tisdag 28 januari 2014

Toppbetyg för näringslivsklimatet i Markaryd!

Igår presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Av 290 kommuner är det bara 8 stycken som får betyget "bra"eller högre, dvs betyget 4,0 eller högre av 6,0 möjliga. Glädjande nog tillhör Markaryds kommun denna grupp. På frågan om företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen kommer Markaryd på en 3:e plats!

För femte året i rad hamnar vi på top 10 vad gäller det sammanfattande omdömet. Men även på andra områden är resultatet för kommunen bra, t ex vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande (plats 2), skolans attityder (8) och kommunens service till företag (9). I hela tio av tolv frågor är Markaryd bäst i länet!
Sämst betyg får vi för variabeln "tele- och it-nät", där vi dock förbättrar betyget. Frågan om bredbandsutbyggnaden, som nu planeras efter det avtal vi hittills haft med Scanova, är högaktuell och på nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer vi att anta en bredbandsstrategi. Vad gäller den hittills sämsta parametern "vägnät, tåg och flyg" gör vi en rejäl uppryckning och förbättrar oss med hela 91 placeringar! Pågatågens ankomst till Markaryd får nog anses vara den största förklaringen till detta.

Svaren i enkätundersökningen är som helhet väldigt betydelsefulla i vårt näringslivsarbete. Genom att följa utvecklingen, utgör mätningen en viktig fingervisning för vårt fortsatta arbete. Arbete med att förbättra företagsklimatet är och förblir en av de viktigaste uppgifterna. Utan ett starkt näringsliv kommer kommunen inte att kunna fortsätta att utvecklas.

Ett stort tack till alla er som bidragit till ännu ett gott resultat. Kommunens näringslivschef Bengt-Göran Söderlind lägger ner ett stort arbete, liksom företrädarna för vårt gemensamma näringslivsbolag Tillväxt Markaryd AB, inte minst Ulf Bellander och Benny Torstensson. Resultatet är ett fint kvitto på den goda samverkan som finns mellan kommunen och medlemsföretagen i Tillväxt Markaryd AB.

Tack ska ni ha!
 

tisdag 21 januari 2014

Välkommen till Markaryd, Svante!


Idag välkomnade jag, och många med mig, Markaryds nya kommunchef, Svante Melander, då han tillträdde sin tjänst. Svante kommer närmast från ett arbete som konsult efter att tidigare ha varit kommunchef i Åmåls kommun. Dessförinnan har han en bakgrund som förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Åmål samt varit rektor på gymnasieskolan i Åmål.

Rekryteringen har glädjande nog gått ganska snabbt. Tjänsten annonserades ut i september och redan före jul kunde kommunstyrelsens arbetsutskott i full enighet besluta att anställa Svante som kommunchef.

Det är med stor tillförsikt som jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Svante. Jag räknar med att vi, övrig personal och politiker, tillsammans ska göra Markaryds kommun ännu bättre för alla som bor och verkar här.      

fredag 10 januari 2014

Dags att kraftsamla för att uppvärdera tillverkningsindustrins betydelse!


När den åttonde Möbelriksdagen invigdes idag i Skillingaryd hade jag förmånen att få medverka i den inledande paneldebatten där en synnerligen angelägen fråga avhandlades; "Finns det en framtid för produktion i Sverige?" Svaret på den frågan är ett klart och tydligt "Ja!"

Nästan hälften av Sveriges export kommer från tillverkningsindustrin. Det är tack vare dessa företag vi har råd att satsa resurser på sjukvård, skola och omsorg. Det är i näringslivet och inom tilllverkningsindustrin som de resurser skapas som vi politiker får möjlighet att fördela till välfärdstjänster. Därför är det oerhört angeläget att politiken ser till att skapa de förutsättningar som krävs för att näringslivet i sin tur ska kunna fungera och skapa de jobb vi behöver för att behålla grunden till vårt välstånd.

Under en längre tid har trenden varit att nedvärdera industrins och tillverkningens betydelse. Industrijobben ska ”outsourcas” och ersättas av en massa nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn och upplevelsenäringarna. Detta trots studier som pekar på att industrin för mycket lång tid framåt kommer att fortsätta vara basnäringen i Sverige.

Jag bestämde mig därför att lansera idén om ett konkret ”Handslag” mellan näringslivet och våra beslutsfattare i riksdag och regering där man kommer överens om att satsa på att skapa de förutsättningar som gör att tillverkningsindustrin kan växa och utvecklas i Sverige. En gemensam, kraftfull agenda mellan det privata och det offentliga över parti- och blockgränser för att säkra Sveriges konkurrenskraft. En långsiktig satsning på utbildning, kompetens, innovationer/FoU, infrastruktur mm i syfte att klara konkurrensen på en global marknad.

Inför varje ny investering ställs svenskt företagsklimat mot konkurrentländernas. Med en liten hemmamarknad och långa avstånd måste de konkurrensförutsättningar som vi i Sverige själva kan styra över hela tiden optimeras.

Det är därför viktigt med effektiva logistiklösningar och god tillgång på energi till stabila och konkurrenskraftiga priser. Företagen måste få ett skattesystem som präglas av långsiktighet och enhetlighet samt stimulerar till jobb och utveckling och som stärker förutsättningarna för investeringar och en god industriell utveckling i Sverige. Vi måste vara överens om ett utbildningssystem som klarar av att ge den utbildning som våra företag efterfrågar, vi måste satsa på infrastrukturen för att kunna tillgodose säkra transporter av såväl råvaror, färdiga produkter som personal.

Andra områden är innovationspolitiken, kopplingarna mellan våra högskolor/universitet och näringslivet, möjliggörandet av produktutveckling i nära anslutning till produktionen, kvalitet, en förbättrad produktivitetsutveckling....ja, listan vad man behöver kraftsamla kring kan göras lång.

Jag tror att politiken och näringslivet kan samla sig kring ett antal prioriteringar och åtgärder och skapa ett "Handslag" där vi långsiktigt och uthålligt och med konkreta åtgärder visar att vi tror på en framtid för produktion i Sverige. Man kan ju fråga sig vad alternativet skulle vara och hur vår välfärd i annat fall skulle se ut?

Förslaget mötte stort bifall från publiken men även från panelen. Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomiske talesperson som också deltog i paneldebatten, tyckte att mitt förslag "låter som ljuv musik i mina öron". Tanken på ett handslag kom sedan att prägla fortsättningen av Möbelriksdagens första dag. Tänk om det också skulle kunna prägla den fortsatta debatten, resultera i konkreta åtgärder och en välbehövlig renässans för tillverkningsindustrins betydelse och för fortsatt produktion i Sverige!I panelen deltog fr v Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson (S), Anders Andersson, COO Kinnarps, Johan Hultberg, riksdagsledamot (M), Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun (KD) samt Caroline Qvist, produktionschef Johanson Design.
Moderator: Nicklas Mattson, chefredaktör Entreprenör.

Läs mer: Skillingaryd.nuMöbelriket web-TV

torsdag 2 januari 2014

Nyårsreflektioner


Dagen innan nyårsafton intervjuades jag av tidningen Smålänningens reporter Christer Gustafsson och idag publiceras intervjun på en helsida i tidningen. Nedan följer en sammanfattning av det vi talade om.

Det är glädjande att konstatera att den positiva utvecklingen för Markaryds kommun fortsatt även under 2013. Goda insatser från vår personal bidrar till att vi har en hög kvalitet inom våra kommunala kärnverksamheter. Vi får höga betyg i "Öppna jämförelser" inom såväl äldreomsorgen som skolan.

Vi ser att resultaten förbättras inom skolan och att nöjdheten hos brukarna inom hemtjänst och särskilt boende är mycket hög. Inom hemtjänsten är 95% ganska eller mycket nöjda med sina insatser och bara 1% uttalat missnöjd. Inom särskilda boenden uttrycker 84% att man är ganska eller mycket nöjd och enbart 2% säger sig vara missnöjda. Kommunen får också höga betyg också i SCB:s medborgarundersökning, som mäter bl a attraktivitet, kvalitet och medborgarinflytande, samt i näringslivsrankingen.

Det är roligt att så många vill vara med och bidra till den här positiva utvecklingen. Vi har ett gott samarbete med såväl den ideella sektorn, föreningslivet och näringslivet där många engagerar sig för att göra kommunen attraktiv.
 
Ett exempel är satsningarna inom kultursektorn, där det i förhållande till kommunens storlek händer väldigt mycket. Ungdomsgruppen ”Open Minds” är ett mycket lyckat projekt som har medverkat vid ett antal olika arrangemang.
 


Bowlinghallen invigdes i slutet av januari och har blivit en succé. Andra satsningar är renoveringen av Strömsnäsbadet och rejäla bidrag, som i samverkan med respektive föreningar, möjliggör en ny konstgräsplan och ett nytt ridhus i Markaryd. Konstgräsplanen stod klar under 2013 och ridhuset blir klart under det här året.Vi gör en historiskt stor satsning på att göra våra skollokaler ändamålsenliga. Två nya skolbyggnader byggs på Höjdenområdet i Markaryd och en omfattande renovering av Strömsnässkolan har påbörjats. Detta är viktigt inte minst med tanke på att skolan är en av kommunens största arbetsplatser.
 


Upprustningen av stationsområdet och starten av pågatågstrafiken är oerhört positiv och kommer att betyda mycket för kommunens fortsatta utveckling. Samtidigt med detta har vi fortsatt att satsa på attraktiva centrummiljöer i hela kommunen. Förutom rabatter och planteringar har det handlat om mer handfasta åtgärder för att få ordning på uppställda skrotbilar.
 


Det märks att vi är på väg ur lågkonjunkturen genom att flera företag satsar. Göinge Bil, Tryckta, Metector och Traryds Metall är några exempel. Vidare har vi nyetableringar på industriområdena i Åmot, Misterhult och Luhrpasset. Ett glädjande besked fick vi i slutet av november då Södra Interiör meddelade att man i början av 2014 kommer att påbörja byggnationen av sitt nya logistikcenter på 28.000 m2 i Strömsnäsbruk.
 
Det är också glädjande att vi inte haft ett enda varsel i kommunen under 2013 och att arbetslösheten sjunker.
 
Under året fick vi också ett slutligt beslut om den segdragna tvisten kring Bolmentunneln. Högsta Domstolen slog redan 2012 fast att Sydvatten saknar tillstånd att leda bort grundvatten och detta gjorde att länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg utfärdat ett föreläggande till bolaget att inleda en sådan process. En fråga som jag stridit hårt för i snart tio år.
 
En annan, mer personlig, framgång är att riksdagen under hösten beslutade att genomföra de förändringar i skatteutjämningen som föreslogs av den parlamentariska utredning som jag satt ordförande för.
 
Vi har definitivt brutit en mångårig negativ befolkningsminskning (1975-2003) och ligger nu på en betydligt stabilare nivå runt 9500 invånare. Vi har ett positivt flyttningsnetto men fortfarande för låga födelsetal.

Med den struktur Markaryds kommun har med många arbetstillfällen, en hög inpendling, bra och attraktiva boendemiljöer, en god infrastruktur och hög kvalitet inom de kommunala verksamheterna, ser jag positivt på framtiden. Markaryds kommun har alla möjligheter att fortsätta utvecklas positivt.
 
Jag hoppas att 2014 ska bli ett bra år för vårt näringsliv och att vi ska nå ett genombrott i samtalen med Halland om en fortsättning av tågtrafiken västerut då Hallandsåstunneln är klar.
 
För övrigt är det min ambition att på samma sätt som hittills fortsätta arbeta för kommunens bästa även under 2014.