torsdag 16 augusti 2018

Gör Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk

Kristdemokraterna i Markaryd vill göra Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum. I och med möjligheten att skapa trygga och anpassade boenden i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras, finns det goda möjligheter att även utveckla Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum. Det finns en stor potential att göra något riktigt bra i området för och tillsammans med våra äldre.

Den satsning som Markaryds kommun och Victoria Park nu gör gemensamt för att tillskapa trygga och anpassade boenden för äldre i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras och förstärks med en rad faciliteter för de äldre, har rönt ett stort intresse. Sannolikheten är ganska stor att projektet kommer igång inom kort.

I och med detta ser Kristdemokraterna i Markaryd att det finns en stor potential att involvera även fastigheten Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Under nästan tre år har kommunen drivit ett HVB-hem för kommunplacerade, ensamkommande ungdomar i Solhäll, en verksamhet som avvecklades vid halvårsskiftet. Genom att kunna erbjuda ett HVB-hem på hemmaplan har kommunen kunnat ta emot de anvisade ungdomarna, som kommunen haft en skyldighet att ta emot, genom platser i egen regi. Migrationsverket har stått för alla kostnader och bruttointäkten, bara för HVB-hemmet i Solhäll, har varit ca 30 miljoner kronor.

Under den omfattande renoveringen av Stig In som kommer att ta ca ett år i anspråk från start, kan Solhäll användas som ersättningslokal för den ordinarie verksamheten.

Därefter finns stora möjligheter att använda Solhäll för att utveckla äldreomsorgen i Markaryds kommun så att hela området kan användas för en satsning för att höja service och kvalitet för våra äldre, inte bara i norra kommundelen, utan i hela kommunen.

Det finns flera möjligheter till inriktningar och exempel på verksamheter som det kan vara möjligt att utveckla i Solhäll:
 • Ersättningslokal för den ordinarie verksamheten i Stig In under renoveringstiden.
 • En del av ett större äldrecentrum för hela kommunen.
 • Möjlighet att nyttja mindre trygghetslägenheter under kortare perioder då man känner sig otrygg. Detta kan ske både med och utan biståndsbedömning beroende på omfattning och innehåll i servicen efter den enskildes behov. Närhet till dygnet runt-service kan kopplas till utökad verksamhet på Stig In.
 • Lokaler för en utökad och mer omfattande social samvaro.
 • Mötesplats för att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa.
 • Väntjänst.
 • Tillgång till lokaler för pensionärsföreningarna.
 • En del i ett förstärkt anhörigstöd.
 • Möjlighet att utveckla verksamhet och platser för geriatriska specialiteter.
 • Lokaler för träning och rehabilitering.
 • Möjlighet för externa aktörer att erbjuda fotvård, massage och annan service som inte faller under kommunens ansvar.
 • Möjlighet att snabbt kunna användas som särskilt boende om demografin förändras och behov uppstår.

Det finns säkert ännu fler användningsområden för äldrevården som vi kan utveckla. Detta ska naturligtvis ske i samråd med de äldre och våra ansvariga verksamheter. 

Om det blir ett stort gensvar för vår gemensamma satsning på tryggt och anpassat
boende centrala Strömsnäsbruk ökar självklart underlaget och möjligheterna till en ökad service för de äldre där vi hoppas kunna utveckla hela området inklusive Solhäll.

Kristdemokraterna i Markaryd vill arbeta för en utveckling med denna inriktning och
kommer i det fortsatta budgetarbetet att verka för att medel avsätts för att involvera även Solhäll i en kommande äldresatsning.

tisdag 14 augusti 2018

Stort intresse för tryggt och anpassat boendeÖver 60 personer mötte upp i eftermiddags när Markaryds kommun och Victoria Park hade bjudit in till ett informationsmöte om den gemensamma satsningen i Strömsnäsbruk på ett tryggt och anpassat boende för äldre. Det är verkligen roligt att vår satsning röner ett så stort intresse.

Redan före sommaren fick alla personer från 70 år och uppåt ett personligt brev med en liten broschyr om satsningen. Under sommaren har det inkommit mellan 15-20 intresseanmälningar och ytterligare ett antal kom in igår. För att Victoria Park ska gå igång med sin del av renoveringen, vill man ha fem undertecknade hyreskontrakt. Bedömningen efter mötet igår är att man kommer att klara detta, vilket skulle innebära att vi kör igång.


Totalt finns det 19 lägenheter i fastigheterna som ska renoveras, göras tillgängliga och erbjudas som tryggt och anpassat boende. Därutöver ska det ske en renovering av fastigheternas exteriör och en rejäl satsning på utemiljön.

Kommunens servicecentral ska renoveras på samma sätt och här ska servicen öka med värd/värdinna och matservering alla dagar i veckan, lokaler för social samvaro, gym, hobbyrum, sinnesrum, filmrum och en rad andra faciliteter. En hel del av vad som ska erbjudas ska naturligtvis arbetas fram i samråd med de boende i trygghetslägenheterna.


Totalt uppgår satsningen till ca 16 miljoner kronor, där Markaryds kommun och Victoria Park satsar ca 8 miljoner kronor vardera på sin respektive del av projektet.

