måndag 18 juni 2018

Förebyggande insatser viktigt i Alliansens budgetförslag


Att satsa på förebyggande insatser har en hög prioritet i Alliansens budgetförslag för 2019. Det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga med behov av stöd och insatser ökas med totalt 2 miljoner kronor årligen. Av detta går 1,2 miljoner kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till utbildnings- och kulturnämnden.

En familjecentral föreslås startas upp i Strömsnäsbruk. Sedan flera år har vi en familjecentral i Markaryd, men nu har Region Kronoberg också förklarat att man vill satsa i Strömsnäsbruk, vilket innebär att vår ambition kan bli verklighet.

Inom skolan fortsätter satsningen på en kvalitativ elevhälsa, bland annat genom att anställa fler pedagoger med specialpedagogisk kompetens. I slutet av förra veckan fick vi besked från Skolverket att särskilda medel kommer att beviljas för detta, vilket innebär en satsning på 3-4 miljoner kronor som Skolverket skjuter till.

Utbildnings- och kulturnämndens ram utökas med 1 miljon kronor för arbetet med nyanländas lärande och för en utökning av gymnasiesärskolan anslås 1,3 miljoner kronor årligen.

Inom socialtjänsten ser man dessvärre en risk för fler placeringar till följd av hedersrelaterat våld samt ett antal kostsamma placeringar på jourhem och HVB-hem. För att möta dessa kostnader anslås totalt 3 miljoner kronor.

Under året har ett arbete påbörjats för att kartlägga äldres psykiska hälsa. Om detta intressanta projekt ska jag berätta mer i ett kommande inlägg.

söndag 17 juni 2018

Alliansen i Markaryd satsar på utveckling av hela kommunen


Alliansen i Markaryd presenterar i sitt budgetförslag en storsatsning på att utveckla hela Markaryds kommun. Redan i våras tog vi fram den strategi för arbetet som kommunfullmäktige också beslutade om och nu sätter vi av ca 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2019 för detta utvecklingsarbete.

Syftet med satsningen är att få fram hur våra kommuninvånare vill att vi ska utveckla hela kommunen. Inledningsvis tänker vi genomföra ett grundligt förarbete genom bland annat medborgardialoger i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk, Traryd, Hinneryd och Råstorp. Detta arbete har redan påbörjats i Hinneryd och många goda idéer har kommit in.

För att omgående kunna åtgärda en del av de synpunkter som vi vet är berättigade avsätter vi därför medel i form av en "Bya-peng". Ett exempel, som framkommit vid dialogmötena i Hinneryd, är brygganläggningen vid Hinnerydssjön som kommunen nu byter ut till en ny flytbrygga med tillhörande flotte. Mer omfattande åtgärder får i vanlig ordning hanteras i budgetprocessen.

Vi kommer även att satsa på att försöka lyfta den omgivande landsbygden genom att arbeta med metoden fördjupade utvecklingsplaner.

I Alliansens budget för 2019 anslår vi ca 1,5 miljoner kronor för det här utvecklingsarbetet, för åtgärder i de olika tätorterna, den särskilda bya-pengen, ökat anslag till enskilda vägar, anslag för vägar med oklart ägarförhållande mm. Till det kommer investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor för att försöka bidra till att den sista delen av kommunen kan byggas ut med fiberanslutningar.


torsdag 14 juni 2018

Tåg till Halmstad möjligt, bara någon annan betalar, säger Hultefors (M)Se inslaget här.

Långt om länge fick vi idag veta varför Region Halland inte vill starta persontågstrafiken mellan Markaryd och Halmstad. Region Halland vill helt enkelt inte betala för sin del av trafiken, utan tycker att Markaryds kommun ska betala även för den delen av trafiken som går i Halland.

I SVT:s reportage säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionala tillväxtutskottet i Halland, att "det är lätt att kräva trafik när man inte behöver betala". Han är väl medveten om att Kronoberg och Skåne sedan snart fem år tillbaka betalar för sin del av trafiken, dvs trafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

Dag Hultefors (M) vet också att Region Skåne, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd och Hässleholm har medfinansierat och förskotterat 60-70 miljoner kronor för att bygga stationer, perronger och mötesspår i Kronoberg och Skåne utmed sträckan Markaryd-Hässleholm.

Trots detta drar sig Hultefors inte för att kräva att vi i Kronoberg och Skåne nu även ska betala för investeringar och trafik i Halland. Moderaten Dag Hultefors begär således att skattebetalarna utanför hans egen region ska ge honom och Halland bidrag för att Hultefors ska medverka till att starta persontågstrafiken. Snacka om att det är lätt att kräva att andra ska betala, Dag Hultefors!

Till sist kröp det alltså fram att det handlar om pengar. Med sitt uttalande idag bekräftar Dag Hultefors att Halland inte vill betala för sina egna kostnader, men kan tänka sig en trafik om andra regioner ger Halland ett monetärt bidrag. Att dessutom höra att en moderat politiker tigger om bidrag tar nästan priset och torde vara unikt i sig!

Med dagens uttalande är det i alla fall bekräftat att det är fullt möjligt att starta varannantimmestrafik med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad - bara någon annan ger ett bidrag till den moderatstyrda regionen. 

onsdag 13 juni 2018

Inom kort startar vi ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk!
Alliansen i Markaryd vill att Markaryds kommun redan under hösten startar upp ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk. Medel för detta sätts av i den rambudget som antas av kommunfullmäktige i juni.

Syftet med ett lokalt servicekontor är att kommuninvånarna ska kunna möta tjänstemän från olika kommunala verksamheter i den kommundel där man bor. Detta ökar tillgängligheten till de kommunala tjänster som våra invånare har ett behov av. Det ska också kunna användas som mötesplats eller för information.

Under de senaste åren har befolkningen ökat ganska snabbt i den norra kommundelen. Behovet av ökad kommunal närvaro, inte minst i form av service och tjänster inom den centrala administrationen i den norra kommundelen, har ökat påtagligt. I driftbudgeten avsätts därför 300 000 kr årligen för ett lokalt servicekontor i Strömsnäsbruk. 

Avsikten är att förbättra servicen genom ett utökat tjänsteutbud av de kommunala verksamheterna. Lokalen ska även kunna användas av andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Region Kronoberg m fl, liksom för utställningar, sammanträden, föreningslokal mm.

tisdag 12 juni 2018

Alliansen satsar 250 000 kr årligen på riktad kvalitetshöjning i stället för "gratis bad"!
Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 250 000 kr årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående.

Miljöpartiet i Markaryd har i en motion föreslagit att pensionärer och personer med sjukersättning ska få bada gratis på Hannabadet i Markaryd. I sitt svar på motionen föreslår Alliansen att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Att rikta ett stöd till gruppen äldre är positivt, men i stället för att ge ett generellt stöd till stora befolkningsgrupper vill Alliansen rikta stödet till dem som behöver detta bäst. Kostnaden för kommunen om 10 % av pensionärerna från 65 år och uppåt skulle bada gratis en gång varannan vecka, uppgår enligt beräkningen till knappt 250 000 kr årligen.

Alliansen föreslår i stället att 250 000 kr avsätts årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående. Från detta anslag kan kommunens verksamheter eller föreningar söka medel för kvalitetshöjande aktiviteter som annars inte skulle kommit att bli aktuella för dessa målgrupper. Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för vilka kvalitetshöjande satsningar för dessa grupper som är av behovet.

Kommunstyrelsen beslutade idag i full enighet att ställa sig bakom Alliansens förslag.

onsdag 6 juni 2018

Nationaldagen 2018

Nationaldagen i Markaryds kommun firades traditionsenligt i Hembygdsparken. Vädret var fantastiskt, deltagarna många och programmet kanske bättre än någonsin tidigare. Det var en stor skara som mötte upp redan utanför Kulturhuset för att gemensamt marschera till Hembygdsparken till tonerna av "When the saints go marching in" framförd av musikskolans elever.

Min insats i programmet bestod som vanligt av att hålla ett tal och välkomna våra nya svenska medborgare. I år hade jag förmånen att få dela ut diplom och blomma till hela 46 av de personer som valt att söka svenskt medborgarskap. 

I mitt tal erinrade jag bland annat om att var och en av dem som nu fått sitt svenska medborgarskap bär på unika berättelser. Minnen och livserfarenheter som burit dem hit. En personlig historia som minner om varje persons ursprung som man ska vara stolt över. Det är en del av varje människas historia och därigenom en del av Sverige.

Själva programmet inramades av mycket sång och musik av blockflöjtsgruppen, sommarorkestern och musiklärarbandet. Högtidstalet framfördes av kultursamordnare Ulla Stark till tonerna av nationalsången stämningsfullt tolkad av markarydssonen och saxofonisten Tomas Jonsson. Ulla knöt i sitt tal samman färgerna gult, blått och grönt i paletten med den avslutande strofen om "din sol, din himmel, dina ängder gröna". 

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att nationaldagsfirandet i Markaryd blev till en riktigt fin högtidsstund!

söndag 3 juni 2018

Utred möjligheten att bygga ett tryggt och anpassat boende för äldre vid Sjögården i Markaryd!

Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 400 000 kr för att under det närmaste halvåret utreda möjligheten av att bygga ett antal lägenheter vid Sjögården, kombinerat med en renovering av befintligt särskilt boende. Samtidigt fortsätter planeringen av hur kvarteret Folkskolan ska utvecklas.

I Alliansens kommande budget anslås 400 000 kr för att tekniske chefen ska kunna genomföra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd.

Området är mycket naturskönt och ligger nära Vårdcentralen, men även med närhet till andra serviceinrättningar, affärer, apotek, bank mm, något som efterfrågas av målgruppen och som är av betydelse när man börjar bli äldre.

I investeringsbudgeten för 2019 finns redan avsatt medel för ett nytt tak på fastigheten. Innan en sådan åtgärd vidtas vill Alliansen att förutsättningarna utreds för, dels en renovering av befintliga lokaler, men även en projektering för ett antal lägenheter för tryggt och anpassat boende för äldre. Antalet lägenheter får den kommande utredningen ge svar på, men det bör kunna tillskapas ca 25-30 lägenheter, särskilt om man bygger i flera plan. En byggnation i flera plan innebär god tillgänglighet och att hyresgästerna kan tillgodogöra sig den vackra utsikten över både Jetesjön och Södergårdsområdet.

I nuvarande lokaler finns dessutom redan tillgång till kök, gemensamhetsutrymmen mm, vilket även kan komma till nytta för hyresgäster i de nybyggda lägenheterna. Utredningen ska även se över behovet av att renovera det särskilda boendet på Sjögården samt övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Alliansen anslår 400 000 kronor för arbetet och utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2019 för att kunna beaktas i nästa budgetprocess.

Planeringen för utvecklingen av Kv Folkskolan fortsätter med full kraft.

Det arbete som påbörjats för att utveckla området i Kv Folkskolan fortsätter samtidigt med full intensitet. En ny detaljplan har fastställts, vilken öppnar upp för möjligheten att bedriva betydligt fler verksamheter i kvarteret än tidigare. Diskussioner har förts med flera intressenter om olika alternativ på hur området skulle kunna användas. Alliansen anser att det är viktigt att bevara den gamla miljön och att nya byggnader ska smälta väl in och förädla det mest centrala kvarteret i Markaryds tätort.

Utvecklingen av området har dock försenats bl a till följd av den kraftiga inflyttningen till kommunen, vilket inneburit att Hagaskolan tillfälligt åter fått tas i bruk. Ett planarbete pågår för att göra det möjligt att flytta den befintliga förskoleverksamheten till en nybyggd förskola i naturnära läge på inre Hansens backar. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft följer projektering, ev. upphandling och byggnation, vilket innebär att förskolan i Kv Folkskolan kan avvecklas först om ett par år. Denna situation innebär att det dröjer ytterligare några år innan Kv Folkskolan kan bebyggas och användas för nya verksamheter.

Alliansen öppnar därför upp för en ytterligare möjlighet att tillskapa ett antal trygga och anpassade boende för äldre vid Sjögården.

torsdag 31 maj 2018

Storsatsning på tryggt boende i Strömsnäsbruk för äldre
Alliansen i Markaryd kan idag presentera en kraftfull satsning på fler trygga och anpassade boenden för äldre. I Strömsnäsbruk planerar vi en stor satsning tillsammans med Victoria Park som, förutom ett tryggt boende, även innefattar en utökning av servicen till de äldre i den norra kommundelen.

Markaryds kommun och Victoria Park har under våren 2018 fört en dialog om en gemensam satsning i kvarteret Industrien i Strömsnäsbruk i syfte att skapa ett tryggt och anpassat boende för äldre och en ökad service till målgruppen, vilken i första hand utgörs av personer i åldern 70 år och däröver.

Ett gemensamt koncept har tagits fram som beskriver satsningen. Ett genomförande av satsningen förutsätter ett konkret intresse från målgruppen.

Markaryds kommun och Victoria Park svarar var för sig för åtgärder på sina respektive fastigheter. Den sammantagna nyttan av de båda parternas satsningar förväntas dock bidra till en väsentlig höjning av kvalitén i boendet, servicegraden, fastigheternas exteriör och utemiljön.

Markaryds kommun avser att renovera fastigheten Industrien 10 (Stig In) exteriört samt interiört i entrévåning och källarvåning. Exteriört planeras renovering av fasaden, utbyte av trappor, tillgänglighetshöjande åtgärder samt åtgärder i utemiljön. Interiört renoveras lokalerna i princip fullständigt. I fastigheten inrättas gemensamhetslokaler, matservering, hobbyrum, sinnesrum, lokal för social samvaro mm.

En trygghetsvärd kommer att bemanna lokalen dagtid alla veckans dagar och det blir också matservering sju dagar i veckan. Åtgärderna riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter, men kommer också att kunna användas i socialtjänstens ordinarie verksamhet. För investeringen avsätts ca 8 000 000 kr. i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. Medel till ökade driftskostnader om ca 800 000 kr avsätts också i driftbudgeten från och med 2019.

Victoria Park avser att renovera Industrien 9, vilken totalt inrymmer 19 lägenheter. Varje lägenhet renoveras grundligt med nya ytskikt, köksinredning, badrum samt anpassas vad gäller tillgänglighet till ett tryggt och anpassat boende för äldre inkl. låsta entréer dygnet runt bara tillgängligt för de med tag. I varje lägenhet inryms såväl egen tvättmaskin som torktumlare. I lägenheterna ingår även fiber, vilket är en förutsättning för den digitala teknik inom trygghetsområdet som utvecklas alltmer. Fastigheten upprustas även exteriört, liksom utemiljön. Victoria Parks satsning beräknas uppgå till ca 6 - 7 000 000 kr.

Konceptet kommer inom kort att presenteras för målgruppen för att undersöka intresset, varvid det också blir möjligt att teckna sig för lägenheter i kvarteret. En förutsättning för genomförandet är att intresset från målgruppen blir tillräckligt stort.

lördag 26 maj 2018

God stämning på Vårmarknaden

  

Vårmarknaden i Markaryd lockade många besökare och stämningen var på topp! Kristdemokraterna i Markaryd fanns som vanligt på plats och det var många som kom till vårt tält för att ta lotter eller bara prata med oss. De allra flesta samtalen är väldigt positiva och det är roligt att så många önskar oss lycka till i valet i september. Det är också väldigt inspirerande att höra att folk uppskattar vårt arbete i kommunen och vårt engagemang. Det ger verkligen ny energi i det lokalpolitiska arbetet. 

Ett stort tack till er alla som stannade till hos oss idag!

söndag 22 april 2018

Miljövecka i Markaryds kommun


I samband med kampanjen "Håll Sverige Rent" anordnar Markaryds kommun en miljövecka under v. 17. Under hela veckan kommer vi på olika sätt att uppmärksamma betydelsen av att vara rädd om vår miljö. 

Miljöveckan är ett politiskt mål som Alliansen i Markaryd har skrivit in i dokumentet "Agenda 2030 - Plan för arbete med hållbarhetsfrågor", vilket kommunfullmäktige antog tillsammans med budgetdokumentet i november i fjol. I Alliansens Agenda 2030-dokument finns en rad andra miljömål som vi kommer att arbeta med och följa upp under året.

kommunens hemsida kan man ta del av hela programmet för veckan. Det blir utställning, föreläsningar med Fredrik Warberg, tipspromenad, extra öppet på återvinningscentralen och - naturligtvis - skräpplockning.

Kristdemokraterna i Markaryd har varit ute den här veckan de senaste 10-12 åren för att städa offentliga platser i kommunen. Vi fortsätter traditionen också i år. På onsdag, den 25/4 kl. 17-19, plockar vi skräp i Markaryd och tisdagen den 2/5 kl. 17-19 gör vi detsamma i Strömsnäsbruk.

Välkommen med!

tisdag 17 april 2018

Ebba Busch Thor valde Markaryd som Mitt Sverige!

Sveriges Radio gör en reportageserie med alla partiledarna som heter Mitt Sverige. Varje partiledare ska välja en plats som säger något om deras partis respektive politik. I programmet får man motivera sina val och resonera kring de drivkrafter som ligger till grund för det politiska arbetet.

Naturligtvis blev jag både glad och stolt när Ebba för ett par månader sedan berättade att hon tänkte välja Markaryd. Vi valde att besöka servicehuset Mellangård, där både våra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och pensionärsorganisationerna fick berätta om hur det är att vara äldre i Markaryd. 

I programmet, som sändes idag, beskriver även Ebba det goda samarbetet som finns hos oss mellan de kommunala verksamheterna och den ideella sektorn. Man får också höra Ebba sjunga med vid en sångstund och följa med när hon tillsammans med Fixar-Maja Carina Gunnarsson byter gardiner hos Evy på Mellangård.

Men man pratar också om nationella frågor som att inte ha en pension som räcker månaden ut, de värderingar som präglar samhället och betydelsen av det ideella engagemanget. Frågor som Ebba också ger tydliga svar på hur Kristdemokraterna vill lösa om man får möjlighet efter valet i höst. Vallöftet är tydligt; med Kristdemokraterna i Rosenbad kommer de äldre återigen att ha en röst vid regeringsbordet!

Om du klickar på länken här, kan du lyssna på hela programmet med Ebba från Mellangård i Markaryd!

onsdag 21 mars 2018

Lyckat partiledarbesök i Markaryd


Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor besökte idag Markaryd på sin förvalsturné och fick under besöket ta del av hur kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stärka livskvalitén för våra äldre. Företrädare för de kommunala verksamheterna informerade om de olika fixartjänsterna som kommunen erbjuder. Sedan ganska många år har vi en Fixar-Maja som kostnadsfritt hjälper de äldre med olika göromål som att byta gardiner och glödlampor, arbetar med fallprevention och mycket annat.

En annan tjänst är vår Fixar-IT, som vi bedrivit som ett projekt vilket fallit mycket väl ut. Projektet avslutades i slutet av februari, men redan nu står det klart att det varit mycket positivt. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta den här verksamheten i en eller annan form.
Kommunens aktivitetssamordnare och samordnaren för social samvaro berättade om alla de aktiviteter som pågår för att aktivera de äldre och erbjuda dem en guldkant på tillvaron. Jag känner mig oftast ganska uppdaterad på verksamheterna, men kunde konstatera att det görs långt mycket mer för våra äldre än vad jag kände till.

Det var också roligt att höra företrädarna för våra aktiva pensionärsföreningar SPF och PRO liksom DHR, som organiserar personer med funktionsnedsättning. Kommunen har en mycket väl utvecklad samverkan med dessa föreningar som utför ett stort arbete. Totalt organiserar man ca 1200 personer i en kommun på drygt tiotusen invånare.

Det bjöds på sång och musik till kaffet och gästerna, inklusive partiledaren, sjöng med liv och lust i allt från "Man ska leva för varandra" till "Pärleporten" innan förmiddagen avslutades med besök hos Evy och Asta som hade beställt ett besök av Fixar-Maja.

Tre reportrar från Sveriges Radio Studio Ett följde med och dokumenterade besöket, som även var en det i Sveriges Radios satsning "Mitt Sverige". Samtliga partiledare har fått välja ut en kommun för ett besök och Ebba Busch Thor valde då Markaryd, vilket vi självklart tyckte var både roligt och ett gott val. Programserien kommer att sändas under våren och då får lyssnarna i hela landet i två stycken 15-minutersinslag följa Ebbas besök i Markaryd.
Besöket avslutades med en gemensam och välsmakande lunch för lokala partivänner på Restaurang Perrongen, där Ebba ficka ta del av både den fantastiska privata satsning som gjorts i form av ett nytt stationshus och en ny restaurang, men också vårt gemensamma arbete i destinationsbolaget c/o Markaryd.

Ebbas betyg på besöket i Markaryd blev gott och som hon uttryckte det till en av journalisterna; "Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Vi behöver gå mer i den inriktningen i äldreomsorgen i Sverige i stort, som Markaryd har gjort!" 

Ett fantastiskt betyg till vår personal inom äldreomsorgen och till alla ideellt arbetande människor inom civilsamhället och våra föreningar. Ni är guld värda! 

tisdag 20 mars 2018

Nobelmuséet kommer till Markaryd!
Idag kunde vi efter månader av planering presentera den unika, gemensamma satsning som Markaryds kommun, Nibe Industrier AB, Nobelmuséet och Mot nya höjder kommer att visa upp i höst och vinter i form av en utställning som heter ”Experiment”.

Utställningen, som tidigare visats i Stockholm och Dubai, kommer under september 2018 till februari 2019 att sättas upp och visas i Markaryd!

Markaryds kommun bekostar utställningen och de pedagoger som ska arbeta som guider och ta hand om alla besökare, skolklasser, evenemang och kringarrangemang som kommer att anordnas. Nibe står för utställningslokalen som ligger i företagets nyförvärvade fastighet på Hannabadsvägen. På bottenplanet kommer Nobelutställningen att visas, medan Nibe kommer att ha en egen utställning på det övre planet. Nibe kommer också att erbjuda besökarna visningar av sin tillverkning. Mer om detta kommer vi att presentera längre fram.
Mot nya höjder, som är ett projekt under bl a Region Kronoberg, har medverkat till att knyta de kontakter med Nobelmuséet som gjort det möjligt att få utställningen till Markaryd och regionen kommer också att stå för kostnaderna så att skolelever från samtliga länets kommuner ska kunna komma till Markaryd för att ta del av utställningen.

I Markaryd har vi som bekant ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera intresset hos våra skolelever för naturvetenskap, teknik och matematik. För det är experiment och nyfikenhet som har förändrat vår syn på världen och det är resultatet av experiment och nyfikenhet som ger oss möjlighet att förändra världen.

Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker och lär oss av resultaten. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att ett experiment ger upphov till helt nya teorier. Inom vetenskapen finns flera exempel på hur helt nya landvinningar har upptäckts till följd av att man av nyfikenhet testade en teori som inte höll fullt ut.

Nyfikenheten och experimentlusten har varit drivkrafter i alla de innovationer som växt fram och som så radikalt förändrat den värld vi lever i.

Forskning och innovationer är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande på att ta fram produkter som gör vårt liv lättare att leva.
I Markaryd arbetar ca 45 % av arbetskraften i en modern och innovativ tillverkningsindustri. Den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för hur våra företag ska lyckas på en global marknad. Vi behöver helt enkelt många fler människor med ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Därför är det så roligt att kunna presentera den här utställningen just här i Markaryd, där lokal innovationskraft och entreprenörskap lagt grunden för en tillverkningsindustri som idag är global.

Min och kommunens förhoppning är att den här fantastiska utställningen, tillsammans med alla kringarrangemang, ska bidra till att skapa en nyfikenhet att upptäcka hur naturen fungerar och ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vågar vi tänka tanken att någon eller några av de elever som kommer att besöka utställningen om ett par decennier kommer att vara forskare eller innovatörer som bidrar till att lösa de framtidsfrågor vi funderar på idag? 

Varför inte? Kanske kan någon från Markaryds kommun eller Region Kronoberg bli morgondagens mottagare av ett Nobelpris! Vid dagens presskonferens medverkade entusiastiska elever från år 4 på Markaryds skola och här fanns det några som mycket väl kunde tänka sig en framtid som forskare. Så visst finns det hopp för framtiden!

söndag 18 mars 2018

Öppet hus på Jernvägsmuseiföreningen
I helgen var det öppet hus hos en av kommunens hårt arbetande ideella föreningar - Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening. Trots en bitande kyla blev gensvaret gott och det kom ganska många besökare till lokstallarna i Strömsnäsbruk där vagnparken, lokalerna och museiföremålen visades upp. Under föreningens drygt 30-åriga historia har man samlat på sig en imponerande vagnpark som man håller igång. 
Rälsbussen gick fram och tillbaka genom samhället som i fornstora dar och det stora dieselloket, T 21:an, mullrade dovt med sina 800 hästkrafter när det kördes ut på vändskivan. Mest uppmärksamhet fick nog den lilla, gulliga motordressinen som användes när baninspektören och tågmästaren skulle ut och besiktiga banan. 
En gång i tiden, på  1950-talet, var stationen och lokstallarna i Strömsnäsbruk en arbetsplats som sysselsatte drygt 200 personer. Verkstaden var strategiskt placerad mitt på Skåne-Smålands Järnväg, halvvägs mellan Åstorp och Värnamo. Föreningen har gjort, och gör, en fantastisk kulturgärning genom att ha återställt, renoverat och vårdat stora delar av den gamla stationsmiljön. Idag är den ett levande museum med tågtrafik och dressinåkning.

För egen del har jag kopplingar till området. Här jobbade min morfar för snart ett hundra år sedan som vagnsreparatör och mormor tjänade några extra slantar genom att städa vagnar. Även min morbror började sin bana här och fortsatte sedan inom SJ när banan gick upp i statlig ägo. Så det är inte utan att man får en känsla av vördnad och respekt när man vandrar igenom de gamla lokalerna och det är inte heller konstigt att jag också är medlem i föreningen. Mitt järnvägsengagemang ligger nog lite i generna.

fredag 16 mars 2018

Kudo (MP) döljer sitt svek med nya lögner

Efter en dryg vecka publicerades idag min insändare som svar på den ganska stora artikel Nobuaki Kudo (MP) fick i lokaltidningen för att han lämnat in en reservation mot sitt eget vallöfte. (MP) i övriga fyra kommuner som tillsammans med Markaryd ska starta fastighetsnära insamling av hushållsavfallet är mycket nöjda, men i Markaryd klagar man som vanligt på "undermåligt beslutsunderlag". Man kan ju undra varför det inte är journalistiskt intressant att fråga (MP) i grannkommunen Älmhult eller i Växjö vad det är för undermåligheter som (MP) i Markaryd hittat?

Smålänningen har också, utan att fråga mig, strukit det sista stycket i min insändare. Kanske inte så konstigt eftersom jag i det stycket ger kritik till tidningen. Men man ville kanske inte svara på varför en politiker får så otroligt mediautrymme genom att ständigt vara emot alla beslut. Hans reservationer mot fullmäktiges beslut överstiger i alla fall vida hans egna politiska förslag som är lätt räknade.

Här kommer insändaren i sin helhet inklusive det stycke som Smålänningen valde att inte publicera:


Kudo (MP) försöker dölja sitt svek med nya lögner

I sin skriftliga reservation mot beslutet att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfallet i Markaryds kommun försöker Nobuaki Kudo (MP) dölja sitt svek med nya lögner. Ett av Miljöpartiets vallöften var att "Grindhämtning ska införas med flera kärl för sortering". När kommunfullmäktige behandlade ett sådant förslag den 26 februari, valde Kudo att rösta avslag på sitt eget vallöfte! Sannolikt det hittills största politiska sveket i Markaryds kommun under mandatperioden.

I reservationen, som får stort utrymme i Smålänningen den 8 mars, påstår Kudo att beslutet är ”varken miljömässigt eller ekonomiskt”. Av beslutsunderlaget framgår att ett införande av flerfackssystem kan på sikt medföra upp till 70 % högre utsortering av förpackningar och returpapper, vilket innebär att ca 4 500 ton avfall material återvinns istället för att brännas. Hur Kudo kan få detta till att inte vara miljömässigt är en gåta.

Trots vetskapen om att frågan beretts i två år ville han hellre av miljöskäl samarbeta med Hässleholm för att slippa köra den organiska fraktionen till Växjö. Nu är det så att Hässleholms kommun inte ens har en egen biogasanläggning. Hässleholm transporterar sitt organiska avfall till en biogasanläggning i Mörrum i Karlshamns kommun. I gengäld får man brännbart avfall med sig tillbaka till fjärrvärmeverket i Hässleholm. Transporten mellan Alandsköp och Mörrum är till och med längre och utsläppen därmed högre än mellan Alandsköp och biogasanläggningen i Växjö. Kudos försök att förklara bort sitt svek och sin okunskap visar sig således vara en lögn!

Hans andra motivering till reservationen, om en osäker ekonomi, är också en lögn. Den som har läst igenom hela beslutsunderlaget kan lätt konstatera att övergången till fastighetsnära insamling beräknas kosta 55-60 kr mer per månad för abonnenterna, något som också den nu genomförda upphandlingen i Växjö, Lessebo och Tingsryd visade.

I beslutsunderlaget anges det mycket tydligt att varje kommun solidariskt går in i bolagets verksamhet proportionerligt i förhållande till sin ägarandel. Delägarkommunerna beslutar om renhållningsordning och renhållningstaxa suveränt för sin egen kommun. Särredovisning av ekonomin ska tillämpas per kommun och varje kommun har fullt ekonomiskt ansvar för sin egen anläggning. Varje kommun betalar för sina egna investeringar. Tvärtemot vad Kudo påstår!

