tisdag 24 januari 2012

Markaryd får rätt - Ingen resning i HD för Sydvatten

Högsta Domstolen har nu beslutat att inte bevilja någon resning för Sydvatten AB i det segslitna ärendet om otillåten bortledning av grundvatten till Bolmentunneln. Markaryds kommun får än en gång rätt i högsta instans. Äntligen kan vi sätta punkt för det här ärendet. HD:s beslut är en stor framgång för berörda kommuner och markägare utmed tunnelsträckningen. Den här domen slår slutgiltigt fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort stora mängder grundvatten till Bolmentunneln. Därmed kan inte Länsstyrelsen i Kronoberg längre låta bli att agera.

Miljödomstolen kom fram till samma slutsats i en dom i februari 2010. Sydvatten överklagade domen, men Miljööverdomstolen beslutade i oktober 2010 att inte bevilja något prövningstillstånd. I samband med Bolmentunnelns idrifttagande i slutet av mars 2011 ansåg sig Sydvatten AB ha hittat ”nya omständigheter” för att utan tillstånd ha rätt att tillgodogöra sig inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Bolaget begärde därför resning i målet och menade att man hade alla tillstånd i ordning för att åter ta tunneln i drift. Denna begäran om resning avvisas nu av Högsta Domstolen.

Med samma motivering avslog Länsstyrelsen i Kronobergs län i april 2011 en ansökan från Markaryds, Ljungbys och Perstorps kommuner om att länsstyrelsen skulle förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan man har tillstånd för att leda bort inläckande grundvatten.

Om inte förr, så borde det nu vara uppenbart för både Sydvatten och Länsstyrelsen att lagakraftvunna domar gäller även för dem. Med Länsstyrelsens godkännande har Sydvatten i snart ett års tid tillåtits att bryta mot gällande tillstånd. Jag förutsätter att Länsstyrelsen omgående agerar med förelägganden mot Sydvatten i enlighet med de domar som HD nu slutgiltigt slagit fast.

Dessa domar slår fast att bortledning av grundvatten till Bolmentunneln är en tillståndspliktig verksamhet och att Sydvatten AB saknar tillstånd för detta. Vidare slås det fast att Markaryds kommun lider skada av den pågående verksamheten och att Sydvatten ska vidta åtgärder för att förhindra denna skada.

HD:s beslut kan komma att få omfattande konsekvenser för Sydvatten. Om Sydvatten tänker fortsätta leda bort grundvatten måste man naturligtvis inleda en tillståndsprocess för att få ett tillstånd. En sådan process kommer sannolikt att bli både långvarig och kostsam för bolaget, eftersom kommuner och markägare sannolikt kommer att kräva omfattande analyser av var inläckaget sker och i vilka mängder. Därefter torde det bli diskussioner om krav på åtgärder alternativt ersättning för de olägenheter som grundvattenbortledningen medför. Sydvatten och Länsstyrelsen har ju själva lagt ribban väldigt högt och det lär man nu få ta konsekvenserna av.

I en kommentar säger Sydvattens VD Jörgen Johansson att HD:s dom "saknar betydelse" och att "verksamheten fortsätter enligt gällande tillstånd som Sydvatten innehar". Med den inställningen kan man ju fråga sig varför Sydvatten valde att begära resning.

Sammanfattning av ärendet:
2005-06-07    
Inledande samråd mellan Markaryds kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Sydvatten AB om industriområde i Misterhult i närheten av tunneln

2008-06-26
Kommunfullmäktige fastställer detaljplanerna

2008-07-08
Sydvatten överklagar detaljplanerna

2009-01-02
Länsstyrelsen upphäver detaljplanerna

2009-01-13
Kommunstyrelsen i Markaryd överklagar länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanerna

2009-04-15
Markaryds kommun anmäler Sydvatten för otillåten grundvattenbortledning

2009-09-01
Länsstyrelsen lämnar anmälan utan åtgärd

2009-09-18
Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen

2010-02-26
Miljödomstolen beslutar att grundvattenbortledningen är tillståndspliktig och slår fast att Sydvatten saknar tillstånd

2010-09-02
Regeringen godkänner kommunens detaljplaner

2010-10-08
Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd utan Miljödomstolens dom står fast.

2011-04-08
Sydvatten begär resning i Högsta Domstolen

2011-05-02
Kommunen yrkar att länsstyrelsen förbjuder Sydvatten att leda bort grundvatten till dess man har tillstånd för verksamheten

2011-05-09
Sydvatten anmäler jäv mot samtliga domare i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt vad gäller deltagande i detta mål

2011-05-23
Mark- och miljööverdomstolen avslår Sydvattens ansökan om resning

2011-05-25
Mark- och miljödomstolen lämnar invändningen om jäv utan bifall

2012-01-20
Högsta Domstolen avslår Sydvattens ansökan om resning

Länkar: TT, SVT, Expressen,  Helsingborgs Dagblad, Skånska Dagbladet, SR Kronoberg, Smålandsposten  

torsdag 19 januari 2012

Nöjdast i landet

I veckans nummer av tidskriften Dagens Samhälle redovisas en sammanställning av SCB:s stora medborgarundersökning. Än en gång kommer Markaryds kommun i topp och hamnar på en delad tredje plats i landet i grenen NMI, Nöjd Medborgar Index. 

Det här är ett mycket bra kvitto till alla våra medarbetare som visar att våra kommuninvånare uppskattar deras arbetsinsatser och tycker att de gör ett bra jobb. Samtidigt är det ett viktigt redskap i vårt förbättringsarbete då vi jämför oss med oss själva och andra kommuner.

Dagens Samhälle har rankat de 126 kommuner som ingick i medborgarundersökningen 2011 utifrån ett av de tre indexen, NMI, det som rör medborgarnas betyg på kommunens verksamheter. Ett statistiskt urval av kommunens invånare har fått svara hur de tycker att skola, äldreomsorg, räddningstjänst, renhållning mm fungerar. Enkäten har gått ut till 500 invånare mellan 18-64 år i Markaryds kommun och svarsfrekvensen var 52%, vilket är lika med riksgenomsnittet. Den senaste undersökningen är den femte i ordningen som kommunen deltar i.

Det här är resultatet av ett strategiskt arbete under lång tid. Vi har prioriterat kvalitetsarbetet och fokuserat på ett demokratiskt arbetssätt där våra brukare, personal och invånare ska har ett stort inflytande.

Även för de övriga två indexen i medborgarundersökningen ligger Markaryd högt. På frågan om hur medborgarna uppfattar Markaryds kommun som en bra plats att leva och bo på, Nöjd Region Index (NRI), hamnar kommunen på genomsnittet för samtliga 126 kommuner. På frågan om vad medborgarna tycker om möjligheterna till inflytande och påverkan i kommunen, Nöjd Inflytande Index (NII), ligger Markaryds kommun även här i topp genom att vara näst bäst i landet.

Sammantaget två pallplatser av tre möjliga - inte så illa!