tisdag 9 oktober 2012

Ännu en budget för barn och unga i Markaryd!Det känns verkligen roligt att kunna presentera ännu ett budgetförslag som riktar sig till våra barn och ungdomar. När Alliansen (KD, M och C) igår presenterade sitt budgetförslag står det klart att det är omsorgen om våra barn, ungdomar och äldre som står i fokus.
 
Den satsning vi nu föreslår på förbättrade skollokaler är en investering för framtiden. En satsning för våra barns och ungdomars bästa! Efter att ha byggt om gymnasieskolan, KCM, satsat på nya förskolor och en ny skolbyggnad på Höjden är det dags att ta ett nytt steg i satsningen på bättre skollokaler. Redan nu pågår arbetet för Höjdenskolan etapp 2, som kommer att ersätta hela den gamla Hagaskolan. Vidare kommer åtgärder att genomföras på Huneskolan.
 
Dessutom påbörjar vi redan 2013 arbeten på Strömsnässkolan i form av arbetsmiljöförbättrande åtgärder för elever och personal. Detta är också en efterlängtad satsning som visar att vi tror på utveckling också i Strömsnäsbruk. År 2014 budgeterar vi också för en ny Hunehall, vilket är det långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden.
 
Totalt innebär detta en investering i skolan med drygt 80 Mkr under de kommande tre åren, en mycket stor investering för en liten kommun som Markaryd. Tillsammans med åtgärder för bättre lokaler fortsätter vi arbetet för att förbättra elevernas resultat. Fokus ska vara att stimulera kunskapsinhämtandet genom att möta det enskilda barnets/elevens behov. I det arbetet är lärarna enormt viktiga.
 
Vi satsar på fler feriearbeten och utmanar näringslivet i Markaryd att inrätta lika många feriearbeten som kommunen. Satsningen på barn med särskilda behov går vidare och alla nämnderna ska lägga ett särskilt fokus för att vidta åtgärder för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi fortsätter att bygga ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö för våra barn och det blir pengar till lekplatser.
 
Vi slår vakt om den goda vård och omsorg vi har då det gäller äldre- och handikappomsorgen. Det blir kvalitetssatsningar på våra mest sjuka äldre och resurser till personlig assistans och LSS-boende.
 
Alliansen vill aktivt arbeta för att minska utanförskap och risken att människor blir beroende av enskilt bistånd. Genom olika projekt, bl a inom ramen för Markaryds Samordningsförbund, vill vi hjälpa människor från utanförskap till arbete. Inom individ- och familjeomsorgen är det oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete samt stöd för att motverka risken att fastna i missbruk och destruktivt beteende.
 
Om ett år startar den efterlängtade Pågatågstrafiken till och från Markaryd, en fråga som jag under flera år, tillsammans med det lokala näringslivet, lagt ner ett stort och intensivt arbete för att få igenom. De närmaste månaderna kommer det att hända mycket i form av byggnationer runt stationsområdet och vi satsar ytterligare medel för att öka attraktiviteten och göra centrummiljöerna snygga och välskötta.
 
Vi kommer också att bli entreprenör till Trafikverket och får, via ett fyraårigt avtal, ansvaret för skötseln av Trafikverkets planteringar och rondeller. Idag är det minst fyra huvudmän som är ansvariga för parker, planteringar och rondeller. Resultatet känner vi till genom att vi får in många synpunkter på skötseln. Nu tar kommunen ansvaret och får via avtal betalt för en del av vårt arbete. Sammantaget blir detta en utmaning och ett uppdrag som vi bedömer kommer att bli bättre för alla parter.
 
Detta är bara en del av det budgetförslag som presenterades i sin helhet igår. Ett positivt besked är också att vi inte heller nästa år har för avsikt att höja kommunalskatten. Den blir oförändrad.
 
Hela Alliansens förslag går att läsa i såväl text som bild. En sak är säker; det här är en budget för barn, ungdomar och äldre och som prioriterar åtgärder till dem som har det svårast. Det är en kristdemokratisk prioritering och självklart ska det också ha ett genomslag i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar