måndag 23 januari 2017

Alliansen förbättrar äldreomsorgen ytterligare i Markaryds kommun
Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Att komma hem från sjukhuset innebär för många ett orosmoment. Även hos anhöriga väcks dessa känslor när hälsa och funktioner inte är desamma. Det är av stor vikt att den enskildes hemmiljö är väl förberedd i anslutning till hemkomsten. Det finns ofta ett stort behov av att påbörja rehabilitering omgående. Dessutom är behovet av hemtjänst och eventuell hemsjukvård ofta stort direkt efter sjukhusvistelsen. När den enskilde kommer hem är det viktigt att miljön på hemmaplan redan från start präglas av trygghet och att all personal arbetar mot samma mål. 

Alliansen har redan satsat på att utveckla arbetssättet "Trygg hemgång" som bygger på möjligheten till stora hemtjänstinsatser, tidig rehabilitering och hjälpmedel på plats vid hemkomst från sjukhuset. Nu tar vi nästa steg för att utveckla det arbetssätt som tagits väl emot och visat sig vara framgångsrikt!

För att underlätta hemgången till det egna boendet har Alliansen anslagit 1,2 mkr i budget från och med 2017. Tanken är att förstärka nuvarande organisation med en vårdplaneringssjuksköterska, vilket ger ökade förutsättningar för att övergången mellan vårdgivarna ska bli så väl planerad och genomförd som möjligt. Detta höjer kvalitén för den enskilde. 

Tanken är att vårdplaneringssjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare gör en gemensam planering och säkerställer att den enskildes olika behov kan tillgodoses redan från start vid hemkomsten. Teamet har en nyckelroll i att den enskildes rehabilitering snabbt kommer igång. De har också ett ansvar för att planera den enskildes insatser tillsammans med hemtjänsten. 

Vinsterna med att förbättra hemtagningen kan inte nog betonas. För den enskilde och deras anhöriga är vinsten främst ökad trygghet genom att upplevelsen av vården är välplanerad mellan de olika vårdgivarna. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av sjukhusvård. Gemensamt bidrar satsningen till ett bättre liv för de personer som behöver insatsen! 

Malin Stadig Lundgren (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar