torsdag 15 februari 2018

Hur ska Markaryds kommun se ut 2030?

Idag presenterade jag ett förslag jag initierat och som i februari kommer att beslutas av kommunfullmäktige; arbetet med "Utvecklingsplan 2030". Hur kommer Markaryds kommun att se ut år 2030? Ingen av oss kan med säkerhet ge ett svar på den frågan. Däremot kan vi vara med och påverka utvecklingen för att vår kommun så långt möjligt ska formas till en plats där vi trivs och mår väl.

Markaryds kommuns framtid påverkas av lokala, regionala, nationella och globala trender. Idag är det alltfler som flyttar till städer och tätorter.  Befolkningen blir friskare och äldre. Människor rör sig oftare och över större distanser än tidigare. Människor från olika länder flyttar till vår kommun. I takt med detta förändras lagstiftning, regelverk och trender fortare än förut. Det är idag viktigare än någonsin att följa hur vår omvärld förändras för att ha en beredskap att möta framtiden. Markaryds kommun är en del av ett mycket större sammanhang.

För att vara framgångsrika och för att kunna ta tillvara möjligheterna att utveckla vår kommun behöver vi arbeta fram en strategi. Därför vill vi starta arbetet med ”UTVECKLINGSPLAN 2030” – ett arbete där vi tillsammans arbetar fram en vision och strategi för hur vi vill att Markaryds kommun ska utvecklas under de kommande åren fram till 2030.

Arbetet med att ta fram den nya utvecklingsplanen kommer därför ske i flera steg. 

Under 2018 sker en inledande omvärldsanalys och en bred dialog med så många intressenter som möjligt för att ta fram en vision och en beskrivning av den inriktning som vi förväntas arbeta efter för att nå den förväntade utvecklingen fram till år 2030. 

Under denna fas sker en insamling av synpunkter och sammanställningar av direktiv i aktuella styrdokument, kommunens övergripande mål mm. Resultatet från den pågående Stora jobb-studien och den därpå följande utvecklingsstrategin ska vägas in i analysen. Det är viktigt att fånga upp medborgarnas, näringslivets, handelns och civilsamhällets behov, t ex genom att involvera allmänheten, näringslivet, föreningar, församlingar, byalag, skolklasser, politiska partier och andra intressenter. I detta arbete bör man även öppna upp för synpunkter genom digitala plattformar.

Resultatet av den inledande omvärldsanalysen och medborgardialogen leder fram till ett utvecklingsprogram som beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Markaryds kommun. 

Med utvecklingsprogrammet som stöd vidtar själva planarbetet under 2019 med översiktsplanen och de kompletterande handlingar som ska ingå i densamma. Denna processas som anges i Plan- och bygglagen med utställning, samråd mm och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. En målsättning är att detta ska kunna ske under hösten 2020.

I samband med och/eller i anslutning till arbetet med översiktsplanen påbörjas även arbetet med fördjupade utvecklingsplaner för tätorterna Markaryd, Strömsnäsbruk, Timsfors, Traryd, Råstorp och Hinneryd samt en fördjupad utvecklingsplan för landsbygden.

Låter det inte spännande? Hoppas du vill vara med i det här utvecklingsarbetet!

tisdag 13 februari 2018

Många beslut i kommunstyrelsen idag

Idag sammanträdde kommunstyrelsen och det var många viktiga frågor på agendan. En av de mest strategiska är förslaget att bilda ett gemensamt avfallsbolag mellan fem kommuner och därmed även gå över till källsortering och fastighetsnära insamling.

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 13 februari:

Att föreslå kommunfullmäktige att bilda ett gemensamt avfallsbolag inom kommunal avfallshantering tillsammans med Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner med verksamhetsstart 2019-01-01.Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv.

Kommunfullmäktige föreslås också ge avfallsbolaget i uppdrag att införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling (flerfackssystem) avseende förpackningar och returpapper i Markaryd samordnat med övriga kommuner inom avfallsbolaget med preliminärt införande under år 2020 – 2021.

