onsdag 30 april 2014

Välkommen, underbara vår!Hade förmånen att få vårtala till en ganska stor publik i Strömsnäsbruks Hembygdspark denna härliga Valborg. Roligt att träffa så många glada människor, njuta av en vacker vårkväll och ta en kopp kaffe med våffla!

Det kändes lite märkligt att tala om att välkomna våren. Mot bakgrund av de senaste veckornas underbara väder med sol och värme känns det mer som om det är sommaren vi välkomnar.

Ett stort tack till Strömsnäsbruks Hembygdsförening och alla andra ideella krafter som vår efter vår står som arrangör för valborgsfirandet på olika platser i kommunen.

Välkommen, underbara vår!

fredag 25 april 2014

Smålandet - Årets turistentreprenör i södra SmålandVid en ceremoni på Residenset i Växjö igår utsågs Karl-Åke Karlsson, Smålandet i Markaryd, till årets turistentreprenör i södra Småland. Utmärkelsen, som var minst sagt välförtjänt, utdelades av landshövding Kristina Alsér tillsammans med representanter för Almi och Destination Småland.

Priset till årets turistentreprenör delas ut av Destination Småland och Almi företagspartner i Kronobergs län. Markaryds kommun hade i år nominerat Karl-Åke och den nomineringen vann glädjande nog gehör hos juryn.

Motiveringen, som lämnats av Markaryds kommun, lyder:

"Pristagaren har ständigt förnyat sin verksamhet och har alltid destinationen Smålands bästa för ögonen. Det började som en liten anläggning för tio år sedan och har sedan vuxit rejält och 2013 hade man drygt 38 000 besökare. Från början var det en älgpark som nu vuxit och består även av bisonoxar, getter, gäss och höns. Allt samlat på en mycket idyllisk gård med anor från 1700-talet. Många av besökarna förvånas över den vackra och rofyllda miljön. Under slutet av 2013 började man arbetet med att fördubbla parkeringsytan för bilar och bussar, ytterligare ett tåg har köpts in som går genom området. Besökståget är en mycket viktig del av framgången. Guidningen och underhållningen är uppskattad och gör också att antalet besökare ständigt ökar."Det har varit intressant att följa det arbete som Karl-Åke och hans familj lagt ner för att utveckla sin verksamhet. År 2004 öppnades älgparken upp för första gången och sedan dess har besökarantalet och intresset för älgparken ökat stadigt. Älgparken är unik och är den enda i Sverige som är byggd så att man ska kunna uppleva älgen nära i sin naturliga miljö med sin egen bil. Man kan också åka med i safaritåget och få en oförglömlig resa och garanterad närkontakt med såväl älgar som bisonoxar.

Idag uppmärksammade också Markaryds kommun pristagaren genom gratulationer och en blomma som överräcktes av mig och näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind.

Ett riktigt stort GRATTIS till Karl-Åke, Pia, Robert och John!

torsdag 24 april 2014

Årsredovisning 2013 för Markaryds kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde ikväll kommer vi att behandla årsredovisningen för 2013. Här följer några axplock från den omfattande redovisningen. Som vanligt kommer vi att skicka ut publikationen "Året som gått" till alla hushåll i kommunen.
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till kommunens personal och politiker för ett mycket gott arbete under 2013. För tolfte året i rad kan vi redovisa ett positivt, ekonomiskt resultat. Överskottet år 2013 blev 10,8 miljoner kronor och detta efter en avsättning med 12,3 miljoner kr för sluttäckningen av Alandsköp. Därmed är hela den budgeterade kostnaden för sluttäckningen, 21 miljoner kronor, reserverad vilket innebär mindre risk för höjda avgifter för renhållningskollektivet i framtiden. Dessutom har vi gjort en avsättning med 2,4 miljoner kronor till ett tjugo år gammalt åtagande för visstidspensioner
 
Det positiva resultatet under de senaste åren beror i allt större utsträckning på ett positivt finansnetto och återbetalning i form av engångposter. Förra året kunde kommunen dessutom lösa in sin bankgaranti på 10,4 miljoner kronor från konkursboet efter golfresorten i Traryd. Genom ett väl utformat avtal kunde vi säkra hem totalt 15,6 mkr till skattebetalarna utan att kommunen lagt en enda krona på projektet. 
 
Markaryds kommun har en ekonomi som gjort det möjligt att finansiera delar av verksamheten genom att använda intäkter från finansförvaltningen. Genom att vissa delar av engångsposterna har kunnat reserveras i bokslutet för att täcka framtida kostnader, har vi också på sikt stärkt den kommunala ekonomin. Även verksamhetsmässigt är resultatet i huvudsak förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
 
Året har präglats av en stark framtidstro, vilket inte minst avspeglar sig i de omfattande investeringsprojekt som pågår. Efterlängtade projekt som den nya tågstationen med pågatågstrafik till och från Markaryd samt bowlinghallen har färdigställts och invigts, samtidigt som den omfattande satsningen på moderna och ändamålsenliga skollokaler fortsätter. Flera av dessa investeringar har gjorts till betydligt lägre kostnad än budgeterat eftersom vi lyckats besluta om dem i en tid då marknaden har efterfrågat den här sortens objekt. Såväl Höjdenskolan som den nya Hunehallen handlades upp till väsentligt lägre pris än budgeterat. Nya industriområden har färdigställts vilket möjliggjort för kommunens företag att expandera samtidigt som nya företag etablerat sig i kommunen.
 
Ser man till utfallet av det verksamhetsmässiga resultatet har styrelsen och nämnderna lyckats mycket väl med de uppgifter man har satt som mål att utföra. Det finns mycket intressant information att ta till sig i bokslutet om man vill fördjupa sig i alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa kvalitetsjämförelser ligger Markaryds kommun glädjande nog bland de bättre i landet.
 
Markaryds kommun har en i grunden mycket solid ekonomi vilket är av betydelse för en långsiktigt, stabil kommunal verksamhet. Trots att avkastningen på pensionskapitalet i allt större utsträckning använts för att finansiera pensionskostnader som tidigare belastade respektive nämnd, har marknadsvärdet på pensionskapitalet ökat med ca 30 mkr. Vid årsskiftet är mer än hela pensionsskulden täckt. Enligt beslut i kommunfullmäktige tillämpas fr o m 2013 regelverket för en resultatutjämningsreserv och värdet av denna uppgår redan till drygt 17 mkr.
 
Befolkningssiffrorna är mycket avgörande för den kommunala ekonomin och det är glädjande att notera att trenden nu tycks vara ganska stabil. Flyttningsnettot de senaste sex åren är positivt, dvs det är fler personer som flytar in till kommunen än vad som flyttar ut. För att klara de demografiska utmaningarna är det en fortsatt viktig uppgift för oss att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen, få en fortsatt positiv inflyttning och erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.
 
De anställda i våra verksamheter utför varje dag, under dygnets alla timmar och årets alla dagar, berömvärda insatser och visar ett stort engagemang för att leverera välfärdstjänster till våra kommuninvånare. I de mätningar vi kontinuerligt genomför, får vi generellt mycket höga betyg, något som vi ska ta till oss och vara glada över. Låt oss med det som grund även under kommande år fortsätta att tillsammans, lika kraftfullt, arbeta för att göra en redan bra kommun ännu bättre!

onsdag 9 april 2014

Juridisk kullerbytta av Mark- och miljödomstolen

I en dom från Mark- och miljödomstolen den 7 april upphäver domstolen Länsstyrelsens i Skåne beslut att förelägga Sydvatten AB att söka tillstånd för bortledning av grundvatten utmed Bolmentunneln. Beslutet innebär att samma domstol nu konstaterat att Sydvatten både har och inte har tillstånd att leda bort inträngande grundvatten. Därmed är rättsläget i frågan mera oklart än någonsin tidigare.

Eller vad sägs om följande turer:

1. Miljödomstolen slår i en dom 2010-02-26, M3034-9, fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att bortleda grundvatten utmed tunnelns sträckning. Domstolen konstaterar även att bortledning av grundvatten är att betrakta som vattenverksamhet. Målet återförvisas till länsstyrelsen för handläggning.

2. Domen överklagas av Sydvatten till Mark- och miljööverdomstolen som 2011-05-23, M3045-11, beslutar att inte bevilja Sydvatten prövningstillstånd utan fastställer Miljödomstolens dom.

3. Sydvatten begär då resning i målet i Högsta Domstolen, som 2012-01-20 beslutar att inte bevilja detta. Därmed vinner Mark- och miljödomstolens dom 2010-02-26 laga kraft.

4. Eftersom målet återförvisats till länsstyrelsen, agerar länsstyrelsen helt i enlighet med den nu laga kraftvunna domen och utfärdar 2013-05-30 ett föreläggande för Sydvatten att söka tillstånd till fortsatt grundvattenbortledning. Detta föreläggande överklagas av Sydvatten till Mark- och miljödomstolen.

5. Mark- och miljödomstolen konstaterar i den nu aktuella domen 2014-04-07, M2515-13, att Sydvatten har tillstånd att leda bort grundvatten. Den tidigare domen, fastställd i Högsta Domstolen, undanröjs dock inte utan står fortfarande fast.
Samma domstol, Mark- och miljödomstolen, har således i två olika domar i samma mål konstaterat att Sydvatten både har tillstånd till grundvattenbortledning, men också att man saknar tillstånd till grundvattenbortledning. Som framgår i domskälen i den senaste domen (se ovan) tillstår man till och med "att domstolen inte explicit lämnat tillstånd för bortledande av grundvatten", någon som domstolen dock inte bryr sig om.

Frågan är om Mark- och miljödomstolen tagit hänsyn till, eller ens läst, tidigare domar och framför allt vad som slagits fast i högsta instans. Mark- och miljödomstolen har i den senaste domen fullständigt åsidosatt vad högre instanser (MMÖD och HD) slagit fast. Det torde vara unikt i svenskt rättsväsende att en underinstans inte tar hänsyn till och följer domstolsutslag från, i det här fallet, två överinstanser.

Agerandet undergräver i högsta grad förtroendet för rättsväsendet, inte minst då domen innebär att en underinstans sätter sig över tidigare utslag i samma mål från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta Domstolen.

Markaryds kommun är formellt inte part i det här målet och kan sannolikt inte heller överklaga. Kommunens primära intresse har varit att få igenom de detaljplaner i området som Sydvatten konsekvent motarbetat och som det krävdes ett regeringsbeslut för att fastställa. Kommunens intresse har också varit att minimera ytan av det riksintresseområde som Sydvatten och Naturvårdsverket försökte införa och här lyckades vi minska riksintresseområdet från två kilometer på ömse sidor om tunneln genom hela kommunen till 15 meter.

Jag utgår från att Länsstyrelsen i Skåne kommer att överklaga domen och att prövningstillstånd beviljas för att slutligt avgöra denna mångåriga tvistefråga. Förutom att pröva domstolens märkliga agerande måste rättsläget klargöras både för länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och inte minst för alla de hundratals markägare som äger mark i tunnelns närhet. 

Kommunen köper gamla Shell-tomten


Efter flera års förhandlande, först med Shell och därefter med ST1, har parterna äntligen kommit överens om ett pris som innebär att kommunen kan förvärva den gamla Shell-tomten som stått öde i snart fem år. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att godkänna det avtal som förhandlats fram, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 150.000 kr.

Därmed kan vi förhoppningsvis få ordning på den tomt som i flera år uppfattats som en skamfläck vid den södra infarten till Markaryds tätort. Nu räcker det emellertid inte med köpeskillingen, utan kommunen kommer i ett nästa steg att riva byggnaden och sanera en mindre markförorening under densamma. Därefter hoppas vi att det i första hand ska finnas intresse av att byggas bostäder. Detta kräver dock en planändring, vilken kommer att påbörjas inom kort.

måndag 7 april 2014

Tack från San Diego!
Ibland blir man bara så glad! Som idag när jag fick möjlighet att svara på en inkommen synpunkt i vårt synpunktshanteringssystem "Säg vad du tycker". Några rader från en tjej uppvuxen i Markaryd och som just nu arbetar utomlands beskriver hur hon upplevt att det är att växa upp i Markaryds kommun. Tänk, vad uppmuntrad så många blir som har varit delaktiga i detta. Jag blev i alla fall riktigt varm i hjärtat!

Här kan du läsa både synpunkten och mitt svar:

Hejsan!
Jag är en 19-årig tjej som just nu är bosatt i San Diego där jag jobbar som au pair och studerar. Jag läser "säg vad du tycker" nästan dagligen för att hålla mig uppdaterad om vad som händer på min hemort och jag tänkte att det nu är dags för mig att bidra med en liten synpunkt.
Jag vill egentligen bara säga tack. Tack för en trygg uppväxt, på bra skolor (Haga/Höjden/Huneskolan & KCM), med bra lärare, bra utbildning och många möjligheter. Tack för ett stort utbud av fritidsaktiviteter, tack för lärorika sommarjobb och tack för alla chanser jag har fått att uttrycka mina åsikter och ge förslag till saker och ting, både i skolan och på ställen som detta. Markaryd är en fantastisk kommun på många sätt och vis, och trots att jag bor i en miljonstad och lever "drömlivet" bland fina bilar, god mat, sol och surfare, så ska det bli väldigt skönt att komma hem. I en liten by där alla känner alla finns tryggheten.
Så tack för alla år i världens bästa Markaryd, jag hoppas att det blir många fler!

Med Vänliga Hälsningar

NN


Hej och tack för dina synpunkter!

Vad roligt att få ta del av din berättelse och dina erfarenheter från uppväxten i Markaryd!

Jag är helt säker på att det värmer många hjärtan, inte minst bland den personal som arbetar i de verksamheter du nämner. Jag hoppas verkligen att alla berörda tar till sig ditt beröm.

Din berättelse är också ett kvitto på att vi är på rätt väg med vår ambition för hur vi vill utveckla och forma Markaryds kommun. Vi önskar ju inget hellre än att många fler ska kunna se tillbaka på sin uppväxt, på tryggheten, närheten och gemenskapen, på ett sätt som gör att man också längtar tillbaka när man utbildat sig och skaffat erfarenheter från andra håll. Erfarenheter som också bidrar till att göra Markaryds kommun ännu bättre.

Välkommen tillbaka och tack för att du berättade detta för oss alla!


Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande

"Klivet in till vuxenlivet"I fredags var det release för boken "Klivet in till vuxenlivet". Boken är skriven av Alfred Johansson, Kevin Larsson och Paul Boardman, tre unga entreprenörer och tillika elever på KCM i Markaryd. I kursen "Entreprenörskap" fick de uppgiften att driva ett UF-företag under ett år och då bildade man "Home Alone UF". Boken är tryckt i 170 exemplar och många har redan tecknat sig för ett köp. Och i fredags släpptes den av författarna själva på Kvantum i Markaryd, naturligtvis med sedvanlig signering till köparna.

Boken är helt enkelt en handledning i hur man flyttar hemifrån, något som för många blir riktigt aktuellt efter det sista året i gymnasiet. Författarna skriver själva att "boken ska ge dig grunderna i att klara dig själv och undvika hinder" och att den "kan vara en hjälpande hand".

På 40 sidor får man lära sig grunderna i att städa och tvätta, lägga upp en budget, betala räkningar och spara, varför man ska ha försäkringar och hur man lagar favoriträtterna pastagratäng, flygande Jacob och kycklingburgare. Man delar välvilligt med sig av tips som gör städningen roligare genom att "starta hög musik, se golvet som ett dansgolv och din dammsugare som en partner", liksom hur man tar kål på alla bananflugor i fruktskålen.

I sann småländsk anda hyllas sparsamheten som en dygd och man varnar bestämt för alla sms-lån som snabbt urholkar studentens begränsade ekonomi. I bokens avslutande del finns recept på en mängd goda, och billiga, maträtter som alternativ till den dyrare färdigmaten eller pizzeriornas utbud.

Boken är skriven av ungdomar för ungdomar, men är en trivsam läsning också för andra. Den skulle säkert kunna vara till nytta vid undervisning i privatekonomi på högstadiet och i gymnasiet. Och för er som har ungdomar på väg att flytta hemifrån är den väl värd att skicka med i packningen.

torsdag 3 april 2014

Rasta etablerar sig i Markaryd!Vid en presskonferens idag meddelade Rasta att man ämnar etablera en stor anläggning i Ulvarydsområdet vid södra infarten i Markaryd. Etableringen sker tillsammans med Preem, som redan idag har en obemannad tankstation i området samt en fastfood-kedja. Med dagens besked går projektet, efter en lång tids förberedelser, över till en etablering.

Från kommunens sida har jag och näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind tillsammans med Rastas VD Dan Tervaniemi arbetat enträget för att få planerna att gå i lås. Samtidigt som projektet innebär stora möjligheter, har det också funnits en rad problem att hantera på vägen. Eller att runda, som vi brukar säga.

Markaryds Industribyggnads AB kommer att uppföra anläggningen, som i sin tur kommer att hyra ut anläggningen på kommersiella villkor till Rasta. Anläggningen planeras stå färdig under försommaren 2015 och innebär ca 50-60 nya arbetstillfällen.

Förutom de nya arbetstillfällena kommer det också att innebära mer "ordning och reda" i området, eftersom det komma att kosta pengar att långtidsparkera i området, samtidigt som parkeringen kommer att vara bevakad även nattetid. Vidare kommer de "buskörningar" som idag sker inne på parkeringsplatsen, inte bli möjliga i framtiden.

Etableringen omfattar både en Rasta-restaurang och en hamburgerbar, men vilken av aktörerna på den marknaden som står för den är ännu inte offentligt. Dessutom får man en jourbutik. Utöver restaurangbygget ska det byggas en bemannad parkering för tunga fordon, där man betalar får att få stå i fred, men kan använda betalningskvittot att handla för i Rasta-restaurangen.

Därmed kommer det bli betydligt bättre ordning, snyggare och renare än vad det är idag. Nu kommer den södra entrén till Markaryd att bli betydligt snyggare och mer välkomnande.

För kommunens del är etableringen positiv också genom att den erbjuder 50-60 nya jobb i tjänstesektorn, vilket utgör ett bra komplement till det många jobb som redan idag finns i Markaryd inom tillverkningsindustri.onsdag 2 april 2014

Utsedd av regeringen att utreda tandvårdsreformen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag är det officiellt att regeringen utsett mig till särskild utredare för att göra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Det ska bli spännande att på nytt få ta tag i ett utredningsuppdrag. Förra gången handlade det om att utreda skatteutjämningssystemet och nu blir det således tandvårdsreformen, till vilken jag har en viss koppling i mitt yrke som tandläkare. 
 
Utredningens syfte är bland annat att analysera hur systemet för det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan förbättras samt föreslå hur kunskapen om tandvårdsstödet kan öka bland de grupper där man vet att kännedomen är låg.
 
År 2008 reformerades tandvården med avsikten att förbättra tandhälsan i Sverige. Regeringen införde ett allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för att ge dem med stora tandvårdsbehov en möjlighet att få tandvård till en rimlig kostnad. Nu ska regeringen utvärdera tandvårdreformen för att se hur ytterligare förbättringar kan göras.
 
"Det är viktigt för oss att få kunskap om hur vi kan utveckla och förbättra reformen ytterligare", säger socialminister Göran Hägglund. "Undersökningar har visat att kunskapen om stödet är relativt lågt. Det finns också skäl att överväga om de olika stödnivåerna är utformade på bästa sätt."
 
Tandvårdsfrågorna är oerhört angelägna, inte minst genom att en god tandvård är av så stor betydelse för människors välbefinnande. Under de nästan 25 år jag arbetat som tandläkare har jag samlat på mig viss erfarenhet av hur tandvården fungerar och tror mig också ha tankar kring hur den skulle kunna förbättras. Samtidigt tror jag det är nyttigt att ha en viss distans, vilket också är fallet genom att jag under ett drygt decennium varit politiker på heltid.
 
Utredningens övergripande syfte ska vara att utreda om tillämpningen av det statliga tandvårdsstödet har varit ändamålsenligt i förhållande till vikten av god kostnadskontroll för staten och de två övergripande målen med tandvårdsstödet – att bibehålla god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov och att möjliggöra god tandvård för individer med stora tandvårdsbehov till en rimlig kostnad.
 
I uppdraget ingår att samråda med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan liksom med andra relevanta myndigheter och organisationer. Som stöd i utredningsarbetet kommer även ett sekreteriat med två personer att inrättas som jag kommer att få förfoga över som stöd i utredningsarbetet. Arbetet ska vara klart och redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2015.
 tisdag 1 april 2014

Markaryd toppar länets "pappaindex"!Markaryds kommun ligger i topp i Kronobergs län och hamnar på plats 47 bland landets 290 kommuner i TCO:s pappaindex 2013 som är en sammanvägning av pappornas andel av samtliga uttagna föräldradagar. Spännvidden i länet är ganska stor, från Markaryd (49,5) i toppen till Växjö (41,7) i botten. TCO:s pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på pappors ansvarstagande för sina barn.

Markaryds kommun är sedan tidigare den kommun i landet där flest föräldrar tar ut vårdnadsbidrag för sina barn. Vid den senaste mätningen nyttjades vårdnadsbidraget av drygt 48% av samtliga barn i åldern 1-3 år någon gång under året. Sammantaget visar detta på att föräldrarna i Markaryds kommun värderar tiden med sina små barn mycket högt.

Hur föräldrarna väljer att fördela sin föräldraledighet är inget som vi politiker ska lägga oss i. Vi ska ge föräldrarna möjlighet att själv välja hur man vill fördela sina föräldradagar utifrån vad som är bäst för familjen. Kristdemokraterna är mycket tydliga på den punkten och kommer på alla nivåer att gå emot den kvoteringsiver som präglar de övriga partierna. På samma sätt vill vi erbjuda fortsatt valfrihet inom barnomsorgen; kommunal eller privat förskola, enskild förskola eller vårdnadsbidrag - det ska vara upp till föräldrarna själva att avgöra!