommunen. Detta är särskilt viktigt då kommunstyrelsen i måndags hade att ta ställning till den första samrådshandlingen någonsin för etablering av storskalig vindkraft. Det yttrande vi lämnar i det här ärendet kommer att vara vägledande för kommande exploatörer.

Vi anser att den samrådshandling som kommunstyrelsen tog ställning till avseende Alandsköp är så undermålig att hela detaljplaneprocessen måste göras om. I vårt yttrande, framtaget av kristdemokraternas representanter i kommunstyrelsen, och som antogs i full enighet, pekar vi på en rad oklarheter och felaktigheter som måste klarläggas innan man kan gå vidare i planprocessen. Vi är förvånade att ett stort bolag som EON, som har enorma resurser att lägga på teknisk och juridisk kompetens, inte kan åstadkomma ett bättre underlag.

Som exempel kan nämnas att man vill ha dispens från den begränsning i vår vindkraftspolicy av höjden på vindkraftverken som är max 150 meter! För att få bygga 200 meter höga verk föreslår E.ON att ett radarbaserat varningssystem som Transportstyrelsen uppges ha godkänt ska användas för att reglera och minska olägenheterna från de högintensiva varningsljusen. Dock visar det sig att detta system inte alls omnämns i de föreskrifter som Transportstyrelsen antog för bara ett år sedan. När vi kontaktar ansvarig tjänsteman på myndigheten får vi beskedet att ett första försök med systemet snart kommer att inledas.

Vad gäller ljudpåverkan ligger beräkningarna för tre av fastigheterna precis under det godkända gränsvärdet med en marginal på endast 0,3-0,9 dB(A). Som ansvarstagande politiker kan vi inte tänka oss att tillstyrka en exploatering intill tre bebodda fastigheter i orörda områden med så liten tolerans. När de 200 m höga verken väl står där lär det vara svårt att få länsstyrelsen att utfärda förelägganden om att minska ljudstörningar genom att bygga in ljudkällan eller helt enkelt kräva att vindkraftverken ska stå still nattetid. Samma fastigheter drabbas också värst av skuggor och reflexer där man ligger klart över det uppsatta gränsvärdet. Därför avstyrker vi helt den föreslagna placeringen av de vindkraftverk som ger upphov till dessa olägenheter för de här fastigheterna. Vem är beredd att ta på sig ansvaret och se dessa fastighetsägare i ögonen och lova dem att de inte kommer att få några störningar eller andra olägenheter?

Utöver dessa ganska objektiva bedömningar reser planförslaget, sådant det nu föreligger, så många frågor och visar så stora brister att vi gör bedömningen att det inte är möjligt att fortsatt driva planprocessen utan ett förnyat samråd. Eftersom vi vidhåller att totalhöjden inte får överstiga 150 meter och då vi avstyrker de placeringar som ger upphov till störningar för de tre närmast liggande bostadshusen krävs det en ordentlig omarbetning av förslaget.

Till sist måste jag bara göra en reflektion kring de beslut våra folkvalda politiker i Riksdagen fattar. Vilket ljushuvud var det som kläckte idén att det inte ska behövas bygglov för att bygga en hel vindkraftspark där varje verk är högre än Turning Torso samtidigt som man beslutar att det ska krävas bygglov för en altan eller ett förråd?

fredag 25 november 2011

Partiet (S)om vill (S)tyra och (S)tälla

För ganska precis 100 år sedan marknadsförde Henry Ford sina T-fordar på följande sätt: ”Man får köpa vilken bil man vill, bara den är svart”. Oppositionsrådet i Markaryd, Joakim Pohlman (S) skulle kunna säga detsamma om sin och socialdemokraternas vision för Markaryd: ”Man får välja vilken barnomsorg eller äldreomsorg man vill, bara man väljer den som kommunens (S)-politiker tillhandahåller och beslutar om”. Om Pohlman och sossarna skulle få bestämma i Markaryd, skulle våra invånare få den service och omsorg som Pohlman och (S) tycker de ska få. Några egna val kommer man definitivt inte att få. Nu riskerar det lyckligtvis inte bli så. Oppositionen i Markaryd är i klar minoritet och deras förhoppningar om att få beröva kommuninvånarna makten stannar vid klart nedröstade förslag i kommunfullmäktige.

Det är kanske inte så konstigt att väljarnas förtroende för Pohlman och socialdemokraterna minskat kraftigt tre val i rad. En politik som bygger på att vissa politiker tror sig veta bäst hur människor ska forma sina liv har ingen framtid i ett modernt samhälle. Moderna människor låter sig inte styras, utan vill själv göra sina val utifrån de unika förutsättningar som råder. Moderna människor vill själv lägga sitt livspussel. Vår uppgift som politiker är att tillhandahålla bitarna som möjliggör för människor att välja de lösningar som passar dem bäst.

Alla människor är olika. Alla barn, ungdomar och äldre är olika och alla har vi olika behov. Vi gör också olika val i livet utifrån de behov som vi har. Vi Allianspolitiker är övertygade om att människor har både viljan och förmågan att fatta egna beslut och göra egna val. För oss är det en självklarhet att föräldrarna själva skall få välja hur man vill ta ut sin föräldraledighet och hur man vill nyttja sin barnomsorg. Vi ska inte värdera eller lägga oss i om familjen vill använda sig av förskola, familjedaghem eller vårdnadsbidrag. Lika självklart är det för oss att man som gammal eller funktionshindrad ska få välja vem som ger mig service, omvårdnad och assistans.

Det är här som den riktigt stora skillnaden märks mellan Alliansen och oppositionen i form av (S) och (MP). Alliansen tilltror våra kommuninvånare förmågan att välja själv, medan socialdemokraterna vill riva upp alla valfrihetsreformer. För oss är det obegripligt att (S) vill styra och ställa genom att bestämma hur familjerna, de äldre och de funktionshindrade ska välja. Hur kan det komma sig att socialdemokratiska politiker fortfarande tycker sig vara så mycket mer kompetenta, eftersom man vill ta ifrån människor makten över sina egna liv och rätten att göra egna val inom områden som kanske är de mest viktiga och personliga av alla? Nej, den inställningen speglar en ideologisk syn som borde vara förpassad till det förgångna. Låt bli att lägga er i det människor själv kan ta ansvar för! Låt bli att visa er makt genom att styra och ställa! Låt familjer, äldre och funktionshindrade få göra sina egna val!

Budgetdebatten igår visade med önskvärd tydlighet den skiljelinje som går mellan de två politiska alternativen. Med Kristdemokraterna och Alliansen vid rodret i Markaryd kan våra kommuninvånare vara lugna. Vi kommer att fortsätta låta våra familjer, äldre och funktionshindrade göra sina egna val!

fredag 18 november 2011

115 företagare på frukostmöte!

Idag slogs rekordet på nytt när Tillväxt Markaryd AB arrangerade sitt frukostmöte på den nystartade fabriken Lechner i Strömsnäsbruk. Hela 115 företagare mötte upp, vilket är helt otroligt! Lars Johansson och Hubert Bodächtel kunde stolt visa upp den 15.000 m2 stora anläggning man projekterat, byggt upp och nu tagit i drift. I dagsläget har det skapat arbetstillfällen åt 65 personer som nu levererar 500 specialproducerade bänkskivor om dagen till kunder i hela Norden. Det är inte utan att man känner viss stolthet över att ha varit med på ett hörn för att knyta den här etableringen till Markaryds kommun.