I förlängningen hoppas vi även kunna inkludera Solhäll som kan bli en resurs i ett framtida äldrecentrum i kvarteret. Inledningsvis kommer Solhäll att användas som ersättningslokal för socialtjänstens verksamheter under tiden Stig In renoveras, men därefter kan fastigheten användas för olika ändamål inom äldreomsorgens verksamheter, något som ytterligare skulle förstärka satsningen på ett äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Det känns verkligen roligt att erbjuda våra äldre denna möjlighet redan innan valet. Kommunfullmäktige har redan avsatt drygt 8 miljoner kronor i nästa års budget för att genomföra projektet, så här talar vi om leverans innan valet. Sedan hoppas jag naturligtvis att få tillräckligt stöd för att driva igenom mina och Kristdemokraternas visioner för hela kvarteret under den kommande mandatperioden. Man kan lita på KD i Markaryd!

fredag 10 augusti 2018

KD vill att man ska kunna tanka biogas i Markaryds kommun

Bilden lånad från www.bengtsfors.se

För att göra det möjligt att ställa om från fossildrivna fordon till mer miljövänliga, räcker det inte med enbart fler laddstolpar för elbilar. Därför vill Kristdemokraterna i Markaryd göra det möjligt att även tanka med biogas. Redan under augusti kommer jag att ta initiativ till att en tankstation för biogas ska kunna etableras i Markaryds kommun.

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige i februari i år om att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Lessebo, Älmhult, Tingsryds och Markaryds kommuner fattades även ett beslut om att införa fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall.

Under hösten 2018 kommer det nya avfallsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att handla upp en ny entreprenad för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall för Markaryd och Älmhults kommuner. Jag sitter som kommunens representant i avfallsbolagets styrelse och tycker att man i samband med denna upphandling ska ställa krav på att insamlingsfordonen ska köras på biogas.

Diskussioner har därför förts under våren med en aktör som är intresserad av att etablera en tankstation för biogas i Markaryd under förutsättning att beslut fattas att kommunen prioriterar ett antal biogasdrivna fordon i samband med kommande fordonsinköp samt att de renhållningsfordon som ska handlas upp inom ramen för insamlingsentreprenaden också kommer att drivas med biogas. En sådan inriktning skulle innebära en tillräckligt stor volym av fordon för att göra en etablering möjlig.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av hushållsavfallet kommer den organiska fraktionen av avfallet att sorteras för sig och skickas till en rötningsanläggning. Den fastighetsnära insamlingen bidrar då till produktion av biogas. Om sedan biogasen kan användas till att driva våra insamlingsfordon, blir miljöeffekten för Markaryds kommun ännu bättre.

Under våren har Markaryds kommun handlat upp fem stycken elbilar till socialförvaltningen. Leveranstiden på elbilar är dock lång, upp till ett år, vilket innebär att elbilarna inte kommer att kunna levereras förrän en bit in på nästa år. Om en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun skulle detta innebära betydligt större möjligheter att snabbare ställa om till en fossilbränslefri, och därmed mer miljövänlig, fordonsflotta för Markaryds kommun. Dessutom skulle en tankstation för biogas göra det möjligt för såväl privatpersoner som företag att gå över till biogasdrivna fordon.

onsdag 25 juli 2018

Med Markaryds kommuns bästa för ögonen

Bild från Smålänningen 2018-07-25Under sommaren presenterar Smålänningen de politiker som står på första plats på sitt partis lista inför valet till kommunfullmäktige den 9 september. Idag var det min tur att porträtteras med text och bild på ett uppslag i tidningen i en artikel av Christer Gustafsson som jag tycker speglar mig som person ganska väl. 

Det har dock inte varit helt självklart för mig att kandidera än en gång. När den här mandatperioden är slut har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun sedan 2003, dvs sexton år i obruten följd. Mellan 1998-2002 var jag dessutom ordförande i socialnämnden, vilket innebär att jag haft tunga ordförandeposter 20 år i följd. Men efter moget övervägande har jag bestämt mig för att kandidera för ännu en mandatperiod.

Skälen är egentligen flera. Jag har fortfarande ett stort engagemang för att utveckla Markaryds kommun och känner att det finns så mycket mer att göra. Det utvecklingsarbete jag tagit initiativ till där vi på nytt, och i större omfattning än tidigare, kommer att involvera kommuninvånarna i alla kommunens tätorter samt landsbygden ser jag fram emot att få fortsätta att leda. Det finns så mycket positivt i Markaryds kommun att bygga vidare på.

Vi står inför att genomföra flera stora investeringar, inte minst i nya förskolor. Projektet med trygghetsboende, som vi utvecklat tillsammans med Victoria Park i Strömsnäsbruk, vill jag naturligtvis fullfölja liksom projekteringen av ett möjligt trygghetsboende intill Sjögården. Sedan vill jag självklart se tågen rulla på Markarydsbanan mellan Markaryd och Halmstad, liksom medverka till att fullfölja de spännande diskussioner vi har med flera företag om kommande expansioner. Det är, helt enkelt, alldeles för intressant och spännande för att inte vara med om detta.

Det viktigaste skälet är dock det stöd som så många kommuninvånare har visat mig. Under det senaste året är det många uppmuntrande samtal och kommentarer jag fått där man uttryckt en förhoppning att jag ska kandidera på nytt. Att känna det förtroendet i ryggen är fantastiskt och det motiverar mig till att fortsätta.

Samtidigt kommer det att bli ett spännande val. Hittills är det inte någon som har röstat och det är rösterna på valdagen som kommer att avgöra hur Markaryds kommun kommer att styras de kommande fyra åren. Jag hoppas givetvis på ett fortsatt stort stöd både för mig personligen, men även för Kristdemokraterna och Alliansen i Markaryd. Jag och vi kommer att göra vårt bästa för att fortsätta fatta kloka beslut för Markaryds kommuns bästa!

lördag 14 juli 2018

Kontinuitet och förnyelse på KD Markaryds kommunvalsedel
Kristdemokraterna i Markaryd presenterade i veckan namnen på sin lista till kommunfullmäktigevalet i Markaryds kommun den 9 september. Listan upptar ca 40 namn och det är roligt att kunna presentera en så blandad lista som visar på både kontinuitet och förnyelse.

Det känns hedrande att återigen ha fått förtroendet att toppa listan och kandidera för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande. Som andra namn återfinns Maria Svensson Lundin, som under flera år varit ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, och som tredje namn står Samuel Wombell, som den här mandatperioden är kommunfullmäktiges ordförande.

Av de ca 40 namnen är tio helt nya och några av dem representerar också också de grupper av nya kommuninvånare som har en utländsk bakgrund med rötter i såväl Syrien som Burundi och Kongo.

Kristdemokraternas lista är också den kanske mest jämställda listan i Markaryds kommun med 51% kvinnor och 49% män. Listan speglar också ganska väl befolkningens sammansättning i kommunen, men precis som för övriga partier är gruppen 18-29 år något underrepresenterad.

Kristdemokraterna i Markaryd har under flera mandatperioder varit det största partiet och ökat sin väljarandel i varje val sedan 1994.

Det är fantastiskt hedrande att ha fått ett så stort förtroende. Vi hoppas självklart att väljarna har uppskattat det vi arbetat för och genomfört i kommunen och att vi ska få förnyat förtroende i arbetet med att utveckla kommunen. Det finns så mycket att arbeta vidare med och Markaryds kommun har verkligen en potential att utvecklas ännu mer.

Vi har ambitioner och kommer att fortsätta arbeta lika hårt och engagerat som hittills, men vi kommer inte att ha resurser för att göra allt. Därför kommer vi inte heller att lova allt till alla. Markaryds kommun och våra kärnverksamheter är vår hjärtefråga och vi kommer – om vi får fortsatt förtroende – att se till att ha en välskött kommun som våra invånare och besökare är nöjda med.

Samverkan är ett nyckelord för Kristdemokraterna i Markaryd och man kan inte nog poängtera betydelsen av hur viktigt det är att samverka med näringslivet och den ideella sektorn. Ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är förutsättningen för att de resurser ska kunna skapas som lägger grunden för en god välfärd. Sedan är föreningslivet och den ideella sektorn är oerhört viktiga för att skapa en attraktiv kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka i gemensamma projekt kan vi göra något riktigt bra.

Kristdemokraternas lokala valplattform kommer att presenteras någon månad innan valet, men vi kan redan nu lyfta fram ett antal prioriterade områden:
 • En väl fungerande integration där fler går från bidrag till jobb och egen försörjning. I Markaryd är det arbetslinjen som gäller.
 • Ett bättre företagsklimat, utvecklad handel och besöksnäring.
 • Mindre barngrupper i förskolan och rätt att välja mellan olika barnomsorgsformer.
 • En trygg skolmiljö där eleverna utvecklas och lär för livet.
 • Fler sociala aktiviteter för äldre, motverka psykisk ohälsa och stöd till anhörigvårdare.
 • Förverkliga planerna på trygga och anpassade boenden för äldre.
 • Utveckla kommunens tätorter och landsbygd, fler vackra miljöer.
 • Ett kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk.
 • Fortsatt satsning på miljöarbetet.
 • Persontåg till Halmstad.
Här kan du se alla namnen på vår kommunvalsedel.

tisdag 10 juli 2018

Nu kan man anmäla sig till trygghetsboende i Strömsnäsbruk!

Det är så roligt att kunna leverera ett konkret erbjudande redan innan valet. Efter att under ganska lång tid ha arbetat och planerat för trygga och anpassade boenden för äldre är det äntligen möjligt att förverkliga detta. I dagarna får alla invånare från 70 år och uppåt i den norra kommundelen en liten broschyr som beskriver det erbjudande som Markaryds kommun och Victoria Park tillsammans går ut med.

Redan nu är det alltså möjligt att göra en intresseanmälan till de ca 20 lägenheter som kommer att erbjudas exklusivt för våra äldre invånare. Prospektet kommer att följas upp vid två tillfällen i augusti, dels vid ett offentligt möte den 14 augusti och därefter vid Strömsnäsfestivalen den 25 augusti, då det också blir visning av både lägenheter och själva servicehuset.

Totalt satsar Markaryds kommun och Victoria Park drygt 15 miljoner kronor för att genomföra renoveringar och ombyggnader så att funktionen verkligen ska passa målgruppen. Pensionärsföreningarna har varit drivande och positiva, så nu hoppas vi verkligen att det ska finnas ett stort intresse för ett trygghetsboende i Strömsnäsbruk. Det är en förutsättning för att projektet också ska vara möjligt att genomföra. 

onsdag 4 juli 2018

KD:s Vitsippspris 2018 tilldelas Föreningen Chigambas


Kristdemokraterna i Markaryd delar varje år ut en utmärkelse, Vitsippspriset. I år tilldelas föreningen Chigambas detta pris, som förutom ett diplom även består av en prissumma om 2 000 kr.


Priset delades idag ut till Chigambas grundare AnnGreth och Janne Wickman i Traryd och motiveringen lyder:

”Föreningen CHIGAMBAS tilldelas 2018 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och behjärtansvärda arbete för att höja livskvalitén för fattiga barn i Gambia och ta tillvara deras rättigheter, inte minst till utbildning. Genom ideellt arbete har betydande summor samlats in, vilket bidragit till att förändra livet till det bättre för ett stort antal barn och familjer.”

Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Det var i samband med en semesterresa i Gambia som AnnGreth och Janne Wickman fick uppleva en helt annan verklighet än den vanliga. Man slogs av hur dåliga förhållanden människorna i Gambia levde under och frågan väcktes hur man på något sätt skulle kunna hjälpa människor på plats till en bättre tillvaro.

Wickmans började stödja ett fadderbarn genom en annan organisation som redan fanns på plats. Det visade sig dock ganska snart att man inte upplevde verksamheten som seriös, vilket så småningom ledde fram till starten av Chigambas. Engagemang växte och intresserade allt fler. Under föreningens dryga 20 år har antalet resor till staden Basse i Gambia blivit så många att man tappat räkningen. Stora summor har samlats in, vilket omsatts till understöd av fadderbarn, uppbyggnad av skolor, praktiskt stöd till barn och familjer mm. Idag driver Chigambas skolor från förskolenivå till gymnasium och yrkesskola och ett stort antal barn har faddrar på olika håll i Sverige.

Genom det ideella engagemanget kanaliseras nästan 100% av alla insamlade medel och administrationskostnaderna är minimala. Detta skapar i sin tur ett engagemang hos givarna, eftersom man vet att de gåvor man ger också kommer till så stor nytta som möjligt.

Kristdemokraterna i Markaryd vill med sitt pris uppmärksamma denna fantastiska insats som under de här åren varit till ovärderlig betydelse för de människor som fått del av hjälpen. Initiativtagarna AnnGreth och Janne Wickman har under alla år stått i ledningen för det här arbetet som bedrivits ideellt och de är självklart mycket värdiga mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris.

måndag 18 juni 2018

Förebyggande insatser viktigt i Alliansens budgetförslag


Att satsa på förebyggande insatser har en hög prioritet i Alliansens budgetförslag för 2019. Det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga med behov av stöd och insatser ökas med totalt 2 miljoner kronor årligen. Av detta går 1,2 miljoner kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till utbildnings- och kulturnämnden.

En familjecentral föreslås startas upp i Strömsnäsbruk. Sedan flera år har vi en familjecentral i Markaryd, men nu har Region Kronoberg också förklarat att man vill satsa i Strömsnäsbruk, vilket innebär att vår ambition kan bli verklighet.

Inom skolan fortsätter satsningen på en kvalitativ elevhälsa, bland annat genom att anställa fler pedagoger med specialpedagogisk kompetens. I slutet av förra veckan fick vi besked från Skolverket att särskilda medel kommer att beviljas för detta, vilket innebär en satsning på 3-4 miljoner kronor som Skolverket skjuter till.

Utbildnings- och kulturnämndens ram utökas med 1 miljon kronor för arbetet med nyanländas lärande och för en utökning av gymnasiesärskolan anslås 1,3 miljoner kronor årligen.

Inom socialtjänsten ser man dessvärre en risk för fler placeringar till följd av hedersrelaterat våld samt ett antal kostsamma placeringar på jourhem och HVB-hem. För att möta dessa kostnader anslås totalt 3 miljoner kronor.

Under året har ett arbete påbörjats för att kartlägga äldres psykiska hälsa. Om detta intressanta projekt ska jag berätta mer i ett kommande inlägg.

söndag 17 juni 2018

Alliansen i Markaryd satsar på utveckling av hela kommunen


Alliansen i Markaryd presenterar i sitt budgetförslag en storsatsning på att utveckla hela Markaryds kommun. Redan i våras tog vi fram den strategi för arbetet som kommunfullmäktige också beslutade om och nu sätter vi av ca 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2019 för detta utvecklingsarbete.

Syftet med satsningen är att få fram hur våra kommuninvånare vill att vi ska utveckla hela kommunen. Inledningsvis tänker vi genomföra ett grundligt förarbete genom bland annat medborgardialoger i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk, Traryd, Hinneryd och Råstorp. Detta arbete har redan påbörjats i Hinneryd och många goda idéer har kommit in.

För att omgående kunna åtgärda en del av de synpunkter som vi vet är berättigade avsätter vi därför medel i form av en "Bya-peng". Ett exempel, som framkommit vid dialogmötena i Hinneryd, är brygganläggningen vid Hinnerydssjön som kommunen nu byter ut till en ny flytbrygga med tillhörande flotte. Mer omfattande åtgärder får i vanlig ordning hanteras i budgetprocessen.

Vi kommer även att satsa på att försöka lyfta den omgivande landsbygden genom att arbeta med metoden fördjupade utvecklingsplaner.

I Alliansens budget för 2019 anslår vi ca 1,5 miljoner kronor för det här utvecklingsarbetet, för åtgärder i de olika tätorterna, den särskilda bya-pengen, ökat anslag till enskilda vägar, anslag för vägar med oklart ägarförhållande mm. Till det kommer investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor för att försöka bidra till att den sista delen av kommunen kan byggas ut med fiberanslutningar.


torsdag 14 juni 2018

Tåg till Halmstad möjligt, bara någon annan betalar, säger Hultefors (M)Se inslaget här.

Långt om länge fick vi idag veta varför Region Halland inte vill starta persontågstrafiken mellan Markaryd och Halmstad. Region Halland vill helt enkelt inte betala för sin del av trafiken, utan tycker att Markaryds kommun ska betala även för den delen av trafiken som går i Halland.

I SVT:s reportage säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionala tillväxtutskottet i Halland, att "det är lätt att kräva trafik när man inte behöver betala". Han är väl medveten om att Kronoberg och Skåne sedan snart fem år tillbaka betalar för sin del av trafiken, dvs trafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

Dag Hultefors (M) vet också att Region Skåne, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd och Hässleholm har medfinansierat och förskotterat 60-70 miljoner kronor för att bygga stationer, perronger och mötesspår i Kronoberg och Skåne utmed sträckan Markaryd-Hässleholm.

Trots detta drar sig Hultefors inte för att kräva att vi i Kronoberg och Skåne nu även ska betala för investeringar och trafik i Halland. Moderaten Dag Hultefors begär således att skattebetalarna utanför hans egen region ska ge honom och Halland bidrag för att Hultefors ska medverka till att starta persontågstrafiken. Snacka om att det är lätt att kräva att andra ska betala, Dag Hultefors!

Till sist kröp det alltså fram att det handlar om pengar. Med sitt uttalande idag bekräftar Dag Hultefors att Halland inte vill betala för sina egna kostnader, men kan tänka sig en trafik om andra regioner ger Halland ett monetärt bidrag. Att dessutom höra att en moderat politiker tigger om bidrag tar nästan priset och torde vara unikt i sig!

Med dagens uttalande är det i alla fall bekräftat att det är fullt möjligt att starta varannantimmestrafik med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad - bara någon annan ger ett bidrag till den moderatstyrda regionen. 

onsdag 13 juni 2018

Inom kort startar vi ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk!
Alliansen i Markaryd vill att Markaryds kommun redan under hösten startar upp ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk. Medel för detta sätts av i den rambudget som antas av kommunfullmäktige i juni.

Syftet med ett lokalt servicekontor är att kommuninvånarna ska kunna möta tjänstemän från olika kommunala verksamheter i den kommundel där man bor. Detta ökar tillgängligheten till de kommunala tjänster som våra invånare har ett behov av. Det ska också kunna användas som mötesplats eller för information.

Under de senaste åren har befolkningen ökat ganska snabbt i den norra kommundelen. Behovet av ökad kommunal närvaro, inte minst i form av service och tjänster inom den centrala administrationen i den norra kommundelen, har ökat påtagligt. I driftbudgeten avsätts därför 300 000 kr årligen för ett lokalt servicekontor i Strömsnäsbruk. 

Avsikten är att förbättra servicen genom ett utökat tjänsteutbud av de kommunala verksamheterna. Lokalen ska även kunna användas av andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Region Kronoberg m fl, liksom för utställningar, sammanträden, föreningslokal mm.

tisdag 12 juni 2018

Alliansen satsar 250 000 kr årligen på riktad kvalitetshöjning i stället för "gratis bad"!
Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 250 000 kr årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående.

Miljöpartiet i Markaryd har i en motion föreslagit att pensionärer och personer med sjukersättning ska få bada gratis på Hannabadet i Markaryd. I sitt svar på motionen föreslår Alliansen att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Att rikta ett stöd till gruppen äldre är positivt, men i stället för att ge ett generellt stöd till stora befolkningsgrupper vill Alliansen rikta stödet till dem som behöver detta bäst. Kostnaden för kommunen om 10 % av pensionärerna från 65 år och uppåt skulle bada gratis en gång varannan vecka, uppgår enligt beräkningen till knappt 250 000 kr årligen.

Alliansen föreslår i stället att 250 000 kr avsätts årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående. Från detta anslag kan kommunens verksamheter eller föreningar söka medel för kvalitetshöjande aktiviteter som annars inte skulle kommit att bli aktuella för dessa målgrupper. Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för vilka kvalitetshöjande satsningar för dessa grupper som är av behovet.

Kommunstyrelsen beslutade idag i full enighet att ställa sig bakom Alliansens förslag.

onsdag 6 juni 2018

Nationaldagen 2018

Nationaldagen i Markaryds kommun firades traditionsenligt i Hembygdsparken. Vädret var fantastiskt, deltagarna många och programmet kanske bättre än någonsin tidigare. Det var en stor skara som mötte upp redan utanför Kulturhuset för att gemensamt marschera till Hembygdsparken till tonerna av "When the saints go marching in" framförd av musikskolans elever.

Min insats i programmet bestod som vanligt av att hålla ett tal och välkomna våra nya svenska medborgare. I år hade jag förmånen att få dela ut diplom och blomma till hela 46 av de personer som valt att söka svenskt medborgarskap. 

I mitt tal erinrade jag bland annat om att var och en av dem som nu fått sitt svenska medborgarskap bär på unika berättelser. Minnen och livserfarenheter som burit dem hit. En personlig historia som minner om varje persons ursprung som man ska vara stolt över. Det är en del av varje människas historia och därigenom en del av Sverige.

Själva programmet inramades av mycket sång och musik av blockflöjtsgruppen, sommarorkestern och musiklärarbandet. Högtidstalet framfördes av kultursamordnare Ulla Stark till tonerna av nationalsången stämningsfullt tolkad av markarydssonen och saxofonisten Tomas Jonsson. Ulla knöt i sitt tal samman färgerna gult, blått och grönt i paletten med den avslutande strofen om "din sol, din himmel, dina ängder gröna". 

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att nationaldagsfirandet i Markaryd blev till en riktigt fin högtidsstund!

söndag 3 juni 2018

Utred möjligheten att bygga ett tryggt och anpassat boende för äldre vid Sjögården i Markaryd!

Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 400 000 kr för att under det närmaste halvåret utreda möjligheten av att bygga ett antal lägenheter vid Sjögården, kombinerat med en renovering av befintligt särskilt boende. Samtidigt fortsätter planeringen av hur kvarteret Folkskolan ska utvecklas.

I Alliansens kommande budget anslås 400 000 kr för att tekniske chefen ska kunna genomföra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd.

Området är mycket naturskönt och ligger nära Vårdcentralen, men även med närhet till andra serviceinrättningar, affärer, apotek, bank mm, något som efterfrågas av målgruppen och som är av betydelse när man börjar bli äldre.

I investeringsbudgeten för 2019 finns redan avsatt medel för ett nytt tak på fastigheten. Innan en sådan åtgärd vidtas vill Alliansen att förutsättningarna utreds för, dels en renovering av befintliga lokaler, men även en projektering för ett antal lägenheter för tryggt och anpassat boende för äldre. Antalet lägenheter får den kommande utredningen ge svar på, men det bör kunna tillskapas ca 25-30 lägenheter, särskilt om man bygger i flera plan. En byggnation i flera plan innebär god tillgänglighet och att hyresgästerna kan tillgodogöra sig den vackra utsikten över både Jetesjön och Södergårdsområdet.

I nuvarande lokaler finns dessutom redan tillgång till kök, gemensamhetsutrymmen mm, vilket även kan komma till nytta för hyresgäster i de nybyggda lägenheterna. Utredningen ska även se över behovet av att renovera det särskilda boendet på Sjögården samt övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Alliansen anslår 400 000 kronor för arbetet och utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2019 för att kunna beaktas i nästa budgetprocess.

Planeringen för utvecklingen av Kv Folkskolan fortsätter med full kraft.

Det arbete som påbörjats för att utveckla området i Kv Folkskolan fortsätter samtidigt med full intensitet. En ny detaljplan har fastställts, vilken öppnar upp för möjligheten att bedriva betydligt fler verksamheter i kvarteret än tidigare. Diskussioner har förts med flera intressenter om olika alternativ på hur området skulle kunna användas. Alliansen anser att det är viktigt att bevara den gamla miljön och att nya byggnader ska smälta väl in och förädla det mest centrala kvarteret i Markaryds tätort.

Utvecklingen av området har dock försenats bl a till följd av den kraftiga inflyttningen till kommunen, vilket inneburit att Hagaskolan tillfälligt åter fått tas i bruk. Ett planarbete pågår för att göra det möjligt att flytta den befintliga förskoleverksamheten till en nybyggd förskola i naturnära läge på inre Hansens backar. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft följer projektering, ev. upphandling och byggnation, vilket innebär att förskolan i Kv Folkskolan kan avvecklas först om ett par år. Denna situation innebär att det dröjer ytterligare några år innan Kv Folkskolan kan bebyggas och användas för nya verksamheter.

Alliansen öppnar därför upp för en ytterligare möjlighet att tillskapa ett antal trygga och anpassade boende för äldre vid Sjögården.

torsdag 31 maj 2018

Storsatsning på tryggt boende i Strömsnäsbruk för äldre
Alliansen i Markaryd kan idag presentera en kraftfull satsning på fler trygga och anpassade boenden för äldre. I Strömsnäsbruk planerar vi en stor satsning tillsammans med Victoria Park som, förutom ett tryggt boende, även innefattar en utökning av servicen till de äldre i den norra kommundelen.

Markaryds kommun och Victoria Park har under våren 2018 fört en dialog om en gemensam satsning i kvarteret Industrien i Strömsnäsbruk i syfte att skapa ett tryggt och anpassat boende för äldre och en ökad service till målgruppen, vilken i första hand utgörs av personer i åldern 70 år och däröver.

Ett gemensamt koncept har tagits fram som beskriver satsningen. Ett genomförande av satsningen förutsätter ett konkret intresse från målgruppen.

Markaryds kommun och Victoria Park svarar var för sig för åtgärder på sina respektive fastigheter. Den sammantagna nyttan av de båda parternas satsningar förväntas dock bidra till en väsentlig höjning av kvalitén i boendet, servicegraden, fastigheternas exteriör och utemiljön.

Markaryds kommun avser att renovera fastigheten Industrien 10 (Stig In) exteriört samt interiört i entrévåning och källarvåning. Exteriört planeras renovering av fasaden, utbyte av trappor, tillgänglighetshöjande åtgärder samt åtgärder i utemiljön. Interiört renoveras lokalerna i princip fullständigt. I fastigheten inrättas gemensamhetslokaler, matservering, hobbyrum, sinnesrum, lokal för social samvaro mm.

