måndag 31 december 2012

Gott Nytt År 2013!


Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser; glädjeämnen såväl som besvikelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna på det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora händelserna som lyfts fram. Och så kanske det är när man själv tänker tillbaka.

I samband med det här årsskiftet har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i tio år. Till det kan läggas ytterligare fyra år som nämndsordförande. Det är helt otroligt vad snabbt åren gått och vad mycket som hänt i kommunen under den här tiden. Det har varit en stor förmån att få ha varit en del av kommunledningen under de här åren av utveckling och tillväxt.

Idag, nyårsafton 2012, tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under de här åren. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig i mitt förtroendeuppdrag! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2013 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!
 
Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

söndag 30 december 2012

I Markaryd lever man längst!
Hela mittuppslaget i dagens Aftonbladet handlar om Markaryd! Anledningen är att i Markaryd lever man längst i hela landet. Enligt forskarna finns det fem unika, små områden i världen, s k blå zoner, där människor lever längre än någon annanstans. En av dessa blå zoner finns alltså i Sverige, där Markaryd utmärker sig genom att här blir man äldst.

Begreppet "blå zon" myntades 2004 av den belgiske demografen Michel Poulin. Detta intresserade journalisten och författaren Henrik Ennart som började studera om det kunde finnas en blå zon också i Sverige, vilket han alltså kom fram till att det gör. I Sverige finns det ett sammanhållande band som sträcker sig från Öland över södra Småland och ner i nordöstra Skåne. Henrik Ennart konstaterar i sin bok "Åldrandets gåta" att här är andelen hundraåringar överlägset högre än i andra delar av landet. Allra äldst blir man således i Markaryd där jämförelsetalet hundraplussare per 100.000 invånare är 84. Boken finns ute i handeln den 14 januari.

Orsakerna till detta kan man naturligtvis spekulera i, men det är väl inte en alltför djärv gissning att det har med både arv och miljö att göra. De som idag uppnår en så hög ålder i Markaryd har fått slita hårt. Man har levt under små omständigheter och fått arbeta inom industrin och med små jordbruk. Idag arbetar fortfarande ca 44% av befolkningen inom tillverkningsindustrin, även det en av de högsta siffrorna i Sverige. Vidare har vi fortfarande en ganska låg utbildningsnivå och ingen utpräglad filosofi av renlevnad, vilket är lite paradoxalt. Det finns nämligen över hela världen en klar koppling mellan akademisk utbildning och hög ålder. Samtidigt tror jag att man mår ganska bra, det finns en närhet i relationerna mellan människor och en god social tillvaro med en väl fungerande civil sektor och många ideella organisationer.

En del av dessa förklaringar passar också in på vad forskningen kommit fram till vad gäller det som utmärker folket i de blå zonerna. Förutom ett allsidigt och måttfullt intagande av kost och dryck undviker man stress, man är sociala och integrerade, man upplever tillvaron som meningsfull och man prioriterar familjen. Ganska bra egenskaper!

Sedan ett antal år tillbaka har vi använt oss av visionen "Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun". Resultatet av Henrik Ennarts studier bekräftar att så faktiskt är fallet. Därmed kan vi lägga ytterligare ett skäl till varför man ska flytta till Markaryds kommun; här lever vi längst i Sverige. Ett skäl så gott som något!

Övriga blå zoner är Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), Nicoyahalvön (Costa Rica), Ikaria (Grekland) och Loma Linda (Kaliforninen, USA).

torsdag 20 december 2012

Äntligen besked om utjämningen!
Drygt ett och ett halvt år efter det att jag den 27 april 2011 överlämnade betänkandet "Likvärdiga förutsättningar" från Utjämningskommittén.08 kommer äntligen ett förslag från regeringen. Genom en politisk kompromiss får de tolv kommunerna med landets högsta skattekraft ett statligt bidrag på drygt en miljard kronor. Detta bidrag mildrar marginaleffekterna för de här kommunerna och innebär att de får behålla en större del av sin egna skattekraftsökning än med nuvarande system.

Genom den här kompromissen kunde Moderaterna, och i viss mån även Folkpartiet, till slut acceptera förslaget från Utjämningskommittén, ett förslag som alla övriga riksdagspartier i fullständig enighet ställt sig bakom.

Det är naturligtvis bra att man nu enats om ett förslag som i alla övriga delar följer kommitténs betänkande. Det innebär att de stora orättvisor som idag finns inom det nuvarande systemet rättas till och att de strukturella skillnaderna som finns mellan olika kommuner för obligatoriska verksamheter utjämnas till det bättre. Förskolan har varit ett område som gynnat vissa kommuner på andras bekostnad. Sedan flera år tillbaka får förortskommunerna i Stockholm 60% mer resurser för varje förskolebarn jämfört med landsortskommunerna. Detta trots att behovet är detsamma.

Det är bra att kommuner och landsting äntligen får ett besked, vilket är viktigt för planeringen av 2014 års budget. Det är också bra att regeringen tillför nya pengar för att finansiera det bidrag som höginkomstkommunerna nu får ta del av, så att inte kommuner som har en befolkning med lägre skattekraft drabbas ytterligare.

För Markaryds del innebär det, enligt regeringens beräkningar, ett tillskott på 954 kr/invånare, vilket blir ganska precis 9 miljoner kronor. Nettoeffekten blir dock något lägre, eftersom alla kommuner får vara med och finansiera de införselregler som innebär att alla negativa förändringar införs stegvis under ett antal år. För Kronobergs län blir det positiva effekter för landstinget och samtliga kommuner utom Växjö.

Konsekvenser för Kronobergs län:
Alvesta +97 kr/inv.
Lessebo +119 kr/inv.
Ljungby +142 kr/inv.
Markaryd 954 kr/inv.
Tingsryd +881 kr/inv.
Uppvidinge +226 kr/inv.
Växjö -592 kr/inv.
Älmhult +314 kr/inv.
Landstinget Kronoberg +306 kr/inv.

torsdag 13 december 2012

Stabilt befolkningstal i Markaryd

 
 
 


 

Varje gång SCB presenterar sin befolkningsstatistik redovisas förändringen jämfört med föregående år eller föregående kvartal. Kortsiktiga förändringar slås upp och slutsatser dras enbart på grundval av senast kända mätning. För att beskriva trender krävs dock lite mer analys och eftertanke.
Bilden ovan beskriver grafiskt det trendbrott som faktiskt skett i Markaryds kommun under de senaste tio åren. Mellan år 1976 och 2003 minskade Markaryds befolkning med ungefär 100 personer per år, från 12 009 invånare (1976) till 9 594 invånare (2003). I bilden motsvaras detta av den röda linjen som också beskriver hur det skulle sett ut om denna negativa trend hade fortsatt.
Nu gjorde den inte det! Den blå linjen visar det verkliga invånarantalet. Trendbrottet 2003 visar sig ganska tydligt. Mellan 2003 och 2012 har invånarantalet pendlat mellan 9 500 och 9 600, ibland lite uppåt och ibland lite nedåt. Men det torde vara svårt att påstå något annat än att de båda kurvorna står för en viss skillnad.
Ser man till landet som helhet märker man en tydlig urbaniseringstrend. Befolkningstillväxten är påtaglig i ca 50 kommuner, samtliga belägna i Stockholm-Mälarregionen, Skåne och Västsverige samt i universitetskommunerna Umeå, Linköping och Växjö. Ca 150 kommuner minskar konstant sin befolkning och i de resterande, knappt 100, kommunerna är invånarantalet ganska stabilt eller visar på en liten eller måttlig befolkningstillväxt.
I det perspektivet blir trendbrottet i Markaryd betydligt mer positivt än vad det ofta framställs. Självklart nöjer inte jag mig med det, utan jag vill se att kurvan på nytt vänder uppåt. Det är en tuff utmaning som vi från kommunens sida inte råder fullt ut över. Det vi kan göra, ska vi också göra, i syfte att försöka skapa de förutsättningar i form av service, kvalitet, attraktivt boende och gott näringslivsklimat som krävs för att den ganska stabila situation vi för tillfället har, steg för steg ska bytas i en ännu mer positiv riktning.
Välkommen med i det arbetet!

fredag 7 december 2012

Stå upp för våra traditioner!

Den, till synes, ständigt återkommande debatten om lämpligheten av att fira skolavslutning i kyrkan verkar sorgligt nog ha blivit en tradition i sig. Den här debatten är i själva verket ganska märklig och man kan tycka att Skolverket borde ha helt andra prioriteringar. Svordomar, könsord och andra tillmälen som är vanligt förekommande på de flesta skolor, får passera obemärkt utan några större reaktioner. Men om eleverna får höra Fader Vår, välsignelsen eller en traditionell psalm, då reagerar Skolverket snabbt. Ett påbud utfärdas som juridisk vägledning för de rektorer som känner sig hotade av lagstiftningens krav på en icke konfessionell skola. Är det verkligen Luciakronor, julkrubbor och sommarpsalmer som utgör de största hoten mot våra barns välbefinnande?
 
De allra flesta anser nog att skolavslutningarna i kyrkan är en tradition värd att bevara och ett kulturarv värt att föra vidare till barn och barnbarn och inte, som Skolverket anser, ett lömskt försök till religiös påverkan. I ett försök att förtydliga, har Skolverket skapat en osäkerhet om vad som är tillåtet för den enskilde rektorn att besluta om.
 
Om Skolverket anser att skolundervisningen också i övrigt ska befrias från sitt religiösa innehåll kommer man att få besvär. Utrensningen av litteratur, konst och musik med religiöst innehåll liksom av allehanda religiösa symboler lär bli omfattande. Varför vi firar advent, Lucia, jul och påsk får inte nämnas och inte kan man väl tillåta en tideräkning som relaterar till årtal före och efter Kristi födelse, en händelse som för övrigt ska förbigås med tystnad.
 
För oss kristdemokrater är detta inget problem. Självklart ska det vara möjligt att fira traditionella högtider i kyrkan och berätta om varför de firas utan att någon för den skull ska tvingas behöva avge en trosbekännelse eller be en bön. Deltagandet ska självfallet vara frivilligt, men bara för att någon enstaka person väljer bort skolavslutningen för att den sker i en kyrka, ska naturligtvis inte det stora flertal som är av en annan uppfattning, behöva avstå i någon sorts missriktad solidaritet.
 
Flera generationer i Markaryds kommun har vackra minnen från skolavslutningar i kyrkan. Det är en mångårig tradition som vi vill värna och slå vakt om. Vi vill att ni som rektorer ska känna att vi politiker står bakom er i beslutet att också låta dagens elever få fira våra traditionella högtider och skolavslutningar i kyrkan.
 
Därför ger vi vårt helhjärtade stöd till dem som vågar ifrågasätta Skolverkets pinsamma påbud, som enbart bidrar till att urholka vårt samhälle på viktiga traditioner och värden. Vi ska inte styras av Skolverkets religiösa beröringsskräck, utan ha mod att stå upp för de traditioner som förtjänar att ta strid för.
 
 
Kristdemokraterna i Markaryds kommun
 
Bengt Germundsson, Carl-Erik Svensäter, Caroline Lindbergh, Eva Madestam, Ingegerd Lenander, Jerry Borg, Lars Henningsson,  Maria Svensson-Lundin, Roger Andersson, Samuel Wombell, Yvonne Takvam, Ayse Vatansever

fredag 30 november 2012

Alliansens budget klubbades igenom
Igår avslutades budgetarbetet för 2013 genom att Alliansens i Markaryd budget klubbades igenom i sin helhet vid ett långt kommunfullmäktigesammanträde. Samtliga våra förslag inklusive de tilläggsyrkanden som vi förde fram under debatten vann gehör hos kommunfullmäktige.

