torsdag 25 oktober 2012

Markaryds station etapp 2 möjlig redan 2013!
I kväll beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera den sista delen som krävs för att stationen i Markaryd ska bli möjlig att angöra för genomgående trafik till både Hässleholm och Halmstad; en tillkommande perrong! Ett beslut som kommer att få stor betydelse för utvecklingen framöver. Detta innebär att alla tågoperatörer har möjlighet att köra persontrafik med stopp i Markaryd i båda riktningarna redan från 2013!

Bilden ovan från den nya Pågatågsstationen i Hästveda visar hur det kan komma att se ut i Markaryd då arbetet är klart hösten 2013.

Efter intensiva diskussioner den senaste månaden är vi framme vid ett slutligt förslag på hur stationsområdet ska utformas då ombyggnationen är klar. Trafikverket och Markaryds kommun har kommit fram till en lösning som totalt sett gör hela bangårdsområdet mer attraktivt och funktionellt och som också minskar de totala kostnaderna. Inom projektet finns kvarstår dock att det bara byggs en perrong, vilket tillgodoser den initiala pågatågstrafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

För att färdigställa stationen i Markaryd för framtiden och med kommande genomgående trafik också till Halmstad krävs ytterligare en sidoplattform mot spår 3. Denna plattform är kostnadsberäknad till ca totalt 6 miljoner kronor, inklusive projektering av själva plattformen. Det tillkommer dessutom ytterligare omprojektering på grund av ändrad spårriktning samt signalarbeten. Arbetet med en tillkommande plattform inryms inte i projektet Pågatåg Nordost, utan är planerat i en senare etapp, hittills oklart när.
 
För att redan i detta skede kunna färdigställa Markaryds station för en tidigarelagd etapp 2 har diskussioner förts med Trafikverket och Regionförbundet södra Småland. Samtliga parter anser att det finns ekonomiska och strategiska vinster med att redan i detta skede bygga plattformen som ingår i etapp 2, bl a skulle etableringskostnaderna avsevärt öka kostnaderna för den tillkommande plattformen om den byggs separat i en etapp 2.

Trafikverket ställer sig positiva till att bygga den tillkommande plattformen samtidigt som åtgärderna inom projektet Pågatåg Nordost genomförs. Både projektering och byggnation kan genomföras inom samma upphandling som det pågående projektet. Trafikverket kan dock inte bidra ekonomiskt.

För att lösa finansieringen går Regionförbundet södra Småland in som projektägare för två EU-projekt. I det första projektet, benämnt Projektering, medfinansierar Regionförbundet projektet med 2,2 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,4 mkr. Det andra projektet, benämnt Byggnation, finansieras av Markaryds kommun med 2,6 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,6 mkr.

Med kvällens beslut ser jag verkligen fram emot alla ombyggnadsarbeten som börjar tidigt under nästa år. För att inte tala om glädjen när det om ca ett år återigen går att åka tåg till och från Markaryd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar