onsdag 7 december 2011

Bakläxa för vindkraftsetablering i Markaryd!

Det har under de senaste åren nästan varit en Klondyke-stämning kring vindkraften i Markaryds kommun. Många markägare har berättat om de guldkantade kontrakt de med kort varsel pressats att skriva under för att inte gå miste om de årliga arrenden som utlovats mot att exploatörerna ska få ta deras mark i anspråk. Massor med nyttjanderättsavtal har slutits med åtföljande löften om runt 150 000 kr/år för varje vindkraftverk som byggs. Det var bl a detta agerande som innebar att Markaryds kommun arbetade fram en policy för vindkraftsetablering som kräver detaljplan och en demokratisk process.


Det finns, enligt uppgift, bara två kommuner i landet som beslutat att kräva detaljplan för etablering av storskalig vindkraft. Markaryd är en av dem! Den nu pågående samrådsprocessen kring etableringen av sju stycken 200 meter höga vindkraftverk i Alandsköp strax söder om Strömsnäsbruk visar att vårt beslut har varit rätt. Jag kan inte förstå varför etablering av industriell vindkraft ska ha en särställning i jämförelse med annan industrietablering. Genom detaljplanprocessen kan berörda sakägare och allmänhet bli delaktiga och påverka planeringen i ett tidigt stadium. Det är lokaldemokrati och om den värnar vi!

Under de senaste åren har Markaryds kommun fått erfara vilka enormt stora krav som ställs för att detaljplanelägga industrimark i och kring våra tätorter. Därför är det självklart för oss att ställa samma krav då andra exploatörer vill planlägga mark i kommunen. Detta är särskilt viktigt då kommunstyrelsen i måndags hade att ta ställning till den första samrådshandlingen någonsin för etablering av storskalig vindkraft. Det yttrande vi lämnar i det här ärendet kommer att vara vägledande för kommande exploatörer.

Vi anser att den samrådshandling som kommunstyrelsen tog ställning till avseende Alandsköp är så undermålig att hela detaljplaneprocessen måste göras om. I vårt yttrande, framtaget av kristdemokraternas representanter i kommunstyrelsen, och som antogs i full enighet, pekar vi på en rad oklarheter och felaktigheter som måste klarläggas innan man kan gå vidare i planprocessen. Vi är förvånade att ett stort bolag som EON, som har enorma resurser att lägga på teknisk och juridisk kompetens, inte kan åstadkomma ett bättre underlag.

Som exempel kan nämnas att man vill ha dispens från den begränsning i vår vindkraftspolicy av höjden på vindkraftverken som är max 150 meter! För att få bygga 200 meter höga verk föreslår E.ON att ett radarbaserat varningssystem som Transportstyrelsen uppges ha godkänt ska användas för att reglera och minska olägenheterna från de högintensiva varningsljusen. Dock visar det sig att detta system inte alls omnämns i de föreskrifter som Transportstyrelsen antog för bara ett år sedan. När vi kontaktar ansvarig tjänsteman på myndigheten får vi beskedet att ett första försök med systemet snart kommer att inledas.

Vad gäller ljudpåverkan ligger beräkningarna för tre av fastigheterna precis under det godkända gränsvärdet med en marginal på endast 0,3-0,9 dB(A). Som ansvarstagande politiker kan vi inte tänka oss att tillstyrka en exploatering intill tre bebodda fastigheter i orörda områden med så liten tolerans. När de 200 m höga verken väl står där lär det vara svårt att få länsstyrelsen att utfärda förelägganden om att minska ljudstörningar genom att bygga in ljudkällan eller helt enkelt kräva att vindkraftverken ska stå still nattetid. Samma fastigheter drabbas också värst av skuggor och reflexer där man ligger klart över det uppsatta gränsvärdet. Därför avstyrker vi helt den föreslagna placeringen av de vindkraftverk som ger upphov till dessa olägenheter för de här fastigheterna. Vem är beredd att ta på sig ansvaret och se dessa fastighetsägare i ögonen och lova dem att de inte kommer att få några störningar eller andra olägenheter?

Utöver dessa ganska objektiva bedömningar reser planförslaget, sådant det nu föreligger, så många frågor och visar så stora brister att vi gör bedömningen att det inte är möjligt att fortsatt driva planprocessen utan ett förnyat samråd. Eftersom vi vidhåller att totalhöjden inte får överstiga 150 meter och då vi avstyrker de placeringar som ger upphov till störningar för de tre närmast liggande bostadshusen krävs det en ordentlig omarbetning av förslaget.

Till sist måste jag bara göra en reflektion kring de beslut våra folkvalda politiker i Riksdagen fattar. Vilket ljushuvud var det som kläckte idén att det inte ska behövas bygglov för att bygga en hel vindkraftspark där varje verk är högre än Turning Torso samtidigt som man beslutar att det ska krävas bygglov för en altan eller ett förråd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar