onsdag 23 mars 2016

På turné med Ebba hos jobbskaparna

Idag gjorde Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch-Thor en blixtvisit för att besöka några av jobbskaparna i Småland. Jag hade förmånen att vara med då vi under eftermiddagen besökte Ikea of Sweden i Älmhult. Under besöket fick vi en mycket intressant visning av bland annat designavdelningen och testlabbet, två av företagets mest hemliga avdelningar. Dessutom fick vi möjlighet att diskutera förutsättningarna för ett stort företag att finnas och växa utanför storstadsområdena, en verklighet som jag känner igen väl från många samtal inte minst med företrädare för Nibe i Markaryd. Michael Stjernqvist, VD för Ikea AB och Tina Kardum Funnemark, kommunikationschef på Ikea Sverige guidade oss runt och samtalade, förutom om tillväxtfrågorna, även om den angelägna frågan hur vi skapar enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi fick möjlighet att berätta om Kristdemokraternas förslag på en helt ny anställningsform, introduktionsanställning, ett förslag som mottogs positivt.


Ebba gav sig också in i den virtuella världen genom att testa funktionerna i ett digitalt uppbyggt kök. Genom digital teknik kan man på ett verklighetsnära sätt prova hur ett rum fungerar både ur sitt eget perspektiv eller välja en inställning ur ett barns perspektiv. En utveckling som inom en snar framtid säkert kommer att finnas tillgänglig för kunderna på Ikeas varuhus.

Det lika hemliga testlabbet var också mycket intressant att besöka. Här testas i princip alla produkter under standardiserade former innan de släpps ut på marknaden till kunderna. Allt dokumenteras och registreras för att sedan sparas under flera år så att man kan spåra eventuella felaktigheter. 

Sammantaget var det en mycket intressant eftermiddag där vi fick möjlighet att se delar av Ikeas utvecklingsarbete. Ikea är ju verkligen ett jobbskapande företag som sysselsätter drygt 4.000 anställda enbart i Älmhult. Det är inte svårt att inse betydelsen av att vi politiker ser till att lagar och regler underlättar för näringslivet att kunna fortsätta växa och vara kvar i Sverige. Dessvärre verkar det inte som om nuvarande regering inser detta. För oss kristdemokrater kommer det i alla fall att vara en prioriterad fråga att arbeta fram en politik med förslag som gynnar jobbskapande. Helt klart kommer detta att vara en av de mest angelägna uppgifterna och avgörande för hur vi kommer att lyckas såväl med integrationen som att värna vår fortsatta välfärd.   


onsdag 16 mars 2016

Stort intresse för trygghetsvandring


Det var ett stort intresse då kommunens Brottsförebyggande råd (BRÅ) ikväll arrangerade årets första trygghetsvandring. Den gick av stapeln i Strömsnäsbruk och ca 20 deltagare hade mött upp. Förutom några av kommunens politiker och tjänstemän vandrade representanter för Ungdomsinskottet (elever i högstadiet och på gymnasiet), polisen, nattvandrare och pensionärer från PRO. 

Efter en inledning av Caroline Lindbergh (KD), ordförande i BRÅ presenterades den planerade vandringen och deltagarna kunde ge inspel på den föreslagna rutten (se bild ovan). Med jämna mellanrum stannade gruppen upp, diskuterade vad man noterat och gav synpunkter på såväl goda som mindre bra exempel.

Trygghetsvandring är en metod som vi använt oss av i Markaryds kommun under flera år i syfte att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Det är också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Självklart är det de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så. Den kunskapen är ovärderlig vid förändringar i stadsdelar och bostadsområden.

Alla synpunkter dokumenterades och kommer nu att behandlas av kommunstyrelsens Plan- och näringslivsberedning. Vissa saker kan säkert åtgärdas direkt, annat kanske tar lite tid. I vissa fall kan det finnas behov av åtgärder från någon annan part, t ex Trafikverket eller privata fastighetsägare. Även dessa kommer i så fall att få en skrivelse från kommunen med förslag på åtgärder.

Ett stort tack till alla er som vandrade runt i samhället under två timmar ikväll. Ert engagemang och era synpunkter är värdefulla och dem ska vi nu försöka ta tillvara på bästa sätt.

onsdag 9 mars 2016

Förslag att indela Sverige i sex regionerIdag presenterades så Indelningskommitténs förslag om att indela Sverige i sex nya storregioner. Det övergripande syftet är i princip detsamma som Ansvarskommittén hade i uppdrag att leverera 2007. Direktiven från regeringen anger att uppdraget är att utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande. är att bilda nya, ändamålsenliga regioner för att bättre kunna hantera frågor som högspecialiserad vård, infrastruktur och kommunikationer mm.”

Det låter ju väldigt fint och rationellt på papperet och fungerar kanske för många av de kommuner som nu innesluts i dessa nya strukturer. För Markaryds del känns förslaget varken funktionellt eller ändamålsenligt.

Förslaget var ganska förutsägbart och innebär för Markaryds del att vi skulle ingå i en region bestående av Småland och Östergötland. Den stora frågan i vår del av landet gällde hur kommittén hade tänkt sig att hantera Halland. Nuvarande Region Halland har inte uttryckt minsta intresse av att bli större, men föreslås nu bilda region tillsammans med Västra Götaland och Värmland. Region Skåne utökas med Blekinge.

"Om förslaget mot förmodan blir verklighet, utgår jag från att väljarna i Markaryds kommun kommer att få ta ställning till regiontillhörigheten i en lokal, beslutande folkomröstning!"

Förslaget om större regioner är ett politiskt projekt, utan folkligt stöd och förankring. Medborgarnas intresse är att sjukvård, kommunikationer mm ska fungera och man struntar i allmänhet hur politikerna väljer att organisera detta.

En organisationsförändring i sig betyder inte per automatik en bättre funktion. Varför lägga arbete, tid och massor av pengar på att rita nya gränser och bilda nya administrativa områden, när prioriteringen i stället borde vara att redan idag se till att sjukvård och kommunikationer fungerar för dem som betalar för detta, dvs medborgare och skattebetalare.

För min del anser jag att en indelningskommitté borde analysera funktionaliteten betydligt bättre och inte nöja sig med att använda samma pusselbitar, dvs nuvarande 21 län och regioner, och slå samman dem till ett antal färre pusselbitar. Det riskerar enbart att bygga in samma strukturella brister som finns idag i de nya regionerna. Varför inte i stället fundera på att dela vissa av nuvarande län och tänka lite nytt?

En självklar konsekvens av förslaget är att staten ska göra sin indelning på samma sätt och i så fall i enlighet med Indelningskommitténs förslag. En berättigad fråga är om staten kommer att göra det? Om inte, försvagas ju hela tanken med regionerna ytterligare.

Idag samverkar Kronobergs med Skåne i regionala sjukvårdsfrågor. För Markaryds kommun innebär förslaget, om det blir verklighet, att vårt specialistsjukhus kommer att vara Linköping och inte Lund som idag. Med fritt vårdsökande lär det inte vara någon som kommer att resa frivilligt till Linköping när det går minst tre gånger så snabbt att ta sig till Lund.

Samma sak gäller i Halland, som kommer att ha nästan 60 mil mellan sin södra och norra regiongräns – Hallandsåsen och de södra Dalafjällen.

Det enda positiva med förslaget är att kommunerna som gränsar till andra kommuner med största sannolikhet själva kommer att själva få välja och bestämma vilken region man vill tillhöra. Som vanligt är Markaryds kommun vinnare och kan välja mellan tre olika regiontillhörigheter; Småland/Östergötland, Halland/Värmland eller Skåne/Blekinge. Jag tror inte det blir så svårt att välja för våra kommuninvånare, för det tycker jag de ska få göra, till exempel genom en beslutande lokal, kommunal folkomröstning.

Än är dock långt ifrån sista ordet sagt och jag håller det inte för otroligt att hela förslaget kommer att dras i långbänk än en gång. Förslaget saknar fullständigt legitimitet och stöd från medborgarna och skattebetalarna/finansiärerna. Och har man inte ett folkligt stöd är det inte lika självklart för våra riksdagspolitiker att driva frågan. Det här vinner man inga val på och därför tror jag hela förslaget kommer att förhalas också den här gången.

tisdag 8 mars 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag....

Idag var det dags för mars månads sammanträde med kommunstyrelsen. En stor del av sammanträdet ägnades åt att gå igenom kommunstyrelsens bokslut för 2015 som slutade med ett överskott om drygt 7,8 miljoner kronor. Nedan följer en kort redovisning av de beslut som fattades:

