lördag 9 juli 2016

FAR publicerar ofullständig undersökning och vägrar lämna ut granskningen!Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktikenutifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

Vid redovisningen av Markaryds resultat i onsdags visade det sig att FAR i sin undersökning inte tagit med kommunens kvalitetsuppföljning, vilken är en viktig del av kommunens bokslut. Här finns t ex all måluppföljning, miljöbokslut, barnbokslut samt resultat från kommunens kvalitet i korthet, synpunktshanteringen och tjänstegarantierna.

FAR uppger i sin beskrivning av metodiken bakom undersökningen att ”granskningen har gjorts utifrån material som tillhandahållits genom dialog med registrator eller som funnits tillgängligt på kommunernas hemsidor.”

Kommunens kvalitetsredovisning liksom resultatet från ett stort antal granskningar finns publicerade öppet och transparent på Markaryds kommuns hemsida.

När detta misstag blivit uppenbart svarar FAR:s förbundssekreterare Dan Brännström ”att kommunen inte skickade den till oss när vi efterfrågade bl.a. årsredovisningshandlingar.” Något svar på frågan om FAR inte tillämpar sin redovisade metodik att granska material som funnits tillgängligt på kommunens hemsida har jag ännu inte fått.

Däremot har FAR genom sin förbundssekreterare Dan Brännström svarat att man inte kommer att korrigera resultatet av granskningen för Markaryds kommun. Detta, eftersom man grundar undersökningen på det material som kommunernas registratorer skickat in till FAR. Jag hoppas verkligen inte att Dan Brännströms medlemmar agerar lika vårdslöst vid sina revisioner eller granskningar. Det är ju direkt pinsamt att inte justera uppenbara felaktigheter!

Det är naturligtvis bra att olika granskningar sker, såväl internt som externt. Detta är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete.

En avgörande förutsättning är dock att granskningen sker på ett korrekt och relevant sätt. I det här fallet anser jag det vara uppenbart att FAR brustit i sin redovisning och inte kvalitetssäkrat sin uppgifter. Detta får ses som anmärkningsvärt för en branschorganisation som företräder auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter, dvs de företag som granskar kommunerna.

Än mer pinsamt blir det när Dan Brännström vägrar att lämna ut de rådata som man grundar sin undersökning på. FAR:s granskning och utvärdering tål uppenbarligen inte att granskas. Pinsamt, Dan Brännström!

tisdag 5 juli 2016

Alliansen behöver inte "slira" - fakta räcker!

I två olika insändare i fredagens tidning riktar oppositionen i Markaryds kommun, i form av (S) och (MP), kritik mot Alliansen för att vi grundar våra beslut och vår budget på fakta. Ett häpnadsväckande påstående i sig. Samtidigt kan man i dessa insändare läsa mängder av felaktigheter som inte kan få stå oemotsagda:


 • Pensionskapitalet används inte för att finansiera driften. Däremot används en del av avkastningen på pensionskapitalförvaltningen för att finansiera nämndernas pensionskostnader.
 • Under 2015 ökade pensionskapitalets marknadsvärde med 11,6 miljoner kr och mellan januari till maj i år är ökningen 2,3 miljoner kr (Källa: Markaryds kommun).
 • Kommunens ekonomi är mycket god. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid årsskiftet till 34,7 %, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 30 av 290 kommuner hade en bättre soliditet än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Rörelsekapitalet, dvs det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten, var vid årsskiftet 13.170 kr/inv. i Markaryd, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 20 av 290 kommuner hade ett högre rörelsekapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Kommunens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 50.906 kr/inv. vilket ingen annan kommun i Kronoberg når upp till. Endast 25 av 290 kommuner hade ett högre eget kapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Markaryds kommun ger inte några subventioner till näringslivet. Däremot arbetar vi för att skapa förutsättningar för jobb och företag, vilket två år i rad placerat oss på första plats bland Sveriges 290 kommuner när företagarna själva rankar kommunernas näringslivsklimat (Källa: Svenskt Näringsliv).
 • Den öppna arbetslösheten bland den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var i maj i år 3,5 % i Markaryd, vilket är en ökning med 0,5 % sedan maj 2015. Den totala arbetslösheten var i maj 9,9 %, vilket är en ökning med 1,2 % sedan maj 2015. I stort sett hela ökningen kan förklaras av en ökning av arbetslösheten bland utrikes födda 18-24 år, vilket inte är förvånande med tanke på det höga mottagandet av nyanlända (Källa: Arbetsförmedlingen).
 • Antal omsorgspersonal/plats på vardagar i särskilt boende uppgick vid senaste mättillfället (oktober 2015) till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,31) och länet (0,28) (Källa: Socialstyrelsen).
 • Motsvarande bemanning i särskilt boende på helgdagar uppgick vid samma tillfälle till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,26) och länet (0,25). (Källa: Socialstyrelsen).
 • Sjukfrånvaron i Markaryds kommun har mellan januari och april 2016 minskat från 7,13 % till 6,47 % (Källa: Markaryds kommun).
 • Antalet mertids- och övertidstimmar inom äldreomsorgen under perioden januari till april har minskat från 1.521 timmar (2015) till 987 timmar (2016) (Källa: Socialförvaltningen).
 • Antalet vakanser inom äldreomsorgen under de senaste två åren har till 95,4 % tillsatts med poolpersonal eller vikarier och till 3,6 % lösts med ordinarie personal. Variationen över tid är liten (Källa: Socialförvaltningen)

Oppositionen i Markaryd ägnar sig alltmer åt att måla upp en mycket dyster bild som inte alls stämmer överens med verkligheten. De flesta vet dock att en lögn alltid förblir en lögn, oavsett hur många gånger man upprepar den. Alliansen i Markaryd kommer självklart att fortsätta grunda sina beslut på korrekta fakta. Vi välkomnar oppositionen att göra detsamma!

Tommy Andersson (M)
Svane Jansson (C)
Bengt Germundsson (KD)