måndag 27 juni 2016

Fiberanslutning klar
Arbetet med att ansluta hushållen till fiber pågår för fullt i kommunen. I samarbete med TeliaSkanova fibersätts nu samtliga fyra tätorter i kommunen i rask takt. Samtliga hushåll i tätorterna har haft möjlighet att ansluta sig och drygt 60% av alla fastighetsägare har tecknat sig för den möjligheten.

För en dryg vecka sedan kopplade man in fiber i min egen fastighet och idag var det dags att koppla in router och allt annat för att koppla dator, TV och telefon från koppartråden till bredband via fiber. Ja, nu var det inte jag som utförde det, utan yngste sonen. Skönt med sådan kompetens i familjen.

Väl inkopplat var det lite roligare att ansluta till bredbandskollen.se för att se om leverantören höll vad som utlovats. Kan konstatera att så var fallet och med 100 Mbit/sek klarar vi oss ganska långt.

tisdag 14 juni 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 juni:

1. Att anta förslag till strategisk plan för arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor samt notera handlingsplanerna med åtföljande exempel på aktiviteter, att resultatet av aktiviteterna ska följas upp i samband med bokslut och delårsbokslut eller i övrigt när så anses lämpligt, och att överlämna strategin till kommunfullmäktige för kännedom. Åtgärderna finansieras av det tillfälliga statsbidrag som utgått under hösten 2015 och som för Markaryds del uppgår till 12,4 miljoner kr.

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om rambudget samt investeringsbudget för 2017-2019 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma. Alliansens budgetförslag antogs efter votering där 8 ledamöter röstade för Alliansens förslag och 3 ledamöter röstade för oppositionens förslag.

3. Att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av detaljplaner för ”Del av Hansens backar” samt ”Del av Kv. Tjuren och Oxen”, båda två i Markaryds tätort.

4. Att teckna upprättat nyttjande- och driftavtal avtal med Strömsnäsbruks IF att gälla fr o m 2016-07-01 för BallHall i Strömsnäsbruk. Avtalet gäller till och med 2021-06-30.

5. Att avge yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet av 2014 års demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande (SOU 2016:5).

6. Att fastställa reviderade riktlinjer för synpunktshanteringen att gälla fr o m 2016-07-01

7. Att, med hänvisning till personalchefens yttrande, föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Ingegerd Lenander (KD) och Roland Andreasson (KD) om ”Framtagande av introduktionsmaterial för kommunens personal” och därmed anse den besvarad.

8. Att notera den ekonomiska uppföljningen efter maj månad. Denna visar på ett överskott för helåret om ca +8,8 miljoner kr.

måndag 13 juni 2016

We stand with Orlando

Återigen har världen drabbats av ett kallblodigt planerat illdåd. En terrorist slog natten till söndagen till på en plats i Orlando där många var samlade. Han slog till där han visste att många av dem han hatade fanns, en nattklubb för hbtq-personer. Minst 50 människor dog under söndagsnatten när friheten och öppenheten attackerades.

Vi sörjer idag med offrens familjer och med den amerikanska nationen. Förhoppningsvis kan denna sorg och bearbetandet av densamma leda till att vi samlar oss kring kampen för människovärdet. Oavsett kön, etnicitet, härkomst, sexuell läggning eller allt annat är vi alla människor med samma lika och unika värde.

Det som hände i Orlando ska inte få bli en seger för ondskans krafter. Låt oss tillsammans övervinna ondskan med det goda!