måndag 30 september 2013

Detta är sanningen - inte Smålänningens version!

Tidningen Smålänningens reporter Leif Lundström skickade idag ett mail till mig där han ifrågasätter varför jag framför mina åsikter på Facebook, och inte i pressen. Att denna tanke väcks hos en journalist, som borde vara den förste att stå upp för åsikts- och yttrandefrihet, är häpnadsväckande! Att tanken fortplantar sig ner genom fingrarna och ut i tangentbordet i form av ett ifrågasättande mail trodde jag inte ens kunde vara möjligt. Agerandet säger en del om bristen på den objektivitet och trovärdighet som bör prägla en journalists inställning.

Inom en timmes tid svarade jag sent i onsdags eftermiddag skriftligt på de frågor Leif Lundström skickade till mig i ett ärende. I fredags kunde jag i hans artikel läsa att han hade mer material i ärendet med påståenden som jag inte ens fick en chans att bemöta. Detta redogjorde jag för under fredagen i ett inlägg på min Facebook-sida.

En rättmätig fråga är varför jag inte fick bemöta de påståenden som fördes fram, nämligen att jag skulle framfört synpunkter till personal på miljö och bygg utan att gå via chefen? Sanningen är att synpunkterna, vilka jag anser högst berättigade, framfördes i närvaro av högste chef, nämligen t f kommunchefen.

Vidare påstods att jag gjort detta i fikarummet, med antydan om att många andra skulle ha hört vad jag sa. Sanningen är att detta framfördes då samtliga personer, förutom de tre berörda tjänstemännen och t f kommunchefen, lämnat rummet. Vi var alltså lika ensamma som om vi suttit på mitt kontor.

Vilka avsikter ligger bakom valet av denna vinkling? Vilken agenda har Leif Lundström och Smålänningen genom detta agerande? Varför försöker man på detta sätt misskreditera mig i stället för att granska sakfrågan och tjänstemännens bristande vilja att agera i ett ärende som gällde människors hälsa och miljö, ett ärende som jag upprepade gånger påtalat och t o m formellt anmält via mail till ansvariga tjänstemän och via förvaltningens registratorsbrevlåda?

Till saken hör att miljö- och byggnadsnämnden, mycket tack vare mitt uthålliga agerande, i september beslutade om ett föreläggande mot vite för de olägenheter jag i över två månader försökt göra tjänstemännen uppmärksammade på.

Den sanningen väljer Smålänningen och reportern Leif Lundström att undanhålla sina läsare genom att i stället hänga ut mig som det ständiga problemet. Till det kommer sedan dagens mail där han ifrågasätter varför jag via Facebook, och inte via pressen, försöker klarlägga hela bilden.

Detta är ett skamligt beteende och därför tar jag mig friheten att själv välja de kanaler där jag får möjlighet att ge min version i sin helhet och på ett annat sätt än i dessa artiklar i Smålänningen där jag ständigt utmålas som ett problem. 

Leif Lundströms mail, liksom mitt svar kan ni ta del av i bilderna på skärmdumparna jag publicerar här på bloggen. Mitt agerande i det aktuella ärendet går att ta del av genom offentliga handlingar via kommunens diarie. Mina synpunkter som framfördes till berörd personal kan verifieras av t f kommunchefen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2013-09-09, § 104, går att ta del av via denna länk.

Det är sanningen - inte Smålänningens version!

tisdag 24 september 2013

Kronoberg blir regionkommun!

I en debattartikel idag i DN meddelar civilminister Stefan Attefall att regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att bevilja landstingets i Kronoberg ansökan om att få bilda en regionkommun fr o m den 1 januari 2015. Förutom Kronoberg föreslås att ytterligare fem landsting blir s k regionkommuner. Detta innebär för Kronobergs del att det kommunala samverkansorganet Regionförbundet södra Småland kan avvecklas och att bl a de regionala utvecklingsfrågorna och kollektivtrafiken kan hanteras inom den nya regionkommunen Kronoberg med det direktvalda landstinget som huvudman.

Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i Kronoberg har i början av året behandlat landstingets begäran och i Markaryds kommun var det ett helt enigt fullmäktige som i januari 2013 tillstyrkte förändringen. Kommunfullmäktiges ställningstagande till förslaget att bilda Region Kronoberg var följande:

"Det kanske viktigaste skälet för att tillstyrka landstingets hemställan att få överta ansvaret för den regionala utvecklingen är demokratiaspekten. Genom att låta landstinget ansvara för den regionala utvecklingen kommer den politiska representationen i den tilltänkta Region Kronoberg, till skillnad från Regionförbundet södra Småland, att utses genom direkta val. Ett direktvalt parlament innebär att väljarna har en möjlighet att utkräva ansvar. Genom att landstinget har egen beskattningsrätt får Region Kronoberg en mer transperent finansiering än vad som är fallet genom de medlemsavgifter som i  dagsläget finansierar det kommunala samverkansorganets (Regionförbundets) verksamhet.
 
Idag är en viss del av samma verksamheter organiserade såväl under landstingets som regionförbundets huvudmannaskap. Genom att samla det regionala utvecklingsansvaret under ett direktvalt parlament skapas en regional kraft med en starkare ledning över samtliga regionala frågor.
 
Markaryds kommun anser således att det är av principiellt stor betydelse att ett direktvalt organ med beskattningsrätt har det regionala utvecklingsansvaret och att Landstinget Kronoberg ges möjlighet att efter ansökan hos regeringen ta över detta ansvar. Detta ligger väl i linje med de uppfattningar som regering och riksdag uttalade i samband med införandet av "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län".
 
Sammanfattningsvis är det samtliga partiers, representerade i kommunstyrelsen i Markaryds kommun, uppfattning att kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till Landstinget Kronobergs förslag att ansöka om att få bilda Region Kronoberg från och med den 1 januari 2015".

Utöver Kronoberg, kommer regeringen att föreslå riksdagen att bevilja ansökningarna från Jönköpings, Gävleborgs, Östergötlands, Örebro och Jämtlands län. Det innebär att sammanlagt nio landsting, inklusive de redan permanentade regionerna Skåne, Västra Götaland och Halland samt Gotlands kommun, från den 1 januari 2015 kommer att ha status som regionkommun.

söndag 22 september 2013

Tågplanen fastställd, dags att boka biljetter!

I veckan har Trafikverket fastställt den s k Tågplanen för 2014, vilket innebär att hela tågtrafiken i landet är fastställd i tidtabell. Detta innebär också att ankomst- och avgångstiderna för pågatågstrafiken till och från Markaryd är fastställd och att biljetter kan bokas t ex via SJ:s hemsida.
 
Måndag-fredag kommer det att bli 11 avgångar och under helgerna blir det 7 avgångar. Antalet bussavgångar kommer naturligtvis att minska, men ett antal kommer att bli kvar. Hur många och vilka kommer att fastställas inom kort.
 
Här nedan finns en sammanställning av trafiken, så nu är det bara att börja boka in era resor och bidra till att pågatågstrafiken till och från Markaryd blir en succé:
Alltsedan jag blev kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun 2003 har det varit en prioriterad fråga för mig att få igång persontågstrafiken på Markarydsbanan igen och efter 11 år blir detta äntligen en verklighet! Vissa beslut går snabbt att verkställa, andra tar lite längre tid. Hur som helst är jag mycket stolt och glad att få varit drivande och en bidragande orsak till att tågen på nytt trafikerar Markaryd med allt vad det kommer att betyda.
 
Den 15 december får vi äntligen höra anropet: "Vi ankommer strax till Markaryd. Avstigning till höger i färdriktningen!"

Startskott för projektet "Äldres mat och hälsa"Genom gårdagens "Mat- och hälsomässa" gick startskottet för det projekt, "Äldres mat och hälsa", som SPF Markaryd initierat tillsammans med en rad samarbetspartners. Fram till i vår kommer en lång rad aktiviteter, seminarier och föreläsningar att anordnas i syfte att uppmärksamma betydelsen av en god kost och ett förebyggande, hälsofrämjande arbete. Jag fick förtroendet att hålla inledningsanförandet och i det anförandet lyfte jag fram följande synpunkter:
 
Ett varmt tack till SPF Markaryd för inbjudan!
 
Allra först vill jag vända mig till SPF i Markaryd och uttrycka min och kommunens uppskattning för det initiativ man från föreningens sida tagit genom projektet ”Äldres mat och hälsa” där den här Mat- och hälsomässan ingår som en del.
 
Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt inom många områden. Genom förebyggande arbete minskar de åtgärder man annars måste vidta och som alltid är betydligt mer kostsamma för samhället och för den enskilde som drabbas.
 
Folkhälsoarbetet är i grunden ett förebyggande arbete. Folkhälsoarbetet tar avstamp i synen att levnadsvanor och livsvillkor påverkar vår hälsa. Därför är det viktigt att man bedriver ett folkhälsoarbete så tidigt som möjligt, redan från det att vi är små, men det är faktiskt aldrig för sent. Det finns forskning som visar att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i hög ålder är positivt för vår hälsa och livskvalitet.
 
Därför krävdes det ingen längre övertalning när SPF genom Kjell-Erik Svensson och Lennart Karlsson för ett drygt halvår sedan informerade mig om tankarna kring projektet och frågade om Markaryds kommun kunde tänka sig att ställa sig positiva och även medverka i projektet. Naturligtvis ville vi vara med!
 
Det är verkligen ett omfattande och ambitiöst program med mängder av aktiviteter som planerats in för det kommande halvåret och jag tror inte någon kan påstå att det inte skulle vara intressant. Här finns garanterat något som alla, oavsett ålder, kan vara med på.
 
I första hand syftar projektet till att tydliggöra och påverka våra äldres situation när det gäller betydelsen av bra mat, samt andra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Lyckas detta kommer allt fler att kunna uppnå det jag tror att vi alla vill; kunna ta en aktiv del i samhället och leva ett självständigt liv med god livskvalitet så länge som det någonsin går. Ett arbete som ligger helt i linje med kommunens paroll att det ska vara gott att leva, verka och arbeta i Markaryds kommun!
 
Och visst tycks det vara så i Markaryds kommun! I boken ”Åldrandets gåta”, som kom ut strax efter nyår, redovisar författaren Henrik Ennart att det även i Sverige finns en s k blå zon där människor blir exceptionellt gamla. Allra äldst visade det sig att man blev i Markaryd där andelen hundraåringar var högst i hela landet. ”Det verkar finnas något som påverkar livslängden i de här regionerna”, skriver författaren. ”Vi kan inte säga vad det är. Det behöver inte vara generna. Det kan vara någonting i miljön eller något i livsstilen”.
 
Personligen tror jag att mycket beror på det senare. Närheten till varandra och gemenskapen mellan människor finns som ett naturligt inslag i en liten kommun som Markaryd. Det finns gott om nätverk, föreningar och ett civilt samhälle där engagemanget fortfarande är stort. Att det fungerar även långt upp i åldrarna är inte minst våra pensionärsföreningar ett gott exempel på. Ett stort tack för det engagerade arbete ni lägger ner för att erbjuda våra äldre så många olika omväxlande och varierande aktiviteter!
 
Min förhoppning är att projektet ”Äldres mat och hälsa” ska bli lyckat och inspirera oss alla till ett gott och innehållsrikt liv, så att vi ska kunna lägga mer liv till åren istället för enbart fler år till livet.
 
Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver hälsa som ”totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”, en definition som i mitt tycke är tämligen omöjlig att uppnå. Kan någon av oss påstå att vi upplever ett totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Jag tror inte det.
 
En mera realistisk definition kunde vara den definition av välfärd som den finländske sociologen Erik Allardt gett när han talar om having – loving – being. ”Människan”, säger han, ”måste ha något att leva av, någon att leva med och något att leva för”.
 
Jag är helt övertygad om att det här projektet kommer att innebära något att leva av, någon att leva med och något att leva för!
 
Än en gång; ett stort tack till SPF Markaryd och alla samarbetspartners för att ni startat upp projektet och ett stort lycka till med genomförandet!

torsdag 19 september 2013

Frukostmöte med "Smak av Markaryd"

Tillväxt Markaryds första frukostmöte för hösten kunde inte blivit bättre. Det tidigare deltagarrekordet passerades i och med att 116 företagare och gäster besvarat inbjudan till Strömsnäs Företagspark i de gamla brukslokalerna i Strömsnäsbruk. Magnus Modalen, som äger fastigheten, berättade att det idag finns ca 25 företag inrymda i området och att i stort sett allt är uthyrt.Två av dessa företag, NP Industriautomation och Elservice AB, finns i området och berättade om sina respektive verksamheter. Fantastiskt att höra vilket kunnande som finns och hur även mindre företag med lokal förankring arbetar med kunder och uppdrag långt utanför kommunens gränser.

Eleverna på Huneskolan som gav ut den första boken "Smak av Markaryd" uppmärksammades. Namnet "Smak av Markaryd" är nu skyddat av kommunen och Tillväxt skyddat och kommer att användas i vår marknadsföring. Redan nu kan man se detta på de evenemangsskyltar som tagits fram och som nu finns vid infarterna till kommunens tätorter.
En ny klass på Huneskolan arbetar nu med "Markarydshäftet", där företag och butiker sponsrar och erbjuder varor och tjänster till rabatterade priser. Detta projekt presenterades av tre verkligt söljande tjejer. Tre killar på KCM, kommunens gymnasieskola, presenterade sitt företag, vilket går ut på att ta fram en bok med råd och tips hur man gör då man flyttar hemifrån. Privatekonomi, tvätt och matlagning sades vara tre viktiga delar i denna bok som finns till försäljning fram emot årsskiftet.

I övrigt presenterades Tillväxts nya företagsfilm, en ny hemsida samt en rad andra mer eller mindre gemensamma projekt mellan kommunen och näringslivet.

En arbetsdag kan knappast börja mycket bättre! Det är så fantastiskt roligt att få vara en del i detta arbete och att uppleva att det finns så många engagerade människor som brinner, inte bara för sina egna företag, utan även för Markaryds kommun. Det är nog fler än jag som får inspiration och energi av detta.
 

fredag 13 september 2013

Bo bra i Markaryds kommun!

Inom ramen för vårt inflyttarprojekt genomför Markaryds kommun ett försök tillsammans med två av våra lokala mäklare. Detta går ut på att tio st. attraktiva tomter i strandnära lägen i Markaryd och Strömsnäsbruk läggs ut till försäljning, marknadsförs och förmedlas via mäklarna. Vår tanke är att de som är bäst att göra detta är fastighetsmäklarna - inte kommunen.

Sedan några år tillbaka har vi glädjande nog ett positivt flyttnetto till kommunen. Det är fler som flyttar in till oss än vad som flyttar från oss. Kanske vill någon satsa på att bygga en egen villa i strandnära läge, en annan köpa ett av de äldre hus som är till salu och en tredje kanske vill flytta in i en hyresrätt. Det viktiga är att man flyttar in, blir väl mottagen och trivs i Markaryds kommun.

Och varför skulle man inte göra det? Varför trängas i våra större städer när man kan uppleva närheten till badplatser, skog och strövområden, få en naturnära upplevelse samtidigt som man bor centralt med närhet till förskola, grundskola och gymnasium? Fritidsanläggningar och handel finns inom gångavstånd eller med några minuters resa med bil om man väljer att bosätta sig utanför tätorterna.


Den nya tågstationen med pågatågstrafik höjer också tillgängligheten och möjligheten att pendla till och från arbetsplatser eller studieorter i hela södra Sverige samtidigt som man bor tryggt och billigt och får pengar över till annat än räntor, amorteringar och transportkostnader. Vad man sedan vinner i tid går ju inte ens att värdera i pengar.

Är du ändå inte övertygad? Besök oss då, gärna den 21 september då vi visar våra tomter och berättar om kommunen. Vi finnas på Andsjöholmsvägen i Markaryd och Kvarnvägen i Strömsnäsbruk mellan kl. 10-12 och på Englandsvägen i Markaryd mellan kl. 12-14. Välkommen!