För övrigt kunde vi informera om fortsatta samverkansprojekt mellan näringslivet och kommunen. Vi arbetar intensivt med attraktivitetsfrågor och marknadsföring och jobbar gemensamt fram värdeord eller ledord för att beskriva kvaliteterna med Markaryds kommun. Centrumfrågorna står särskilt högt på agendan inför pågatågsstarten hösten 2013.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet är tätare än någonsin. Praktikplatser, studiebesök och prao utvecklas tillsammans och en del elever gör sina projektarbeten i CAD/CAM åt några företag. Två elever på Huneskolan presenterade boken ”Smak av Markaryd” där ett antal företagare i en bok om 84 sidor berättar om sina företag och delar med sig av sina favoritrecept.

Detta och mycket annat är resultatet av den samverkan som företagarna själva formulerat det i den enkät som gått ut till samtliga 90 medlemsföretag: ”Ett prestigelöst samarbete mellan företagen och med kommunen är en av nyckelfaktorerna till framgången”.

Ett gott betyg som uppmuntrar till fortsatt arbete för nya framgångar!

måndag 14 november 2011

Äntligen bowling i Markaryd!

Det var en glad skara som idag kunde presentera en undertecknad handling där vi uttrycker vår avsikt att uppföra och driva en bowlinghall i Markaryds kommun. Frågan har stötts och blötts under lång tid och jag tror att samtliga politiska partier i kommunen har haft ambitionen inskriven i sina valprogram. En bowlinghall har också varit ett ständigt återkommande önskemål vid alla de dialogmöten vi haft genom åren. Därför känns det riktigt roligt att äntligen kunna presentera ett hållbart koncept som är så efterlängtat av kommuninvånarna.

Den nu årsgamla bowlingklubben i Markaryd med Gordon Jackson och Åke Kihl i spetsen har lagt ner ett stort och engagerat arbete för att hitta en entreprenör. Den som nu går in och tecknar ett långtidskontrakt är Peter Andersson, som idag driver bowlinghallar i Ängelholm och Hörby. Han startar nu ytterligare ett bolag, Markaryds Bowling AB, och kommer också att införskaffa och finansiera själva bowlinganläggningen med åtta banor och kringutrustning. Peter är, förutom entreprenör i branschen, även sekreterare i Bowlingföretagarnas branschorganisation Sveriges Bowlinghallars Förbund, så han vet vad han ger sig in i.

Kommunen kommer att bygga och äga själva hallen och byggnationen finansieras, förutom av kommunen, även av Nibe, Markaryds Sparbank och Markaryds Industribyggnads AB. Nibe och Markaryds Sparbank har genom Benny Torstensson och Leif Eriksson varit med i planeringsgruppen under lång tid och visat ett mycket stort engagemang för att det ska kunna bli möjligt att spela bowling i Markaryd.

Bowlinghallen kommer att uppföras i direkt anslutning till simhallen i Markaryd och mycket nära Ekebacken Hotell & konferens, Markaryds Folkhögskola och gymnasieskolan KCM. Denna placering kommer således att ytterligare förstärka attraktiviteten i området.

När nu äntligen alla förutsättningarna är på plats kan vi, med stöd av avsiktsförklaringen, köra igång projektet på allvar, detaljprojektera och handla upp för att komma igång med byggnationen. Enligt tidplanen ska hallen stå klar och de första kloten ska kunna rulla i september 2012.

Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att vi nu kan sätta igång projektet på fullt allvar!

torsdag 27 oktober 2011

Bidraget som inte fanns

Återigen dundrar oppositionsrådet Joakim Pohlman att alla som inte tycker som han borde skämmas. I Smålänningen den 19 oktober påstår han att socialnämnden beslutat dra in ett extra bidrag som skulle finnas för utsatta barnfamiljer. Nu är det så att Pohlman inte är ledamot i socialnämnden, varför han knappast kan ha varit med i nämndens diskussion. Det finns heller inget sådant bidrag som han gör gällande, varför det inte kan tas bort. När Pohlman är så vårdslös med sanningen, är det kanske han som borde skämmas.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt konstaterade för en tid sedan att barnfattigdom är att inte ha råd med att kunna dricka O´boy eller ha en X-box. Det visar tydligt vilken materialistisk syn som socialdemokraterna i grunden har. Man löser inte problemen för utsatta barn genom att samhället ger dem mer pengar. Problemen är långt mycket djupare än så. Fattigast är de barn som inte har en famn att krypa upp i.

Socialdemokraternas lösning på alla samhällsproblemen är mer bidrag. Att generellt använda skattefinansierade bidrag som problemlösare har emellertid visat sig vara i grunden fel.

De allra flesta barn har föräldrar. Med föräldraskapet följer ett mångårigt ansvar för sina barn. Man har ett eget ansvar att skaffa sig utbildning och ett arbete så att man kan klara sin egen familjs försörjning.

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är ett tillfälligt stöd, inte en samhällslön för att någon ska slippa ta sitt ansvar. Försörjningsstödet relateras till familjens storlek, inkomst, antalet barn och är konstruerat så att det ska vara tillräckligt stort för att tillförsäkra familjen en skälig levnadsnivå. Det är mer än att enbart ha pengar till sin löpande försörjning. I stödet ingår även ett ekonomiskt utrymme som ska räcka till barnen i familjen.

Föräldrar med försörjningsstöd har således ett ansvar för att se till att de egna barnens behov blir tillgodosedda. Den ordningen tycker Joakim Pohlman och socialdemokraterna inte är bra. Socialdemokraterna verkar förutsätta att föräldrarna ska låta ett extra bidrag gå till barnen, trots att man inte ens tror att föräldrarna använder det ordinarie försörjningsstödet på ett sätt så att det kommer barnen tillgodo. Om det stämmer med verkligheten, borde socialtjänsten omgående öka sin rådgivande och stödjande funktion till familjerna.

Inom Kristdemokraterna finns det väldigt många som i praktisk handling arbetar ideellt för att hjälpa svaga grupper i samhället. Ett engagemang i det civila samhällets organisationer är också ett sätt att ta ansvar för människor som på olika sätt har det svårt. Joakim Pohlman och socialdemokraterna gör det alltför enkelt för sig när ansvaret och engagemanget inte sträcker sig längre än till ett extra bidrag, finansierat av skattebetalarnas pengar. Så frågan är vem det egentligen är som borde skämmas.

Kurt Persson (KD)
Yvonne Takvam (KD)
Jerry Borg (KD)
Eva Madestam (KD)

onsdag 12 oktober 2011

Distans är Hägglunds ledarstil

I slutet av november i fjol nåddes kulmen i den debatt om ledarskap inom Kristdemokraterna som jag då initierat. Taket höjdes, trösklarna sågades och rummet vädrades när vi tog oss tid med en diskussion där det bekräftades att jag långt ifrån var den ende i partiet som såg brister i ledarskap och ledarstil hos partiledaren.

Den fråga som nu pockar på svar är; ”Hur blev det sedan”? Mycket har blivit bättre. Kristdemokraterna har idag en klart bättre central organisation, en tydlig verksamhetsplan och en struktur som efterlysts i minst två valanalyser. Förbättringarna ser jag som ett resultat av partisekreterarens arbete. Däremot ser jag inte att de löften om ett förbättrat ledarskap som Göran Hägglund gav partistyrelsen den gången har gått i uppfyllelse.

