lördag 31 december 2016

Gott Nytt År 2017!


Så här på nyårsafton och årets absolut sista dag vill jag rikta ett stort, personligt tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2017 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!


Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

fredag 30 december 2016

Nyårsreflektioner

Vid varje årsslut görs det många tillbakablickar och även jag vill passa på att ge några personliga reflektioner från året som gått. Det blir naturligtvis bara ett axplock av allt som jag varit med om, men det här är några tankar jag delar med mig av. 

Som vanligt har det varit ett intensivt år med mestadels glädjeämnen. Markaryds kommun fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Goda insatser från vår personal gör att vi har en hög kvalitet inom våra kommunala kärnverksamheter. 
Tack till er alla för ett mycket gott arbete!

Vi får höga betyg i SKL:s ”Öppna jämförelser” inom såväl äldreomsorgen som skolan. Hela 99 % av vårdtagarna uppgav sig vara ganska nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Med det resultatet är vår hemtjänst den bästa i hela Sverige! Nästa lika bra är våra särskilda boenden, där hela 92 % av vårdtagarna uppgav sig vara ganska nöjda eller mycket nöjda. Det placerar oss på en delad 14:e plats. Vilket fantastiskt betyg för vår personal!


I ”Öppna jämförelser” får kommunens grundskolor bäst betyg av alla i Kronobergs län och vi klättrar till plats 78 av landets 290 kommuner. Gymnasieskolan, KCM, hamnade på plats 15 vad gäller antalet elever som går ut med examen inom tre år på samtliga program. Grattis även till er!

Kommunen har en god ekonomi, vilken också förbättrats under de senaste åren. Mycket av detta beror på en klart förbättrad budgetprocess och med en central ledningsgrupp, bestående av kommunchef, förvaltningschefer och stabschefer, som verkligen förmår att arbeta med kommunens bästa för ögonen utifrån ett helhetsperspektiv. 
Tack också till er chefer för ett gott arbete!
Vi ligger på femte plats i Sverige vad gäller kommunerna med minst skuldsättningsgrad och vi ligger bland de 20-25 bästa kommunerna i Sverige om man jämför det egna kapitalet och rörelsekapitalet. Samtidigt har vi en god kostnadskontroll där alla nämnder och styrelser klarar sin verksamhet med den budget man har fått sig tilldelad.

Det är otroligt hedrande att vi under 2016 av företagarna i Svenskt Näringslivs undersökning för andra året i rad blev utsedda till den kommun som har det bästa företagsklimatet i landet. Glädjande nog satsar flera företag på att bygga ut sina verksamheter; Göinge Bil, Lindvalls och Konecranes samt den påbörjade satsningen av Preem/Rasta är några exempel. Årets ranking blev den bästa någonsin för kommunen, där vi fick sju topp fem-placeringar och tre förstaplatser i konkurrens med 290 kommuner. 
Tack till alla er, inte minst inom näringslivet, som bidragit till denna fantastiskt, goda utveckling!


Under 2016 har fiberutbyggnaden verkligen tagit fart. Genom ett framgångsrikt samarbete med Telia/Skanova har utbyggnaden av fiber i kommunens fyra tätorter genomförts. Tre fiberföreningar har också blivit beviljade stöd, varav en – Hannabads fiberförening – också har påbörjat arbetet med att gräva ner fiber. Under nästa år kommer de två andra föreningarna att sätta igång. Detta innebär att vi redan under 2017 kommer att nå det nationella målet att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till fiber med en överföringskapacitet om minst 100 mbit/s. Detta till en minimal kommunal kostnad.
Ett stort tack till alla er som arbetat så engagerat för att bidra till detta goda resultat!
Det är roligt att så många vill vara med och bidra till den här positiva utvecklingen och det är verkligen många som kan berömma sig av våra framgångar; de är resultatet av ett gemensamt arbete. Vi har ett gott samarbete med såväl den ideella sektorn, föreningslivet och näringslivet där många engagerar sig för att göra kommunen attraktiv. 
Tack till alla er som på olika sätt bidrar till vårt framgångsrika arbete!

Vår historiskt stora satsning på att göra skollokalerna ändamålsenliga har fortsatt. Den omfattande renoveringen av Strömsnässkolan har fortsatt liksom upprustningen av Traryds skola. Detta är viktigt inte minst med tanke på våra barn och ungdomar. En annan viktig investering har varit ombyggnaden av Eklidens kök samt renoveringen av Vandrarhemmet.