  • Att överlämna kommunstyrelsens bokslut för 2015 till bokslutsberedningen. Av årsredovisningen framgår bland annat att kommunstyrelsen redovisar ett nettoöverskott om drygt 7,8 miljoner kronor för 2015. Överskottet beror bland annat på en realisationsvinst i samband med markförsäljning samt lägre energikostnader.
  • Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera investeringsmedel som ej förbrukats i kommunstyrelsens budget för 2015 till årets budget. De största tilläggsbudgeteringarna avser bland annat bredbandssatsningar, nytt exploateringsområde för bostäder (Getesjön östra) samt VA-nät Markaryd och Strömsnäsbruk. Övriga tilläggsbudgeteringar avser till stor del projekt som inte blivit färdigställda under år 2015.
  • Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera investeringsmedel som ej förbrukats i socialnämndens budget för 2015 samt vissa specialdestinerade statsbidrag till årets budget.
  • Att föreslå kommunfullmäktige anta ”Styrdokument för Krisberedskap i Markaryds kommun” att gälla från och med 2016-04-01.
  • Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Sven Jansson (C) och Martin Andersson (C) om att göra en snabbutredning i syfte att installera solceller på kommunhuset i samband med den planerade fasadrenoveringen 2016.
  • Att föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Ingrid Sundman (S) om att kartlägga antalet timavlönade och vikarier som tjänstgjort under det senaste året samt hur många övertidstimmar som betalats ut eller lagts i timbank till följd av att det inte funnits vikarier att tillgå. Utöver önskemålet i motionen föreslår kommunstyrelsen dessutom att kartläggningen redovisas i kommande personalekonomiska bokslut.
  • Att lägga en intern kontroll av synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” till handlingarna samt att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer för synpunktshanteringen till styrelsens sammanträde i april.
  • Att avge yttrande över förslag till länsgemensam Folkhälsopolicy.

fredag 4 mars 2016

Positivt om pågatåg på Markarydsbanan


Vid fredagens styrgruppsmöte med kommunerna i Pågatåg NO kunde projektledaren Göran Svärd och representanterna för Laholm och Halmstad presentera det förslag om Markarydsbanan som Regionala Tillväxtnämnden i Halland arbetat fram. Detta som en följd av starka önskemål bl a från Skåne, Kronoberg och Blekinge att få förbättrade kommunikationer med Halmstad och Göteborg.

I förslaget ingår 11 dubbelturer per dag med pågatåg mellan Hässleholm och Halmstad. På den nya sträckningen mellan Markaryd och Halmstad planeras två stopp, i Knäred och Veinge. Därmed behöver det byggas perronger i dessa stationslägen och eventuellt kan det också bli aktuellt med ett mötesspår i Knäred. Målsättningen är att detta ska kunna komma igång 2018/2019. Förslaget klubbas slutligen i Regionfullmäktige i Halland den 27 april.

Vid sammanträdet redovisade även trafikplanerare Mats Améen, Trivector, en studie som han gjort för att klargöra vilka åtgärder som kan utföras för ett mer robust trafikupplägg, bl a på Markarydsbanan. Med en uppgradering av hastigheten på vissa sträckor och genom att slopa eller bygga bort vissa obevakade plankorsningar, tillsammans med plattformar i Knäred och Veinge, blir trafiken mindre känslig för störningar. Ännu bättre blir det om man trafikerar sträckan i gemensamt trafikomlopp med pågatågen Hässleholm-Helsingborg, dvs att samma tågset trafikerar Halmstad-Hässleholm-Helsingborg utan byte av tåg i Hässleholm.

Det känns verkligen som om vi börjar se ljuset i tunneln nu. Samtidigt är vi inte i mål och därför kommer vi i de närmast berörda kommunerna att fortsätta jobba för att tidigarelägga trafikstarten så nära i tid som möjligt.torsdag 3 mars 2016

Rekorddeltagande vid Tillväxts frukostmöte
Med 160 besökare vid Tillväxt Markaryd AB frukostmöte på Johanson Design idag slogs rekord i antal deltagare för dessa populära arrangemang. Som vanligt är det intressant att komma till detta framgångsrika företag som ligger i framkant vad gäller moderna designmöbler för offentlig miljö. På plats var även en av företagets designers, Johan Lindsten, som i en kort föreläsning inspirerade deltagarna att tänka utanför boxen.

Förutom Johansons presenterade sig ytterligare två företag. Redovisningsbyrån Tranan AB, som bedriver sin verksamhet i Traryd, har successivt växt och är idag ett ganska stort företag inom ekonomi- och redovisningsbranschen. 

Det allra färskaste företaget som visade upp sig var Markaryds Crossfit, som under ledning av Jonathan Bengtsson byggt upp sin verksamhet i ett gym på Västergatan i Markaryd.

På plats var också hela klass 5 B från Timsfors skola, som gick till länsfinal i "Vi i femman", där de förlorade på mållinjen med en ynka poäng. Dessutom presenterade Köpmannaföreningens nya ordförande, Åsa Balkhed, sig och Christel Fritofssion berättade kort om renoveringen av stationen och projektet "Destination Markaryd" som blir tema vid nästa frukostmöte. Lokalpolischef Andreas Andersson berättade om den nya polisorganisationen och jag själv gav en kort lägesrapport om vad som är aktuellt i kommunen.

Allt detta hanns med inom de två timmar som stod till buds och omdömet var mycket gott om studiebesöket och det digra programmet. Helt klart en riktig energipåfyllning, vilket är nog så viktigt att få.