tisdag 31 maj 2011

Alliansen vill inte bygga bort parkeringarna vid Torget

Alliansen har inte för avsikt att ta bort parkeringar permanent genom att bygga ut Torget. Detta påstår Smålänningen idag i ett försök att spegla den debatt i kommunfullmäktige i torsdags som tidningen inte ens var närvarande vid.

Det förslag som Alliansen vill utreda under återremissen har tidningen fått skriftligt. Av detta framgår att Alliansen vill utreda om det är en bra idé att tillfälligt kunna utöka torghandeln genom att vissa dagar ta delar av parkeringen i anspråk för att få mer marknads- eller torgkänsla. Så gjordes t ex vid Vårmarknaden i lördags.

Alliansen har däremot inte för avsikt att bygga ut Torget permanent på det sätt som beskrivs i Smålänningen idag. Parkeringarna behövs i centrala Markaryd för att ge människor, inte minst äldre och funktionshindrade, möjlighet att enkelt ta sig till bank och affärer.

En tillfällig utökning av torgytan vid begränsade tillfällen är något helt annat. Detta har inte Smålänningen förstått. Trots att de fått budskapet både skriftligt och muntligt.

måndag 30 maj 2011

Fullständigt fel, Smålänningen - igen!

Nog hade jag förväntat mig att Smålänningen, som inte ens fanns på plats under torsdagens fullmäktigedebatt, hade kollat upp fakta innan man försöker redogöra för en debatt man inte själv varit närvarande vid. Men när man inte gör det, så blir det fullständigt fel igen. Det finns uppenbarligen inte någon som helst vilja till att rapportera på ett objektivt sätt.

Vid sammanträdet i torsdags berättade jag, i samband med mitt anförande och yrkande om återremiss på förslaget om förändrad torghandel, att Alliansen även diskuterat ett förslag med Köpmannaföreningen om att stänga av delar av parkeringsplatserna på Torget i Markaryd för att utöka torgytan exempelvis på fredagar. En tanke som vi inom Alliansen vill utreda vidare.

Joakim Pohlmans (S) kommentar var då fritt citerad: "Detta var en nyhet för oss som inte framkommit tidigare i debatten". Samtidigt uttryckte Pohlman att det var bra att förslaget om att utöka torgytan åter aktualiserades. Ett förslag som varit föremål för diskussion för ett antal år sedan.

Hur förvånad blir man då inte när Smålänningen med braskande rubriker och på löpsedeln basunerar ut att ”Parkering blir torg enligt förslag från S”. Ett påstående som sedan utvecklas på redaktionell plats.

Eftersom Smålänningen själv inte var närvarande under fullmäktigedebatten mailade jag mitt anförande, yrkande och kommunfullmäktiges beslut till tidningen redan i torsdags kväll. Jag mailade även tidningen i fredags och bad dem kontakta både Joakim och mig, som var de enda som var uppe i debatten i den här frågan, för att kunna referera så korrekt som möjligt för sina läsare.

Smålänningens reporter valde att kontakta Joakim Pohlman (S), men inte mig. Det hade varit god journalistik att även kontrollera vad jag fört fram i debatten för att få en korrekt beskrivning, särskilt eftersom tidningen inte ens var närvarande på sammanträdet.

Efter att ha reagerat blev jag först idag kl. 17.00 kontaktad av reportern via mail för en kommentar. Jag har avböjt att kommentera eller bli citerad. Med största sannolikhet skulle mina kommentarer komma att användas för att släta över Smålänningens felaktiga rapportering. I morgon får vi se om min önskan blir respekterad.

På initiativ av Alliansen återremitterade kommunfullmäktige hela förslaget. Även i det avseendet ges oppositionsrådet stort utrymme och får oemotsagd kritisera Alliansen för att ha vikit ner sig. Detta har jag inte fått möjlighet att bemöta.

Att lyssna på opinionen och våga ompröva ett förslag är inte att vika ner sig. Det är att visa mod och styrka! Som ansvarstagande politiker är det viktigt att vi vågar stanna upp och vara lyhörda gentemot alla de väljare som gett oss sitt förtroende. Den filosofin tillämpar tydligen inte oppositionsrådet, men så jobbar jag. Och det kommer jag att fortsätta göra!

torsdag 26 maj 2011

Alliansen lyssnar och återremitterade ärendet med torghandeln

Frågan om att förändra de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln har medfört en omfattande debatt under den senaste veckan. Att detta är en fråga som berör många markarydsbor är inte svårt att förstå med tanke på mängden samtal, mail, inlägg på Facebook och synpunkter till vårt synpunktshanteringssystem.

Det är beklagligt att förslaget presenterats och vinklats som ett försök från kommunstyrelsen att gynna den lokala handeln på bekostnad av en enda torghandlare. Så är definitivt inte fallet.

Det positiva är att vi äntligen har fått igång en riktig debatt kring hur vi kan utveckla Markaryds centrum och göra det mer attraktivt till gagn och nytta för våra kommuninvånare, besökande, våra affärer och vår torghandel. Det engagemanget vill vi ta tillvara!

Med tanke på den debatt som nu dragit igång, bedömer vi från Alliansen att det finns goda förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt för att gemensamt arbeta fram en strategi för handeln och för attraktiviteten i Markaryd.

Förutsättningarna för det arbetet blir nog inte bättre om vi i kraft av en majoritet försöker köra igenom det förslag som nu ifrågasatts i debatten. Så får makten aldrig användas. Nej, som ansvarstagande politiker är det viktigt att vi vågar stanna upp och vara lyhörda gentemot alla som gett oss sitt förtroende att fatta beslut. Jag är övertygad om att det är betydligt mer konstruktivt att vi nu först tar till oss alla de synpunkter som kommer fram genom att låta debatten och dialogen fortsätta innan vi fattar beslut om en framtida inriktning. Det viktiga är att vi ger tillräckligt med tid och utrymme för att diskutera hur vi långsiktigt tillvaratar de positiva effekter vår lokala handel och torghandel gemensamt har.

Därför yrkade jag på hela Alliansens vägnar att kommunstyrelsens förslag återremitteras för vidare beredning med motivering att genom fortsatt dialog med berörda intressenter ytterligare bereda och komplettera ärendet med de lokala ordningsföreskrifterna med en strategi för hur handeln som helhet kan bidra till att öka attraktiviteten i Markaryds centrum.

Detta blev också kommunfullmäktiges beslut.

Otroligt dåligt att Smålänningen, som verkligen engagerat sig i debatten, inte ens fanns på plats för att bevaka debatten för att redovisa fullmäktiges beslut till sina läsare. Nu fick jag ringa nattredaktionen för att få dem ge svar på vad många markarydsbor vill veta när man får tidningen i morgon bitti.

onsdag 25 maj 2011

Markaryd får högt betyg för tillgänglighetsarbete

Markaryds kommun får högt betyg för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Markaryd hamnar på en mycket hedrande 11:e plats i landet och är bäst i länet. Allt enligt en undersökning av företaget Humana.

Det är naturligtvis mycket inspirerande att Markaryds kommun hamnar så högt i undersökningen, men sammantaget visar Företaget Humanas Tillgänglighetsbarometer 2011, med 189 deltagande kommuner, att det återstår mycket arbete innan målet är nått.

Undersökningen, som genomförs för andra året i rad, visar att många kommuner visar framfötterna och har ett ambitiöst tillgänglighetsarbete medan andra kommuner inte arbetar lika strukturerat med frågorna. Man vill med denna temperaturmätning på kommunernas tillgänglighetsarbete lyfta fram positiva förebilder, och inspirera fler kommuner att arbeta än hårdare för att göra samhället tillgängligt också för personer som har någon form av funktionsnedsättning.

I Markaryd har vi många aktiva handikappföreningar som är pådrivande i arbetet och ställer krav på åtgärder från kommunens sida. Att Rådet för funktionshinderfrågor är organiserat direkt under kommunstyrelsen har säkert också betydelse i sammanhanget. Jag är i egenskap av kommunstyrelsens ordförande även ordförande i detta råd och jag tror det har stort symboliskt värde att man ger frågorna denna dignitet.

Det känns riktigt inspirerande att vi får en så framskjuten placering för vårt arbete och det sporrar naturligtvis till nya tag. Alla människor har rätt till ett bra liv, och för att den rätten ska komma till uttryck, behöver vi ständigt aktualisera betydelsen av att skapa ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla.


Läs mer: Humana

måndag 23 maj 2011

Sydvatten får ingen resning

”Sydvatten AB har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Mark- och miljödomstolen avslår därför resningsansökan”.

Genom ett snabbt och kortfattat beslut smular högsta instans än en gång sönder den argumentation som både Sydvatten AB och Länsstyrelsen i Kronobergs län använt sig av för att rättfärdiga att bolaget bryter mot två tidigare lagakraftvunna domar. För tredje gången slår högsta instans fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort omfattande volymer inläckande grundvatten, något som berörda kommuner och fastighetsägare lider skada av.

Det var i samband med Bolmentunnelns idrifttagande i slutet av mars i år som Sydvatten AB ansåg sig ha hittat nya omständigheter för att utan tillstånd kunna tillgodogöra sig inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Bolaget begärde därför resning i målet och menade att man hade alla tillstånd i ordning för att åter ta tunneln i drift.

Med samma motivering avslog nyligen Länsstyrelsen i Kronobergs län en ansökan från Markaryds, Ljungbys och Perstorps kommuner om att länsstyrelsen skulle förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan man har tillstånd för att leda bort inläckande grundvatten.

Med dagens dom slår Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt fast att Sydvatten AB inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

Det borde vara uppenbart för både Sydvatten och länsstyrelsen att lagakraftvunna domar gäller. För tredje gången har den högsta instansen fattat beslut om vad som ska gälla. Någon gång borde Sydvatten och länsstyrelsen acceptera vad domstolarna beslutar och rätta sig efter dessa beslut.

Det kan inte vara rimligt att samhällets gemensamma resurser ska behöva tas i anspråk på det här sättet bara för att man inte respekterar domar i högsta instans. Särskilt tungt faller ansvaret på Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och som ansvarig för att se till att gällande lagar och regler följs.

torsdag 19 maj 2011

Detaljhandeln viktig för ett levande centrum

Det är inte lätt för detaljhandeln att överleva i en liten kommun och tätort som Markaryd. Konkurrensen är hård. Mycket av detaljhandelns sortiment säljs i större varuhus och många väljer att åka iväg för att handla i de stora köpcentrumen i Halmstad och Helsingborg. Till detta kommer torghandeln som konkurrerar bl a med mycket låga omkostnader. Därför är frågan om torghandelns omfattning i relation till den lokala handeln betydligt mer komplicerad än den partsinlaga som Smålänningen återigen ägnar sig åt i dagens tidning.

Vi får in många synpunkter med önskemål om att kommunen aktivt ska hjälpa till för att utveckla centrum och den lokala handeln i Markaryd. På senare år har flera affärer försvunnit och många har uttryckt en oro över att det finns för många affärslokaler som gapar tomma i centrum. Denna utveckling måste man som ansvarstagande politiker ta på allvar.

Jag vet vem som kommer att ställas till svars om kommunen skulle låta bli att agera för att ta initiativ till åtgärder för att detaljhandeln i Markaryd ska kunna finnas kvar. De handlare som har sina affärer öppna och tillhandahåller service till markarydsborna – inte en dag – utan 5-6 dagar i veckan har helt andra förutsättningar för sin verksamhet än torghandeln.

Ett levande centrum är av stor betydelse för upplevelsen av ortens attraktivitet. Förutsättningarna för den lokala handelns överlevnad är, som jag ser det, viktigare än en tillfälligt anordnad torghandel, som riskerar att slå ut delar av den lokala handeln. Den utvecklingen gynnar inte kommunens invånare. Aktivitet på torget uppväger heller inte tomma affärslokaler och svarta skyltfönster. De flesta torghandlarna varken bor eller betalar skatt i kommunen.

Kommunens hittillsvarande bestämmelser har, vid en jämförelse med omkringliggande kommuner, visat sig vara mycket generösa vad avser såväl avgifter som upplåtelsetider. Idag är det t ex möjligt att bedriva torghandel i Markaryd 7 dagar i veckan!

Under hösten 2010 har jag, tillsammans med näringslivschefen, vid ett flertal sammankomster med den lokala handeln diskuterat hur kommunens regelverk skulle kunna utformas för att uppfattas som mer konkurrensneutralt.

Det förslag som nu läggs fram innebär att torget i Markaryd kommer att vara öppet för torghandel två dagar i veckan, tisdag och fredag, mellan kl. 08-16. I stort sett samma villkor som gäller för torghandeln i våra grannkommuner.

Detta bedömer jag som en rimlig avvägning för att kunna kombinera de olika intressen som finns på ett sätt som kan kännas acceptabelt, både för den lokala handeln och för torghandeln. Något som långsiktigt även gynnar kommuninvånarna.

tisdag 17 maj 2011

"Den fridsamme konfliktsökaren"

Detta blev rubriken på den tresides-artikel som Dagens Samhälle presenterar mig på i sitt senaste nummer. Omdömet känns väl inte helt obekvämt, även om jag själv inte upplever mig som en konfliktsökare. I mitt uppdrag försöker jag snarast att undvika konflikter eller lösa dem när de väl uppstått. Men visst kan det vara viktigt att ta strid och när det bränner till skadar det inte med lite civilkurage.

En egenskap som man behöver som kommunstyrelsens ordförande är just ”civilkurage”. Som företrädare för en liten kommun upplever man inte så sällan att det kan vara Davids strid mot Goliat. Den lilla kommunen som står upp mot den stora staten, eller den enskilda medborgaren mot den stora kommunen. Då gäller det att ha uppdraget klart för sig.

Som politiker är man medborgarföreträdare. Alltid ”i medborgarens tjänst”. Uppdraget är att vara kanalen in till organisationen och se till att medborgarens rätt blir tillgodosedd. Att aldrig bli systemets fånge eller företrädare. Att hela tiden söka det gemensammas bästa.

I de flesta fall går det mesta att lösa ganska fridsamt. Ibland blir det konflikt och då handlar det om vilja, attityd och civilkurage och om hur man hanterar känsliga frågor. Fokus måste alltid vara att hitta lösningen eller se möjligheten. Vad tråkigt att så många som hamnar i den situationen fastnar i själva konflikten. Framgången ligger i att kunna ta ett steg till. Kanske är det skillnaden mellan den som är framgångsrik och den som misslyckas.

Eller som jag brukar säga; Framgång är ingen slump!

fredag 6 maj 2011

Sveriges hemligaste designhotell finns i Markaryd!

Igår var det Öppet Hus på Ekebacken Hotell och Konferens i Markaryd, som jubilerade. Eva och hennes medarbetare har under sina fem år förvaltat och utvecklat den anrika konferensanläggningen till en unik upplevelse som mer än väl lever upp till benämningen Sveriges hemligaste designhotell.

Här möter man mängder med design var man än går. Hans Wegners möbler finns överallt, liksom Bruno Mathsson. På golvet finns mattor av Märta Måås Fjetterström och Sven Markelius textilier dekorerar smakfullt de vita tegelväggarna i konferensdelen.


Belysningen är naturligtvis hämtad från markarydsdesignern Hans-Agne Jakobsson och i loungen finns känd design från markarydsföretaget Johanson Design. På borden dukas upp med särskilt designporslin från Kunglig Dansk.

Varför hittar man då allt detta i Markaryd? I mitten på 1960-talet byggde Sveriges Skogsindustrier upp ett utbildningscenter, som under 40 år användes för utbildning, kongresser, konferenser och privata tillställningar. Tiderna var goda och anläggningen blev påkostad.Men i början av 2006 avvecklade skogsindustrin sin verksamhet i Markaryd och en privat ägargrupp med lokal förankring tog så småningom över. Under fem år har man på ett varsamt sätt förvaltat och utvecklat Ekebacken till en anläggning utöver det vanliga.

Idag är Ekebacken en underbar mötesplats för både privatpersoner och företag med möjligheter till konferens, hotell, restaurang och evenemang. Maten, boendet och omgivningarna är av yppersta klass och det är alltid med stolthet man tar med sig gäster till Ekebacken.

Lagom till femårsjubileet har man inrett en helt ny reception och i sommar öppnar man på nytt upp Villa Falken, den gamla läkarvillan intill Ekebacken. Totalt finns det 60 smakfullt inredda rum, de flesta med sjöutsikt och konferensdelen kan ta emot upp till 130 gäster.

Ibland undrar jag om vi själva förstår hur unikt det här är. Men en sak är säker. Hur ofta man än varit på Ekebacken, är det alltid en upplevelse att komma tillbaka. Och vetskapen om att detta är Sveriges hemligaste designhotell kommer inte att göra upplevelsen mindre. Välkommen att dela den upplevelsen!

onsdag 4 maj 2011

Dagens ros till äldreomsorgen och Ekliden

Dagens ros skickar jag till vår personal på äldreboendet Ekliden i Strömsnäsbruk. Igår tog de med sig ett femtontal boende i ett par bussar för att åka till en av de större gårdarna i kommunen och se när korna för första gången det här året fick lämna ladugården och ge sig ut i hagen. Många av pensionärerna har själva drivit jordbruk i sin krafts dagar och för dem var det säkert extra roligt att få uppleva gamla minnen. Den här utflykten kommer säkert att bli minnesvärd både för de äldre och för personalen.

Personalen på Ekliden som ordnat den här utflykten är värda att uppmärksammas och jag tycker de är värda dagens ros. Det är heller inte första gången man tar initiativ till den här sortens aktiviteter för de äldre. Personalens initiativ kan därför användas som ett gott exempel hur man kan sätta guldkant på tillvaron för våra äldre!

tisdag 3 maj 2011

Markaryd bäst igen i länet - och på plats 8 i Sverige!

Markaryd är åttonde bästa kommun i landet – om företagen själva får välja. Och totalt sett bäst i länet för sjätte året i rad!

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Markaryds kommun hamnar på en mycket hedrande 8:e plats i landet vad gäller företagens samlade omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta är resultatet av en mycket god samverkan mellan näringslivet och kommunen. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för kommunens framtida utveckling.

I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera delar och hamnar på topp tio i landet på inte mindre än 3 av undersökningens parametrar. När det gäller kommunpolitikernas och kommunala tjänstemäns attityder placerar sig kommunen på plats 8 respektive 10. Störst förbättring uppvisar skolans attityder till företagande, där kommunen klättrar hela 52 placeringar, från plats 73 till 21.

Något lägre värden får kommunen på de delar som är svårare att påverka; vägnät, tåg- och flygförbindelser, tele- och IT-nät samt tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

Trots ett mycket bra resultat finns det alltid något att jobba vidare med. Närheten mellan företagen och kommunen är en framgångsfaktor i det arbetet. Samtidigt kan man fundera på hur mycket bättre kommunen skulle uppfattats om vi hade samma förutsättningar till närmarknaden och till den infrastruktur och logistik som finns i storstadsområdena.

Totalt sett hamnar kommunen på plats 32 av Sveriges 290 kommuner. De senaste årens placeringar har varit plats 31, 26, 18, 16, 20 och i år 32. Markaryd är därmed för sjätte året i rad den kommun i länet som har det bästa företagsklimatet.

Läs mer: Smålandsposten

måndag 2 maj 2011

(S) i Markaryd röstade nej till fasta tjänster!

Vid det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige i Markaryd diskuterades förslaget till personalförsörjningsplan. Syftet med planen är att ha en strategi för att möta kommande pensionsavgångar. Häpnadsväckande nog röstade socialdemokraterna inte för mitt förslag att i möjligaste mån erbjuda våra anställda i kommunen fasta tjänster. Det blev votering om mitt yrkande och i den efterföljande omröstningen avstod samtliga socialdemokrater att rösta!"Anställda i Markaryds kommun ska i möjligaste mån erbjudas fasta tjänster och ges den sysselsättningsgrad som var och en önskar ."

I Markaryd infördes ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” redan 1999, en reform som jag stred för och som infördes under min tid som ordförande i socialnämnden. All personal inom vården har sedan drygt tio år tillbaka rätt till fasta tjänster på 100% och rätt att förändra sin tjänstgöringsgrad över tid när de så önskar. Även om inte samtliga yrkeskategorier i kommunen omfattas av själva reformen, visar mätningar att idag har mer än 9 av 10 anställda den tjänstgöringsgrad man önskar.

Det är svårt att garantera alla anställda en heltidstjänst. Skolan kanske anställer en spansklärare på 20 % eftersom det inte finns behov av ytterligare undervisningstid. Då tycker inte jag det känns rätt att kommunen ska använda skattepengar för att garantera att en enskild medarbetare får ytterligare 80 % lön utan krav på motprestation. Det tyckte socialdemokraterna! Man tog hellre strid för ett fåtal anställda med speciella förutsättningar än att rösta för mitt förslag att i möjligaste mån erbjuda fasta tjänster på heltid och med möjlighet att välja deltid.

”Anställda i Markaryds kommun ska i möjligaste mån erbjudas fasta tjänster och ges den sysselsättningsgrad som var och en önskar.” Detta beslutade fullmäktige och den målformuleringen gick socialdemokraterna alltså emot genom att avstå från att använda sig av sin rösträtt. Ett något märkligt sätt att använda väljarnas mandat och ett ännu märkligare sätt att gå emot sin egen hjärtefråga.