onsdag 24 oktober 2012

Markaryd bäst i länet på medborgarförslag

 
Sedan synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker!" infördes i Markaryds kommun i april 2007 har nästan 2.000 synpunkter kommit in till kommunen! Av dessa utgör 703 st. rena förslag, varav 151 st. har bifallits i enlighet med synpunktslämnarens förslag. Detta är mer än fyra gånger fler än den kommun i länet som är näst bäst. Och då har man ändå inte beaktat skillnaderna i invånarantal!
 
Detta framgår av en utvärdering som genomförts av kommunens utvecklingsledare Ola Eknor och som i morgon presenteras för kommunfullmäktige. Utvärderingen visar att den modell vi valt att tillämpa för att fånga upp medborgarförslag leder fram till ett mer positivt resultat för medborgarna än vad som är fallet i länets övriga kommuner.
 
Markaryds kommun har i utvärderingen jämfört hur kommunens synpunktshanteringssystem står sig i förhållande till övriga kommuner i länet där medborgarna har möjlighet att lägga s k medborgarförslag. Ur ett medborgarpespektiv måste resultatet vara långt mycket viktigare än vilken metod man valt att tillämpa. Och resultatet i Markaryd visar sig vara bäst i länet!
 
Antalet inkomna synpunkter och förslag via Markaryds system är det överlägset högsta i länet. Varje år inkommer ca 350 synpunkter. Av dessa innehåller 36% rena förslag. 21% av de inkomna förslagen genomförs och 26% hänvisas till kommande planering, vilket innebär att de ska utredas vidare för att i ett senare skede eventuellt genomföras. I länets övriga kommuner är antalet inkomna förslag betydligt färre och endast 10-20% bifalls eller hänskjuts till kommande planering.
 
En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna är tiden. Svarstiden i Markaryd är endast tio arbetsdagar och inom den tiden får man tydliga och enkla svar. En annan kvalitetsfaktor är transparensen. Alla inkomna synpunkter och svar publiceras på kommunens hemsida och dessa sidor är de mest besökta på kommunens webb.
 
Sammantaget har genomgången av olika sätt att hantera förslag från medborgarna i länets kommuner bekräftat Markaryds kommuns uppfattning att möjligheten att lämna synpunkter i ”Säg vad du tycker!” står sig mycket väl i jämförelse med möjligheten i andra kommuner att lämna Medborgarförslag.
 
I utvärderingen presenteras även de övriga metoder för medborgardialog som används i Markaryds kommun. Hela utvärderingen går att ladda ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar