måndag 29 april 2013

Dags för Region Kronoberg!

Trots ett gediget utredande under flera decennier av den svenska­ regionala indelningen har inte mycket förändrats i verkligheten. Knappast något för att vara ärlig.

Redan i början av 90-talet uttalade landstinget Kronoberg en tydlig­ viljeinriktning mot en ”stark sydsvensk region”. Visionen var för många en utveckling av det mycket väl fungerande samarbetet­ inom Sydsam, det vill säga de skåns­ka länen plus Halland, Småland och Blekinge. Sedan bildades emellertid Region­ Skåne. Vi förstod att skåningarna under en period behövde konsolidera­ sin egen organisation.
 
Tyvärr har den fortsatta dialogen kännetecknats av ett oändligt förhalande­ med diverse argument från de skånska politikerna. När företrädare från alla politiska partier i Kronoberg slutligen krävde att Skånepolitikerna skulle­ tillkänna­ge sin ståndpunkt, så fick vi besked om att ett majoritetsbeslut hade fattats. Det innebar att Skåne beslutade sig för att de ville ingå i en sydsvensk större region med bland annat Kronoberg.
 
Ett knappt år senare tar vi med mycket stor för­våning del av ett nytt beslut med en helt annan inriktning. Moderaterna­ i Skåne har nu på sin stämma bestämt sig för att man inte vill ha någon större sydsvensk region! Det är svårt att betrakta detta beslut som något annat än ett löftesbrott.
 
Frågan som infinner sig är naturligtvis om Moderaterna inte har gjort upp med sig själva i regionfrågan? I skenet av den senaste tidens händelser känns ett framtida sam­arbete med Skåne både skakigt och osäkert.
 
I väntan på att Skånemoderaterna inser kraften och tillväxtpotentialen med en sydsvensk region anser vi att det är dags för Region­ Kronoberg, en egen region genom sammanslagning av landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Det är där som vi primärt bör lägga våra resurser och vårt engagemang för att skapa den kraftfulla direktvalda organisation som våra länsinvånare är värda.
 
Vi är inte speciellt tilltalade av att stå utanför den skånska dörren med mössan i hand och skrapa med foten. Det skulle bara innebära att vi tappar fart och utveckling i vårt eget län.
 
Inom Region Kronoberg kan vi fortsätta att utveckla det framgångsrika samarbetet som vi redan har i Sydsverige genom till exempel Södra sjukvårdsregionen, Musik i Syd, gemensamt Brysselkontor, Öresundståg och Pågatåg, men kan sam­tidigt känna oss friare att ta upp nya samarbeten åt andra håll. Redan idag sker detta med Universitetssjuk­huset i Linköping och landstingen i Blekinge och Halland, exempel på samarbeten som kan utvecklas vidare.
 
Vi tre undertecknare av denna debattartikel innehar sedan många år ledande positioner inom Krist­demokraterna Kronoberg. Sedan 2005 utgör vi parti­distriktets presidium, men de åsikter vi framför i denna artikel är våra egna. Distriktsstyrelsen kommer emellertid att behandla frågan på kommande sammanträde för beslut och ställningstagande.
 
 
Rolf Sällryd
Eva Johnsson
Bengt Germundsson
 
 
Läs mer här: Smålandsposten, SR Kronobergfredag 26 april 2013

Jubel i Markaryd!

 
Så lyder rubriken över en helsida idag i Helsingörs Dagblad! Är du en glad man idag? frågade journalisten som ringde upp häromdagen. Vad är det vi har anledning att jubla över den här gången, funderade jag innan jag lite diplomatiskt svarade att jag är ganska glad för det mesta.
 
Det som föranledde frågan var ett beslut i det danska Folketinget som innebär att danskar med fritidshus i utlandet kommer att omfattas av ett skatteavdrag för arbetskostnader vid renovering och tillbyggnad av sina fastigheter. En dansk motsvarighet till vårt svenska ROT-avdrag alltså, som innebär att varje hushållsmedlem över 18 år får göra ett skatteavdrag med 15.000 kr för arbetskostnaderna vid renovering av sina fritidshus.
 
Detta är naturligtvis ett positivt besked till våra nästan 700 danskar som äger fritidshus i Markaryds kommun. Ett lika positivt besked är det till våra hantverkare som i stor utsträckning kommer att anlitas för att utföra de här jobben och för handeln som säkert kommer att öka sin omsättning.
 
Om det sedan blir som journalisten uttrycker det, att i år kommer alla danska fritidshusägare till Markaryd med "masser af danske skattekroner på lommen", vet jag inte, men om skulle det vara så, har jag definitivt inte något emot det.

torsdag 25 april 2013

KD i Markaryd plockar skräp


Under den här veckan pågår årets nationella skräpplockarvecka. Bakom kampanjen står organisationen "Håll Sverige Rent" och som vanligt deltar ett antal politiker från Kristdemokraterna i Markaryd. Detta har vi hållt på med som en årligt återkommande aktivitet sedan 2006.

Vi tycker det är angeläget att vi som politiker visar att vi även genom praktiskt arbete är beredda att bidra till att hålla kommunen ren och snygg.

I tisdags kväll hade tio personer mött upp för att städa upp i ett av kommunens mest nedskräpade områden. Ni med lokalkännedom vet att det handlar om området vid Preem i Ulvaryd vid den södra infarten till Markaryd, ett område som många långtradarchaufförer använder som rastplats eller uppställningsparkering.

Trots kommunens tre sopkärl tvärs över gatan tycks det som om det är betydligt enklare att slänga ut sitt skräp genom fönstret i stället för att lägga det där det hör hemma, dvs i soptunnan. Lastbilarna från utlandet är klart överrepresenterade och det är många icke svenska förpackningar som ligger spridda i området. Man undrar om nedskräparna gör likadant i sitt eget hem? Med tanke på alla tomma spritflaskor vi hittade, får man innerligt hoppas att bilarna står stilla tillräckligt länge efter festandet.

Under de ca två timmar som vi städade området fick vi ihop 16 st. 160 liters sopsäckar, Det blir totalt 2 560 liter, eller 2,56 m3 skräp! Till det ska läggas en hel del trasiga fordonsdelar.

I eftermiddag fortsätter vi arbetet vid Luhrpasset i Strömsnäsbruk. Allt i syfte att medverka till att våra infarter ska vara så rena, snygga och välskötta som möjligt.

tisdag 23 april 2013

Företagsklimatet i Markaryd i topp bland Sveriges kommunerIdag presenterade SvensktNäringsliv sin årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Resultatet visar att Markaryds kommun befäster sin position som en av Sveriges bästa näringslivskommuner. I totalrankingen klättrar Markaryd sex placeringar och hamnar på plats 21 bland Sveriges 290 kommuner.

Vad gäller enkätfrågorna, dvs de omdömen  som företagarna själv givit, är resultaten ännu bättre. På frågan om det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i kommunen hamnar Markaryd på en 8:e plats. Därmed finns vi med i den exklusiva grupp av 20 kommuner, där näringslivet ger kommunen ett sammanfattande betyg över 4.0. Markaryd är den enda kommun i länet som fått det betyget av sina företagare.

I hela sju av tolv enkätfrågor är Markaryds kommun bäst i länet och når höga placeringar även i totalrankingen. De grenarna är:

 • Service till företag                                  11
 • Tillämpning av lagar och regler            15
 • Konkurrens med företag                         8
 • Kommunpolitikernas attityder               11
 • Skolans attityder                                     11
 • Tillgång till kompetens                           38
 • Sammanfattande omdöme                     8

Totalt sett, och i förhållande till vår struktur, är resultatet fantastiskt bra! Resultatet är naturligtvis mycket glädjande och bygger på att gemensamt och långsiktigt arbete mellan kommunen och näringslivet. Helt klart ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt.