Under året har vi arbetat för att Vårdcentralen i Strömsnäsbruk ska få vara kvar som en fullvärdig vårdcentral. Glädjande nog har Region Kronoberg ställt sig positiva till vårt förslag och i slutet av året fick vi beskedet att regionen ställer sig bakom den gemensamma satsning som vi nu påbörjat planeringen för. Även detta är en stor framgång.
Jag vill därför också rikta ett tack till de politiker och tjänstemän inom Region Kronoberg som lyssnat till oss och våra ambitioner!

Arbetet med kommunikationerna har även under 2016 varit intensivt. Trafikstarten på Markarydsbanan med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad kommer allt närmare sitt förverkligande genom de steg – om än försiktiga – som nu tas av politikerna i Region Halland.


Inflyttningen har fortsatt att öka och invånarantalet kommer vid årsskiftet att vara drygt 9.900 personer. Detta har inneburit att vi behöver fler bostäder, något som vi arbetat intensivt med att planera för. Arbetet med att skapa trygghetsbostäder för äldre pågår och våra privata bostadsföretag har fortsatt att bygga och renovera. 
Ett tack till er för de satsningar ni gör!

Den stora utmaningen framöver kommer att bli integrationen. Här har jag drivit kravet på en mer flexibel lösning i stället för den uppdelning vi har idag, där staten inte förmår att fullgöra sina åtaganden. Det kommer att krävas betydligt mer av samverkan för att vi ska lyckas integrera alla de nyanlända som valt att bosätta sig i Markaryds kommun. Därför är det mycket glädjande att Arbetsförmedlingen och kommunen nu lyckats förbinda sig att genomföra ett stort antal aktiviteter genom den integrations- och arbetsmarknadsplan som vi gemensamt tagit fram och ställt oss bakom.

Även om det mesta varit positivt finns det sådant som varit mindre roligt. Som jag redan nämnt har Markaryds kommun, enligt min uppfattning, en central ledningsgrupp som arbetar övergripande och strategiskt för kommunens bästa. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Det strategiska arbete som nu sker, har på kort tid inneburit en betydligt bättre styrning och ledning vilket också resulterat i väsentliga förbättringar av såväl verksamheter som ekonomi. Hade detta skett i ett vanligt företag hade ledningen fått beröm av alla. Nu handlar det emellertid om en kommunal verksamhet och då blir det väldigt tydligt att dessa framgångar inte applåderas eller välkomnas av alla.

Mitt nyårslöfte till kommuninvånarna blir därför att jag kommer att fortsätta arbeta för ett gott samarbetsklimat med alla de aktörer som vill fortsätta bidra till en utveckling som för Markaryds kommun framåt. Det är där jag vill lägga min energi, tillsammans med andra, i ett utvecklande arbete som ger energi och som leder till resultat. Glädjande nog vet jag att vi är många som vill vara med i det arbetet och därför är jag övertygad om att även 2017 kommer att bli ett minst lika intensivt år som kommer att innebära att Markaryds kommun även fortsättningsvis utvecklas på ett positivt sätt.

Tack för det här året – nu börjar vi snart ett nytt! 

lördag 24 december 2016

GOD JUL till er alla!
Även om midvinternattens köld inte känns alltför hård och regndropparna glimmar betydligt mindre än den snö som inte ligger på taken är det julafton! För min del började julaftonen genom att lyssna till Jussi Björlings framförande av "O, helga natt", något som traditionsenligt inleder julaftonen i radion efter tolvslaget.

Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Alla har inte möjlighet att vara lediga, utan ganska många är tvungna att arbeta också under helgdagarna för att se till att vård, omsorg och andra områden fungerar också när det är jul. Min förhoppning är att vi alla ska få en fridfull helg med möjlighet att koppla av med familj, släkt och vänner.


Jag vill tillönska er alla en riktigt 

GOD JUL!

"Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren!"

Luk. 2:10-11 

tisdag 20 december 2016

Skrivelse om bättre bussförbindelser
Idag har jag tagit initiativ till och skickat iväg en skrivelse till Region Kronoberg angående krav på bättre bussförbindelser. Precis som tidigare år har vi träffat företrädare för Region Kronoberg bland annat för att diskutera framtida utveckling av kollektivtrafiken. Flera av synpunkterna har vi framfört flera gånger, så även i år. Tyvärr kan vi konstatera att det inte blivit några förändringar i och med de nya tidtabellerna som trädde i kraft förra helgen. De synpunkter som förs fram i skrivelsen är följande:

Busslinje 150 (Markaryd – Ljungby)
Som vi uppfattar det har det under senare år skett en markant resandeökning på denna linje. Markaryds kommun tycker det är positivt att trafiken byggts ut under vardagarna, men har under många år påtalat de uppenbara bristerna under helgerna. Inte ens i samband med starten av pågatågstrafiken i december 2013 har behovet av bättre kommunikationer och kopplingar till den nya tågtrafiken under helgerna beaktats.

Vad gäller den tidtabell som trädde i kraft 2016-12-11 kan konstateras att det fortfarande finns endast två avgångar med buss mellan Markaryd och Ljungby på lördagar, båda på förmiddagen. På söndagar finns det tre avgångar, varav den sista avgår från Markaryd kl. 19.00. Dessa förbindelser innebär att det är omöjligt att åka kollektivt för att ta del av ett sent utbud av idrott, kultur och andra aktiviteter såväl i kommunens tätort som i grannkommunerna.

Nuvarande utbud är exakt detsamma som Markaryds kommun uppmärksammat Region Kronoberg på i ett flertal diskussioner. Vi är starkt kritiska till att ingen hänsyn har tagits till våra önskemål. Den befolkningsökning som skett i Strömsnäsbruk och Traryd under de senaste åren accentuerar ytterligare behovet av fler förbindelser under helgerna.

Busslinje 149 (Markaryd – Älmhult)
Trots påpekanden under flera år konstaterar Markaryds kommun att det inte skett någon utökning av trafiken. Det är därför inte möjligt att åka mellan Markaryd och Älmhult mer än två avgångar per dag under veckorna. Lördagar och söndagar finns det inte en enda avgång.

Konsekvensen av detta bristande utbud är att det i princip är omöjligt att studie- eller arbetspendla med kollektivtrafiken mellan Markaryds och Älmhults kommuner.

Ny hållplats vid Lasarettet i Ljungby
I samtal med pensionärsorganisationerna i Markaryds kommun har uttryckts starka önskemål om en ny hållplats vid Lasarettet i Ljungby. Markaryds kommun har stor förståelse för detta argument och anser, med tanke på närheten mellan en sådan hållplats och den nuvarande sträckningen, att pensionärsorganisationernas synpunkt är väl befogad.

Markaryds kommun delar således uppfattningen att en ny hållplats för linje 150 bör inrättas intill Lasarettet i Ljungby.

Linje 532 (Markaryd – Hässleholm)
I samband med starten av pågatågstrafiken i december 2013 drogs antalet bussturer helt naturligt ned mellan Markaryd och Hässleholm. Vi kan dock konstatera att det även i den tidtabell som trädde ikraft 2016-12-11 fortfarande finns fyra avgångar som endast går till eller från Emmaljunga och inte trafikerar den 8 km långa sträckan mellan Emmaljunga och Markaryd. Detta har uppmärksammats särskilt kvällstid då det blir alldeles för långa väntetider i Hässleholm vid ankomst eller avfärd med tåg. Konsekvensen blir att många väljer bilen i stället för att åka kollektivt.

Nu förväntar jag mig inte bara att få ett konkret svar på hur Region Kronoberg ställer sig till de önskemål som vi fört fram flera gånger, utan även att dessa väl grundade önskemål också blir verklighet.

onsdag 14 december 2016

Arbetsgivaren "Markaryds kommun" föregår med gott exempel

Nyhetsbyrån Siren presenterade igår en undersökning som inte var så rolig att ta del av. Undersökningen visade att Markaryds kommun är den kommun i landet där skillnaden i medianlön mellan män och kvinnor är störst i hela landet. År 2015 uppgick kvinnornas medianinkomst till 66% av männens vid en jämförelse mellan alla löntagare kommunen. Riksgenomsnittet ligger på 76% och det finns ingen kommun i Kronobergs län som når upp till den nivån.

Statistiken gäller samtliga arbetsgivare i kommunerna, så också i Markaryd. Därför är det glädjande att kunna notera att Markaryds kommun som arbetsgivare är bland de bästa i klassen av kommunens arbetsgivare. Medianinkomsten för kvinnor anställda i Markaryds kommun uppgick år 2015 till 86%, vilket är långt över snittet både för kommunen som helhet och för riket. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor anställda inom Markaryds kommun uppgick 2015 till 90%, vilket naturligtvis också höjer medianinkomsten.

Inom Markaryds kommun har vi varit mycket tydliga med att försöka utjämna strukturells löneskillnader. Vi var först i landet med att införa "Rätt till heltid - möjlighet till deltid". Det gjorde vi redan 1999 då jag, som dåvarande ordförande för socialnämnden, var pådrivare av projektet. Vi har också ett tydligt politiskt mål som anger att man så långt möjligt ska få den sysselsättningsgrad man önskar, något som  vid den senaste medarbetarundersökningen nästan var uppfyllt till 100%.