En trygghetsvärd kommer att bemanna lokalen dagtid alla veckans dagar och det blir också matservering sju dagar i veckan. Åtgärderna riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter, men kommer också att kunna användas i socialtjänstens ordinarie verksamhet. För investeringen avsätts ca 8 000 000 kr. i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. Medel till ökade driftskostnader om ca 800 000 kr avsätts också i driftbudgeten från och med 2019.

Victoria Park avser att renovera Industrien 9, vilken totalt inrymmer 19 lägenheter. Varje lägenhet renoveras grundligt med nya ytskikt, köksinredning, badrum samt anpassas vad gäller tillgänglighet till ett tryggt och anpassat boende för äldre inkl. låsta entréer dygnet runt bara tillgängligt för de med tag. I varje lägenhet inryms såväl egen tvättmaskin som torktumlare. I lägenheterna ingår även fiber, vilket är en förutsättning för den digitala teknik inom trygghetsområdet som utvecklas alltmer. Fastigheten upprustas även exteriört, liksom utemiljön. Victoria Parks satsning beräknas uppgå till ca 6 - 7 000 000 kr.

Konceptet kommer inom kort att presenteras för målgruppen för att undersöka intresset, varvid det också blir möjligt att teckna sig för lägenheter i kvarteret. En förutsättning för genomförandet är att intresset från målgruppen blir tillräckligt stort.

lördag 26 maj 2018

God stämning på Vårmarknaden

  

Vårmarknaden i Markaryd lockade många besökare och stämningen var på topp! Kristdemokraterna i Markaryd fanns som vanligt på plats och det var många som kom till vårt tält för att ta lotter eller bara prata med oss. De allra flesta samtalen är väldigt positiva och det är roligt att så många önskar oss lycka till i valet i september. Det är också väldigt inspirerande att höra att folk uppskattar vårt arbete i kommunen och vårt engagemang. Det ger verkligen ny energi i det lokalpolitiska arbetet. 

Ett stort tack till er alla som stannade till hos oss idag!

söndag 22 april 2018

Miljövecka i Markaryds kommun


I samband med kampanjen "Håll Sverige Rent" anordnar Markaryds kommun en miljövecka under v. 17. Under hela veckan kommer vi på olika sätt att uppmärksamma betydelsen av att vara rädd om vår miljö. 

Miljöveckan är ett politiskt mål som Alliansen i Markaryd har skrivit in i dokumentet "Agenda 2030 - Plan för arbete med hållbarhetsfrågor", vilket kommunfullmäktige antog tillsammans med budgetdokumentet i november i fjol. I Alliansens Agenda 2030-dokument finns en rad andra miljömål som vi kommer att arbeta med och följa upp under året.

kommunens hemsida kan man ta del av hela programmet för veckan. Det blir utställning, föreläsningar med Fredrik Warberg, tipspromenad, extra öppet på återvinningscentralen och - naturligtvis - skräpplockning.

Kristdemokraterna i Markaryd har varit ute den här veckan de senaste 10-12 åren för att städa offentliga platser i kommunen. Vi fortsätter traditionen också i år. På onsdag, den 25/4 kl. 17-19, plockar vi skräp i Markaryd och tisdagen den 2/5 kl. 17-19 gör vi detsamma i Strömsnäsbruk.

Välkommen med!

tisdag 17 april 2018

Ebba Busch Thor valde Markaryd som Mitt Sverige!

Sveriges Radio gör en reportageserie med alla partiledarna som heter Mitt Sverige. Varje partiledare ska välja en plats som säger något om deras partis respektive politik. I programmet får man motivera sina val och resonera kring de drivkrafter som ligger till grund för det politiska arbetet.

Naturligtvis blev jag både glad och stolt när Ebba för ett par månader sedan berättade att hon tänkte välja Markaryd. Vi valde att besöka servicehuset Mellangård, där både våra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och pensionärsorganisationerna fick berätta om hur det är att vara äldre i Markaryd. 

I programmet, som sändes idag, beskriver även Ebba det goda samarbetet som finns hos oss mellan de kommunala verksamheterna och den ideella sektorn. Man får också höra Ebba sjunga med vid en sångstund och följa med när hon tillsammans med Fixar-Maja Carina Gunnarsson byter gardiner hos Evy på Mellangård.

Men man pratar också om nationella frågor som att inte ha en pension som räcker månaden ut, de värderingar som präglar samhället och betydelsen av det ideella engagemanget. Frågor som Ebba också ger tydliga svar på hur Kristdemokraterna vill lösa om man får möjlighet efter valet i höst. Vallöftet är tydligt; med Kristdemokraterna i Rosenbad kommer de äldre återigen att ha en röst vid regeringsbordet!

Om du klickar på länken här, kan du lyssna på hela programmet med Ebba från Mellangård i Markaryd!

onsdag 21 mars 2018

Lyckat partiledarbesök i Markaryd


Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor besökte idag Markaryd på sin förvalsturné och fick under besöket ta del av hur kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stärka livskvalitén för våra äldre. Företrädare för de kommunala verksamheterna informerade om de olika fixartjänsterna som kommunen erbjuder. Sedan ganska många år har vi en Fixar-Maja som kostnadsfritt hjälper de äldre med olika göromål som att byta gardiner och glödlampor, arbetar med fallprevention och mycket annat.

En annan tjänst är vår Fixar-IT, som vi bedrivit som ett projekt vilket fallit mycket väl ut. Projektet avslutades i slutet av februari, men redan nu står det klart att det varit mycket positivt. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta den här verksamheten i en eller annan form.
Kommunens aktivitetssamordnare och samordnaren för social samvaro berättade om alla de aktiviteter som pågår för att aktivera de äldre och erbjuda dem en guldkant på tillvaron. Jag känner mig oftast ganska uppdaterad på verksamheterna, men kunde konstatera att det görs långt mycket mer för våra äldre än vad jag kände till.

Det var också roligt att höra företrädarna för våra aktiva pensionärsföreningar SPF och PRO liksom DHR, som organiserar personer med funktionsnedsättning. Kommunen har en mycket väl utvecklad samverkan med dessa föreningar som utför ett stort arbete. Totalt organiserar man ca 1200 personer i en kommun på drygt tiotusen invånare.

Det bjöds på sång och musik till kaffet och gästerna, inklusive partiledaren, sjöng med liv och lust i allt från "Man ska leva för varandra" till "Pärleporten" innan förmiddagen avslutades med besök hos Evy och Asta som hade beställt ett besök av Fixar-Maja.

Tre reportrar från Sveriges Radio Studio Ett följde med och dokumenterade besöket, som även var en det i Sveriges Radios satsning "Mitt Sverige". Samtliga partiledare har fått välja ut en kommun för ett besök och Ebba Busch Thor valde då Markaryd, vilket vi självklart tyckte var både roligt och ett gott val. Programserien kommer att sändas under våren och då får lyssnarna i hela landet i två stycken 15-minutersinslag följa Ebbas besök i Markaryd.
Besöket avslutades med en gemensam och välsmakande lunch för lokala partivänner på Restaurang Perrongen, där Ebba ficka ta del av både den fantastiska privata satsning som gjorts i form av ett nytt stationshus och en ny restaurang, men också vårt gemensamma arbete i destinationsbolaget c/o Markaryd.

Ebbas betyg på besöket i Markaryd blev gott och som hon uttryckte det till en av journalisterna; "Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Vi behöver gå mer i den inriktningen i äldreomsorgen i Sverige i stort, som Markaryd har gjort!" 

Ett fantastiskt betyg till vår personal inom äldreomsorgen och till alla ideellt arbetande människor inom civilsamhället och våra föreningar. Ni är guld värda! 

tisdag 20 mars 2018

Nobelmuséet kommer till Markaryd!
Idag kunde vi efter månader av planering presentera den unika, gemensamma satsning som Markaryds kommun, Nibe Industrier AB, Nobelmuséet och Mot nya höjder kommer att visa upp i höst och vinter i form av en utställning som heter ”Experiment”.

Utställningen, som tidigare visats i Stockholm och Dubai, kommer under september 2018 till februari 2019 att sättas upp och visas i Markaryd!

Markaryds kommun bekostar utställningen och de pedagoger som ska arbeta som guider och ta hand om alla besökare, skolklasser, evenemang och kringarrangemang som kommer att anordnas. Nibe står för utställningslokalen som ligger i företagets nyförvärvade fastighet på Hannabadsvägen. På bottenplanet kommer Nobelutställningen att visas, medan Nibe kommer att ha en egen utställning på det övre planet. Nibe kommer också att erbjuda besökarna visningar av sin tillverkning. Mer om detta kommer vi att presentera längre fram.
Mot nya höjder, som är ett projekt under bl a Region Kronoberg, har medverkat till att knyta de kontakter med Nobelmuséet som gjort det möjligt att få utställningen till Markaryd och regionen kommer också att stå för kostnaderna så att skolelever från samtliga länets kommuner ska kunna komma till Markaryd för att ta del av utställningen.

I Markaryd har vi som bekant ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera intresset hos våra skolelever för naturvetenskap, teknik och matematik. För det är experiment och nyfikenhet som har förändrat vår syn på världen och det är resultatet av experiment och nyfikenhet som ger oss möjlighet att förändra världen.

Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker och lär oss av resultaten. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att ett experiment ger upphov till helt nya teorier. Inom vetenskapen finns flera exempel på hur helt nya landvinningar har upptäckts till följd av att man av nyfikenhet testade en teori som inte höll fullt ut.

Nyfikenheten och experimentlusten har varit drivkrafter i alla de innovationer som växt fram och som så radikalt förändrat den värld vi lever i.

Forskning och innovationer är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande på att ta fram produkter som gör vårt liv lättare att leva.
I Markaryd arbetar ca 45 % av arbetskraften i en modern och innovativ tillverkningsindustri. Den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för hur våra företag ska lyckas på en global marknad. Vi behöver helt enkelt många fler människor med ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Därför är det så roligt att kunna presentera den här utställningen just här i Markaryd, där lokal innovationskraft och entreprenörskap lagt grunden för en tillverkningsindustri som idag är global.

Min och kommunens förhoppning är att den här fantastiska utställningen, tillsammans med alla kringarrangemang, ska bidra till att skapa en nyfikenhet att upptäcka hur naturen fungerar och ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vågar vi tänka tanken att någon eller några av de elever som kommer att besöka utställningen om ett par decennier kommer att vara forskare eller innovatörer som bidrar till att lösa de framtidsfrågor vi funderar på idag? 

Varför inte? Kanske kan någon från Markaryds kommun eller Region Kronoberg bli morgondagens mottagare av ett Nobelpris! Vid dagens presskonferens medverkade entusiastiska elever från år 4 på Markaryds skola och här fanns det några som mycket väl kunde tänka sig en framtid som forskare. Så visst finns det hopp för framtiden!