Det stimulerar naturligtvis till nya krafttag. Samtidigt som vi fortsätter lägga stor kraft på de områden vi redan är duktiga på, händer det saker på andra områden. I december startar pågatågstrafiken, vi planerar för ett närmare samarbete med Linnéuniversitetet och vi jobbar med en bredbandsstrategi. Det är ett arbete som gör att vi med tillförsikt kan se fram emot framtida förbättringar.

Ibland får jag kritik för att vara alltför angelägen om att lyfta fram näringslivets betydelse. Det kan jag ta, för det visar enbart att den som kritiserar inte förstått hur samhället hänger samman. Utan ett starkt näringsliv med företag som går bra, blir det inte heller några pengar till den offentliga sektorn att fördela till välfärden. Därför är företagsklimatet viktigt och det kommer i alla fall jag att driva som ett prioriterat område också i fortsättningen.

måndag 22 april 2013

Förslag till uppgörelse om Golfresort i Traryd

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun kommer på torsdag, den 25/4, att ta ställning till att kvitta den bankgaranti som tidigare ställts ut av DK-Nordic Fastigheter AB mot att hela det ca 230 hektar stora området övergår till kommunens ägo. Därmed har ytterligare ett kapitel om en golfresort i Traryd avslutats.
 
Det är naturligtvis tråkigt att detta jätteprojekt, åtminstone i den här tappningen, inte kom att genomföras. Men tack vare ett, för Markaryds kommun, mycket fördelaktigt exploateringsavtal har inte bara kommunens skattebetalare hållits skadeslösa utan kommunen erhåller ett mycket stort markområde som nu ligger öppet för exploatering av Markaryds kommun eller någon utomstående intressent. Detta måste betraktas som det näst bästa alternativet efter den planerade exploateringen.
 
Markaryds kommun har inte, vilket många fortfarande tror, satsat några skattepengar i själva projektet. Det danska bolaget har stått för alla kostnader. Det enda kommunen skulle ha gjort är att dra fram teknisk försörjning till området, liksom att se till att vattenverk och reningsverk skulle ha kapacitet för utbyggnaden.
 
 
Bakgrund
 
Markaryds kommun tecknade 2008 ett exploateringsavtal med DK-Nordic Fastigheter AB.  Avtalet avsåg etablering av ”Golfresort Traryd” med  planerad byggnation med högst 550 bostäder, en 18-håls golfbana och serviceanläggningar.
 
I avtalet ingick att bolaget skulle utge ett infrastrukturbidrag till kommunen för erforderliga investeringar utanför detaljplanelagt område föranledda av exploateringen.
 
Som säkerhet för exploateringsavtalets rätta fullgörande förband sig bolaget att till kommunen överlämna en bankgaranti i Eik Bank A/S om 15 600 000 kronor. Kommunen godtog samtidigt att nedsätta säkerheten med 5 200 000 kronor efter varje delbetalning av infrastrukturbidraget.
 
Bolaget betalade under 2009 ut 5 200 000 kronor som en första delbetalning på infrastrukturbidraget. Kommunen nedsatte då sin säkerhet via bankgarantin i motsvarande grad. Den omskrivna bankgarantin blev då på 10 400 000 kronor.
 
Delbetalningen av infrastrukturbidraget användes av kommunen för att öka kapaciteten vid Kvarnaholms reningsverk.
 
I samband med den danska bankkrisen övertog den danska statens bolag, Finansiel Stabilitet A/S, den av Eik Bank A/S utfärdade bankgarantin.
 
Bolaget gick i konkurs i februari 2011 och driften togs över av en konkursförvaltare. Det är nu aktuellt att slutföra konkursen och i det sammanhanget har kommunen åberopat sin säkerhet i form av bankgarantin.
 
Efter förhandlingar har ett avtal arbetats fram mellan kommunen och Finansiel Stabilitet A/S där Finasiel Stabilitet A/S förbinder sig att erlägga full kontant betalning om 10 400 000 kronor. Avtalet är dock villkorat av att kommunen köper fastigheterna Tovhult 1:7 m.fl. från DK-Nordic Fastigheter AB i konkurs, genom dess konkursbo. Det innebär att Markaryds kommun erhåller ett ca 230 hektar stort markområde, detaljplanelagt och klart för byggnation av bostäder, fritidsanläggningar mm.
 

tisdag 16 april 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

 

 

Sedan 2007 genomför SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kvalitetsmätningen "Kommunens Kvalitet i Korthet". Själv hade jag förmånen att, tillsammans med fem andra kommunstyrelseordföranden, få ingå i den projektgrupp som arbetade fram den här kvalitetsredovisningen. Sedan starten 2007 har antalet kommuner stadigt ökat och 2012 deltog 200 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har sex av de åtta kommunerna bildat ett nätverk där kommunerna jämför sina resultat med varandra.
 
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, samhällsutveckling samt effektivitet. Resultaten har tagits fram genom olika mätningar i kommunerna, genom SKL:s mätningar, genom olika nationella mätningar som årligen görs av SCB, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens Samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan.
 
Nedan visas ett par exempel på hur redovisningen ser ut.
Samtliga resultat för Markaryds kommun kan laddas ner här.
 
 
Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så hög livskvalitet som möjligt. Ett gott bemötande, bra service och ansvar för våra gemensamma resurser är viktiga delar i detta arbete. Genom att mäta och jämföra oss med andra får vi ett kvitto på våra styrkor och svagheter, samt om skattepengarna används effektivt och ger kvalitet i våra verksamheter. Genom att ständigt lära från dem som är bäst, inspireras vi att fortsätta arbetet med att förbättra våra egna verksamheter.

lördag 13 april 2013

Strömsnäsbadet byggs om

Så är arbetet med att bygga om Strömsnäsbadet i full gång. Idag är i stort sett hela den drygt 40 år gamla entré-, kiosk- och omklädningsdelen riven och snart kan byggnationerna påbörjas. Den del som nu är riven har varit av dålig kvalitet och i stort behov av åtgärder. Arbetet ska, enligt kontraktet, vara klart till den 31 maj. Budgeten för hela arbetet uppgår till 4 mkr.
 
En ny, och något mindre, entrébyggnad med omklädningsrum, toaletter och bastu kommer nu att uppföras utmed parkeringen mot väster. Det görs markarbeten med nya planteringar, parkeringen asfalteras, det blir ny inhägnad med nya grindar och det kommer att läggas nya plattor på gångarna.
De båda stora bassängerna ska målas om och runt bassängerna kommer det att läggas gummiplattor. Utöver detta handlar kommunen upp vattenrutschkanor. Dessa kommer att vara fristående, eftersom man inte längre får ha vattenrutschkanor som slutar med ett fall ner i en bassäng.
 
Strömsnäsbadet var den sista stora investeringen som gjordes av Traryds köping innan kommunsammanslagningen den 1 januari 1971. Invigningen skedde den 16 augusti 1970 och enligt lokaltidningen blev det en "mycket välbesökt och lyckad festlighet i ett strålande augustiväder" med cirka tusen besökare! Invigningen förättades av dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Gustav Lövgren. Med tre skott från en startpistol, skänkt av SK Graal, markerades att Strömsnäsbadet var invigt.
 
På ritningarna nedan framgår det hur den nya anläggningen kommer att se ut.
  

onsdag 10 april 2013

Ungdomar i Markaryd erbjuds bli sommarlovsentreprenörer

Som ett led i arbetet med att motverka ungdomsarbetslösheten och låta ungdomar utveckla sina entreprenöriella egenskaper  kommer Markaryds kommun att erbjuda ungdomar i åldrarna 15-19 år få driva företag som sommarjobb.
 
Markaryds kommun informerar ungdomar och tar in anmälningar under våren. I samband med starten på sommarlovet genomförs en kickoff-vecka, där antagna ungdomar under kreativa former får utveckla sin affärsidé. Ungdomarna försäkras och får ett starstipendium på 3.000 kr och får sedan genomföra sin affärsidé under fyra veckor. Under genomförandet får de stöd från en handledare samt mentorer från det lokala näringslivet.
 
I slutet av sommarlovet sker en redovisning, företaget avslutas och man får hjälp med eventuell redovisning av skatter och avgifter. Alla som genomgått programmet får dessutom ett diplom. Genomförandet utvärderas och ungdomarna får information om vilka sätt och vilket stöd som finns att få ifall de vill driva sina affärsidéer vidare.
 
Kommunstyrelsen beslutade igår att erbjuda 10 ungdomar i åldern 15-19 år, bosatta i Markaryds kommun, att under fyra veckor under sommaren delta i projektet "Sommarlovsentreprenörer" och att anslå 80 000 kr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter till projektet.
 
Mer information kommer inom kort på kommunens hemsida.

"Markaryd nästa!" - Ett inflyttarprojekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid den kommunpolitiska debatten 2013-03-27 aviserade Kristdemokraterna med stöd av de övriga Allianspartierna att man tänker initiera ett projekt ”Markaryd nästa!” i syfte att öka inflyttningen till kommunen.
 
Under flera år har Markaryds kommun med ganska stor framgång arbetat med näringslivsfrågor och attraktivitetsfrågor. Mellan 1996 och 2011 har antalet sysselsatta i Markaryds kommun ökat med 15,3 %, från 4 521 till 5 212¹. Det innebär således att det finns nästan 700 fler arbetstillfällen idag i kommunen än för 15 år sedan.
 
Markaryd är den enda kommun i länet som ökat andelen anställda inom tillverkningssektorn under den mest besvärliga perioden 2008-2011. Vi ökade med +4,50 %, medan andelen anställda i de sju andra kommunerna i länet minskade med mellan -2,7 % och -14,03 %².
 
Utöver detta har antalet arbetsställen i Markaryds kommun ökat mellan 2003-2012 med 193 st, från 1325 till 1518³. Med ett arbetsställe menas ett aktivt företag och det antal platser inom kommunen som man bedriver sin verksamhet på. Vi ser således en tydlig ökning i kommunen under de senaste tio åren av både antal företag som av antal arbetstillfällen, vilket gör situationen betydligt ljusare för Markaryds del.
 
Vad gäller befolkningssiffrorna talar många om vår ständigt minskande befolkning. Utvecklingen mellan 1975-2000 har inte varit så lysande, men även här ser vi en förändring under de senaste tio åren. Mellan 2003-2012 har vi haft en positiv nettoinflyttning till kommunen. Under den här perioden är flyttningsnettot +139 personer, dvs fler har flyttat in till kommunen än vad som flyttat ut⁴. Att befolkningen totalt sett minskat under samma period med 117 personer (från 9 594 till 9 477) förklaras att det avlider fler personer än vad som föds. Påståendet att folk flyttar från kommunen stämmer alltså inte; under de senaste tio åren har det flyttat in fler än vad som flyttat ut.
 
En viktig uppgift för oss är därför att fortsätta vårt arbete med att erbjuda en god kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna, ge näringslivet förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen samt arbeta för en ökad attraktivitet.
 
Kristdemokraterna i Markaryd och Alliansen föreslår att detta arbete ska kompletteras med ett projekt, ”Markaryd nästa”, för att öka inflyttningen till Markaryds kommun. Vi tror att det finns en vinst i att kraftsamla, tillsammans med mäklare, fastighetsägare, näringslivet och andra aktörer, för att marknadsföra tomter, lägenheter, villor och fritidshus, allt i syfte att öka inflyttningen till Markaryds kommun. I uppdraget ”Markaryd nästa!” ingår även att planera för och, om möjligt, genomföra en bomässa under hösten med ett program som riktar sig både till dem som funderar på att flytta till kommunen, men även till alla oss andra som redan bor här.
 
Idag beslutade så kommunstyrelsen att ställa sig bakom projektet ”Markaryd nästa” och att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att samordna insatserna i projektet med näringslivschefen som ansvarig tjänsteman.
 
 
¹ Regionfakta.com
² Regional statistik, regionstyrelsen 2013-03-06
³ Regionfakta.com

måndag 8 april 2013

Gångbron på plats!