Detta är den elfte budgeten som Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lägger tillsammans. Visserligen är det en ganska stram budget, men den innehåller också en hel del satsningar. Det blir ingen skattehöjning, något som socialdemokraterna ivrigt förespråkade, utan skattesatsen blir oförändrad. Därmed kommer det nästa år bara att vara en kommun i länet som har lägre skatt än Markaryd.

Alliansen vill så långt möjligt undvika att uttaxera mer pengar än nödvändigt från våra invånare. Innan vi begär av våra kommuninvånare att de ska betala mer i kommunalskatt måste vi se till att de pengar vi redan har används så optimalt som möjligt och använda oss av de resurser vi har. En höjning av kommunalskatten är och förblir den mest orättfärdiga skattehöjningen, eftersom den framför allt drabbar låginkomsttagare, pensionärer och redan utsatta familjer. Dessutom riskerar en skattehöjning under en lågkonjunktur att slå ännu hårdare mot de allra svagaste grupperna, vilket fördelningspolitiskt är fullständigt fel.

Detta, och allt det andra därtill, har vi varit helt överens om mellan Allianspartierna under budgetarbetet. Jag är både glad och tacksam över det fina samarbete vi har inom majoriteten och över den vilja vi har att arbeta för kommunens bästa!

En hel del av Alliansens budget, som nu är klubbad, är redan presenterad och den går att läsa här.

Ytterligare några förslag klubbades igenom igår, vilket bland annat innebär följande:

 • Utökade resurser till socialnämnden i form av ett anslag för oförutsedda utgifter
 • Satsning på mest sjuka äldre
 • Ökat anslag till barn och ungdomar med särskilda behov inom särskolan
 • Fria bussresor inom kommunen för alla ungdomar från och med år 7 och uppåt
 • Ökat verksamhetsbidrag till kultursatsningar
 • Utökat verksamhetsbidrag till ridskolan
 • Två nya skolbyggnader på Höjdenområdet
 • Renovering av Strömsnässkolan
 • Satsning på attraktivt centrum
 • Oförändrad utdebitering

När det här året är slut, har Alliansen i Markaryd haft det yttersta ansvaret för kommunen i tio år. Under de här tio åren har det hänt en mängd positiva saker i Markaryds kommun. När vi nu lägger fram vårt elfte budgetförslag lovar vi att fortsätta arbeta i samma anda och med samma uthållighet som vi hittills gjort för att Markaryds kommun ska bli en ännu bättre kommun!

söndag 25 november 2012

Skolverkets psalmbok - nu med två psalmer!

Inför den stundande julhelgen har Skolverket tagit fram en "juridisk vägledning för rektorerna" att tillämpa i samband med skolavslutningar, advents- eller julfirande i kyrkan. Samtidigt fördubblas antalet godkända psalmer och enligt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är det, förutom "Den blomstertid nu kommer", nu även tillåtet att sjunga "Stilla natt". Båda psalmerna förväntas inom kort ges ut av Skolverket i en specialutgåva tillsammans med den juridiska vägledningen som tillägg.

I en debattartikel idag i DN förklararar generaldirektören att en religiös högtid mycket väl kan uppmärksammas och firas i kyrkan utan religiösa inslag. Enklast är naturligtvis att prästen håller tyst. Skulle så inte vara fallet, kan rektorerna med stöd av vägledningen gripa in och säkerställa att skolelever och personal inte utsätts för någon otillbörlig konfessionell påverkan som menligt skulle skada deras hälsa och säkerhet. 

Samtidigt rapporterar SVT Nyheter att sex av tio lärare anser att de fått för lite fortbildning för att kunna sätta betyg på rätt grunder. Betygssättning är myndighetsutövning, något som ska vara rättssäkert, välgrundat och baserat på tydliga kriterier.

Visst känns det tryggt att Skolverket prioriterat arbetet med en juridisk vägledning vid eventuella kyrkobesök.
onsdag 14 november 2012

Högt förtroende för politikerna i Markaryd

Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de lokala politikerna. På frågan hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa får man betyget 7,0 av tio möjliga och på frågan hur väl man lyssnar till invånarnas synpunkter blir betyget 6,0. Båda resultatet är klart bäst i länet och även i topp bland landets samtliga kommuner. Det visar en undersökning som SKL publicerar idag baserad på statistik från SCB.
 
– Det är mycket glädjande att de förtroendevalda i kommunen uppfattas så positivt, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar. Det visar att vi har en vital och väl fungerande lokal demokrati. Undersökningen visar också att många av de förtroendevalda i Markaryds kommun är gifta, högutbildade, småbarnsföräldrar som jobbar inom den privata sektorn.
 
Idag presenterade SKL den undersökning om de förtroendevalda i landets kommuner man genomfört tillsammans med SCB. Syftet med undersökningen är bl a att spegla hur väl sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning.
 
Följande resultat redovisas för de förtroendevalda i Markaryds kommun: 
 
 • Markaryd har, tillsammans med Ljungby och Växjö, jämnast könsfördelning bland de förtroendevalda; 55 % män och 45 % kvinnor.
 • Andelen förtroendevalda i åldern 18-29 år är något färre och andelen 50-64 år är något fler än befolkningen i övrigt i kommunen.
 • Andelen utrikes födda är ganska väl representerade.
 • Andelen gifta förtroendevalda är högre än genomsnittet i kommunen.
 • Andelen småbarnsföräldrar som är förtroendevalda i Markaryd är högst i hela Kronoberg.
 • Över 60 % av de förtroendevalda i Markaryd arbetar inom privat sektor.
 • Andelen förtroendevalda med eftergymnasial utbildning är betydligt högre än genomsnittet i kommunen.
 • Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de förtroendevalda.
 •  
 • Läs hela rapporten här.
 •  

fredag 2 november 2012

Försvarsutskottet besökte Markaryd

Mikael Oscarsson (KD), Peter Hultqvist (S), Torgny Persson och Clas-Göran Karlsson (S)
Det hör inte till vanligheterna att tre riksdagsledamöter från samma utskott besöker Markaryds kommun på en och samma dag, men så var fallet under torsdagen. Hemvärnsföreningen i Markaryd, under ledning av Torgny Persson, stod som arrangör för ett seminarium under rubriken "Hemvärnets roll i samhället". Under dagen förevisades också verksamheten vid Hemvärnsgården i Strömsnäsbruk.
 
Mikael Oscarsson (KD) inledde kvällen med att tala om det civila samhällets betydelse och om Hemvärnet som ryggraden, inte bara ur försvarssynpunkt, utan som en mycket viktig organisation vid kriser och katastrofer. Mikael, som också sitter med i försvarsberedningen, underströk även betydelsen av att riksdagen kan nå en bred samsyn i kommande försvarsbeslut.
 
Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) redogjorde i sitt anförande för de förändringar som skett under de senaste åren inom det svenska försvaret. Hultqvist var kritisk till beslutet att avskaffa den allmänna värnplikten, vilket lett fram till den besvärliga personalsituation inom försvaret som vi ser idag. Han berättade om den omvärldsanalys som nu pågår inom försvarberedningen och som kommer att ligga till grund för de förslag som så småningom kommer att läggas fram av försvarsberedningen.
 
Själv fick jag möjlighet att i mitt anförande lyfta fram min syn på Hemvärnet som en mycket viktig organisation, inte minst vid olika kriser och katastrofer under fredstid. Den insats som Hemvärnet gjorde i kommunen, t ex efter stormen Gudrun 2005, visade hur betydelsefullt det är med en organisation som har kunskap, utrustning och utbildning för att hjälpa till när det krisar. Det känns mycket positivt att vi i Markaryds kommun har en så aktiv Hemvärnsförening och att samarbetet fungerar så bra.
 
Det är också uppmuntrande att höra alla positiva kommentarer om kommunens engagemang. Alltsedan stormen Gudrun har vi från kommunens sida försökt stötta och uppmuntra föreningen i deras arbete. Uppenbarligen är detta inte så vanligt förekommande, vilket förvånar mig. Därför är den här sortens arrangemang viktiga när man tillsammans kan sätta fokus på en gemensam angelägenhet. Sedan är det, som tidigare nämnts, inte heller så ofta tre ledamöter i försvarsutskottet får möjlighet att möta och ta del av synpunkterna från en lokal hemvärnsförening. Det mötet är nog så viktigt!  
 
Mikael Oscarsson (KD) tillsammans med Chefen för 35:e Hemvärnsbataljonen Dag Fjällström

söndag 28 oktober 2012

Invigning och jubileum för Konecranes i Markaryd!
I fredags hade jag den stora äran att, tillsammans med Konecranes vice VD Hannu Rusanen och Konecrane Lifttrucks VD i Markaryd Lars Frödin, klippa bandet och inviga de nybyggda och fantastiskt fina kontorslokalerna i Markaryd. Samtidigt fick vi vara med om överlämnandet av truck nr. 4.000 som byggts sedan starten av företaget i Markaryd 1995. Trucken överlämnades till representanter för Ghana Ports and Harbour Authority samt Ghanas Ministry of Transports.

Det är nästan precis 18 år sedan kommunens industribyggnadsbolag MIBAB och dåvarande SMV träffade ett avtal om uthyrning och utbyggnad av lokalerna i Markaryd. Dessa togs i bruk 1995 och det var startpunkten på ett mycket gott samarbete som utvecklats och fortsatt under de här åren. Företaget har vuxit på ett mycket bra sätt och i takt med expansionen har lokalerna utökats och byggts till flera gånger.
 
År 2004 blev SMV en del av det finska bolaget Konecranes som fortsatte utveckla företaget på samma positiva sätt.
 
Ett strategiskt mycket viktigt beslut ledde fram till att Konecranes för ett år sedan förvärvade fastigheten från MIBAB, ett beslut som var av stor betydelse för såväl företaget som kommunen.
 
Samtidigt fortsatte Konecranes glädjande nog att satsa i Markaryd och resultatet ser vi idag i form av de nya kontorslokaler som nu är invigda tagits i bruk, liksom genom firandet av truck nr. 4000 som nu ska levereras från fabriken i Markaryd.
 
Som representant för Markaryds kommun är jag väldigt glad över att Konecranes väljer att fortsätta att satsa i Markaryd. Redan från starten har samarbetet fungerat alldeles utmärkt och präglats av samförstånd, förståelse och en gemensam vilja att samverka till nytta och gagn för både företaget och kommunen.
 
Platschefen Lars Frödin och personalen på anläggningen här i Markaryd har, precis som koncernledningen för Konecranes, all anledning att känna stolthet över sin verksamhet. Företaget har med bravur klarat av att stå pall då konjunkturerna svängt. En viktig anledning till det beror säkert på att den kompetenta och yrkesskickliga personalen står för en tillverkning av produkter som är av högsta klass!
 
På Markaryds kommuns vägnar gratulerar jag er till det fantastiska resultat ni åstadkommit och önska er alla lycka till med era nya lokaler och företagets fortsatta utveckling!


torsdag 25 oktober 2012

Markaryds station etapp 2 möjlig redan 2013!
I kväll beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera den sista delen som krävs för att stationen i Markaryd ska bli möjlig att angöra för genomgående trafik till både Hässleholm och Halmstad; en tillkommande perrong! Ett beslut som kommer att få stor betydelse för utvecklingen framöver. Detta innebär att alla tågoperatörer har möjlighet att köra persontrafik med stopp i Markaryd i båda riktningarna redan från 2013!

Bilden ovan från den nya Pågatågsstationen i Hästveda visar hur det kan komma att se ut i Markaryd då arbetet är klart hösten 2013.

Efter intensiva diskussioner den senaste månaden är vi framme vid ett slutligt förslag på hur stationsområdet ska utformas då ombyggnationen är klar. Trafikverket och Markaryds kommun har kommit fram till en lösning som totalt sett gör hela bangårdsområdet mer attraktivt och funktionellt och som också minskar de totala kostnaderna. Inom projektet finns kvarstår dock att det bara byggs en perrong, vilket tillgodoser den initiala pågatågstrafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

För att färdigställa stationen i Markaryd för framtiden och med kommande genomgående trafik också till Halmstad krävs ytterligare en sidoplattform mot spår 3. Denna plattform är kostnadsberäknad till ca totalt 6 miljoner kronor, inklusive projektering av själva plattformen. Det tillkommer dessutom ytterligare omprojektering på grund av ändrad spårriktning samt signalarbeten. Arbetet med en tillkommande plattform inryms inte i projektet Pågatåg Nordost, utan är planerat i en senare etapp, hittills oklart när.
 
För att redan i detta skede kunna färdigställa Markaryds station för en tidigarelagd etapp 2 har diskussioner förts med Trafikverket och Regionförbundet södra Småland. Samtliga parter anser att det finns ekonomiska och strategiska vinster med att redan i detta skede bygga plattformen som ingår i etapp 2, bl a skulle etableringskostnaderna avsevärt öka kostnaderna för den tillkommande plattformen om den byggs separat i en etapp 2.

Trafikverket ställer sig positiva till att bygga den tillkommande plattformen samtidigt som åtgärderna inom projektet Pågatåg Nordost genomförs. Både projektering och byggnation kan genomföras inom samma upphandling som det pågående projektet. Trafikverket kan dock inte bidra ekonomiskt.

För att lösa finansieringen går Regionförbundet södra Småland in som projektägare för två EU-projekt. I det första projektet, benämnt Projektering, medfinansierar Regionförbundet projektet med 2,2 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,4 mkr. Det andra projektet, benämnt Byggnation, finansieras av Markaryds kommun med 2,6 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,6 mkr.

Med kvällens beslut ser jag verkligen fram emot alla ombyggnadsarbeten som börjar tidigt under nästa år. För att inte tala om glädjen när det om ca ett år återigen går att åka tåg till och från Markaryd!

onsdag 24 oktober 2012

Markaryd bäst i länet på medborgarförslag

 
Sedan synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker!" infördes i Markaryds kommun i april 2007 har nästan 2.000 synpunkter kommit in till kommunen! Av dessa utgör 703 st. rena förslag, varav 151 st. har bifallits i enlighet med synpunktslämnarens förslag. Detta är mer än fyra gånger fler än den kommun i länet som är näst bäst. Och då har man ändå inte beaktat skillnaderna i invånarantal!
 
Detta framgår av en utvärdering som genomförts av kommunens utvecklingsledare Ola Eknor och som i morgon presenteras för kommunfullmäktige. Utvärderingen visar att den modell vi valt att tillämpa för att fånga upp medborgarförslag leder fram till ett mer positivt resultat för medborgarna än vad som är fallet i länets övriga kommuner.
 
Markaryds kommun har i utvärderingen jämfört hur kommunens synpunktshanteringssystem står sig i förhållande till övriga kommuner i länet där medborgarna har möjlighet att lägga s k medborgarförslag. Ur ett medborgarpespektiv måste resultatet vara långt mycket viktigare än vilken metod man valt att tillämpa. Och resultatet i Markaryd visar sig vara bäst i länet!
 
Antalet inkomna synpunkter och förslag via Markaryds system är det överlägset högsta i länet. Varje år inkommer ca 350 synpunkter. Av dessa innehåller 36% rena förslag. 21% av de inkomna förslagen genomförs och 26% hänvisas till kommande planering, vilket innebär att de ska utredas vidare för att i ett senare skede eventuellt genomföras. I länets övriga kommuner är antalet inkomna förslag betydligt färre och endast 10-20% bifalls eller hänskjuts till kommande planering.
 
En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna är tiden. Svarstiden i Markaryd är endast tio arbetsdagar och inom den tiden får man tydliga och enkla svar. En annan kvalitetsfaktor är transparensen. Alla inkomna synpunkter och svar publiceras på kommunens hemsida och dessa sidor är de mest besökta på kommunens webb.
 
Sammantaget har genomgången av olika sätt att hantera förslag från medborgarna i länets kommuner bekräftat Markaryds kommuns uppfattning att möjligheten att lämna synpunkter i ”Säg vad du tycker!” står sig mycket väl i jämförelse med möjligheten i andra kommuner att lämna Medborgarförslag.
 
I utvärderingen presenteras även de övriga metoder för medborgardialog som används i Markaryds kommun. Hela utvärderingen går att ladda ner här.

måndag 22 oktober 2012

Årets Företagare i Markaryd


I torsdags hade jag förmånen och nöjet att, tillsammans med Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist, få dela ut priset Årets Företagare till inte mindre än två mycket värdiga mottagare. Utmärkelserna gick till Pelle Bäfwer på Södra Århults Torv AB och till Titti och Ronny Svensson på Timsfors Bil & Traktortjänst AB.

Båda företagen är utmärkta exempel på ett gott entreprenörskap och har, från att ha startat i liten skala, växt till två företag som idag vardera har 10-15 anställda. Pelle, Ronny och Titti är i allra högsta grad fortfarande aktiva i sina företag och är mycket goda representanter för det framgångsrika näringslivet i Markaryds kommun.

På plats fanns också Jessica Karlsson från JMG Trädvård, ett företag som hon driver tillsammans med sin sambo Mathew Gamble. Båda två är utbildade arborister och driver ett eget företag inom branschen sedan 2008. Jessica, som för en vecka sedan utsågs till Årets Unga Företagare i Kronoberg uppmärksammades med blommor och standar.

