söndag 12 februari 2017

Alliansen i Markaryd satsar på förebyggande arbete - för barnens bästa!
Alliansens i Markaryd företrädare i socialnämnden samt utbildnings- och kulturnämnden skriver i en debattartikel om våra satsningar på förebyggande arbete - för barnens bästa:

"Alla barn och unga är unikt skapade och värdefulla i sina egna och andras ögon. Psykisk ohälsa i form av oro, ångest och negativ stress kan bidra till en känsla av hopplöshet och brist på framtidstro och mening. Därför behöver vi i förebyggande syfte stärka de sammanhang och gemenskaper som våra barn och unga vistas i. Barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, är ett högt prioriterat område för oss. Psykisk ohälsa kan i många fall utgöra ett stort hinder för personlig utveckling och framtida möjligheter till ett självständigt liv. Det bästa för barnen är att tidigt möta en vuxenvärld som kan agera gemensamt med fokus på att bibehålla det goda i barnens livssituation. För att lyckas med detta krävs en gedigen samverkan mellan familj, skola och socialtjänst. 
Den unga flickan på skolgården som känner sig misslyckad för att hon inte får vara med i lekarna med sina klasskompisar, är värd vår uppmärksamhet. 
Den 15-årige pojken som oroar sig för att komma hem till en tillvaro som präglas av konflikter och otrygghet ska bli sedd och bekräftad i den rädsla och ångest som en sådan hemsituation medför med mera. 
Alliansen i Markaryd har därför gett socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett gemensamt uppdrag att genomföra en analys för att kartlägga och undersöka orsakerna till den psykiska ohälsan. Analysen ska sedan ligga till grund för de åtgärder som bör vidtas inom den egna nämnden som nämndövergripande. Alliansen riktar därför sammanlagt 2 miljoner kr till de båda nämnderna för 2017, med fokus på att stärka det förebyggande arbetet. 
Vår vision är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i vår kommun där den psykiska hälsan bibehålls och stärks. Det arbetet gör vi bäst tillsammans!"

Maria Svensson Lundin (KD)               Malin Stadig Lundgren (KD)
Benita Jansson (C)                             Carina Gunnarsson (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar