måndag 30 juni 2014

Osäkert om det blir HVB-hem i Solhäll


Förutsättningarna för och konsekvenserna av att hyra ut Solhäll till en extern HVB-verksamhet måste utredas ytterligare! Det är mitt och kommunens besked efter fortsatta överläggningar med vårdbolaget VoB Syd AB för två veckor sedan. Vid detta möte presenterade företaget hur verksamheten är tänkt att bedrivas. Samtidigt redogjorde man också för antalet ungdomar och den problematik som finns hos den målgrupp HVB-hemmet riktar sig till.

Det är ganska precis ett år sedan Markaryds kommun och vårdbolaget inledde förhandlingar om ett hyresavtal för Solhällsfastigheten i Strömsnäsbruk. Något underskrivet hyresavtal finns dock fortfarande inte. Ett skäl till detta är att företaget, så sent som vid överläggningarna den 17 juni, inte fått något skriftligt beslut om verksamhetstillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ett annat skäl är att kommunen inte fått klarhet i verksamhetens omfattning och volym och vilka konsekvenser detta kan medföra. Kommunen kommer ju att bli ansvarig för ungdomarnas skolgång.

Så snart företaget i början av juni i år vände sig direkt till en av våra rektorer, och inte till kommunledningen som överenskommet, reagerade vi och jag kallade därför omgående vårdbolaget, berörda tjänstemän och ansvariga politiker till ett möte, vilket ägde rum den 17 juni i Kommunhuset. Vid mötet blev det för första gången tydligt bl a vilket ansvar som kommer att läggas på kommunen som huvudman för de placerade ungdomarnas skolgång, ett ansvar som blir betydligt mer omfattande än vad vi tidigare förväntat oss.

Redan vid mötet stod det från kommunens sida klart att det inte kan bli aktuellt att hantera skolgången för de placerade ungdomarna i ordinarie klasser eller skola. Vår bedömning är samstämmigt att det skulle skapa oro och merarbete, vilket riskerar att gå ut över våra egna elever. Det är vi definitivt inte beredda att riskera!

Den möjlighet som återstår är att skapa en s k resursskola, dvs att de berörda ungdomarna får sin undervisning i en separat klass/klasser med särskilt anställd personal. Det är detta som kommunen nu meddelat att man vill utreda vidare, bedöma konsekvenserna av och beräkna kostnaden för. En kostnad som naturligtvis helt och fullt ska betalas av de kommuner som placerar sina ungdomar i HVB-hemmet. 

Vad som blir resultatet av den utredningen och om kommunen därefter bedömer en lösning med resursskola som rimlig återstår att se. Innan det står klart har vi meddelat att vi inte kommer att underteckna något hyresavtal. 

Vårt besked om att utreda konsekvenserna upprörde inte helt oväntat vårdföretaget som ganska omgående började tala om att vi brutit ett ingånget avtal. 

Nu är det så att inga avtal är tecknade och i de överläggningar som förts har det inte ankommit på vårdbolaget att ensidigt villkora någonting. Även om vi varit överens om innehållet i hyresavtalet är detta inte underskrivet. VoB Syd har inte varit villiga att skriva under avtalet innan deras tillstånd för verksamheten varit klart och kommunen har inte undertecknat avtalet så länge man inte fått den väsentliga information om verksamheten som vårdbolaget utlovat. Vårdföretagets utfästelse att informera kommunledningen om verksamhetens art och omfattning har således inte infriats och det var för att klara ut just den frågan som jag själv fick kalla till en överläggning den 17 juni.

Som tongångarna nu går och med den brist på förståelse som vårdbolaget visar gentemot kommunens planering och ansvar verkar det ytterst osäkert om det blir något HVB-hem i Solhäll. Men det är min egen och högst personliga reflektion.

"Ungdomar KAN"


I torsdags var det traditionsenligt dags att träffa våra tio ungdomar som deltar i sommarkursen "Ungdomar KAN!" Sommarkursen ingår som en del i de feriearbeten kommunen erbjuder. Under tre veckor arbetar man med Barnkonventionen, ungdomsdemokrati, föreningskunskap osv. Syftet med kursen är att öka ungdomarnas inflytande i den kommunala beslutsprocessen.


Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att sitta ner och samtala med ungdomarna på det här sättet. De är intresserade, har synpunkter och idéer och visar att de vill vara med och påverka. Förutom de lokala frågorna ställde man en del frågor om både nationell och internationell politik.

Markaryds kommun hamnar mycket högt när SCB mäter hur medborgarna bedömer sina möjligheter till inflytande och påverkan. Vid förra mätningen hamnade vi på tredje plats bland landets alla kommuner. Det är bra, men inget man kan slå sig till ro med. Vi är på god väg, men vi behöver utveckla formerna för vår ungdomsdemokrati ännu mer. Helt klart vill ungdomarna vara med och påverka.

Under 2011 startade vi "Ungdomsinskottet", som är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Ungdomarna väljer själv ambassadörer från sina grundskolor och gymnasiet och två politiker utses till att sitta med. Under de senaste åren har man verkligen börjat finna sina former och man har mer och mer "tagit plats". Det är ganska kul när Ungdomsinskottet skriver till kommunstyrelsen och nämnderna och begär in svar på olika frågor som berör barn och ungdomar eller då vi kallas till Ungdomsinskottet.

Självklart lägger man ut sina protokoll på hemsidan så att alla kan ta del av hur man arbetar, vilka frågor man hanterar och hur vi andra politiker agerar på ungdomarnas förslag och idéer. 

I år är det sjätte året som ett tiotal ungdomar får möjlighet att ha ungdomsdemokrati och inflytande som feriearbete. På torsdag kommer man att redovisa sitt arbete och då tror jag de kommer att berätta om hur positivt det är att få den här möjligheten och hur man fått ny kunskap, en kunskap som jag är säker på att de kommer att ha nytta av i framtiden.

fredag 27 juni 2014

Om lagring av hästgödsel i Hannabad
I Radio Kronoberg idag får man i ett kort, vinklat reportage höra om hur det stora, stygga kommunalrådet lägger sig i ett ärende och har synpunkter på hur kommunala tjänstemän hanterat detsamma. Ingen bakgrund, ingen helhetsbeskrivning utan en journalistisk partsinlaga där man tar ställning mot mig och mitt agerande. 

Många markarydsbor, och inte minst boende i den lilla byn Hannabad, vet mycket väl bakgrunden till den här historien som också går att ta del av genom allmänna handlingar. Dessa bakgrundsfakta väljer naturligtvis Radio Kronoberg att inte ta med i sitt reportage.

Mitt svar, som i stora delar klippts bort, kan sammanfattas med följande programförklaring från min sida:

"Som politiker och förtroendevald är jag medborgarföreträdare. Därför vill jag göra det fullständigt klart för både Radio Kronoberg och andra att så länge väljarna ger mig sitt förtroende kan de vara säkra på att jag kommer att fortsätta att företräda medborgarna i Markaryd även gentemot den egna tjänstemannaorganisationen om så skulle behövas. Jag kommer inte att vara en nickedocka som kommunalråd."

Lyssna gärna på den bifogade intervjun i sin oklippta version för en något mer nyanserad bild och ställ den i relation till Radio Kronobergs medvetna vinkling.

Oklippt version av intervju hästgödsel 2014-06-24.

fredag 13 juni 2014

Grattis alla studenter och skolelever!
Igår var det traditionsenligt studentfirande på Kunskapscentrum Markaryd (KCM). Det tillhör ett av mina roligare uppdrag att varje år få hålla tal till studenterna under avslutningsmåltiden, då även stipendier och betyg delas ut. Mösspåtagning och studentsång höjer stämningen så att den är på topp då det är dags att springa ut till familj, släkt och vänner som samlats utanför.
Nu är ni helt färdiga och nu väntar friheten och världen utanför skolans väggar.
Ett stort grattis till alla studenter 2014 på KCM!

Ett lika stort grattis till alla andra elever vid våra skolor som idag slutar det här läsåret!
Ni har gjort en fantastisk fin insats under året och årets meritvärde ser ut att bli bättre än tidigare.

Ett stort tack till alla lärare och övrig skolpersonal för ert arbete! Nu hoppas jag att ni alla får ett härligt sommarlov!

fredag 6 juni 2014

Nationaldagen 2014
Nationaldagsfirandet i Markaryds Hembygdspark lockar glädjande nog en allt större publikskara, som även i år fick ta del av ett mycket fint program. Ledda av Markaryds kommuns Hemvärnsförening och till tonerna av Örkelljunga Parad- och Ungdomsorkester tågade barn, ungdomar och vuxna med flaggor i händerna från Kulturhuset till Hembygdsparken.
Blockflöjtsorkestern med elever i åk 3 spelade och en kvartett bestående av fyra tjejer från klass 9 B på Huneskolan sjöng. Högtidstalet hölls i år av förre rektorn, och numera KD-politikern, Kurt Persson som i sitt tal hyllade kulturlivet och några kulturpersonligheter i Markaryds kommun. Nationalsången sjöngs, varefter Markus Barske, bördig från Hinneryd, underhöll med stämningsfull sång ackompanjerad av Klabbe Hörngren.


Min traditionella uppgift är att välkomna våra nya svenska medborgare. Den här gången var det 83 personer från 15 olika nationer som välkomnades till Sverige och Markaryds kommun. En del har kommit under lugna och fredliga former, andra har lämnat sitt forna hemland till följd av mer dramatiska omständigheter. Gemensamt för dem alla är att Sverige har blivit det land som de nu vill bli en del av genom det svenska medborgarskapet.

I mitt korta tal till de nya svenska medborgarna framhöll jag bland annat följande:

”Sverige är ett land med stora möjligheter. Vi står upp för grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati och alla människors lika värde. För oss kan detta låta självklart, men det är värderingar som vi alla ständigt måste stå upp för och värna. Det kan vara på sin plats att påminna sig om detta en dag som idag, då det är 70 år sedan de allierades landstigning i Normandie. ”Dagen D” som blev början till slutet för nazisternas skräckvälde i Europa. Låt det aldrig få hända igen.

Går vi lite drygt 100 år tillbaka i tiden kan vi konstatera att situationen i Sverige såg helt annorlunda ut. Fattigdom, missväxt, politiskt och religiöst förtryck innebar att omkring 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA. Av precis samma skäl söker sig många människor idag till vårt land. Till ett Sverige som för många framstår som hoppets och möjligheternas land, ett land som står upp för alla människors lika värde. Låt oss gemensamt arbeta för att det ska förbli så!”I år hade jag också förmånen att få dela ut en flagga till Strömsnäsbruks Hembygdsförening och fanor till Markaryds IF och Markaryds Ryttarförening.

Ulrik Starck på fritidskontoret har tillsammans med Sonja Schmidt och Markaryds Hembygdsförening utvecklat nationaldagsfirandet till en allt starkare tradition i Markaryd, vilket jag är glad för. Vi behöver värna och vårda det svenska kulturarvet och visst behöver vi en dag då vår nation, vår flagga och våra svenska traditioner får stå i centrum.

Programmet hölls som vanligt ihop på ett trevligt sätt av RosMari Jönsson Neckö och en av de kulturpersonligheter som hyllades i högtidstalet, Lasse "På Backen" Nilsson, stod som vanligt för teknik och en del musik.