Den kritik jag framför kan naturligtvis framstå som svårbegriplig för en bredare allmänhet. I lunchekot den 4/10 försäkrade Hägglund: ”fokus i mitt ledarskap är att tala med många överallt och vara lättillgänglig.” Det är fel rakt igenom! Göran Hägglunds ledarskap präglas av distans och frånvaro, framför allt i förhållande till partiorganisationen och till hårt arbetande förtroendevalda i kommuner och landsting. Vad hjälper det att vinna popularitet utanför partiet, då man samtidigt förlorar väljarstöd i val efter val? Vad hjälper det att få igenom en del förslag i regeringsställning, då man samtidigt ser att kristdemokrater i landets kommuner tröttnar och känner sig uppgivna?

För att nå framgång i en folkrörelse är det en förutsättning att man får medlemmarna med sig. Ett gott, inkluderande ledarskap är avgörande för att lyckas. Som politiker med ett mycket starkt stöd i min kommun är jag beredd att arbeta för en förändring. Det vill jag göra tillsammans med en ledning som förstår att ta tillvara den kraft och kompetens som finns i olika delar av organisationen. Förutsättningen är att partiet vågar förändring.

Mats Odell är för mig den person som, i det allvarliga läge Kristdemokraterna nu befinner sig i, har de bästa förutsättningar att överbrygga motsättningarna och få ett sargat parti att växa och växa samman. Han har en bred politisk erfarenhet. Hans sociala patos kombineras med engagemang också för företagandets villkor. Med Odells kompetens och förmåga att se och ta tillvara människor i hela partiorganisationen finns en god möjlighet för Kristdemokraterna att bli ett parti att räkna med i valet 2014. Men vi kan inte fega ur. Vi kan inte vänta. Vi måste ge Mats Odell en möjlighet att stå i ledningen för detta arbete från och med Rikstinget i januari 2012!

Mitt namn har förts fram i nomineringar till olika poster i presidiet. Idag har jag meddelat valberedningen att jag kan stå till förfogande som kandidat till någon av vice ordförandeposterna under förutsättning att Mats Odell blir vald till partiledare. Odell kommer, med sina goda ledaregenskaper, att bygga ett lag. I det laget står jag till förfogande i en roll för att stärka partiorganisationen. Jag fikar inte efter någon statsrådspost. Min strävan är att medverka till ett lyft för den lokala nivåns betydelse när det gäller att forma en nationell politik på kristdemokratisk värdegrund. Det är dags för partiet att en gång för alla sätta laget före jaget. Därför behöver vi ett partiledarbyte!

söndag 2 oktober 2011

En budget för barn och unga i Markaryd

Det känns verkligen roligt att kunna presentera ett budgetförslag som riktar sig till våra barn och ungdomar. När Alliansen (KD, M och C) i torsdags presenterade sitt budgetförslag är det omsorgen om våra barn, ungdomar och äldre som står i fokus.

Prioriteringen är tydlig. När skatteintäkterna minskar till följd av skuldkrisen och en lägre tillväxttakt, väljer vi att prioritera våra resurser till dem som är mest utsatta. Tack vare en i grunden mycket solid ekonomi, kan vi balansera lägre skatteintäkter med ökade intäkter från finansförvaltningen. Tack vare reservationer från tidigare år, kan vi möta eventuella konsekvenser av Transcoms varsel med ett åtgärdspaket som inte kommer att gå ut över våra kärnverksamheter. Genom en ansvarsfull politik kan vi möta ett tufft år 2012, ekonomiskt sett.

Det blir utökade resurser till grundskolan för att möta barn med särskilda behov. I början av nästa år startar vår Familjecentral tillsammans med landstinget. Vi bygger ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö för våra barn, det blir pengar till lekplatser och vi tar nästa steg i projektet Framtidens skola.

Kvaliteten i undervisningen och elevernas resultat är högprioriterade mål. Men för att lära, är arbetsmiljön viktig. Renoveringarna på Strömsnäs- och Huneskolan fortsätter och om allt går som vi tänker oss ska nästa skolbyggnad på Höjdenområdet stå klar för inflyttning till höstterminen 2013.

Det blir utökade bidrag till kulturen och våra föreningar. Den ideella sektorn lyfts fram och de ökade bidragen riktas specifikt till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Vi sätter av medel för en digital-bio och Strömsnäsbadet kommer att få en välbehövlig renovering.

Vi slår vakt om den goda vård och omsorg vi har då det gäller äldre- och handikappomsorgen. De verksamheter som vi startat med hjälp av regeringens stimulansmedel kommer att permanentas. Det handlar om dagverksamhet inom demensvården, fler demensplatser och ökad kvalitet och valfrihet inom kostverksamheten.

Det blir ökade resurser för enskilt bistånd, vilka ska användas tillsammans med de resurser som finns inom ramen för Markaryds Samordningsförbund, för att hjälpa människor från utanförskap till arbete. Inom individ- och familjeomsorgen är det oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete samt stöd för att motverka risken att fastna i missbruk och destruktivt beteende.

Vi är nu ett år närmare den efterlängtade starten av Pågatågstrafik till och från Markaryd, en fråga som jag, tillsammans med det lokala näringslivet, lagt ner ett stort och intensivt arbete för att få igenom. Under hösten påbörjar vi dialogmöten för att få in synpunkter på hur centrala Markaryd ska bli mer attraktivt och hur vi ska knyta ihop stationsområdet med övriga centrum. För genomförandet satsar vi också pengar.

Detta är bara en del av det budgetförslag som vi kommer att presentera i sin helhet nästa måndag. Men en sak står klar; det här är en budget för barn, ungdomar och äldre och som prioriterar åtgärder till dem som har det svårast. Det är en kristdemokratisk prioritering och självklart ska det också ha ett genomslag i Markaryds kommun.

fredag 23 september 2011

Nya Höjdenskolan invigd!

Vad roligt det var att få vara med och inviga en helt ny skola i Markaryd idag. Det här är något som vi verkligen sett fram emot!

För åtta år sedan beslutade vi oss för att på allvar se över den framtida skolorganisationen i kommunen. Ett av de första besluten var att slå fast att vi ville behålla skolorna i alla fyra tätorterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd.

Därefter följde en rad utredningar om såväl organisationen som skollokalerna och inte minst om vilka resultat, mål och värdegrund som ska gälla för skolan. Den nya Höjdenskolan är ett påtagligt resultat och ett steg i det vi kallar projekt "Framtidens skola".

Att bygga en ny skola är inte vilket projekt som helst. En skola är inte heller vilken byggnad som helst. Förutom funktionen så är den också en symbol för framtiden och en symbol för kunskap och bildning.

Därför vill jag verkligen gratulera er elever och personal som får glädjen att ta de här lokalerna i bruk. Jag är övertygad om att den fantastiska miljö som ni har förmånen att få vistas i, kommer att inspirera er alla till goda resultat.

Skolan är en av de största arbetsplatserna i kommunen och naturligtvis ska våra elever, lärare och annan skolpersonal också få förutsättningar att arbeta i en bra miljö. I en tid då många kommuner lägger ner sina skolor känns det därför väldigt roligt att få vara verksam i en kommun där vi bygger en ny skola. Det, om något, är väl ett bevis på att vi tror på framtiden i Markaryds kommun!

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att göra den nya Höjdenskolan möjlig. Min förhoppning är att den ska få bli en bidragande faktor till en ännu bättre skola i Markaryds kommun för våra elever, lärare och annan personal!

torsdag 22 september 2011

Tack för den hjälpen, Smålänningen!

”Räkna inte med Kinnevik” är budskapet som Smålänningens ledarskribent Lars Davidsson basunerar ut idag från ledarplats. Tack för den draghjälpen!

Redan en vecka efter Transcoms besked att varsla 200 personer drar sig inte Smålänningen för att konstatera att det är lönlöst att ställa några krav på Kinneviksägda Transcom att ta sitt samhällsansvar. Ansvaret för att hantera 200 varsel lägger Lars Davidsson i stället i knäet på politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun.

Från kommunens sida är vi väl medvetna om svårigheterna. Det är möjligt att Smålänningen har träffat bolaget och fått andra insides-uppgifter än vad kommunen har, men det skulle aldrig falla oss in att följa Davidssons råd. Att passivt sätta sig ner och låta bli att agera ligger inte för oss i Markaryd!

Det är beklagligt att Smålänningen omgående väljer att hemfalla till ett konstaterande att ”det går inte”. Personligen har jag inställningen att alltid försöka göra allt som står i min makt för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Om man sedan inte lyckas har man i alla fall försökt. Så kommer jag att fortsätta agera.

Vårt recept har hittills visat sig vara ganska framgångsrikt. Davidsson efterlyser ”politiska visioner”. Vi nöjer oss inte med det, utan pekar på konkreta resultat. För att inskränka sig till det som enbart berör näringslivet kan vi konstatera att vårt arbetssätt väckt stor uppmärksamhet över hela landet, inte minst vad gäller den goda samverkan som finns mellan kommunen och det lokala näringslivet. En modell som Smålänningen nyligen uppmärksammade i ett stort uppslag att grannkommunen Ljungby tänker försöka efterlikna.

Det finns idag mer än 1000 fler arbetstillfällen i Markaryds kommun än vad det finns arbetsför, bofast, befolkning i åldrarna 16-64 år. Under de senaste åren har ett flertal företag expanderat, byggt ut och etablerat sig i kommunen. Ett av dessa, Svenska Lechner AB, valde till exempel att etablera sig just i Strömsnäsbruk, vilket i ett första steg innebär ca 75 nya arbetstillfällen.

Det är således varken visioner eller resultat som saknas från politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun. Kanske borde Davidsson även reflektera över vilka visioner Smålänningen har för att spegla den verkligheten.

lördag 17 september 2011

Transcom ser 200 varsel som ”en kick-off”!

”Jag är förvånad över att ni är så kritiska. Vi hade hoppats att det här mötet skulle bli en kick-off för den kommande avvecklingen.”

Så uttryckte sig Johan Eriksson, General Manager för Transcom Sverige, då han i torsdags blev pressad av kommunens krav och offensiva hållning gentemot företaget. Detta sedan han meddelat att 200 personer kommer att varslas då enheten i Strömsnäsbruk ska läggas ner. Ett uttalande som jag tycker speglar en cynisk inställning hos företagsledningen i Kinneviksägda Transcom. Vi har upplevt det förut.

Det var två influgna herrar från Stockholm som trodde sig möta kusinen från landet. Beskedet att varsla 200 personer och avveckla en etablering lämnades efter det vanliga standardupplägget. När sedan jag, näringslivschefen och kommunchefen började komma med obehagliga frågor, krav och förväntningar som gick vid sidan av herrarnas planering började det bli besvärligt. Det man tänkt skulle bli ”en kick-off inför den kommande avvecklingen” gick inte längre enligt upplägget.

För drygt tio år sedan etablerades Transcom i Strömsnäsbruk. Etableringen kom efter ett beslut om att flytta en lönsam och väl fungerande tillverkning av papperssäckar inom Kinneviksägda Korsnäs till Grenå i Danmark. Per Andersson skriver om det beslutet på Kinneviks bolagstämma i sin biografi Stenbeck (2000):

”Med avmätt belåtenhet sticker Vigo Carlund i förbigående in upplysningen att Korsnäs nu lägger ner papperstillverkningen i småländska Strömsnäsbruk, vilket aktieägarna bara är glada åt.”

Flytten blev ett fiasko för Kinnevik, men Vigo Carlund sitter fortfarande i Kinneviks styrelse och är nu ansvarig för ännu ett beslut om avveckling av Kinneviks verksamhet i Strömsnäsbruk.

Motivet för avvecklingen är bl a en ”för liten rekryteringsbas”, ett skäl som vi lokalt inte kan hålla med om. Strax före sommaren rekryterade kommunens största företag Nibe runt 50 personer. Det nyetablerade företaget Lechner har nyligen rekryterat ca 75 personer. Det finns fler exempel. Skälet till varför Transcom har det svårt finns, enligt min uppfattning, således att finna hos företaget själv. Detta vet man lokalt. Det räcker med att prata med de anställda eller se hur man beskriver sitt företag via bloggar och sociala medier. Därför är det inte förvånande när företagets General Manager Johan Eriksson ser ett varsel av 200 personer som ”en kick-off”. Det går helt i linje med hur man från företagsledningen betraktar sina anställda.

Peter Anderssons biografi om Stenbeck är för övrigt mycket läsvärd. Man behöver inte läsa särskilt länge för att inse att det skiljer en avgrund mellan den filosofi som tillämpas på huvudkontoret på Skeppsbron i Stockholm och det synsätt som präglar ledarskapet i vårt lokala näringsliv i Markaryd.

torsdag 15 september 2011

Ett dystert och tungt besked

Idag har kommunledningen informerats om att callcenter-företaget Transcom varslar all sin personal, c:a 200 personer, på anläggningen i Strömsnäsbruk om uppsägning. Av dessa är drygt hälften, (55 %) bosatta i Markaryds kommun.

Våra tankar går främst till dem som nu varslas, deras familjer och andra berörda. Vi känner personligen många som nu blir drabbade och har stor medkänsla för dem i den situation de nu hamnar i.

Enligt Johan Eriksson, företagets General Manager, är huvudanledningen till varslet ”en alltför låg rekryteringsbas”. Min uppfattning är att företaget själv bär den största skulden till att kunna ange detta som skäl. När man enbart erbjuder deltidstjänster, köper in all personal från bemanningsföretag, i det längsta undviker att erbjuda fasta tjänster och använder sig av en personalpolitik som resulterar i en otroligt hög personalomsättning är det inte konstigt om andra arbetsgivare upplevs som betydligt attraktivare.

Vi har i mycket tydliga ordalag klargjort för Transcoms ledning att Markaryds kommun förutsätter att företaget tar sitt fulla ansvar för att hitta alternativ sysselsättning för de drabbade. En stor internationell koncern måste ta, inte bara sitt personalansvar, utan också ett samhällsansvar.

Ansvaret vilar således tungt på Transcoms att agera på ett seriöst sätt om man väljer att avveckla verksamheten i Strömsnäsbruk. Från kommunens sida kommer vi att göra allt som står i vår makt för att se till att företaget på ett aktivt sätt kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att ordna ny sysselsättning åt berörd personal.

Markaryd är känt för sitt starka näringsliv. Självklart kommer kommunen att aktivt medverka i Transcoms arbete med att ordna ny sysselsättning för de drabbade. Vi har också en förhoppning om att kommunen och det lokala näringslivet tillsammans ska medverka i arbetet för att mildra effekterna för de drabbade. En lokal arbetsgrupp kommer omgående att startas upp, för att samordna insatserna.

Jag förstår att det känns som en klen tröst för alla er som nu är drabbade. Samtidigt vill jag tydliggöra både min personliga och kommunens vilja att ge det stöd och den hjälp som ni känner att vi kan ge. Vi har mött motgångar förr och tillsammans har vi tagit oss igenom dem. Det ska vi göra också den här gången.

Länkar: SmP, SR Kronoberg, SVT Smålandsnytt, Dagens Industri, DN, SvD

söndag 11 september 2011

Dagen som förändrade världen

Den 11 september är en dag som för alltid kommer att förknippas med terrorism. Dagen då World Trade Center och Pentagon angreps av terrorister som i kapade flygplan utan urskillning mördade tre tusen oskyldiga människor. En händelse som fått bestående effekter på världspolitiken under det decennium som nu passerat.

När jag tittar på sändningen från dagens minnesceremoni grips jag av vidden av alla de personliga förluster som blev konsekvensen av terroristattacken. Men jag tänker inte enbart på de anhöriga från ceremonin vid Ground Zero, utan även på alla de oskyldiga offer och deras anhöriga som drabbats i det efterföljande kriget mot terrorismen liksom av nya terroristattacker och övergrepp.

”Aldrig mer” är ett begrepp som vi, oavsett politisk eller religiös uppfattning, borde kunna förenas kring i kampen mot terrorism, extremism och förtryck. Den kampen har vi alla ett stort personligt ansvar att delta i. Det är vi skyldiga alla dem vars röster, på ett så grymt och meningslöst sätt, för alltid tystats till följd av en galenskap som övergår allt mänskligt förstånd!

måndag 5 september 2011

Sänkt pensionärsskatt tack vare Kristdemokraterna!

”Alliansen lovar att genomföra en skattelättnad för pensionärer 2013 eller 2014 om balans i de offentliga finanserna kan säkras. Det fjärde steget i sänkningen av pensionärernas skatt är inte i sig avhängigt ett kommande jobbskatteavdrag.”

Det som igår kväll kablades ut som ett nederlag för Kristdemokraterna, visade sig vara något helt annat. Tack vare Kristdemokraterna har de övriga tre regeringspartierna fått gå med på ett tydligt löfte att sänka skatten för pensionärerna i ett fjärde steg år 2013 eller 2014 om ekonomin så tillåter. Detta framgår av en artikel signerad de fyra alliansledarna på DN Debatt idag.

Visst hade jag gärna sett att den här sänkningen hade varit prioriterad redan i nästa års budget, men så långt nådde vi inte i förhandlingarna. Visst är jag besviken på M, C och FP som i en tid med begränsat reformutrymme väljer att prioritera sänkt krogmoms framför sänkt skatt för pensionärerna.

Däremot är jag stolt över att vi mobiliserat hela partiet för att vara riktigt tydliga, väl medvetna om risken att inte lyckas fullt ut. Ingen kan beskylla oss för att ha varit otydliga i vår prioritering. Ingen kan heller ifrågasätta att Kristdemokraterna är det enda partiet som lyfter fram pensionärerna, efter valet och i konkreta krav.

Vi har lyckats få M, C och FP att avge ett löfte om att det blir sänkt skatt för pensionärerna 2013 eller 2014. Det är en framgång att den kommande sänkningen av pensionärsskatten inte kommer att vara avhängig ytterligare ett jobbskatteavdrag. Och vi har fått ett tydligt besked att regeringen vill verka för en minskad inkomstskatteskillnad mellan pensionärer och löntagare.

Samtidigt har vi har fått igenom en satsning om 500 miljoner kronor till de sämst ställda pensionärerna. Bostadstillägget höjs och innebär sammantaget en förstärkning för de sämst ställda pensionärerna med 400:-/månad. Detta för pensionärerna med de minsta marginalerna. Bostadstillägget kommer direkt att förbättra situationen för 250.000 pensionärer, varav 200.000 kvinnor!

Jag har valt att rikta min kritik och besvikelse över de tre andra regeringspartierna som väljer att inte ännu tydligare prioritera dem med minst marginaler, särskilt i en tid då reformutrymmet är begränsat. För mig visar det på en tydlig värderingsskillnad mellan Kristdemokraterna och de övriga regeringspartierna.

Självklart hade jag gärna sett en sänkning av skatten för pensionärerna redan 2012. Tack vare att vi drivit frågan så aktivt och tydligt i budgetarbetet finns nu skrivningar från hela Alliansen om en prioritering av detta 2013 eller 2014. Före nästa val kommer landets pensionärer att ha fått en fjärde skattesänkning. Utan Kristdemokraterna hade det varit noll kronor.

M, C och FP kör över pensionärerna

Tyvärr verkar det som om pensionärerna blir förlorare då det lilla reformutrymme som finns i regeringens budget ska fördelas. Med stora rubriker basuneras det ikväll ut att Kristdemokraterna blivit överkörda i sin hjärtefråga. Personligen tycker jag det är pensionärerna som blivit överkörda av M, C och FP.

Nio av tio svenskar har gett Kristdemokraterna sitt stöd i att prioritera sänkt skatt för pensionärerna framför sänkt krogmoms. Inte ens detta massiva stöd är tydligen tillräckligt för att M, C och FP ska lyssna på vilken prioritering väljarkåren vill att regeringen ska göra.

Vår prioritering visar med önskvärd tydlighet att Kristdemokraterna är det enda parti man kan lita på när det gäller att ta strid för våra äldre. I de pågående budgetförhandlingarna har vi tydligare än någonsin tidigare visat vad vi tar strid för och att Kristdemokraterna är Alliansens enda sociala röst. Med samma tydlighet kommer vi fortsätta driva kravet på en sänkning av pensionärsskatten liksom andra förbättringar för svaga och utsatta grupper.

Därför känner inte jag mig överkörd, utan snarare mer motiverad för att ännu tydligare göra klart för väljarna varför vi behöver ett starkare kristdemokratiskt inflytande i regeringen. Vi tog en rejäl strid för pensionärernas villkor - M, C och FP valde att köra över dem!

Media: DN, Expressen, SVT, SvD

torsdag 25 augusti 2011

Pensionärernas ekonomi viktigare än billiga krogbesök

Vi kristdemokrater kräver ökad ekonomisk rättvisa för landets äldrebefolkning. Höstbudgetens reformutrymme måste i första hand utnyttjas för att ytterligare sänka skatten för Sveriges pensionärer, skriver Kristdemokraterna i partistyrelsen.

Att göra det billigare att gå på krogen eller förbättra pensionärernas ekonomi? Vilket är mest angeläget?

Regeringens reformambitioner hålls tillbaka till följd av den svåra ekonomiska krisen i vår omvärld. Det är inte bara klokt utan också nödvändigt att i den rådande internationella oron vara återhållsam och försiktig med statens finanser. Ett visst reformutrymme finns trots allt i höstbudgeten. Det verkar både regeringskansliets experter och utomstående bedömare vara överens om. Frågan är då vad som ska prioriteras.

Alliansens fyra riksdagspartier har politiskt så mycket gemensamt att de både 2006 och 2010 kunde bilda regering tillsammans. Men det betyder ju inte att de är eniga i allt, och när det verkligen kniper visar det sig var de har sina olika hjärtefrågor.