Ett 50-tal personer deltog i festligheterna på Stora Hotellet där man, förutom prisutdelningen, fick lyssna till ett anförande av Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist. Dessutom talade undertecknad, näringslivschef Bengt-Göran Söderlind och Företagarnas ordförande i Markaryd Lars.Inge Kristiansson. På det hela taget en trivsam och festlig tillställning!

tisdag 16 oktober 2012

Medias brist på proportioner

 
Journalistiken och media är märklig. Idag har SR Kronoberg och SVT Smålandsnytt i inslag efter inslag och på Facebook och Twitter uppmärksammat att Växjö Lakers tränare fått sparken. De 130 personer som riskerar att bli utan jobb då Cargotec flyttar delar av sin verksamhet från Lidhult i Ljungby kommun till Polen, röner inte samma intresse. Snacka om proportioner!
 
SR Kronoberg har i ett dygn lyft fram nyheten om den sparkade hockeytränaren, vädjat om lyssnar- och supporterkommentarer, lagt ut föreningens hela pressmeddelande på sin hemsida och låtit experkommentatorn Leif Boork analysera vilka konsekvenser detta tränarbyte för med sig. En idrottsforskare får stort utrymme att ge sin syn på saken och han konstaterar att det är sällan ett lag förbättrar sina resultat bara för att tränaren sparkas. Det är med spänning man ser fram emot den fortsatta rapporteringen. Kommer SR Kronoberg att vända sig till psykologer och terapeuter för att lugna alla kronobergare? Är det inte dags att aktivera Krissam Kronoberg eller ska vi tvingas fortsätta leva i detta trauma som det innebär att Växjö Lakers ligger sist i Elitserietabellen?
 
SVT Smålandsnytt ägnar stora delar av sin sändning åt att bevaka Lakers träning. Dramatiska bilder visas på det tomma båset, där den sparkade tränaren lyser med sin frånvaro. Även här hänvisas till "hockeyforskaren" vid Linnéuniversitetet och i ett särskilt inslag på hemsidan får denne forskare stort utrymme för att presentera sina vetenskapliga rön.
 
Att 130 personer riskerar bli utan arbete tycks inte väga lika tungt i medias och journalisternas bedömning som det faktum att den stackars tränaren får lämna Växjöbåset. Visserligen skickar radion sin lokala skjutjärnsjournalist till Lidhult för att ställa platschefen mot väggen. Smålandsnytt väljer att kallt läsa upp nyheten som om det inte betydde någonting.
 
Cargotec är en mycket betydelsefull arbetsgivare i Lidhult och måndagens varsel kommer att få stora konsekvenser framför allt för dem som drabbas. Men det får också stora konsekvenser för Lidhult och för Ljungby kommun. Proportionerna ter sig därför något märkliga i denna journalistiska värdering. Men det är klart; varsel, företag som flyttar produktionen utomlands och nedläggningar är ju så vanliga nyheter att det knappast längre kan kallas för nyheter. Åtminstone inte av den digninteten som då Växjö Lakers sparkar sin tränare, något som aldrig tidigare hänt!
 
De banbrytande forskningsresultaten från "hockeyforskaren" vid Linnéuniversitetet välkomnas säkert inom tränarkåren. Med stöd av vetenskapen kommer tränarnas anställningstrygghet sannolikt att kunna stärkas.
 
För de 130 varslade i Lidhult gäller andra villkor. De är inte särskilt intressanta vare sig för media eller forskarna. De är ju inte hockeytränare.

torsdag 11 oktober 2012

Studiebesök i Sävsjös trädgårdTillsammans med personal från parkavdelningen och tekniska kontoret gjorde jag idag ett studiebesök i Sävsjö för att få inspiration för vårt kommande arbete med attraktiva centrummiljöer. Min kollega Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, och Sävsjös informationschef Ywonne Gill inledde dagen och berättade om vilken betydelse vackra parker och planteringar har då det gäller att skapa en attraktiv kommun för såväl boende som besökare.

Därefter var det dags för stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist att ta över och berätta om sin filosofi för att skapa vackra, inspirerande men också lättskötta miljöer. I stället för att plantera stora gräsytor som kräver mycket skötsel, har Stefan skapat planteringar med tätt planterade perenner, ofta varvat med vackra marktäckande växter. Arbetet med Sävsjös trädgård är idag känt över hela landet och har resulterat i ett flertal utmärkelser.

Jag hade förmånen att få lyssna till Stefan vid en träff med våra kristdemokratiska kommunstyrelseordförande för snart en månad sedan, vilket gjorde att jag omgående bokade in det här studiebesöket. Med tanke på det arbete vi just nu befinner oss i med Pågatågsprojektet och attraktivt centrum var det här helt rätt. Det var ett mycket inspirerande besök som jag tror vi kommer att få stor nytta av framöver.

Ett stort tack till Stefan & Stefan för en mycket givande dag, gott värdskap och trevlig gemenskap!


onsdag 10 oktober 2012

Bowlinghallen växer fram!

Arbetet med den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd intill simhallen "Hannabadet" fortskrider enligt planerna och planeras vara färdig strax efter årsskiftet. Vid en visning idag för berörda aktörer - entreprenören, sponsorerna och kommunen - kunde vi samtliga konstatera att det här kommer att bli mycket bra. Det fälldes många positiva omdömen om hur bra det här verkar att bli.
 
Arkitekten verkar ha hittat en bra anpassning både exteriört och inte minst interiört i kopplingen till simhallen. Genom att bygga bowlinghallen precis intill simhallen med ny, gemensam entré, kommer båda verksamheterna att gynnas av etableringen. I området utanför byggnaden planeras nu en ny gång- och cykelväg, anslutningsväg och parkeringar samt en "ansiktslyftning" av den redan idag vackra fonden av ekträd upp mot Ekebacken Hotell & Konferens.
 
Det här projektet har stått på Kristdemokraternas agenda sedan vi planerade för ombyggnaden av simhallen 2002 och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu också levererar i det här avseendet och i form av en anläggning som många markarydsbor ser fram emot.


tisdag 9 oktober 2012

Ännu en budget för barn och unga i Markaryd!Det känns verkligen roligt att kunna presentera ännu ett budgetförslag som riktar sig till våra barn och ungdomar. När Alliansen (KD, M och C) igår presenterade sitt budgetförslag står det klart att det är omsorgen om våra barn, ungdomar och äldre som står i fokus.
 
