torsdag 28 november 2013

Alliansens budget för 2014 antagen!

Så är då budgeten för 2014 klubbad för Markaryds kommun. Samanfattningsvis kan sägas att Alliansens förslag från kommunstyrelsen röstades igenom i stor enighet, vilket innebär att även oppositionen ställde sig bakom förslaget med några få undantag. Den allmänpolitiska debatten kom mest att handla om rätten till valfrihet inom olika verksamheter och om kvaliteten i äldreomsorgen.
  
Alliansens budget har ett tydligt barn-, ungdoms- och äldreperspektiv och vi tydliggör hur angeläget vi anser det vara att sätta brukaren och kommuninvånarna i centrum.
  
Vad innehåller då Alliansens budgetförslag som fullmäktige klubbade ikväll? Här kommer ett axplock av besluten: 
 • Utökad bemanning inom särskilt boende och hemtjänst. Det blir 7,5 nya tjänster inom särskilt boende och 2,25 nya tjänster inom hemtjänsten.
 • Ett klart och tydligt besked från Alliansen att vi kommer att bemanna inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten utifrån det behov som finns - inte utifrån statiska bemanningstal.
 • Ökade resurser till LSS-verksamheten. Verksamheten på Vattnadalen, vår korttidsvistelse för barn, utökas med 1,5 tjänst. Anskaget till personlig assistens utökas liksom för placeringar i annan kommun.
 • Utökad ram till individ- och familjeomsorgen för att täcka kostnaderna vid placeringar av barn och unga. Vi utökar med en tjänst som familjehemssekreterare för att möta nya lagkrav.
 • Krav på motprestation genom kompetenshöjande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd.
 • Inom ramen för arbetsmarknadsprojektet "Rätt till arbete" kommer vi att kräva och vara pådrivande i arbetet för att se till att Arbetsförmedlingen ställer krav på att våra nyanlända deltar i SFI och organiserad verksamhet 8 timmar/dag.
 • Fritidspeng införs som stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer.
 •  En uteplats byggs för de boende på andra våningen på äldreboendet Sjögården.
 • Utökat anslag till musikskolan.
 • Utökat anslag till att genomföra kultursatsingar enligt den antagna kultur- och biblioteksplanen.
 • En allvädersbana för friidrott mm på Strömsborg i Strömsnäsbruk.
 • En uppgradering av skateparken i Strömsnäsbruk.
 • Mindre barngrupper i förskolan. Antalet barn i förskolan beräknas minska de närmaste åren motsvarande en hel förskoleavdelning. Det påverkar inte personalen, vilket innebär att det successivt blir färre barn på antalet vuxna inom förskolan.
 • Sommarskola för elever som inte nått målen.
 • Ökat anslag för arbete med Barnkonventionen.
 • Ökad undervisingstid i matematik.
 • Bort med kommunala särkrav vid byggnadslov!
 • Tillsynen vid miljö- och hälsoskydd ska enbart debiteras med timavgift det år tillsynen äger rum.
 • Tydligare krav på miljö- och byggnadsförvaltningen att ge tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande.
 • Fortsatt satsning på attraktiva centrummiljöer.
 • Bredbandssatsningen på fiber kommer att intensifieras.
 • Hunehallen rivs och ersätts med en ny idrottshall som dessutom kommer att innehålla lokaler för hoppgrop och dans, lärararbetsrum och föreningslokal.
 • Nytt golv och vikvägg i Sparbankshallen.
 • Höjdenskolan etapp 2 slutförs.
 • Fortsatt renovering av Strömsnässkolan.
 •  
Detta är bara ett axplock av de beslut som ingår i budget för 2014. Alliansens förslag innebär att vi tar ett ansvar för den kommunala ekonomin. Den kommunala skattesatsen kommer att vara oförändrad, 21,00 kr. Vi kommer att arbeta för att göra en bra kommun ännu bättre. Jobben och ett starkt näringsliv som ger människor sin utkomst är prioriterade områden, eftersom det är där de resurser skapas som vi behöver för att finansiera välfärden. Vi står för ansvarsfullhet och måttfullhet!

Alliansen i Markaryd kommer att fortsätta värna människors frihet och rätt att så långt möjligt själva få bestämma hur man vill ordna sin vardag, vilken barnomsorg man väljer eller vilken utförare man som gammal eller funktionshindrad väljer för den service och omvårdnad man erhåller.