Så länge skillnaderna är självvalda är det inte mycket att ha synpunkter på, men de strukturella faktorer som går att påverka måste vi naturligtvis bli bättre att arbeta för att undanröja. Det faktum att nästan 45% av alla jobb finns inom tillverkningsindustrin är självklart positivt, men samtidigt måste man inom dessa branscher bli bättre på att rekrytera kvinnor. Precis som vi inom den kvinnligt dominerade offentliga sektorn behöver bli bättre på att rekrytera fler män.

Tillsammans måste vi också arbeta för att få fler arbetsplatser som sysselsätter kvinnor. Därför är det roligt att Rasta och Preem nu storsatsar i Markaryd och tillskapar ca 50 nya jobb inom en mer kvinnodominerad sektor. Vi måste också vara pådrivande för att arbeta för att höja förvärvsfrekvensen i kommunen, dvs helt enkelt få fler i arbete. Här har vi en stor utmaning genom att vara pådrivande i ett bra integrationsarbete, något som vi som kommun lägger ett mycket stort fokus på.

Som arbetsgivare kan dock Markaryds kommun vara stolta över sina siffror och för egen del tänker jag i alla fall fortsätta arbeta vidare för att kommunen som arbetsgivare ska vara bland de bästa i klassen.


fredag 25 november 2016

Projekt MärkDNA för ökad trygghet

I nästa års budget anvisar Alliansen i Markaryd 150 000 kr till ett brottsförebyggande projekt kallat "Märk-DNA" Detta är en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även för att underlätta vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA som i form av en vätska penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är helt osynlig men framträder om man belyser den med UV-ljus. Varje märkning är också unik, vilket innebär att den kan spåras. Hållbarheten är cirka fem år.

Metoden är inte ny, utan används idag i sprinklersystem på värdetransporter, baker, i butiker eller värdeföremål i offentliga eller privata lokaler. 

Alliansen i Markaryd har för avsikt att arbeta in förslaget i nästa års medborgarlöfte som ska tecknas med polisen. Ett liknande projekt har genomförts i Staffanstorps kommun för ett år sedan, vilket visat sig vara framgångsrikt. Ingen i Staffanstorps kommun som skaffat sig MärkDNA har varit utsatt för bostadsinbrott. Malmö Högskola har utvärderat en liknande satsning i några kommuner i Stockholms län och även den undersökningen visade på goda resultat.

Hur själva projektet ska organiseras kommer att diskuteras mellan kommunen och polisen, men vår ambition inom Alliansen är att såväl kommunala värdeföremål i offentliga lokaler som privatpersoners värdeföremål ska ingå i projektet, gärna också tillsammans med de olika försäkringsbolagen.


torsdag 24 november 2016

3 x Lindvall och Saskia förgyllde kvällenSkratten var många när tre generationer Lindvall intervjuades av radioprofilen Peje Johansson på Ekebacken ikväll. Som vanligt var lokalen fullsatt när Tillväxt Markaryd stod som arrangör för Markaryd Calling. Palle, 91 år, var i högform och det var vid flera tillfällen som han med glimrande repliker fick rutinerade Peje att tappa fattningen. 

Men det var inte bara skratt utan också med mycket känsla och passion som Palle, Jan och Sara berättade hur Lindvalls Chark expanderat från det lilla företaget, som startades för 91 år sedan, till den moderna korvfabrik man driver idag med 115 anställda och som i stort sett är ensamleverantör till hela fastfood-marknaden i Sverige och stora delar av Norden.Rapp i repliken var också kvällens "rookie", distriktsläkaren Saskia Haider, som precis håller på att slutföra sin ST-utbildning. Saskia, med sina rötter i Tyskland, tillbringade som liten många sommarlov i Hylte utanför Markaryd och är sedan några år bosatt i samma lilla by. Det var härligt att höra hennes visioner och tankar om hur hon skulle vilja utveckla den patientnära vården som distriktsläkare i kommunen.

Frågan är om inte hennes slutreplik var kvällens vassaste. När Ulf Bellander avtackade gästerna konstaterade han att han gärna skulle kunna boka in ett läkarbesök hos Saskia under fredagen. "Då är du välkommen till kvinnokliniken i morgon", blev svaret vilket följdes av kvällens längsta skratt.

Tack alla medverkande för en fantastisk afton!