Den satsning vi nu föreslår på förbättrade skollokaler är en investering för framtiden. En satsning för våra barns och ungdomars bästa! Efter att ha byggt om gymnasieskolan, KCM, satsat på nya förskolor och en ny skolbyggnad på Höjden är det dags att ta ett nytt steg i satsningen på bättre skollokaler. Redan nu pågår arbetet för Höjdenskolan etapp 2, som kommer att ersätta hela den gamla Hagaskolan. Vidare kommer åtgärder att genomföras på Huneskolan.
 
Dessutom påbörjar vi redan 2013 arbeten på Strömsnässkolan i form av arbetsmiljöförbättrande åtgärder för elever och personal. Detta är också en efterlängtad satsning som visar att vi tror på utveckling också i Strömsnäsbruk. År 2014 budgeterar vi också för en ny Hunehall, vilket är det långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden.
 
Totalt innebär detta en investering i skolan med drygt 80 Mkr under de kommande tre åren, en mycket stor investering för en liten kommun som Markaryd. Tillsammans med åtgärder för bättre lokaler fortsätter vi arbetet för att förbättra elevernas resultat. Fokus ska vara att stimulera kunskapsinhämtandet genom att möta det enskilda barnets/elevens behov. I det arbetet är lärarna enormt viktiga.
 
Vi satsar på fler feriearbeten och utmanar näringslivet i Markaryd att inrätta lika många feriearbeten som kommunen. Satsningen på barn med särskilda behov går vidare och alla nämnderna ska lägga ett särskilt fokus för att vidta åtgärder för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi fortsätter att bygga ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö för våra barn och det blir pengar till lekplatser.
 
Vi slår vakt om den goda vård och omsorg vi har då det gäller äldre- och handikappomsorgen. Det blir kvalitetssatsningar på våra mest sjuka äldre och resurser till personlig assistans och LSS-boende.
 
Alliansen vill aktivt arbeta för att minska utanförskap och risken att människor blir beroende av enskilt bistånd. Genom olika projekt, bl a inom ramen för Markaryds Samordningsförbund, vill vi hjälpa människor från utanförskap till arbete. Inom individ- och familjeomsorgen är det oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete samt stöd för att motverka risken att fastna i missbruk och destruktivt beteende.
 
Om ett år startar den efterlängtade Pågatågstrafiken till och från Markaryd, en fråga som jag under flera år, tillsammans med det lokala näringslivet, lagt ner ett stort och intensivt arbete för att få igenom. De närmaste månaderna kommer det att hända mycket i form av byggnationer runt stationsområdet och vi satsar ytterligare medel för att öka attraktiviteten och göra centrummiljöerna snygga och välskötta.
 
Vi kommer också att bli entreprenör till Trafikverket och får, via ett fyraårigt avtal, ansvaret för skötseln av Trafikverkets planteringar och rondeller. Idag är det minst fyra huvudmän som är ansvariga för parker, planteringar och rondeller. Resultatet känner vi till genom att vi får in många synpunkter på skötseln. Nu tar kommunen ansvaret och får via avtal betalt för en del av vårt arbete. Sammantaget blir detta en utmaning och ett uppdrag som vi bedömer kommer att bli bättre för alla parter.
 
Detta är bara en del av det budgetförslag som presenterades i sin helhet igår. Ett positivt besked är också att vi inte heller nästa år har för avsikt att höja kommunalskatten. Den blir oförändrad.
 
Hela Alliansens förslag går att läsa i såväl text som bild. En sak är säker; det här är en budget för barn, ungdomar och äldre och som prioriterar åtgärder till dem som har det svårast. Det är en kristdemokratisk prioritering och självklart ska det också ha ett genomslag i Markaryds kommun.

fredag 5 oktober 2012

Göinge Bil storsatsar i Markaryd!

Foto: Göinge Bil
 
 


Byggnationen av Göinge Bils nya lastbilsanläggning i Markaryd är sedan en tid i full gång. Den nya anläggningen uppförs i rask takt vid den södra infarten utmed E4:an och väg 117. Anläggningen kommer, då den står klar under våren 2013, att bli ett mycket bra skyltfönster ut mot trafiken på E4:an.

Enligt Göinge Bils VD Lennart Green är det ingen slump att man väljer att satsa i Markaryd: -Vi ser en stor tillväxtpotential med många starka företag i kommunen och med denna placering får vi en närhet och ett attraktivt läge mot E4:an.

Satsningen genomförs samma år som företaget fyller 60 år. Företaget grundades i Hässleholm 1952, men fick snart kontor och anläggningar i Markaryd, Osby och Älmhult. Idag omsätter man ca 700 miljoner och har ungefär 150 personer anställda.

Från kommunens sida är vi naturligtvis väldigt glada över att Göinge Bil vill satsa och bygga ut i Markaryd. Kommunen ligger logistisk mycket bra till, vilket också märks i det stora antalet företag som finns inom tunga fordon och logistikbranschen.

I morgon blir det stort jubileumskalas i Hässleholm och som representant för Markaryds kommun gratulerar vi till 60 framgångsrika år och önskar lycka till!

onsdag 3 oktober 2012

Markaryd – ”Årets Företagarkommun” i Kronoberg och sjätte bäst i landet

Förstaplatsen i Kronobergs län i ”Årets Företagarkommun” går till Markaryds kommun. Totalplatsen i riket är nummer 6. I alla fyra kategorierna omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet placerar sig kommunen högt. Bäst lyckas man i kategorin bättre omsättning.
 
"Årets Företagarkommun" är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. I Företagarnas ranking mäts den faktiska tillväxten och inte subjektiva variabler. Tillsammans med Svenskt Näringslivsranking av det lokala företagsklimatet får man dock en mycket bra bild av företagandets villkor. Markaryd placerar sig i topp i båda, på plats 6 respektive 27!
 