Här går en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och socialdemokraterna. Oppositionsrådet Joakim Pohlman kunde i sitt andra inlägg inte formulerat det bättre: "Här tycker vi inte lika, Bengt Germundsson och jag. Jag tycker vi ska begränsa människors rätt att välja själv!"

Hu jeda mig om detta blir en verklighet!

måndag 25 november 2013

Södra Interiör storsatsar i Strömsnäsbruk!

Idag meddelade Södra Interiör att man avser att etablera sitt nya logistikcenter i Luhrpasset i Strömsnäsbruk. Södra Interiör köper ett stort markområde av Markaryds kommun precis intill trafikplatsen vid E4:an där den nya anläggningen kommer att byggas. Totalt räknar man med att bygga ca 28 000 m2 lager och kontor. Verksamheten kommer att serva framför allt den skandinaviska marknaden med högkvalitativa interiörträprodukter. Logistikcentret i Strömsnäsbruk kommer att ersätta ett antal mindre lager som Södra har idag på andra platser, vilket blir mer kostnadseffektivt och innebär bättre service till företagets kunder.
 
Byggstarten är beräknad till 2014 och anläggningen beräknas stå klar sommaren 2015. Södra Interiör finns idag etablerade i Traryd med ett mindre lager som nyligen flyttades från Danmark till Traryd. I Traryd finns också ett sågverk som sedan i somras tillhör Södra Timber.
 
Det är naturligtvis oerhört positivt att Södra Interiör väljer Strömsnäsbruk och Markaryds kommun för sin etablering. Södra och Markaryds kommun har haft en mycket god dialog under hela den här processen som tagit drygt två år.
 
Samma vecka i september 2011 som vi nåddes av det dystra beskedet om Transcoms avveckling, kontaktades kommunen av ett företag som på uppdrag av en kund letade efter lämpliga lokaliseringar. Från den stunden har näringslivschefen och jag, från kommunens sida, lagt ett stort fokus på att leverera en konkurrensmässig produkt. Nästan exakt två år efter den första kontakten fick vi för några veckor sedan veta att valet föll på Strömsnäsbruk!
 
Etableringen kommer att generera ett antal nya arbetstillfällen, vilket är mycket glädjande, men det visar också att Markaryds kommun är ett attraktivt område för logistiklösningar. Därför kan den här etableringen mycket väl följas av fler. Genom Södras etablering i Luhrpasset förvärvar man hela den ca 90.000 m2 stora tomten, viket också möjliggör framtida expansion. 

söndag 24 november 2013

Företag expanderar i Strömsnäsbruk

MIBAB:s styrelse och kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att ge sitt godkännande till att bolaget medges sälja industrifastigheten Terminalen 2 på industriområdet i Klint i Strömsnäsbruk. Beslutet, som kommer upp på nästa kommunfullmäktige på torsdag, innebär att fastigheten säljs till AH Lejon Förvaltning AB som även äger grannföretaget Traryds Metall AB. Förvärvet innebär att Traryds Metall AB får möjlighet att expandera sin verksamhet.
 
Traryds Metall är ett företag som varit verksamt länge i kommunen. Företaget grundades redan 1948 i Traryd, men bedriver sedan ett antal år sin verksamhet i Strömsnäsbruk. Idag har man ca 15 anställda. Traryds Metall är Sveriges ledande tillverkare i maskinformat sandgjutgods i kopparlegeringar.
 
Samtidigt flyttar en ny hyresgäst in i en av MIBAB:s verkstadslokaler på samma industriområde, Norra Verkstaden, där det kommer att startas upp produktion av fönster.
 
Det känns väldigt roligt att konstatera att det finns ett intresse från olika företag att växa och etablera sig i Strömsnäsbruk. Både industriområdet i Klint och Luhrpasset ligger strategiskt mycket väl till med bra infrastruktur precis inpå knutarna. På senare tid har ytterligare två företag startat i området, Lechner Svenska Holding AB och Skånesläp. Jag skulle inte bli förvånad om det blir fler.

torsdag 21 november 2013

Årets Företagare: PMJ Montage AB


Igår hade jag förmånen att få representera kommunen vid en ceremoni på Stora Hotellet då PMJ Montage AB i Markaryd tilldelades utmärkelsen "Årets Företagare 2013". Ägaren Martin Johansson med hustrun Jessica fick ta emot diplom, blommor och hyllningar från Företagarna i Markaryd och kommunen.

PMJ Montage AB är ett gott exempel på ett fungerande entreprenörskap. Efter att i flera år ha arbetat som resemontör på ett liknande företag i Markaryd, kände Martin att det 1992 var dags att starta eget. Under de första åren drev han företaget tillsammans med en anställd, men företaget växte successivt och involverade snart flera anställda. Hustrun Jessica blev, precis som i många andra familjeföretag, involverad och idag är nästan 20 personer anställda i företaget.

För några år sedan etablerade man sig i en ganska nybyggd lokal på Anderslövsområdet i Markaryd och för ganska precis ett år sedan öppnade man en filial i Ljungby. Kunderna finns över hela landet mellan Malmö och Stockholm, men under senare år har alltmer arbeten utförts i Stockholm där det ständigt utvecklas och byggs.

PMJ Montage AB sysslar i princip med allt som rör glas och metall, man monterar och glasar aluminium- och stålpartier till fasader, glastak, uterum mm och svarar även för service, underhåll och reparationer.

Årets Företagare utses årligen sedan 1985 och är ett samarbete mellan organisationen Företagarna på lokal och regional nivå och landets kommuner. Utmärkelsen tilldelas en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam och som fungerar som inspirationskälla och förebild för andra företagare.

I samband med prisutdelningen fick även Fannie Dahl ta emot sitt gesällbrev. Fannie är utbildad frisör och har nu genomfört gesällprov efter att ha arbetat de 3000 timmar inom yrket som krävs för att kunna få sitt gesällbrev.Gesällbrevet är branschens yrkesbevis och visar att man har utbildat sig och avlagt branschens behörighetsprov; gesällprovet. Gesällbrevet härstammar från 1600-yalet och inom frisörbranschen har man valt att behålla det gamla dokumentet som bevis på yrkesskicklighet.

tisdag 19 november 2013

Studiebesök kring strandskydd på GotlandEtt intressant uppdrag jag har är som ledamot i regeringens Strandskyddsdelegation. Det var i den egenskapen jag igår besökte Gotland för att tillsammans med övriga ledamöter i delegationen, handläggare från länsstyrelsen och ett par entreprenörer göra en rundtur till ett antal platser på ön där strandskyddets tillämpning är högaktuellt.

Delegationens uppdrag är bland annat att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog, bidra till kompetensutveckling och en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna. Det är därför vi också besöker olika delar av landet för att ta del av hur regelverket tillämpas. Och visst tillämpas det olika!

Furillen och Bungenäs är två olika projekt på Gotland som utgör exempel på hur man både lyckats och stött på patrull. Båda projekten är mycket speciella och visar vilken tillgång engagerade entreprenörer kan vara för en avfolkningsbygd. Nedlagda kalkbrott och försvarsanläggningar har byggts om till hotell, restauranger, kultursatsningar och boende. Platser som de flesta aldrig skulle se en potential i, har dessa entreprenörer lyckats förädla.

Medan man lyckats i stort sett fullt ut i Bungenäs har det varit mer besvärligt i Furillen. Mer än en gång gick tanken till vår egen länsstyrelses hantering av detaljplanearbetet för Golfresort Traryd, där ett särskilt yttrande innebar att Naturvårdsverket överklagade och fick en för projektet väsentlig del av detaljplanen upphävd. Det fanns en hel del likheter.Jag blir alltmer övertygad om att den senaste förändringen av strandskyddslagen inte ger de möjligheter som var avsikten, nämligen att underlätta för viss byggnation i glest befolkade delar av vårt land. Idag har kommunerna möjlighet att peka ut s k LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) där fler dispenser ska kunna medges. Problemet är många gånger det vi såg på Gotland; de värden och möjligheter som entreprenören ser, det ser inte alltid politiker och tjänstemän i kommunerna eller på länsstyrelserna. Och då riskerar segdragna processer med LIS-områden att bli pappersprodukter i stället för reella projekt till nytta och gagn för en bygd.

Kyrkviken på Fårö, precis vid Bergmanmuséet, är ett sådant planerat LIS-område som vi också besökte. Återstår att se om det finns någon som är beredd att utveckla detta område på en ö som kämpar mot befolkningsminskning. Slutligen besökte vi Lautershorn, ett gammalt fiskeläge med sjöbodar som många vill se en möjlighet att utveckla. En ledamot berättade vad priset för en sjöbod, stor som en friggebod, betingar på västkusten. För den summan kan man köpa ett helt bostadskvarter i Markaryd.Sammanfattningsvis var det ett mycket intressant besök och reflektionerna är många. En fråga som fortfarande är obesvarad är följande: Om nu allmänheten och det rörliga friluftslivet har över 500 hektar mark att röra sig över på ön Furillen, varför måste de tvunget ha tillgång till precis samma 50 m² mark där platsen för ett inspirations- och konstnärscentrum var tänkt att byggas?
 