Strax efter kl. 13.00 idag lyftes den första sektionen av gångbron över järnvägen på plats. Efter noggranna förberedelser under hela förmiddagen tog det bara några få minuter för den stora kranen att lyfta upp bron, rotera den 90 grader och sedan sänka ner den med precision på de uppbyggda betongelementen där den sedan förankrades.
 
Lite senare ska även de två mindre sektionerna från hisschakten lyftas på plats.
Konstruktionen ska därefter förses med två hissar och trappor mot norr, vilka kommer att ansluta till de två 170 meter långa perrongerna som också snart ska byggas.
 


söndag 7 april 2013

KD i Markaryd föreslår projekt för fler i arbete

Vid den kommunpolitiska debatten 2013-03-27 aviserade Kristdemokraterna med stöd av de övriga Allianspartierna att man hade för avsikt att initiera ett projekt ”Rätt till arbete” i syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap. Bakgrunden till detta förslag är ett behov att på ett mer kraftfullt sätt möta det senaste årets ökning av antalet arbetslösa i kommunen.

Under 2012 var det, enligt de uppgifter kommunen har, endast sex personer i kommunen som varslades. Utbetalningen av försörjningsstöd (socialbidrag) minskade under 2012 med 2,5 mkr eller 28 %! Ändå ser vi en ökning av antalet arbetslösa, framför allt på ungdomssidan, vilket är alarmerande! Att situationen är än värre i många andra kommuner är inget försvar.

Redan under 2012 tog undertecknad initiativ till överläggningar mellan Arbetsförmedlingen, kommunstyrelsen och socialnämnden om hur vi gemensamt ska kunna möta denna ökning. Dessa överläggningar pågår alltjämt.

Kommunfullmäktige har 2012-10-25, § 135, bifallit en motion från Ingegerd Lenander (KD) och Yvonne Takvam (KD) som innebär att personer med försörjningsstöd i betydligt större utsträckning ska delta i kompetenshöjande åtgärder. Resultatet så här långt har inneburit studiebesök i syfte att lära mer om den s k Landskronamodellen och socialnämnden ska återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som kan komma ifråga.

Från Alliansens sida tycker vi det är angeläget att gå från ord till handling! Därför föreslår vi att arbetet mot arbetslöshet och utanförskap ska intensifieras i ett nämndsövergripande projekt med namnet ”Rätt till arbete”.

Genom projektet ”Rätt till arbete” vill vi att kommunen tar på sig en drivande roll för att alla aktörer som jobbar med arbetsmarknadsfrågorna ska dra åt samma håll. Rätten till arbete finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och, oavsett vem som har det formella ansvaret för de olika åtgärderna, har vi inte råd att se ungdomar, nyanlända eller andra vara utan arbete eller andra kompetenshöjande åtgärder som bidrar till att öka anställningsbarheten.

Som näst största arbetsgivare i kommunen och med den bredd av olika uppgifter som kommunen svarar för finns det stora möjligheter att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Markaryds Samordningsförbund erbjuda fler praktikplatser, anställa fler personer via anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb mm.

Inom projektet ”Rätt till arbete” vill vi att förvaltningarna får i uppdrag att vidta åtgärder som innebär att bland annat följande mål ska uppnås under innevarande och påföljande år:

 • Tydligare krav på kompetenshöjande åtgärder för att öka anställningsbarheten
 • Försörjningsstödet, och framför allt tiden som man är beroende av försörjningsstöd, ska minska
 • Arbetslösheten ska minska
 • Tydligare krav på kombinerad SFI-undervisning och praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd för våra nyanlända
 • Månadsvis redovisning till KSAu av vidtagna åtgärder inom respektive nämnd samt resultatet därav
 • Kommunen blir den pådrivande parten och KSAu får samordningsansvaret mellan förvaltningarna

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom projektet ”Rätt till arbete” och att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att samordna insatserna i projektet med kommunchefen som ansvarig tjänsteman.

fredag 5 april 2013

Högskoleutbildning till Markaryd!