Det är intressant att notera att det är tillväxtföretagen som står för den starkaste utvecklingen. I Markaryd ökar omsättningen med 12%, vilket kan jämföras med länets 9%. Vid presentationen idag på Tryckta i Markaryd kunde vi konstatera att det lönar sig att producera i Sverige. En annan slutsats är att tjänsteföretagen växer tack vare tillverkningsindustrin.
 
Det faktum att "Årets Företagare" mäter bolag med en omsättning på minst 100 000 kr och max en miljard samt företag med säte i kommunen ger också en vink om var tillväxten faktiskt sker. Bäst i landet är Västerbottens län, medan Stockholms län ”bara” placerar sig på snittet om man jämför alla län. Tillväxt i skattekraft är således någonting helt annat än tillväxt i produktion. Skattekraften speglar ett boende - kommuner med attraktiva boendemiljöer - medan tillväxt i produktion speglar var resurserna för välfärden skapas.
 
Som företrädare för Markaryds kommun är jag oerhört stolt över företagen i Markaryds kommun. Varenda person i Sverige kommer dagligen i kontakt med produkter som är tillverkade i Markaryd. Jag är också stolt över de resultat vi kan visa upp i form av tillväxt och företagsklimat, något som inspirerar till fortsatt arbete. Framgång är ingen slump – det är resultatet av hårt och uthålligt arbete som ger framgång oavsett om det gäller företagande, politik eller bemötande och service i den kommunala tjänstemannaorganisationen!


tisdag 25 september 2012

Okunnigt påhopp om utjämningssystemet
Regeringen förväntas lägga en proposition om justeringar i det kommunala utjämningssystemet inom kort. Förslagen kommer från en statlig utredning. Svenskt Näringsliv gör vad man kan för att stoppa förslagen. Häpnadsväckande okunnigt skriver Bengt Germundsson och Björn Sundström, Utjämningskommittén.08 i en debattartikel i Dagens Industri.

I en debattartikel i Di den 18 september underkänner Stefan Fölster och Anders Morin Utjämningskommitténs förslag med hänvisning till internationell forskning och uppmanar regeringen att bortse från den enhälliga kommitténs slutsatser.

Att hänvisa till forskning som handlar om helt andra saker än kommunal finansiering av skola, vård och omsorg är okunnigt. I Belgien och Kanada ligger det finansiella ansvaret för skola, vård och omsorg på staten, inte på kommunerna.

Ett utjämningssystem är nödvändigt om alla invånare ska erbjudas en likvärdig service. Kommunsektorns intäkter från skatter och avgifter räcker inte till för att finansiera det kommunala åtagandet. Det fattas 15 procent, ett belopp som staten skjuter till.

Vidare är en krona på skatten inte lika mycket värd eftersom inkomsten per invånare varierar mellan kommunerna. Dessutom varierar utgiftstrycket. Barn och unga liksom äldre över 80 år kostar betydligt mer än en 30 åring. Behovet av att utjämna för skillnader i skattekraft och kostnadstryck är uppenbart.

Endast 5 kommuner av 290 skulle klara sig på egen hand utan utjämning. Kännetecknande för dessa är attraktiva bostadsmiljöer där rika hushåll valt att bosätta sig, inte ekonomisk aktivitet. Enda undantaget är Solna.    

Tillväxt sker i arbetsmarknadsregioner. Vi jobbar i vissa kommuner och ”bor efter plånboken”. Det är mot den bakgrunden häpnadsväckande att Svenskt Näringslivs recept för ökad tillväxt är mer pengar till de kommuner där rika bor och mindre till dem där produktionen sker. Kanske inte så konstigt? Varje år utser Svenskt Näringsliv kommuner utan större ekonomisk aktivitet som de mest företagsvänliga. Man kan väl inte på allvar mena att det faktum att Sveriges rikaste invånare bor i Saltsjöbaden och Djursholm har med det lokala företagsklimatet att göra?

Utjämningskommittén lade ned ett omfattande arbete på frågor rörande alternativa metoder för inkomstutjämning och incitament för tillväxt. Men då vi fann att utfallet av olika tänkbara dusörer till dem som åstadkommer tillväxt inte skulle bli som förväntat utifrån rådande myter och föreställningar drog kommittén slutsatsen att incitamenten för ekonomisk tillväxt bör stärkas på annat sätt än inom ramen för inkomstutjämningen. Under de senaste 10 åren har utvecklingen av skattekraften per capita i Stockholms län varit näst sämst i landet. Vad gäller bruttoregionprodukten ligger stockholmsregionen långt efter malmfältskommunerna.

Tio stockholmskommuner betalar en avgift till inkomstutjämningen. Avgifterna från inkomststarka kommuner som Lidingö, Täby och Danderyd räcker inte ens till för att täcka bidragen till Botkyrka och tillväxtkommunen Södertälje. Kommunerna i Stockholms län erhåller knappt 1 700 kr/invånare från kommunerna ute i landet. I år, 2012, erhåller Stockholms stad 240 miljoner kronor från systemet.

Beträffande kostnadsutjämningen konstaterade kommittén att det föreligger uppenbara felaktigheter som måste korrigeras. Det gäller särskilt barnomsorgen. De inkomststarka kommunerna i Stockholms län får idag 60 procent mer resurser per barn än landsbygden givet samma behov. Inte speciellt rättvist!

En enhällig kommitté lade fram sina förslag i april 2011. Regeringens proposition låter vänta på sig. Ett enhälligt Finansutskott har uppmanat regeringen att återkomma med en proposition under hösten 2012. Det är uppenbart att det finns starka krafter som ifrågasätter om vi verkligen ska ha en likvärdig skola, vård och omsorg, något som politiken är överens om.

Bengt Germundsson, ordförande, Utjämningskommittén.08
Björn Sundström, huvudsekreterare, Utjämningskommittén.08