Att föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan som en del i projektet ”Utvecklingsplan 2030”.

Att överlämna utredningarna av den ekonomiska genomlysningen av tekniska förvaltningen och socialförvaltningen till kommunfullmäktige samt att ge kommunchefen i uppdrag att beakta resultatet av utredningarna i det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Att överlämna kommunstyrelsens årsbokslut 2017 inklusive kvalitetsredovisning och intern kontroll till bokslutsberedningen.

Att anta Alliansens förslag till budgetdirektiv och beakta dessa i det fortsatta arbetet med att ta fram en budget för 2019.

Att avge yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnder”.

Att avge yttrande över remiss ”Projekt Sydarkiveras utveckling”.

Att föreslå kommunfullmäktige avslå en av Joakim Pohlman (S) inlämnad motion om antagande av en kommunal träbyggnadsstrategi.

Att Markaryds kommun ställer sig bakom initiativet ”Tobacco Endgame” – Rökfritt Sverige 2025, samt att delta aktivt i opinionsbildningen och vidareutveckla ett eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån Tobakskonventionens åtgärder.

Att godkänna den avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län som arbetats fram av Region Kronoberg.

måndag 5 februari 2018

Seminarium om "Ett gott värdskap"
Idag hade jag förmånen att, tillsammans med drygt hundra personer från näringslivet, handeln och kommunen, vara med på ett intressant seminarium med c/o Markaryd som arrangör om det goda värdskapet. I mitt lilla anförande i inledningen konstaterade jag att det varje år kommer över 150 000 besökare till Markaryds kommun. Självklart vill vi bli bättre på att ta tillvara den potentialen!

Skillnaden mellan att få en gäst nöjd eller mycket nöjd kan vara ett gott värdskap. Föreläsare var Madelene Larneby som har sin bakgrund på Visit Sweden men även arbetat flera år i Tyskland med marknadsföring och besöksnäring.

Madelene konstaterade att Markaryd har ett bra utgångsläge med många utländska besökare och flest andel utländska fritidshusägare i länet.

Men värdskap handlar inte bara om att få besökare som kommer utifrån att vilja komma tillbaka och stanna längre. Det är minst lika viktigt att de som bor i kommunen väljer att semestra och upptäcka vad som finns på hemmaplan, helt enkelt att ”hemestra”.

Det positiva med att hemestra kan jag själv gå i god för. För ett par år sedan prövade jag detta i större utsträckning och skrev en rad blogginlägg om den fantastiska kommun Markaryd faktiskt är. Så att hemestra och stå för ett gott värdskap och bemötande kan jag bara rekommendera.

Det här seminariet kommer att följas av fler i den satsning som vi nu gör tillsammans på handel och besöksnäring i Markaryds kommun.

torsdag 1 februari 2018

TV4-nyheterna på besök
På lunchen igår hade jag ett TV-team från TV4 på besök och under en timmes tid intervjuades jag om både mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, framgångarna för Markaryds kommun och om KD:s låga opinionssiffror. Som alltid ska det också filmas miljöbilder, så det passade bra att ta med besökarna till Kemal på Torggrillen. Alla som såg inslaget i TV4-nyheterna i kväll kunde konstatera att jag beställde en "Wienertvåa" - två Lindvalls wienerkorv med mos. Av en dryg halvtimmes filmning i Markaryd blev det totalt ett inslag på två och en halv minut i kvällens nyhetssändning.

Man fick även med ett par positiva kommentarer från ett par markarydsbor och det värmer naturligtvis extra. Jag är inte annorlunda än andra i det avseendet, utan goda vitsord och uppmuntran ger självklart både glädje och inspiration att ta nya tag och jobba på.

På måndag ska jag medverka vid inledningen av ett värdskapsseminarium för handeln, företagarna, föreningslivet, politiker m fl och kvällens inslag från Markaryd gav mig inspiration i förberedelserna till mitt inlägg på seminariet. Vi kan verkligen vara stolta över Markaryds kommun och allt det positiva vi tillsammans arbetar för att förvalta och utveckla!