tisdag 12 november 2013

Ny idrottshall ersätter gammal Hunehall

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att projekteringen av en ny idrottshall ska fortsätta i huvudsak i enlighet med den programhandling som tagits fram av arkitektfirman Tengbom. Miljö- och byggnadsnämnden får också i uppdrag att ändra detaljplanen i enlighet med förslaget. I och med att en ny idrottshall kommer att ersätta den gamla Hunehallen inleds slutfasen av den omfattande satsningen ”Framtidens skola” som pågått i Markaryds kommun under två mandatperioder. Lokalmässigt omfattar projektet nya lokaler för gymnasieskolan, tre nya skolbyggnader på Höjdenområdet, renovering av matsalar och lektionssalar, en omfattande renovering av Strömsnässkolan och en ny idrottshall.

Av den övergripande utredning som förelades kommunfullmäktige i maj 2012, framgick att Hunehallen uppvisar stora brister. Den nuvarande Hunehallen, som stod klar 1967, är energimässigt mycket dålig med minimal isolering. Taket saknar i princip isolering och är av dålig kvalitet, ledningsstammarna är mycket dåliga liksom våtrumsbeklädnaden i duschrum och toaletter. Vidare uppfyller byggnaden inte dagens tillgänglighetskrav.

En fördjupad analys har visat att det bästa alternativet utifrån givna förutsättningar gav vid handen att det är ekonomiskt bäst att bygga en helt ny idrottshall på samma plats vilken ersätter nuvarande Hunehallen, som rivs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En förprojektering har därför genomförts under hösten 2013 vilket resulterat i en programhandling daterad 2013-11-08 med ett förslag till en ny idrottshall inklusive omgivande markarbeten. Under förprojekteringen har synpunkter inhämtats från politiska nivån, skolledningen, berörd personal, fackliga organisationer, skyddsombud, föreningslivet, ungdomsinskottet samt via förslagsfunktionen på hemsidan. Dessa synpunkter har noga bedömts, avvägts och så långt möjligt tillgodosetts om de bedömts vara relevanta, vilket innebär att kompletteringar gjorts i form av en ca 260 m² stor utbyggnad inrymmande bl a hoppgrop och danslokal, lärararbetsrum och lärosal/klubbrum samt en inglasad entréhall om ca 105 m².

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 finns redan anvisat 24 milj kr för en ny idrottshall. Detta belopp är baserat på en grov bedömning av vad det skulle kosta att renovera Hunehallen till modern standard. Som jämförelse har också referensobjekt studerats för att få en uppfattning om hur en nybyggd idrottshall skulle kunna se ut till motsvarande kostnad. Det senare skulle innebära en idrottshall med betydligt lägre standard och funktion.

Kommunstyrelsen har i samband med budgetberedningen 2013 därför gjort bedömningen att en ny idrottshall med motsvarande funktioner som inryms i den nuvarande hallen kommer att bli något dyrare än redan anvisade medel. Det ovan redovisade tillvalet liksom det faktum att vid byggnation idag ska tillämpas Boverkets byggregler enligt BBR20, innebärande högre konstruktionskrav för att motstå ras och brand, innebär ökade kostnader. Vidare tillkommer kostnader för rivning av befintlig hall samt markarbeten runt den nya hallen. Sammantaget bedöms därför det ekonomiskt bästa alternativet vara en nybyggnation, vilket långsiktigt tillgodoser verksamheternas och föreningarnas behov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är angeläget att så långt möjligt beakta framtida utveckling och behov, inte minst med tanke på att en ny idrottshall ska fungera under många år framöver. Alliansen kommer därför att vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november att anslå 20 milj kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 och 14  milj kr år 2015 för fortsatt projektering, efterföljande rivning av nuvarande hall samt uppbyggnad av en ny idrottshall i huvudsak i enlighet med programhandlingen daterad 2013-11-08. Vidare anslås 4,5 milj kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2016 för återstående markarbeten runt den nya idrottshallen.

 

måndag 11 november 2013

Premiär för polisens medborgarforum

Ikväll var det premiär för polisens medborgarforum och ca 70 personer, framför allt från Strömsnäsbruk och Traryd hade kommit till Folkets Hus för att diskutera trygghetsfrågor med hela länets polisledning. Enligt Brottsförebyggande Rådet oroar sig mer än var fjärde invånare i Kronobergs län för att bli utsatt för brott. Den siffran bekräftades också vid en enkel omröstning bland de närvarande vid kvällens medborgarforum.
 