Att Kudo gör allt för att försöka dölja sitt miljömässiga svek på insändarplats är lätt att förstå. Däremot är det många med mig som ställer sig mycket frågande till varför han så frekvent tillåts torgföra alla sina påståenden på nyhetsplats utan någon som helst journalistisk granskning av sanningshalten.

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun

torsdag 15 mars 2018

Lägst sjukfrånvaro i länet i Markaryds kommun
Sjukfrånvaron i landets kommuner uppmärksammades idag i tidningen Dagens Samhälle och det är väldigt glädjande att konstatera att sjukfrånvaron bland våra anställda i Markaryds kommun har minskat ytterligare under 2017. Förra året hade vi lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Kronobergs län och i hela landet finns det bara 25 kommuner som har en lägra sjukfrånvaro än vad vi har i Markaryd!

För ett par år sedan ökade sjuktalen bland våra anställda och jag tog då ett initiativ genom att ge ett uppdrag att arbeta för att få ner sjuktalen. Det här har varit en av de prioriterade uppgifterna för personalavdelningen och det är väldigt glädjande att det arbete som nu genomförs ger resultat.

Det är svårt att peka på en enskild faktor till minskningen, utan oftast är det ett antal samverkande faktorer som gör att det drar åt samma håll.Sjukfrånvaron i ett nationellt perspektiv går i cykler och har gjort så i många år, men då handlar det ofta om nationella regelverk, förändrade rutiner och Försäkringskassans tillämpning. Men detta påverkar ju alla kommuner på samma sätt.

I Markaryds kommun har vi genom mitt och Alliansens initiativ lyft frågan på den lokala dagordningen och under personalchefens ledning har en rad åtgärder påbörjats. Vi har genomfört en treårig utvecklingsinsats för alla våra chefer och ledare. Bättre och tryggare ledare ger en positiv effekt på arbetsplatsen vilket indirekt påverkar närvaron. Vi har dessutom strukturerat upp hur vi använder oss av företagshälsovården vilket kan ha gett viss effekt. Dessutom har vi en ny rehabiliteringspolicy sedan 2016 och det var då våra siffror började vända till en minskad sjukfrånvaro. Samtidigt finns också en stor lojalitet hos många av våra medarbetare.

Glädjande är också att trenden tycks fortsätta. Sjukfrånvaron för januari månad 2018  har minskat med 0,81 %-enheter jämfört med samma period 2017. Bra jobbat!

onsdag 14 mars 2018

Årets företagare; Balkheds AB
Ikväll korades Balkheds i Markaryd till Årets företagare i Markaryds kommun. Balkheds startade 1985  då Inger-Marie och Krister Balkhed köpte det nedläggningshotade Lantmännen i Markaryd. Nu drivs företaget vidare av syskonen Åsa och Martin Balkhed och det var också Åsa och Martin som fick ta emot utmärkelsen, diplom och blommor av Ronny Vidigsson, ordförande i Företagarna Markaryd. Motiveringen till Årets företagare är följande:

"Årets vinnare representerar ett över 30 år gammalt familjeföretag i handelsbranschen, som klarat sig genom generationsväxling med hög kompetens, god finansiell stabilitet samt stor förmåga att skapa nöjda kunder och medarbetare. Åsa och Martin har genom sitt strategiska tänkande, mångsidighet, driftighet samt goda ledaregenskaper, utvecklat Balkhed AB till ett växande företag med stort framtidshopp."
Årets rookie blev Restaurang Perrongen som drivs i det nyrenoverade stationshuset av Olivia Fritiofsson, Emil Petzén och Axel Nilsson. Tre unga företagare som tror på nytänkande och med målet att alltid vara unika med det man gör och att förgylla gästernas vardag. Ambitionen är att skapa en trevlig plats för alla åldrar, ungefär som att komma hem till någons vardagsrum. Motiveringen var följande:

"För att ha modet att satsa på ytterligare en restaurang i Markaryd och dessutom med en ypperlig gastronomi som tänjer på gränserna - uppåt och framåt!"

Markaryds kommun vill naturligtvis uppmärksamma pristagarna och jag och näringslivschefen uppvaktade med blommor och ett litet hyllningstal. Entreprenörskapet i Markaryds kommun är enastående och det är fantastiskt roligt att få vara med och följa dessa unga företagare som så engagerat och klokt bygger upp sina företag.

Ett stort GRATTIS och lycka till i fortsättningen!