fredag 27 maj 2016

Förslag om åtgärder för att förbättra integrationsarbetet

Motion från Kristdemokraterna:

- En av vårt lands stora utmaningar, för att inte säga den allra största, är integrationen av de flyktingar som sökt sig till Sverige. Helt avgörande är då hur väl vi lyckas med att få människor i arbete. Det säger Ingegerd Lenander (KD), ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige som undertecknat motionen. Detta är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera under de kommande åren även i Markaryds kommun.

Den som har ett arbete att gå till får inte bara språkträning och kunskap om hur det svenska samhället fungerar utan kan också etablera svenska kontakter. Allt detta har stor betydelse för vidare förankring på arbetsmarknaden där målet på sikt självfallet är egenförsörjning med alla de positiva effekter detta har för såväl den enskilde som för samhället. Det är därför viktigt att vi använder etableringstiden på bästa sätt för varje individ.

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare och bör som sådan gå före med goda exempel.

Ett sätt är att inrätta särskilda vårdserviceteam för att kunna varva språkundervisning och praktik. Genom vårdserviceteamen skulle undersköterskorna avlastas en del uppgifter som t.ex. tvätt, städning o disk. Detta är viktiga uppgifter men de kräver inte vårdutbildning. Den utbildade vårdpersonalen skulle härigenom fullt ut kunna ägna sig åt de uppgifter som är tydligt kopplade till den kompetens de tillägnat sig under sin formella vård- och omsorgsutbildning. 

Kristdemokraterna förslår därför att det inrättas särskilda vårdserviceteam i syfte att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället.

tisdag 17 maj 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 17 maj:

1.  Att avge följande yttrande över förslag till detaljplan för Kv. Folkskolan i Markaryd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-06-05, § 76, uppdragit till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en planändring med det ovan beskrivna syftet. För att kunna utveckla området är en planändring som medger flera verksamheter i området en nödvändighet. Samtidigt är planändringen en angelägen fråga som berör och engagerar många invånare i Markaryds kommun. Enligt arbetsutskottets uppfattning bör därför de synpunkter som framkommer i form av olika yttranden beaktas i det fortsatta planarbetet.

2.   Att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av detaljplanen för del av Kv Tjuren och Oxen i Markaryd.

3. Att föreslå kommunfullmäktige ta emot årsredovisningarna för de kommunala bolagen samt notera beslutet att kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 2015 inom dessa varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4.  Att överlämna bokslutsprognosen efter fyra månader till kommunfullmäktige.
Enligt prognosen beräknas totalresultatet för år 2016 uppgå till +11,3 miljoner kr. Nämnderna uppvisar sammantaget ett beräknat överskott om +3,5 miljoner kr. Samtliga nämnder, förutom utbildnings- och kulturnämnden (UKN), visar i en prognos i balans. Underskottet i UKN är dock inte mer än - 300 tkr.

I prognosen för generella statsbidrag har inte tagits med de 12,4 miljoner kr som kommunen erhållit i tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen under 2015. Ett regelverk för nyttjande av dessa medel ska beslutas i samband med fastställandet av en strategisk plan för arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor.

5.  Att föreslå kommunfullmäktige anse en motion om utökat öppethållande på biblioteken i Markaryd för besvarad genom den redovisning som presenterats i ärendet.

6.  Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion om justering av protokoll.

7.  Att föreslå kommunfullmäktige anse en motion om mer etik och ledarskap i kommunens verksamhet för besvarad, eftersom det motionären efterfrågar redan finns reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning.
  
8.  Att anta riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn att gälla tills  vidare från och med 2016-07-01.

9.  Att teckna avtal med Ljungby kommun gällande fortsatt konsumentrådgivning för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31.

10.  Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa en handlingsplan mot ökade
nettokostnader och överlämna densamma till revisorerna, samt att uppdra till styrelsen och nämnderna att i det fortsatta budgetarbetet för 2017 beakta direktiven och åtgärderna i den redovisade handlingsplanen.

11.   Att notera informationen i ärendet om Traryd Golf Resort, där kommunen enligt
gällande lagstiftning solidariskt tvingats erlägga stämpelskatt om 600 tkr för köpeskillingen eftersom köparen inte fullgjort sitt åtagande enligt upprättat avtal.

I ärendet föreligger även en sammanställning av de ersättningar och kostnader Markaryds kommun haft för den planerade golfresorten i Traryd under perioden 2008-2016. Av sammanställningen framgår att ersättningarna till Markaryds kommun under denna tidsperiod uppgår till 29,8 miljoner kronor, medan de kostnader kommunen haft för projektet uppgår till 1,3 miljoner kronor, inklusive den fordran om 0,7 miljoner kronor som kommunen har gentemot Traryd Golf Resort AB. 

måndag 16 maj 2016

Kristdemokraternas yttrande över förslag till ny detaljplan för Kv. Folkskolan

Kristdemokraterna i Markaryd har idag lämnat in följande yttrande över förslag till ny detaljplan för Kv. Folkskolan i Markaryd:Kristdemokraterna i Markaryd har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad samrådshandling och vill i anledning härav avge följande yttrande.

Detaljplanen för kv. Folkskolan behöver revideras för att möjliggöra olika verksamheter i området, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret. Därför är det angeläget att detaljplanen öppnar upp för så många ändamål som möjligt. Centralt belägna trygghetsbostäder är ett starkt önskemål, inte minst från pensionärsorganisationerna, vilket bör kunna tillgodoses i kvarteret genom en utformning som också ger plats för Gula huset. Denna byggnad, liksom Hagaskolan, är en viktig kulturhistorisk byggnad i kvarteret.

Eftersom detaljplanen berör ett av Markaryds mest centralt belägna kvarter anser Kristdemokraterna det angeläget att de synpunkter som kommer in under samrådet, beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska lägga all kraft på att hitta de gemensamma lösningar för kv Folkskolan som gör att vi kan förena utveckling med bevarande. 
  

Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen


torsdag 12 maj 2016

KD-politiker städar i kommunen

Under två kvällar den senaste veckan har totalt ca 15 kristdemokrater från partiavdelningen i Markaryd varit ute med sopsäckar, plocktänger och handskar för att bidra till renhållningen av och i kommunen. Förra tisdagen städade vi Hallarydsvägen ut till Gerdmansrondellen och igår var det Hinnerydsvägen i Luhrpasset som fick besök.
Varje år är vi lika förvånade hur mycket skräp folk slänger. Allt från fimpar till oljefilter. Ölburkar, flaskor och massor av olika förpackningar. Bara utmed de sträckor vi städade av lyckades vi hitta skräp som fyllde nästa 20 sopsäckar. Helt ofattbart!

Våra aktiviteter ingår som en del i den nationella "Håll Sverige Rent-kampanjen" som vi i Markaryds kommun särskilt lyfter fram under den här veckan. Flera förskolor och skolor i kommunen kommer som vanligt också att medverka. Allt för att göra vår närmiljö snyggare och trevligare!


onsdag 4 maj 2016

Vi har inte för avsikt att riva Gula huset!För en dryg vecka sedan presenterades ett första förslag till detaljplan för kv Folkskolan i Markaryd. På samrådsmötet kom en stor del av diskussionen att handla om Gula husets existens i området. För att det inte ska råda någon tvekan om Kristdemokraternas inställning, vill vi klart och tydligt deklarera; Vi har inte för avsikt att riva Gula huset!

För det första ägs Gula huset inte av kommunen, utan av Kulturföreningen Gamla Skolan. Bara detta faktum innebär att det är ägarna som avgör vad som ska hända med huset - inte kommunen.

De synpunkter som framkom vid samrådsmötet visar också tydligt på Gula husets starka ställning hos många markarydsbor. De yttranden som kommer att lämnas kommer sannolikt också att tala för Gula husets fortsatta existens. Dessa yttranden och synpunkter kommer självklart att vara vägledande för oss som beslutsfattare. 

Detaljplanen behöver revideras för att möjliggöra olika verksamheter i området, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret. Centrala trygghetsbostäder är ett starkt önskemål, vilket bör kunna tillgodoses i kvarteret genom en utformning som också ger plats för Gula huset.

Kristdemokraterna i Markaryd kommer därför att verka för att de synpunkter som kommer in under samrådet, beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Det finns ingen som helst anledning att skapa en konflikt mellan olika intressen i kvarteret. Istället bör vi tillsammans lägga all kraft på att hitta de gemensamma lösningar för kv Folkskolan som gör att vi kan förena utveckling med bevarande. 


Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen


söndag 1 maj 2016

Satsningar på tågtrafik klubbade i Halland


Äntligen! I onsdags klubbades äntligen Region Hallands trafikförsörjningsprogram som anger vad regionen ska satsa på under de kommande åren vad gäller tåg och buss. Fler turer mellan Halmstad och Nässjö, tågtrafik på Markarydsbanan med möjliga stopp i Knäred och Veinge och kortare restid på Västkust- och Viskadalsbanan. Allt fanns med i den plan som hallandspolitikerna klubbade enhälligt. 

Så långt låter allt bra, men jag kommer inte att vara nöjd förrän jag ser pågatågen rulla mot Halmstad. Samtidigt som centerpolitikern Erling Cronqvist från Knäred talar om vunna segrar efter sitt hårda arbete, konstaterar samma politiker att det bara är med ord som man lovat att finansiera de efterlängtade perrongerna i Knäred och Veinge. Några pengar har man inte budgeterat för ändamålet. 

Mer glädjande då att läsa vad oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) tycker då han konstaterar att han utgår från att detta ska vara budgeterat redan 2017/2018. Henriksson vill också få igång trafiken så fort som möjligt, redan nästa år.

Den stora framgången ligger i att regionpolitikerna i Halland äntligen beslutat att trafikera Markarydsbanan med regionaltåg. Det beslutet har man konsekvent skjutit framför sig i alla diskussioner jag haft med politiker i Halland alltsedan jag blev kommunstyrelsens ordförande 2003.

Onsdagens beslut är således bara ett delmål på vägen. Nu gäller det att kraftsamla för att stötta Kjell Henriksson och alla andra framsynta politiker som vill få igång tågtrafiken så snabbt som möjligt. Varje månad som inte banan mellan Markaryd och Halmstad trafikeras med persontåg är en förlorad månad. I slutet av maj träffar jag mina KSO-kollegor från Hässleholm, Laholm och Halmstad för att diskutera nästa steg mot slutmålet. Lita på att jag ser fram emot det mötet, för nu går vi in i slutfasen av denna långbänk. 

Länkar:
Satsningar på tågtrafik klubbades
Politisk glädje över regionens tågbeslut