Antalet anmälda brott har dock minskat under de tre senaste åren i såväl Kronoberg som Markaryds kommun. Antalet stölder och inbrott har stadigt minskat i kommunen varje år från 2010 och allra vanligast är bränslestölderna. Hela två tredjedelar (2/3) av dessa brott sker på Shell i Luhrpasset eller i anslutning till E4:an. Att 316 av 356 anmälda stölder och inbrott sker i närheten av E4:an, visar att det handlar om brottslingar som opererar och rör sig över stora områden. Av hittills 140 anmälda bostadsinbrott i Kronobergs län har 14 skett i Markaryds kommun.
 
Lyckligtvis lyser de grova våldsbrotten med sin frånvaro, vilket man får vara tacksam för. Under de senaste tre åren har det dock anmälts 57 brott i nära relationer, en siffra som oavsett numerär är alldeles för hög. Inte minst då man vet att mörkertalet är högt.
 
De flesta av de närvarande verkade vara ganska positiva till polisens initiativ och till det arbete man utför. Den största frustrationen riktades mot det faktum att man upplever att alldeles för få brott i form av stölder och inbrott klaras upp.
 
Under mina år som kommunstyrelsens ordförande har situationen förbättrats avsevärt i kommunen. Sommaren 2004 kallade jag mig skämtsamt för "kriminalråd", eftersom det inte fanns någon polis i tjänst i kommunen och jag kontaktades flera gånger i veckan av personer som på olika sätt utsatts för brott. Idag finns det sex poliser stationerade i Markaryd! Samverkansformerna mellan kommunen och polisen fungerar mycket bra idag. Kontaktvägarna är korta och det känns positivt och naturligt att samverka.
 
Närpolischefen Anders Carlsson avslutade kvällens medborgardialog genom att lyfta fram familjens betydelse: "Det är vid köksborden hemma i stugorna som föräldrarna förmedlar de värderingar som deras barn kommer att leva efter". Som kristdemokrat kunde jag inte ha sagt det bättre själv!

fredag 8 november 2013

Samverkansdag med Linnéuniversitetet

I onsdags var det äntligen dags att genomföra den samverkansdag vi sedan länge planerat mellan Linnéuniversitetet och näringslivet i Markaryd. För tio år sedan togs en första kontakt, vilken följdes upp för fyra år sedan och nu blev det äntligen verklighet då Tillväxt Markaryd AB, kommunens näringslivsbolag, och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren stod som inbjudare till en heldag i Markaryd. En hel buss med representanter från Linnéuniversitetets olika institutioner kom redan på morgonen till Markaryd för att få en inblick i det starka näringslivet som finns i Markaryd.
 
Förmiddagen ägnades åt besök på Konecranes och Nibe, två av de mycket starka företag som finns i Markaryd. Besökarna fick en god information om företagens verksamheter, vilken följdes upp med en rundvandring i produktionen. En viktig faktor för företagen är att tillgodose kompetensförsörjningen, inte minst vad gäller rekrytering av högskole- och civilingenjörer.
 


Näringslivet i Markaryd uttryckte mycket tydligt att det är fullt möjligt att behålla produktionen i Sverige. Förutsättningen är kvalitet, kompetens och effektivitet. Ett bekymmer är att så få ungdomar idag söker till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och här måste vi gemensamt arbeta för att förändra bilden. Samma inställning uttrycktes som av en händelse i en artikel i onsdagens Dagens Industri: "Andelen studerande på tekniska linjer måste öka kraftigt."

Efter lunch fortsatte diskussionerna på Villa Ekebacken då de företrädarna för universitetet berättade om vad de olika fakulteterna med koppling till teknik, ekonomi, IT, språk mm har att erbjuda. Avslutningsvis diskuterades hur man mer konkret ska kunna koppla samman akademin med näringslivet, vilket utmynnade i att ännu ett möte bokades in redan under det här året. Målsättningen var tydlig - någon form av konkret samverkan ska påbörjas redan efter årsskiftet.


lördag 2 november 2013

Alla Helgons DagLjusen som lyser i Allhelgontid minner oss om alla människor som inte längre finns hos oss. De lyser med värme och tacksamhet över dem som vi saknar och påminner oss om betydelsen att ta vara på vår stund på jorden.

"Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går.
Din ensamhet har stränder in mot ljuset.
Var inte rädd. I sanden finns det spår."
Sv.ps. 256