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om ytterligare utbildningsplatser och glädjande nog beviljas Kunskapscentrum (KCM) i Markaryd en utbildning till värmepumpstekniker motsvarande 200 YH-poäng. Utbildningen anordnas genom ett nära samarbete med näringslivet, inte minst NIBE, som tillsammans med KCM varit en drivande part. Med tanke på att NIBE Energy Systems, som är marknadsledande inom området i Europa, har en stor del av sin verksamhet förlagd till Markaryd är det oerhört positivt att vi tillsammans nu fått gehör för att den här utbildningen kan förläggas till Markaryd.
 
Det var för drygt en månad sedan som Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade att man skulle bevilja ytterligare 1 000 utbildningsplatser utifrån 2012 års ansökningsomgång. Denna möjlighet uppkom då det i myndighetens regleringsbrev för 2013, fördes över drygt 100 miljoner kronor från verksamhetsåret 2012, eftersom regleringsbrevet möjliggjorde ett anslagssparande för myndigheten. Ett annat skäl till att det nu är möjligt att bevilja ytterligare utbildningar är att färre utbildningsplatser än förväntat, på redan tidigare beviljade utbildningar, har utnyttjats. Beslutet innebär att utbildningen i Markaryd beviljas start av åtminstone två utbildningsomgångar.
 
Ett stort tack till alla er som under lång tid arbetat med förberedelserna för den här utbildningen! Lycka till!

tisdag 2 april 2013

Nej, Smålänningen - vi vill inte "sätta dit Sydvatten"!


Nej, kära Smålänningen! Kommunen har ingen anledning att "sätta dit Sydvatten". Däremot anser vi det vara vår skyldighet att värna våra kommuninvånares intressen till exempel i form av att kunna erbjuda attraktiv industrimark och se till att inga tvingande områdesbestämmelser som ett gigantiskt riksintresse införs utan saklig grund.

Det är också vår skyldighet att se till att de verksamheter som bedrivs, t ex uttag av inläckande grundvatten, uppfyller och lever efter de krav som lagstiftningen ställer.

Länsstyrelsen, statens förlängda arm, har under ett flertal år åsidosatt gällande rätt och struntat i att följa lagakraftvunna domar i alla instanser ända upp till Högsta Domstolen. Dock har man på senare tid, så sent som i februari i år och tre år efter den första domen, medgett att Markaryds kommun haft rätt i frågan och att länsstyrelsen agerat fel.

Länsstyrelsens agerande har däremot inte alls tagits upp eller ifrågasatts av tidningen Smålänningen, trots att det i hög grad haft inverkan på möjligheterna för invånare och näringsliv i Markaryds kommun. Det är lite märkligt att en lokaltidning inte utgår från kommunens invånare utan att man helt förbiser detta och enbart väljer att "ta parti" för de som försöker försvåra för kommuninvånare och den lokala industrin!

Tilläggas bör att den offentliga domstolsförhandling som hölls i Kommunhuset i Markaryd den 28 februari tydligen inte var tillräckligt intressant för Smålänningen att bevaka. Smålänningen var inte ens närvarande!

Om kommunen hade agerat på samma sätt som länsstyrelsen hade vi, med all rätt, fått stå tll svars i Smålänningen. Men trots att länsstyrelsen i domstolsförhandling konstaterat att man gjort fel, ifrågasätter Smålänningen inte med en rad deras agerande utan gör en artikel med rubriken "Vill kommunen sätta dit Sydvatten?".

Än en gång visar det sig att objektiviteten fullständigt lyser med sin frånvaro vad gäller Smålänningens "granskande journalistik". Dessvärre är det inte bara objektiviteten som saknas, tidningens agerande i den här frågan lämnar verkligen mycket i övrigt att önska vad gäller såväl objektivitet, saklighet och kompetens.

Den som till äventyrs vill läsa hela det svar som synpunktslämnaren fick, men som Smålänningens reporter ansåg ofullständigt och därför inte värt att referera, kan själv läsa hela svaret här.