Moderaterna vill halvera restaurangmomsen hellre än att sänka skatten för landets pensionärer. Det framgick av Fredrik Reinfeldts sommartal i lördags (20/8), där han enligt pressreferaten sade att ”rätt använd av restaurangägare runtom i Sverige” kan sänkt krogmoms leda till fler jobb. Centerns Annie Lööf, kandidat till partiledarposten, verkar vara på samma linje när hon sätter halverad moms för restauranger, frisörer, m fl före satsningar på pensionärerna.

Vi kristdemokrater, som i flera år drivit fram stegvisa sänkningar av pensionsskatten, vill för vår del fortsätta att sänka skatten för pensionärerna. Vi vill inte göra halt här och nu.

För pensionärer gäller i dagens Sverige en högre skattesats per skattekrona än för yngre och förvärvsarbetande personer. Detta är oacceptabelt, särskilt som den utbetalda pensionen måste anses som uppskjuten eller tidigare avstådd lön. En grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare behandlas likvärdigt. Gapet mellan den lägre skatten på arbetsinkomst och den högre på pension måste i rättvisans namn minskas för att snarast möjligt helt försvinna. Detta har också Göran Hägglund flera gånger betonat. Varför vill inte Fredrik Reinfeldt och Anders Borg detsamma?

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt må tro att en halverad krogmoms skulle kunna ge några tusen nya jobb. Men det skulle bli mycket dyra jobb (ca 1,5 miljoner kronor per jobb) om en sådan reform, kalkylerad till 5,4 miljarder kronor, verkligen skulle nå sitt mål. Internationella erfarenheter har också visat att antalet nya arbetstillfällen som resultat av en sådan reform är högst osäkert.

En ny skattesänkning för pensionärerna, som också skulle öka deras konsumtionskraft, har av regeringskansliet beräknats kosta 2,3 miljarder kronor. (M) och (C) som hellre vill använda budgetens reformutrymme för den mer än dubbla kostnaden för en halvering av krogmomsen har nu verkligen bekänt färg.

När det på allvar gäller, visar det sig vilket riksdagsparti som troget och uthålligt värnar också om äldrebefolkningens trygghet och välfärd. Vi kristdemokrater kräver ökad ekonomisk rättvisa för landets äldrebefolkning. Höstbudgetens reformutrymme måste i första hand utnyttjas för att ytterligare sänka skatten för Sveriges pensionärer, vilket också Göran Hägglund framhållit.


MICHAEL ANEFUR
ordförande i KD:s Skånedistrikt och ersättare i KD:s partistyrelse

BENGT GERMUNDSSON
kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun och ledamot av KD:s partistyrelse och VU

LEIF HALLBERG
ordförande i Seniorförbundet och ledamot av KD:s partistyrelse

EWA SAMUELSSON
biträdande socialborgarråd i Stockholms stad och ledamot av KD:s partistyrelse

EWA SUNDKVIST
oppositionsråd i Örebro läns landsting och ledamot av KD:s partistyrelse

måndag 22 augusti 2011

Värderingarna prövas i budgetförhandlingarna

Alliansens partiledare har nu positionerat sig och går för att förhandla om nästa års budget. Reformutrymmet har, till följd av den internationella finansoron, försämrats och möjligheterna att genomföra reformer från valmanifestet har minskat. Klokt nog, och till skillnad från oppositionens löften om pengar som inte finns, sätter regeringen sunda statsfinanser i första rummet.

Men det lilla utrymme som finns kommer det att bli strid om och det är framför allt frågan om sänkt krogmoms som striden gäller. I lördags gav Fredrik Reinfeldt ett tydligt besked och backar upp centerns förslag om att sänka krogmomsen. Åtgärden kommer att kosta 5,4 miljarder kronor. De mest optimistiska bedömarna, dvs (M) och (C) räknar med 3.500 nya jobb. Med enkel matematik kan man räkna ut att varje nytt jobb kommer att kosta 1,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Kristdemokraterna är i vanlig ordning det enda partiet i Alliansen som värnar tryggheten för människor som behöver det bäst. Därför tar vi strid för en ytterligare skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna. Det kostar 2,3 miljarder.

Kristdemokraterna är det parti i Alliansen som tryckt på och drivit fram ett initiativ till förändringar i sjukförsäkringen. Men det räcker inte att, som socialförsäkringsministern, konstatera brister. Vi vill också åtgärda dem. Detta är möjligt och skulle kosta c:a 1 miljard. Höjda bostadsbidrag (700 miljoner kr) är också en angelägen reform som vi prioriterar.

Sammantaget står Kristdemokraternas förslag om förbättringar för våra svagaste och mest utsatta grupper om c:a 4 miljarder kronor mot moderaternas och centerns förslag om en sänkt krogmoms för 5,4 miljarder.

Allianspartiernas prioriteringar har med önskvärd tydlighet visat att det är Kristdemokraterna som är Alliansens sociala röst. Valet borde vara hur enkelt som helst och jag tror det finns en kraftfull opinion som är beredd att stödja våra krav. För det stora flertalet är det betydligt viktigare och långt mer rättfärdigt att använda det lilla reformutrymme som finns till svaga och utsatta grupper framför lägre moms på löjrom och champagne på krogen!

lördag 20 augusti 2011

Sänkt skatt för pensionärer viktigare än lägre moms på löjrom och champagne

Igår gav Kristdemokraterna ett klart och tydligt besked inför regeringsförhandlingarna om den kommande budgeten. I första hand ska vi värna sunda statsfinanser, men om det finns ett reformutrymme, så kommer vi att driva frågan om sänkt skatt för pensionärer. Göran Hägglund fick ett mycket tydligt uppdrag från partistyrelsen att ta strid för den här frågan i den fortsatta budgetdiskussionen. Utan Kristdemokraternas påtryckningar i regeringen hade situationen för landets pensionärer sett helt annorlunda ut. Det är tack vare Kristdemokraternas ansträngningar som landets pensionärer har fått skattesänkningar och vi är ensamma om att fortsätta driva detta krav till dess en utjämning skett.

Sänkt skatt för pensionärerna är viktigare för oss än sänkt krogmoms och lägre pris på löjrom och champagne!

Med tanke på den turbulens som nu råder, kommer reformutrymmet att vara litet. Det finns tre andra partier i regeringen som sannolikt kommer att göra en annan prioritering och Kristdemokraterna är, som bekant, inte i egen majoritet bland de fyra Allianspartierna. Däri ligger ett problem. Därför gäller det att alla som vill ge Kristdemokraterna ett starkt inflytande för att bl a få igenom en skattesänkning för våra pensionärer också ställer sig bakom det uppdrag vi i partistyrelsen gett till Göran Hägglund. Ju tydligare detta stöd tar sina uttryck, desto tuffare kan frågan drivas i de kommande förhandlingarna.

Samtidigt gäller det för Hägglund att visa att han tänker gå mycket långt för att uppfylla vår prioritering. Det kommer inte att räcka att säga att ”jag gjorde vad jag kunde” i budgetförhandlingar bakom stängda dörrar. Nu är det publik tydlighet och strid i frontlinjen vi vill se!

torsdag 18 augusti 2011

Nya skolan i Markaryd klar!

Igår var det visning av den nya skolbyggnaden på Höjdenområdet i Markaryd. Även om jag besökt bygget flera gånger under byggtiden, var det lite av en överraskning att se hur fin den nya skolan blir. Det är bara att gratulera elever, lärare och annan personal som kommer att få ta lokalerna i bruk på tisdag. Jag är övertygad om att lokalerna kommer att inspirera eleverna till både studier och aktiviteter.

Hela byggnaden karakteriseras av ljus, rymd och trä i en smakfull arkitektur. Klassrum och grupprum är funktionella och kopplade till ett underbart studie- och gemenskapstorg mitt i byggnaden. Valet av material har gjorts utifrån miljömässiga aspekter och med tanke på att drift och underhåll ska vara ekonomiskt hållbar på sikt.

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och därför är det angeläget att satsa på skolan, på bra lokaler, bra lärare och bra undervisning.

Skolan är en av de största arbetsplatserna i kommunen och naturligtvis ska våra elever, lärare och annan skolpersonal också få förutsättningar att arbeta i en bra miljö. I en tid då många kommuner lägger ner sina skolor känns det väldigt roligt att få vara verksam i en kommun där vi bygger en ny skola. Det, om något, är väl ett bevis på att vi tror på framtiden i Markaryds kommun!

söndag 7 augusti 2011

"No, we couldn´t"?

Så sent som i tisdags drog många en suck av lättnad över den överenskommelse som demokraterna och republikanerna röstade igenom i sista stund. Men ”marknaden” lät sig inte övertygas. Börserna fortsatta att falla hela veckan trots ekonomernas konklusioner att de allvarliga konsekvenserna, både för världsekonomin och börsens utveckling, nu var tillfälligt undanröjda.

Experternas bedömningar höll inte ens i en vecka. Oron är nu stor inför hur världens finansmarknader ska reagera i morgon på kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s beslut att sänka USA:s kreditbetyg från AAA till AA+. Sänkningen kom efter en lång och bitter politisk strid som dock slutade med en uppgörelse om att höja USA:s lånetak och att genomföra inledande nedskärningar för att börja komma tillrätta med budgetunderskotten. Målet med överenskommelsen är att få ner underskotten med 2,1 biljoner dollar på tio år - långt från de 4,0 biljoner dollar som S & P anser behövs för att komma tillrätta med USA:s statsfinansiella problem.

Hela valrörelsen vid det senaste presidentvalet genomsyrades av Obamas och demokraternas trosvissa mantra ”Yes, we can!”. Leeman Brothers konkurs och en därpå följande världsvid finanskris var tydligen inte en tillräcklig väckarklocka för de amerikanska politikerna som inte heller den här gången lyckades ta sitt ansvar för att lösa USA:s gigantiska skuldberg och underskott. Nedvärderingen av USA:s kreditbetyg kan kanske bli ett smärtsamt, men nödvändigt, uppvaknande för en nation som under lång tid levt långt över sina tillgångar. Insikten om att ”the American dream” paradoxalt nog lever på lånade pengar från kommunist-Kina kan kanske få några att reagera. Det kommer under alla omständigheter att krävas en politisk samsyn kring både besparingar och skattehöjningar för att klara sig igenom krisen.

Om inte politikerna lyckas med den bedriften riskerar de att tvingas konstatera; ”No, we couldn´t!”.

söndag 31 juli 2011

Lyxfällan slår till

Enligt obekräftade uppgifter kommer president Obama, tillsammans med kollegorna Berlusconi och Papandreu, att delta i TV3:s programserie Lyxfällan i höst. Programledarna för Lyxfällan kommer därmed att ställas inför den tuffaste utmaningen hittills.

Detta ironiska skämt lämnar en besk eftersmak. Greklands och Italiens problem har skakat om världsekonomin tidigare i år och nu är det USA:s tur. Om ingen uppgörelse nås mellan demokrater och republikaner innan tisdag är pengarna slut. Få bedömare tror att det kommer att hända. Sannolikheten är ganska stor att en uppgörelse kommer till stånd och att lånetaket höjs än en gång för att rädda situationen.

För oss svenskar som, efter krisen på 1990-talet, blivit ganska medvetna om att debet och kredit måste fungera inom den offentliga ekonomin på samma sätt som inom hushållsekonomin, är USA:s situation extrem. Den amerikanska statsskulden ligger idag på ofattbara 14.300 miljarder dollar och budgetunderskottet ökar varje år på denna skuld med 1.500 miljarder dollar. Snacka om att leva över sina tillgångar.

Hittills har man löst problemen genom att höja lånetaket – tio gånger på de senaste tio åren. Redan intecknade krediter har betalats genom att man har tagit nya krediter. Samma beteende som vi ser i Lyxfällan där enskilda personer använder sig av nya kreditkort så snart de gamla nått sina kreditgränser.

Jag drar mig till minnes hur den förre statsministern Göran Persson beskrev hur han upplevde det när Sveriges kreditvärdighet skrevs ner under finanskrisen på 1990-talet. Han målade upp en bild av ett förödmjukande möte med de flinande finansvalparna på Wall Street där han fick lyssna till hur de talade om hur Sverige skulle sköta sin ekonomi. ”Den som är satt i skuld är icke fri”, var ett av de citat Persson därefter använde sig flitigt av.

Ett dilemma för den svenska ekonomin på 1990-talet var det redan höga skattetrycket. Kostnaden för våra välfärdsreformer kunde inte finansieras genom ett ännu högre skattetryck, utan vi fick genomgå en ganska smärtsam period av besparingar och nedskärningar.

Den republikanska linjen är att möta budgetunderskottet genom att hålla igen på konsumtionen och skära ner i de offentliga utgifterna. Den demokratiska linjen är att höja lånetaket och skatten. Man skulle kunna tänka sig att det behövs en kombination av båda åtgärderna för att komma till rätta med budgetunderskottet och att det inte skulle vara så svårt att komma överens om hur.

Men ännu, två dagar före deadline, är alltså positionerna låsta i förhandlingarna och det är då mina tankar börjar flyga iväg till TV3 och Lyxfällan.

tisdag 26 juli 2011

Skånetrafikens kundfokus förbryllar

Jag blir både förvånad och upprörd över det uttalandet Skånetrafikens presschef idag gör i tidningen Smålänningen. Om det uttalandet är korrekt och representativt för Skånetrafikens inställning till sina kunder har man missuppfattat sitt uppdrag.

Den 1 juni tog Skånetrafiken bort kontanthanteringen på sina bussar. Ett riktigt beslut och en åtgärd som sannolikt också Länstrafiken Kronoberg kommer att införa. Samtidigt har ett problem uppstått för resenärerna, eftersom Skånetrafiken inte har något ombud i Markaryd där man kan köpa biljetter. På bussen erbjuds enbart kortbetalning. Eftersom Markaryd är ändstation för ett 20-tal av Skånetrafikens dagliga turer uppstår ett problem för många resenärer då man inte längre kan köpa biljetter kontant.

Skånetrafikens pressombud, Ulrika Mebius, klargör i dagens Smålänningen att det inte är aktuellt att ha något försäljningsombud i Markaryd. Hon konstaterar också att ”vissa resenärer tyvärr kommer i kläm”.

Hyser man den uppfattningen till sina kunder har man fullständigt missuppfattat sitt uppdrag. Skånetrafiken är, precis som alla andra trafikbolag, till för sina kunder. Som jag ser det är det helt oacceptabelt att inte ta resenärernas problem på allvar och försöka hitta en lösning. I det här fallet bör det vara en ganska enkel åtgärd.

Markaryds kommun har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de problem som finns genom att Markaryd är ändstation för såväl Länstrafiken Kronobergs som Skånetrafikens busslinjer. Det handlar om brister i tidtabellsanpassningar, olika biljettsystem mm. Detta har kommunen påtalat för Länstrafiken Kronoberg i egenskap av trafikhuvudman för trafiken i Kronoberg och det kommer man fortsätta att göra.

Jag kommer omgående att lyfta frågan och Skånetrafikens inställning till resenärerna i Markaryd vid nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott de 8 augusti. Avsikten är att arbetsutskottet ska ställa sig bakom en formell framställan till Skånetrafikens politiker där vi helt enkelt begär och förutsätter att Skånetrafiken tecknar ett avtal med ett ombud i Markaryd så att resenärerna kan köpa biljetter till Skånetrafikens bussar på samma sätt som resenärerna i Skåne.

måndag 25 juli 2011

En minuts stillhet i hela Norden idag

Idag iakttar Norge en tyst minut kl 12.00. För att visa Sveriges varma deltagande rekommenderar regeringen till en bred anslutning till denna tysta minut. Samtliga arbetsplatser i Markaryds kommun uppmanas att delta. Flaggan vid kommunhuset kommer idag att vara hissad på halv stång.

lördag 23 juli 2011

Idag saknas alla ord

Idag saknas alla ord och hjärtat är fyllt av sorg. Tankarna går till Norge och till alla dem som så brutalt drabbats av det vansinnesdåd som inträffat i vårt grannland. Vi känner starkt för de drabbade, deras anhöriga och hela det norska folket. Det är en nationell tragedi som inträffat. En tragedi som ingen av oss kan vara oberörd inför. Idag är vi många som ställer oss frågor om varför och hur detta kan ske?

Bomben i centrala Oslo och den ofattbara massakern av ungdomarna på det läger på Utöya, arrangerat av Norska Arbeiderpartiets Ungdomsförbund, är händelser som känns ofattbara att ta in i sitt medvetande. Det finns inga ord som kan beskriva den mardröm som så många människor, familjer, föräldrar och vänner upplever idag.

Det som inträffat är ett angrepp på en hel nation. Det är ett angrepp på demokratin och på vårt fria och öppna samhälle. För oss som tror på demokratin, människors lika värde och livets okränkbarhet är det fullständigt obegripligt att det finns enskilda människor eller grupper som kan agera på ett så hänsynslöst sätt.

Det är i hatet, i likgiltigheten över människolivets okränkbarhet, i föraktet för andra människors politiska och religiösa uppfattningar, som extremismen förenar sig. Just där möts de höger- och vänsterextremistiska krafterna i en gemensam ståndpunkt.

Demokratin måste ständigt försvaras mot dess fiender. Därför kan vi samfällt ställa oss bakom det Norges statsminister Jens Stoltenberg så starkt och tydligt uttryckte sent igår kväll: ”Ni ska inte få ödelägga oss, vår demokrati eller vårt engagemang för en bättre värld”. Den kampen har vi alla ett ansvar att delta i.fredag 15 juli 2011

Kluvet land – berättelsen om ett delat Sverige

I sommar sänds reportageserien Kluvet land varje torsdag i P1. Den handlar om ett samhälle i förändring, om vad som händer när allt fler väljer att flytta från landsbygden till städerna. För första gången i vår historia bor det nu fler människor i städer än på landsbygden. Igår intervjuades jag och fick ge min syn på tillväxtmöjligheter i mindre kommuner, om statens reträtt, om behovet av infrastruktur och om betydelsen av tydliga kommunpolitiker som tar strid för sin kommun och sin bygd.

Ibland brukar jag generalisera och säga att Sveriges kommuner kan delas in i tre kategorier. En del kommuner som inte behöver anstränga sig särskilt mycket som storstads-, universitets- och högskolekommuner. De växer ändå, mycket tack vare stora offentliga arbetsplatser och skattefinansierade jobb. Andra, framför allt landsbygds- och glesbygdskommuner med stora avstånd och långt till regioncentrum, kommer att få det svårt hur mycket man än anstränger sig. Och så den tredje kategorin; alla de kommuner som måste bestämma sig för om man ska växa eller inte. Markaryds kommun hör till den senare kategorin och vi har bestämt oss för utveckling!

Jag är kritisk till att så många politiker och forskare ensidigt pekar på tjänste- och kunskapsföretagen som framtidens företag och som dömer ut våra tillverkande företag. Visst är tjänste- och kunskapsföretagen viktiga och visst behövs de, men vi bygger inte ett välstånd eller skapar en stark ekonomi enbart genom att byta tjänster och servera kaffe latte till varandra. Det är inte en fråga om antingen-eller, utan det behövs både tillverkning och tjänsteproduktion!

Även i framtiden måste det tillverkas saker och det måste man kunna göra i Sverige. Men då måste politiker och beslutsfattare underlätta för industriproduktionen och inte agera på ett sätt som skrämmer bort industriföretagen. Det går att producera och vara konkurrenskraftig också i Sverige och det går att skapa arbetstillfällen också utanför storstadsområdena. Alltför många forskare, politiker och beslutsfattare finns inte ute i verkligheten eller i näringslivet och möter inte i tillräcklig utsträckning de företagare som sysslar med industriproduktion.

I Markaryd arbetar dryga 40% av den arbetsföra befolkningen inom tillverkningsindustrin. Företagen har bestämt sig för att behålla så mycket produktion som möjligt i Markaryd. Våra företag klarade lågkonjunkturen utan problem och i dagsläget har vi mer än 1.000 fler arbetstillfällen än vad det finns arbetsför befolkning i åldrarna 18-64 år i kommunen.

Därför är inpendlingen stor och då behövs bättre kommunikationer. Om två år kommer äntligen Pågatågen att stanna i Markaryd, något vi jobbat för i snart åtta år. Men redan idag stannar SJ:s tåg vid perrongen i Markaryd för tågmöte på den enkelspåriga banan, men dörrarna öppnas inte för att släppa av eller på resenärer! En märklig, statlig affärsidé.

Vad vi behöver är en trafik som medger bättre arbets- och studiependling. Den kommer 2013, men vad hade kunnat ske om det statligt styrda SJ hade haft en ambition att tillgodose efterfrågan på marknaden? Vad hade hänt om man öppnat dörrarna och låtit resenärerna stiga av och på?

Statens reträtt är dessvärre uppenbar. I många kommuner flyttas polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan allt längre bort, servicen försämras och detta blir ytterligare en nackdel för de mindre kommunerna. Staten måste helt enkelt ta ett större ansvar!

Det kan inte vara rimligt att hela det övriga Sverige utanför storstadsregionerna ska vara som ett slags Skansen i maxiformat. Ska vi acceptera att vara ett udda fenomen som storstadsborna kommer ut till på sin semester för att titta förvånat på? Nej, självklart inte!

Ett samhälle i förändring skapar nya utmaningar som i sin tur kräver nya åtgärder och lösningar. Vi kan inte möta dagens utmaningar med gårdagens lösningar. Sverige ser inte likadant ut. Därför krävs en statlig reträtt framför allt inom områdena detaljstyrning och likformighet. Detta klarar en modern och klarsynt regering som stärker subsidiariteten, det kommunala självstyret och som sätter en tillit till den ideella sektorn och till att enskilda människor är kapabla nog att göra egna val.

Alliansregeringen har kommit en bit på vägen dit, men det finns mer att göra. Alternativet, det röda laget, vill inte ens dit!